• Rozporządzenie Ministra R...
  21.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2016.0.2276 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbywanie,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie
– w toku postępowania o uznanie nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, zwanego dalej „postępowaniem”.
Osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu agenta celnego, zwana dalej „wnioskodawcą”, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w art. 20 wymóg odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, składa do organu prowadzącego postępowanie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, zwanego dalej „organem prowadzącym postępowanie”, w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia, oświadczenie o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności.

Rozdział 2. Staż adaptacyjny

1.
Staż adaptacyjny jest odbywany u wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu agenta celnego, zwanego dalej „opiekunem stażu”.
2.
Opiekunem stażu może być wyłącznie osoba wpisana na listę agentów celnych, która wykonuje czynności agenta celnego w nieprzerwanym okresie co najmniej 3 lat poprzedzających datę rozpoczęcia wykonywania funkcji opiekuna stażu.
3.
Zmiana opiekuna stażu następuje w przypadku:
1)
braku możliwości dalszego pełnienia przez opiekuna stażu czynności nadzoru nad wnioskodawcą;
2)
zawieszenia działalności opiekuna stażu jako agenta celnego albo skreślenia z listy agentów celnych.
4.
Zmiana opiekuna stażu może nastąpić w przypadku:
1)
umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę do organu prowadzącego postępowanie, nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;
2)
umotywowanej prośby opiekuna stażu, złożonej do organu prowadzącego postępowanie, nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.
5.
W przypadku zmiany opiekuna stażu dotychczasowy opiekun dokonuje oceny przeprowadzonej części stażu adaptacyjnego zgodnie z § 9.
6.
Zmiana opiekuna stażu nie ma wpływu na dotychczasowy program stażu adaptacyjnego. W stosunku do nowego opiekuna stażu przepisy § 5 i § 7 oraz § 9–11 stosuje się odpowiednio.
1.
Okres odbywania stażu adaptacyjnego nie może być krótszy niż 3 miesiące.
2.
Na wniosek, złożony przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć okres trwania stażu adaptacyjnego, z tym że łącznie nie może on przekroczyć okresu określonego w art. 20 wymóg odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
1.
Wnioskodawca do oświadczenia o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego dołącza dokument zawierający zobowiązanie opiekuna stażu do zorganizowania i przeprowadzenia dla wnioskodawcy stażu adaptacyjnego oraz program stażu adaptacyjnego.
2.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
1)
rodzaj stosunku prawnego, jaki zostanie nawiązany z wnioskodawcą w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, termin jego nawiązania oraz okres, na jaki zostanie nawiązany ten stosunek prawny;
2)
zakres czynności, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;
3)
wskazanie opiekuna stażu;
4)
przewidywane koszty odbywania stażu adaptacyjnego.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem stażu adaptacyjnego zatwierdzonym przez organ prowadzący postępowanie.
2.
Zatwierdzony program stażu adaptacyjnego organ prowadzący postępowanie udostępnia wnioskodawcy.
3.
Program stażu adaptacyjnego jest przygotowywany indywidualnie dla danego wnioskodawcy przez opiekuna stażu, po szczegółowej analizie kwalifikacji wnioskodawcy, z uwzględnieniem wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy oraz zakresu różnic między wykonywaniem funkcji przedstawicielskich przed organami w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.
4.
Program stażu adaptacyjnego określa szczegółowe zadania do wykonania przez wnioskodawcę, mieszczące się w ramach zakresu stażu określonego przez organ prowadzący postępowanie w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 wymóg odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego, zgodny z programem stażu, zapewnia opiekun stażu.
Nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego sprawuje organ prowadzący postępowanie przez kontrolę realizacji zakresu i programu stażu oraz gromadzenie informacji o przebiegu stażu.
1.
Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu, w formie opinii zawierającej szczegółowy opis przebiegu stażu.
2.
Opiekun stażu przekazuje ocenę stażu adaptacyjnego organowi prowadzącemu postępowanie oraz wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.
3.
Organ prowadzący postępowanie, wydając decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, bierze pod uwagę ocenę stażu adaptacyjnego oraz wyniki prowadzonego nadzoru, o którym mowa w § 8.
1.
Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu adaptacyjnego na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez opiekuna stażu, ustalonych z uwzględnieniem programu i długości trwania stażu.
2.
Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, w postaci jednorazowej opłaty lub w ratach ustalonych z opiekunem stażu, najpóźniej w dniu zakończenia stażu adaptacyjnego, na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna stażu.
1.
Wraz z oceną stażu adaptacyjnego, opiekun stażu przesyła wnioskodawcy rozliczenie kosztów związanych z odbytym stażem.
2.
Niewykorzystana część opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego podlega zwrotowi na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w inny wskazany przez niego sposób, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy rozliczenia kosztów.

Rozdział 3. Test umiejętności

Test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, składająca się z trzech osób posiadających wysoki poziom wiedzy z zakresu przepisów prawa celnego, administracyjnego i podatkowego, powołana przez organ prowadzący postępowanie spośród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej lub pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
O terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności.
Test umiejętności opracowuje komisja, uwzględniając zakres testu określony przez organ prowadzący postępowanie w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 wymóg odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
1.
Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej.
2.
Test umiejętności przeprowadzany jest w formie testu składającego się z pytań w liczbie od 30 do 100. Liczba pytań zawartych w teście uzależniona jest od zakresu przedmiotowego testu umiejętności.
3.
Czas trwania testu umiejętności uzależniony jest od liczby pytań zawartych w teście. Na odpowiedź na każde pytanie przeznacza się 1,5 minuty.
1.
Test umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających wnioskodawcy przystępującemu do tego testu samodzielną pracę.
2.
Przed wejściem na salę egzaminacyjną wnioskodawca jest obowiązany okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.
3.
Przed rozpoczęciem testu umiejętności wnioskodawca jest informowany o:
1)
sposobie przeprowadzania testu umiejętności;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie testu umiejętności;
3)
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
4)
terminie przekazania wyniku testu umiejętności;
5)
czasie rozpoczęcia i zakończenia testu umiejętności.
4.
Przed rozpoczęciem testu umiejętności wnioskodawca sprawdza kompletność testu, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie powiadamia o tym komisję.
5.
Po zakończeniu testu umiejętności wnioskodawca zwraca test komisji.
6.
Komisja może wykluczyć z testu umiejętności wnioskodawcę, który w trakcie tego testu korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi lub w inny sposób zakłócał przebieg testu. Wykluczenie z udziału w teście umiejętności jest równoznaczne z jego niezaliczeniem.
7.
Podczas testu umiejętności wnioskodawca może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody komisji. Przed opuszczeniem sali wnioskodawca przekazuje test komisji.
1.
Każde pytanie w teście umiejętności jest oceniane w następujący sposób:
1)
odpowiedź prawidłowa – jeden punkt;
2)
odpowiedź nieprawidłowa – zero punktów;
3)
brak odpowiedzi – zero punktów.
2.
Pozytywny wynik testu umiejętności uzyskuje wnioskodawca, który uzyska co najmniej 80% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w przypadku udzielenia prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w teście.
3.
Nie podlegają ocenie prace:
1)
niezawierające kompletnych arkuszy z pytaniami;
2)
rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny.
4.
Prace, o których mowa w ust. 3, są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.
1.
Wynik testu umiejętności jest ustalany w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia testu.
2.
Wynik testu umiejętności komisja przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od dnia ustalenia wyników testu.
1.
Wnioskodawca może wystąpić do komisji z pisemnym wnioskiem o dokonanie ponownej oceny testu umiejętności, w terminie 7 dni od dnia przekazania wnioskodawcy wyniku testu umiejętności.
2.
Komisja dokonuje ponownej oceny testu umiejętności w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3.
Komisja informuje wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie o wyniku ponownej oceny testu umiejętności w terminie 3 dni od jej przeprowadzenia.
1.
Nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do testu umiejętności bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu.
2.
Usprawiedliwienie nieprzystąpienia wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do testu umiejętności następuje w trybie przewidzianym dla usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określonym w odrębnych przepisach.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie wyznacza późniejszy termin testu umiejętności.
W przypadku gdy wynik testu umiejętności jest negatywny, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wyniku, może wystąpić pisemnie do organu prowadzącego postępowanie o ponowne przystąpienie do testu umiejętności.
1.
Ustalenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umiejętności dokonuje organ prowadzący postępowanie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem jego przeprowadzenia, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych z tytułu przeprowadzenia testu, w szczególności kosztów przygotowania testu i wydatków organizacyjno--technicznych.
2.
Wnioskodawca uiszcza koszty w postaci jednorazowej opłaty, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem przeprowadzenia testu umiejętności, na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie.
3.
Przystępując do testu umiejętności, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty.
4.
W przypadku odstąpienia od testu umiejętności wnioskodawcy zwraca się 80% opłaty, o której mowa w ust. 2, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny wskazany przez niego sposób.
W przypadku ponownego przystąpienia do testu umiejętności przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe

Do wniosków o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Do dnia 28 lutego 2017 r. test umiejętności przeprowadza komisja składająca się z trzech osób posiadających wysoki poziom wiedzy z zakresu przepisów prawa celnego, administracyjnego i podatkowego, powołana przez organ prowadzący postępowanie spośród funkcjonariuszy celnych lub pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 30.12.2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 2276]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...