• Rozporządzenie Ministra R...
  20.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2017.0.400 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) zarządza się, co następuje:

Naczelnik urzędu celno-skarbowego, dokonując kontroli przesyłek pocztowych wprowadzonych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanych z tego obszaru:
1)
podejmuje czynności określone w przepisach tytułu V rozdziału 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.);
2)
przeprowadza kontrolę, o której mowa w art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.).
W przypadku przesyłek pocztowych, które są przemieszczane między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pozostałą częścią obszaru celnego Unii Europejskiej, kontrola wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego polega na:
1)
kontroli dokumentów towarzyszących przesyłce pocztowej;
2)
ustaleniu, czy towary znajdujące się w przesyłce pocztowej nie są towarami, o których mowa w art. 5 odpowiednie stosowanie przepisów unijnego kodeksu celnego ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379);
3)
rewizji przesyłki pocztowej;
4)
pobraniu próbek towarów znajdujących się w przesyłce pocztowej.
W przypadku przesyłek pocztowych, które są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrola wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego polega na:
1)
kontroli dokumentów towarzyszących przesyłce pocztowej;
2)
ustaleniu, czy nie zostały naruszone przepisy mające zastosowanie do towarów lub wyrobów akcyzowych;
3)
rewizji przesyłki pocztowej;
4)
pobraniu próbek towarów lub wyrobów akcyzowych znajdujących się w przesyłce pocztowej.
1.
Naczelnik urzędu celno-skarbowego typuje przesyłki pocztowe do rewizji na podstawie analizy ryzyka lub wyników kontroli dokumentów oraz kontroli wykonywanej z użyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych.
2.
W toku rewizji naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala ilość i rodzaj znajdujących się w przesyłce pocztowej towarów lub wyrobów akcyzowych oraz może ustalić ich wartość.
3.
Po przeprowadzeniu rewizji naczelnik urzędu celno-skarbowego na przesyłkach pocztowych otwartych do rewizji dokonuje adnotacji o przeprowadzeniu rewizji, wskazując podstawę prawną jej przeprowadzenia, oraz przystawia pieczęć okrągłą „Polska-Cło”.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.02.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 400]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...