• Rozporządzenie Ministra R...
  07.12.2023

Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2023

Dz.U.2017.0.1287 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 46f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
strukturę Rejestru Zastawów Skarbowych, zwanego dalej „rejestrem”;
2)
sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru i innych dokumentów;
3)
wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru;
4)
wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;
5)
wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;
6)
tryb zapewnienia dostępu do rejestru organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.
Rejestr zawiera:
1)
część pierwszą przeznaczoną do wpisu oznaczenia organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru (nazwa i adres siedziby);
2)
część drugą przeznaczoną do wpisu:
a) imienia i nazwiska lub nazwy (firmy),
b) identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta – numeru paszportu lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego,
c) miejsca zamieszkania lub adresu siedziby, a w przypadku nierezydenta również znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej
– podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego albo osoby trzeciej, o których mowa w art. 41 przesłanki stosowania zastawu skarbowego § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „ustawą”, z wyłączeniem ich małżonków;
3)
część trzecią przeznaczoną do wpisu:
a) imienia i nazwiska,
b) identyfikatora podatkowego, a w przypadku nierezydenta – numeru paszportu lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego,
c) miejsca zamieszkania, a w przypadku nierezydenta również znanego adresu do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej
– małżonka podmiotu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe, obciążone zastawem skarbowym, stanowi współwłasność łączną tego podmiotu i jego małżonka;
4)
część czwartą przeznaczoną do wpisu danych identyfikujących przedmiot zastawu skarbowego;
5)
część piątą przeznaczoną do wpisu informacji dotyczących zastawu skarbowego obejmujących:
a) datę ustanowienia zastawu skarbowego,
b) podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru,
c) wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej zastawem skarbowym,
d) datę wygaśnięcia zastawu skarbowego,
e) datę wykreślenia zastawu skarbowego.
1.
Wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz inne dokumenty, z wyjątkiem wniosku o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, są przesyłane przy użyciu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, udostępnionej na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Jeżeli przesłanie wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz innych dokumentów w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwe z przyczyn technicznych, wniosek o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz inne dokumenty przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
3.
Organy Krajowej Administracji Skarbowej przesyłają wnioski, o których mowa w ust. 1, i inne dokumenty w systemie teleinformatycznym.
4.
Wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c wypis z rejestru zastawów i zaświadczenie § 2 ustawy, wnosi się
w postaci:
1)
elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu;
2)
papierowej – w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128).
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia uznaje się także elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty.
4.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Opłata za wydanie:
1)
wypisu z rejestru,
2)
zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c wypis z rejestru zastawów i zaświadczenie § 2 ustawy
– wynosi 50 zł.
1.
Organom występującym z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych, przydzielany jest dostęp do systemu teleinformatycznego na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.
2.
W celu przydzielenia dostępu do systemu teleinformatycznego organ prowadzący rejestr nadaje identyfikator organowi uprawnionemu do występowania z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego do rejestru lub organowi egzekucyjnemu, innemu niż naczelnik urzędu skarbowego, oraz hasło.
Funkcjonalność systemu teleinformatycznego jest udostępniana organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych, na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.06.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1287]


 

0001_920

0002_920_01

0003_920

0004_920

0005_920

0006_920

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...