• Rozporządzenie Ministra R...
  25.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2022.0.2778 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Obserwuj akt

Na podstawie art. 60r ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
2)
szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, zwanym dalej „systemem c-KOB”.

Rozdział 2 Sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego

Książkę obiektu budowlanego oraz kolejne tomy książki obiektu budowlanego prowadzi się w sposób usystematyzowany, tak aby składały się:
1)
ze strony tytułowej;
2)
z tablicy nr I – Informacje o obiekcie budowlanym;
3)
z tablicy nr II – Dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego;
4)
z tablicy nr III – Przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
5)
z tablicy nr IV – Ekspertyzy i opinie techniczne;
6)
z tablicy nr V – Przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w art. 4 obowiązki właściciela budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057);
7)
z tablicy nr VI – Roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania;
8)
z tablicy nr VII – Katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego;
9)
z tablicy nr VIII – Decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
1.
Na stronie tytułowej książki obiektu budowlanego oraz kolejnych tomów książki obiektu budowlanego zamieszcza się:
1)
rodzaj obiektu budowlanego;
2)
adres obiektu budowlanego;
3)
datę założenia książki obiektu budowlanego.
2.
W przypadku książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej na stronie tytułowej zamieszcza się również indywidualny numer książki obiektu budowlanego nadawany przez system c-KOB.
3.
W przypadku książki obiektu budowlanego w postaci papierowej na stronie tytułowej zamieszcza się również:
1)
numer tomu;
2)
liczbę stron.
W tablicy nr I zamieszcza się:
1)
rodzaj obiektu budowlanego;
2)
funkcję obiektu budowlanego;
3)
rok oddania obiektu budowlanego do użytkowania;
4)
charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego, w szczególności: informacje o powierzchni zabudowy budynku, powierzchni dachu budowli, wysokości, kubaturze, liczbie kondygnacji nadziemnych i podziemnych, liczbie lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rodzaju konstrukcji nośnej oraz o występowaniu w obiekcie wyrobów zawierających azbest;
5)
informację o wyposażeniu obiektu budowlanego w instalacje i urządzenia;
6)
informacje o wymaganych kontrolach okresowych, w zakresie określonym art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
7)
plan sytuacyjny obiektu budowlanego zawierający dane, o których mowa w art. 60k obowiązek dołączenia do książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
8)
lokalizację obiektu budowlanego, a w przypadku książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej również oznaczenie obiektu na mapie;
9)
nazwę właściwego organu nadzoru budowlanego.
W tablicy nr II zamieszcza się:
1)
dane dotyczące właściciela obiektu budowlanego:
a) imię i nazwisko lub nazwę,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) e-mail;
2)
dane dotyczące zarządcy obiektu budowlanego, jeżeli występuje:
a) imię i nazwisko lub nazwę,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) e-mail;
3)
dane dotyczące osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia książki obiektu budowlanego:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) e-mail.
W tablicy nr III zamieszcza się:
1)
datę przeprowadzenia kontroli;
2)
imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
3)
informacje o numerze, rodzaju i zakresie posiadanych uprawnień budowlanych albo innych uprawnień dających podstawę do przeprowadzania kontroli;
4)
zakres kontroli;
5)
ustalenia dokonane w zakresie kontroli;
6)
informację, czy zostały stwierdzone nieprawidłowości;
7)
informację, czy stwierdzone nieprawidłowości stanowiły uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem;
8)
zalecenia wskazujące czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wraz z terminem ich wykonania, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
9)
informacje, czy kontrola dotyczyła budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 midx2 albo innego obiektu budowlanego o powierzchni dachu przekraczającej 1000 midx2;
10)
metody i środki użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
11)
zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
W tablicy nr IV zamieszcza się:
1)
datę sporządzenia ekspertyzy lub opinii technicznej;
2)
imię i nazwisko osoby, która sporządziła ekspertyzę lub opinię techniczną;
3)
informacje o przyczynach zlecenia opracowania oraz cel, dla którego została opracowana ekspertyza lub opinia techniczna;
4)
wnioski wynikające z ekspertyzy lub opinii technicznej;
5)
sposób wykorzystania ekspertyzy lub opinii technicznej.
W tablicy nr V zamieszcza się:
1)
datę i zakres przeprowadzonych przeglądu technicznego, konserwacji lub naprawy urządzeń przeciwpożarowych;
2)
imię i nazwisko osoby, która dokonała przeglądu technicznego, konserwacji lub naprawy urządzeń przeciwpożarowych;
3)
wnioski z dokonanych przeglądu technicznego, konserwacji lub naprawy urządzeń przeciwpożarowych.
W tablicy nr VI zamieszcza się:
1)
datę rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
2)
zakres wykonanych robót budowlanych;
3)
dane identyfikujące protokół kontroli, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – jeżeli wykonanie robót budowlanych stanowiło zalecenie z tej kontroli.
W tablicy nr VII zamieszcza się:
1)
datę katastrofy budowlanej;
2)
zakres katastrofy budowlanej;
3)
ustalone przyczyny katastrofy budowlanej.
W tablicy nr VIII zamieszcza się:
1)
oznaczenie organu administracji publicznej;
2)
datę wydania decyzji, postanowienia, zaświadczenia lub innego dokumentu;
3)
informacje dotyczące rodzaju i treści wydanych decyzji, postanowienia, zaświadczenia lub innego dokumentu.
Książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej prowadzi się na ponumerowanych stronach w formacie A-4 w taki sposób, aby książka obiektu budowlanego była chroniona przed usunięciem lub wymianą stron.
1.
W przypadku braku miejsca w odpowiedniej tablicy na dokonanie kolejnego wpisu w książce obiektu budowlanego w postaci papierowej zakłada się kolejny tom książki obiektu budowlanego w postaci papierowej albo książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
2.
W przypadku założenia kolejnego tomu książki obiektu budowlanego w postaci papierowej albo książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w poszczególnych tablicach dotychczas prowadzonej książki, w których pozostało miejsce na dokonanie nowych wpisów, sporządza się adnotacje o kontynuacji wpisów w kolejnym tomie albo w książce obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
Do książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej mogą być załączane dokumenty w postaci elektronicznej.
1.
Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej od momentu jej założenia do zamknięcia posiada w systemie c-KOB status „otwarta”.
2.
Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej od momentu jej zamknięcia posiada w systemie c-KOB status „zakończona”.

Rozdział 3 Wpisy w książce obiektu budowlanego

1.
Wpisy w książce obiektu budowlanego w poszczególnych tablicach zamieszcza się w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień.
2.
Jeżeli wpis w książce obiektu budowlanego zawiera dane identyfikujące:
1)
zdarzenie, które to dane są objęte klauzulą tajności, wpis ogranicza się do wskazania tej okoliczności i dokumentu, z których wynika objęcie tych danych klauzulą tajności;
2)
dokument będący przedmiotem wpisu, który jest objęty klauzulą tajności albo zawiera informacje objęte klauzulą tajności, we wpisie wskazuje się na tę okoliczność.
1.
W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów należy dokonać kolejnego wpisu przez wprowadzenie właściwej treści z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany.
2.
W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów w książce obiektu budowlanego w postaci papierowej dopuszcza się skreślenie niewłaściwego tekstu w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzenie właściwej treści, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Osoba dokonująca poprawki zamieszcza także swoje imię i nazwisko oraz datę dokonania tej czynności i czytelny podpis.
Wpisów w książce obiektu budowlanego dokonuje się w sposób trwały i czytelny.
Każdy wpis jest opatrzony:
1)
datą;
2)
imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej wpisu;
3)
czytelnym podpisem osoby dokonującej wpisu w książce obiektu budowlanego w postaci papierowej lub systemowym potwierdzeniem tożsamości w książce obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
Wpisów i aktualizacji danych zgromadzonych w książce obiektu budowlanego w postaci elektronicznej można dokonywać wyłącznie w książkach o statusie „otwarta”.

Rozdział 4 Uwierzytelnianie i autoryzacja w systemie c-KOB

1.
Dostęp do systemu c-KOB wymaga prawidłowego przeprowadzenia procesów:
1)
uwierzytelnienia użytkownika konta po dokonaniu jego identyfikacji oraz
2)
autoryzacji użytkownika konta.
2.
Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu deklarowanej tożsamości użytkownika konta w:
1)
systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), zwanego dalej „węzłem krajowym”, lub
2)
systemie c-KOB – w przypadku pracowników organów nadzoru budowlanego oraz innych organów lub służb uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych.
3.
Identyfikacja jest realizowana:
1)
przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego lub
2)
przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w wewnętrznym systemie identyfikacji elektronicznej systemu c-KOB zapewniającym obsługę procesu uwierzytelniania – w przypadku pracowników organów nadzoru budowlanego oraz innych organów lub służb uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych.
4.
Autoryzacja następuje po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownika i polega na przydzieleniu prawa dostępu do systemu c-KOB.
Zapewnienie:
1)
możliwości wprowadzania danych w systemie c-KOB, w szczególności dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, oraz
2)
praw dostępu do systemu c-KOB
– następuje w procesie autoryzacji na podstawie przydzielonych uprawnień.
Uwierzytelnienie użytkownika konta w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego lub w systemie c-KOB zapewnia systemowe potwierdzanie tożsamości przy dokonywaniu wpisów w książce obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Rozdział 5 Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 27.12.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2778]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...