• Rozporządzenie Ministra R...
  22.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2021.0.2404 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) zarządza się, co następuje:

§ 1.
zakres regulacji rozporządzenia
Rozporządzenie określa wymagany zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej i graficznej, w szczególności wymogi dotyczące:
1)
materiałów planistycznych;
2)
skali opracowań kartograficznych;
3)
stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów;
4)
sposobu dokumentowania prac planistycznych.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa – ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2)
plan miejscowy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
3)
materiały planistyczne – opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem planu miejscowego;
4)
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów – określenie sposobów zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
5)
elementy zagospodarowania przestrzennego – w szczególności osie i punkty widokowe, dominanty kompozycji przestrzennej, a także charakterystyczne obiekty.

Część tekstowa projektu planu miejscowego zawiera:
1)
określenie podstawy prawnej podjęcia uchwały, o której mowa w art. 20 uchwalenie planu miejscowego ust. 1 ustawy;
2)
określenie integralnych części uchwały;
3)
ustalenia, o których mowa w art. 15 elementy planu miejscowego ust. 2 i 3 ustawy.

Ustalenia części tekstowej projektu planu miejscowego formułuje się zgodnie z następującymi wymogami:
1)
ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawierają określenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania, w tym nazwę klasy przeznaczenia terenu oraz symbol wraz z numeracją wyróżniającą je spośród innych terenów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
2)
ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawierają określenie:
a) cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji,
b) nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;
3)
ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;
4)
ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;
5)
ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej zawierają określenie obiektów i terenów chronionych ustaleniami planu miejscowego, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;
6)
ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawierają w szczególności określenie zasad umieszczania w obszarach przestrzeni publicznej tymczasowych obiektów usługowych, urządzeń technicznych i zieleni, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;
7)
ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zawierają:
a) zasady, parametry i wskaźniki, o których mowa w art. 15 elementy planu miejscowego ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym minimalną liczbę miejsc do parkowania w stosunku do liczby lokali mieszkalnych, liczby osób mogących jednocześnie przebywać w budynku, liczby zatrudnionych lub powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych,
b) w zależności od potrzeb, ustalenia, o których mowa w art. 15 elementy planu miejscowego ust. 3 pkt 8 i 10 ustawy;
8)
ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, o których mowa w art. 15 elementy planu miejscowego ust. 2 pkt 7 ustawy, zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;
9)
ustalenia dotyczące szczegółowych zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości zawierają określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych:
a) szerokości frontów działek oraz ich powierzchni,
b) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających teren drogi;
10)
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;
11)
ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawierają:
a) określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją
dróg i innych szlaków komunikacyjnych,
b) określenie powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym;
12)
ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym określenie terminu, do którego tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu może być wykonywane;
13)
w zależności od potrzeb, ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;
14)
w zależności od potrzeb, ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych zawierają określenie zasad wyposażania tych terenów w urządzenia techniczne i budowlane oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;
15)
ustalenia dotyczące wysokości stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 prawo do żądania od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości ust. 4 ustawy, mogą być różne dla poszczególnych terenów lub grup terenów.
Część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się z wykorzystaniem map, o których mowa w art. 16 skala planu miejscowego ust. 1 ustawy, w postaci elektronicznej, w układzie współrzędnych zgodnym z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych, zawierających obszar objęty projektem planu miejscowego wraz z jego niezbędnym otoczeniem.

1.
W przypadku sporządzania części graficznej projektu planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów o znacznej powierzchni dopuszcza się stosowanie map w skali 1:2000.
2.
W przypadku sporządzania części graficznej projektu planu miejscowego obejmującego obszar intensywnej zabudowy, a także dla obszarów przestrzeni publicznej dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500.

1.
Część graficzna projektu planu miejscowego zawiera:
1)
nazwę planu miejscowego;
2)
określenie skali w formie liczbowej i liniowej;
3)
informację o układzie współrzędnych zgodnym z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych oraz wskazanie kierunku północy;
4)
informację o źródle pochodzenia użytego materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o której mowa w art. 40c wykorzystywanie udostępnionych materiałów zasobu ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990);
5)
wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego wraz z legendą zawierającą oznaczenia występujące na tym wyrysie;
6)
legendę;
7)
granice obszaru objętego planem miejscowym;
8)
określenie przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich symbole i oznaczenia graficzne wraz z numeracją wyróżniającą je spośród innych terenów;
9)
linie zabudowy;
10)
granice i oznaczenia terenów lub obiektów, o których mowa w art. 15 elementy planu miejscowego ust. 2 pkt 7 ustawy.
2.
Część graficzna projektu planu miejscowego zawiera, w zależności od potrzeb, w szczególności:
1)
granice obszarów, o których mowa w art. 15 elementy planu miejscowego ust. 3 pkt 1–7 ustawy;
2)
oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu;
3)
oznaczenia elementów informacyjnych niebędących ustaleniami projektu planu miejscowego.

1.
Część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się w technice graficznej zapewniającej czytelność ustaleń planu i mapy, z wykorzystaniem której jest on sporządzony, oraz możliwość wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, a także ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.
2.
Część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się w sposób umożliwiający jednoznaczne jej powiązanie z częścią tekstową projektu planu miejscowego.
3.
W przypadku gdy linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ma wspólny przebieg z granicą działki ewidencyjnej, wyznacza się ją z wykorzystaniem geometrii działek ewidencyjnych, pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.
Symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów stosowane w projekcie planu miejscowego oraz standardy ich stosowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Podstawowe oznaczenia graficzne i nazwy dotyczące linii stosowanych w części graficznej projektu planu miejscowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zawiera w szczególności:
1)
prognozę wpływu ustaleń planu miejscowego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 prawo do żądania od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości ustawy;
2)
prognozę wpływu ustaleń planu miejscowego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
3)
wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające
z uwzględnienia ich skutków finansowych.

1.
Z przebiegu czynności, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i art. 67c aktualizacja danych przestrzennych i udostępnianie ich zbiorów ust. 1 ustawy, sporządza się dokumentację prac planistycznych, składającą się z:
1)
uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, o której mowa w art. 14 tryb uchwalenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ust. 1 ustawy;
2)
dowodów publikacji ogłoszeń o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego:
a) w prasie miejscowej,
b) przez obwieszczenie,
c) przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego projekt planu miejscowego;
3)
zawiadomień instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wraz z dowodami ich doręczenia;
4)
wykazu wniosków złożonych do planu miejscowego, zawierającego sposób ich rozpatrzenia, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
5)
wykazu materiałów planistycznych;
6)
prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
7)
wystąpień do właściwych instytucji i organów o uzgodnienie projektu planu miejscowego oraz o opinie dotyczące
rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego wraz z dowodami ich doręczenia;
8)
wykazu uzgodnień i opinii do projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
9)
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wraz z wnioskiem o wyrażenie tej zgody albo informacji o braku konieczności uzyskania zgody;
10)
prognozy oddziaływania na środowisko, a w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – dokumentów poświadczających zgodę właściwych organów;
11)
dowodów publikacji ogłoszeń o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu:
a) w prasie miejscowej,
b) przez obwieszczenie,
c) przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego ten projekt;
12)
dowodu udostępnienia projektu planu miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego ten projekt;
13)
protokołu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
14)
wykazu uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zawierającego sposób ich rozpatrzenia, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
15)
dowodów potwierdzających czynności ponawiane w związku z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;
16)
listy osób, które sporządziły projekt planu miejscowego, zawierającej imię i nazwisko, z podaniem informacji o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 5 uprawnienia do sporządzania projektów planów ustawy;
17)
wszystkich wersji danych przestrzennych utworzonych dla projektu planu miejscowego, o których mowa w art. 67c aktualizacja danych przestrzennych i udostępnianie ich zbiorów ust. 1 ustawy.
2.
Ogłoszenie prasowe, obwieszczenie oraz informacja w Biuletynie Informacji Publicznej, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 1 ustawy, zawierają co najmniej:
1)
datę;
2)
oznaczenie organu;
3)
podstawę prawną wraz ze wskazaniem uchwały, o której mowa w art. 14 tryb uchwalenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ust. 1 ustawy;
4)
informację o formie, miejscu i terminie złożenia wniosków do planu miejscowego oraz obowiązku podania danych wnioskodawcy, o których mowa w art. 837 _c ustawy.
3.
Zawiadomienie, o którym mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 2 ustawy, zawiera co najmniej:
1)
datę;
2)
oznaczenie organu;
3)
podstawę prawną wraz ze wskazaniem uchwały, o której mowa w art. 14 tryb uchwalenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ust. 1 ustawy.
4.
Ogłoszenie prasowe, obwieszczenie oraz informacja w Biuletynie Informacji Publicznej, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 9 i 11 ustawy, zawierają co najmniej:
1)
datę;
2)
oznaczenie organu;
3)
podstawę prawną wraz ze wskazaniem uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy;
4)
sposób, miejsce i termin udostępnienia projektu planu miejscowego, w tym podanie adresu strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na której udostępniony jest projekt planu miejscowego;
5)
informację o formie, miejscu i terminie złożenia uwag do projektu planu miejscowego oraz obowiązku podania danych wnoszącego uwagi, o których mowa w art. 8c uchylony ustawy;
6)
wyznaczenie terminu, miejsca i formy dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektowanym dokumencie.
5.
Dokumentację prac planistycznych prowadzi się w postaci elektronicznej, zawierającej dokumenty elektroniczne lub odwzorowanie cyfrowe dokumentów papierowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
6.
Dopuszczalne formaty plików wchodzących w skład dokumentacji prac planistycznych prowadzonej w postaci elektronicznej są zgodne z wymienionymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).
1.
Do projektów planów miejscowych sporządzanych lub zmienianych na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu miejscowego podjętej przed dniem 24 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Dokumentacja prac planistycznych, o której mowa w § 11 ust. 1, w odniesieniu do projektów planów miejscowych sporządzanych lub zmienianych na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu miejscowego podjętej przed dniem 24 grudnia 2024 r. może być prowadzona w postaci papierowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 23.12.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz.2404]


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...