• Rozporządzenie Ministra R...
  22.02.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2021.0.2454 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”;
2)
pracach towarzyszących – należy przez to rozumieć prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane
do robót tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą;
3)
robotach podstawowych – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót;
4)
robotach tymczasowych – należy przez to rozumieć prace, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
1.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.
2.
Opracowania, o których mowa w ust. 1, mogą być sporządzone w formie papierowej lub w formie elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF.
3.
W przypadku opracowania sporządzonego w formie papierowej wszystkie strony w każdym tomie są trwale spięte i ponumerowane.

Rozdział 2. Zakres i forma dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”, oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
1.
Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z:
1)
projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
2)
projektu wykonawczego w zakresie, o którym mowa w § 5;
3)
przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6.
2.
Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z:
1)
planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
2)
przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6;
3)
projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
3.
Jeżeli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.
1.
Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
2.
Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:
1)
części obiektu,
2)
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
3)
detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
4)
sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego
– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust. 1.
3.
Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy:
1)
przygotowania terenu pod budowę;
2)
robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;
3)
robót w zakresie instalacji budowlanych;
4)
robót związanych z zagospodarowaniem terenu.
4.
Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego.
1.
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
2.
Przedmiar robót składa się z następujących elementów:
1)
strony tytułowej przedmiaru robót;
2)
spisu działów przedmiaru robót;
3)
tabeli przedmiaru robót.
1.
Strona tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje:
1)
nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
2)
adres obiektu budowlanego, a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu budowlanego;
3)
w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
4)
nazwę i adres zamawiającego;
5)
imię i nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu opracowującego przedmiar robót, oraz datę opracowania.
2.
Jeżeli objętość informacji, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytułowej.
1.
Spis działów przedmiaru robót przedstawia podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień.
2.
Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.
3.
W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów spisem działów przedmiaru robót należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu stanowi odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów.
1.
Tabela przedmiaru robót zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
2.
W tabeli przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
1.
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
1)
numer pozycji przedmiaru;
2)
kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych
publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;
3)
numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;
4)
nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia liczby jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;
5)
jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;
6)
liczbę jednostek miary pozycji przedmiaru.
2.
Liczbę jednostek miary podaną w przedmiarze oblicza się na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.
Obliczenia liczby jednostek miary – jeżeli nie są zamieszczone w danej pozycji przedmiaru – dołącza się do przedmiaru robót.
1.
Do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 4 ust. 2, dołącza się stronę tytułową, która zawiera w szczególności:
1)
nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
2)
adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa, a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu budowlanego;
3)
w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
4)
nazwę i adres zamawiającego;
5)
spis zawartości dokumentacji projektowej;
6)
imię i nazwisko osoby opracowującej części składowe dokumentacji projektowej oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu, oraz datę opracowania.
2.
Jeżeli objętość informacji, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytułowej.

Rozdział 3. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
1.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane należy opracować z uwzględnieniem podziału grup robót według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:
1)
roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;
2)
roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
3)
roboty w zakresie instalacji budowlanych;
4)
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
3.
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.
Podział grup robót, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do robót budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego.
1.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:
1)
stronę tytułową, która obejmuje:
a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
b) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu,
c) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:
– grup robót,
– klas robót,
– kategorii robót,
d) nazwę i adres zamawiającego,
e) nazwę specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych i jej numer,
f) imię i nazwisko osoby opracowującej specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu opracowującego specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
2)
część ogólną, która obejmuje:
a) przedmiot i zakres robót budowlanych,
b) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
c) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na:
– organizację robót budowlanych,
– zabezpieczenie interesów osób trzecich,
– ochronę środowiska,
– warunki bezpieczeństwa pracy,
– zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
– warunki organizacji ruchu,
– ogrodzenie,
– zabezpieczenie chodników i jezdni,
d) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
3)
wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
4)
wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
5)
wymagania dotyczące środków transportu;
6)
wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;
7)
opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
8)
wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
9)
opis sposobu odbioru robót budowlanych;
10)
opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
11)
dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
2.
Jeżeli objętość informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytułowej.

Rozdział 4. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Program funkcjonalno-użytkowy składa się z następujących elementów:
1)
strony tytułowej;
2)
części opisowej;
3)
części informacyjnej.
1.
Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:
1)
opis ogólny przedmiotu zamówienia;
2)
opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)
charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
2)
aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
3)
ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
4)
szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.
3.
W przypadku budynków, w odniesieniu do szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 projekt budowlany ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
4.
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:
1)
przygotowania terenu budowy;
2)
architektury;
3)
konstrukcji;
4)
instalacji budowlanych;
5)
wykończenia;
6)
zagospodarowania terenu.
5.
Opis wymagań, o których mowa w ust. 4, obejmuje:
1)
cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;
2)
warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.
Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:
1)
dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
2)
oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3)
wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4)
inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
a) kopię mapy zasadniczej,
b) wyniki badań gruntowo-wodnych,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
d) inwentaryzację zieleni,
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych,
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.
Przepisu § 19 pkt 2 nie stosuje się do zamówień na roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie:
1)
linii kolejowych, linii metra i linii tramwajowych realizowanych na podstawie rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984);
2)
dróg publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228);
3)
lotnisk użytku publicznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079);
4)
budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812);
5)
regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333);
6)
terminalu lub inwestycji towarzyszących przygotowywanych i realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836);
7)
sieci przesyłowych przygotowywanych i realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922);
8)
zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), realizowanych na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1221 i 1535);
9)
Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354);
10)
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym realizowanych na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1902);
11)
inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1853 i 2368).

Rozdział 5. Przepis przejściowy i przepis końcowy

1.
Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
W celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 29.12.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz. ..2454]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...