• Rozporządzenie Ministra R...
  22.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.45 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Obserwuj akt

Na podstawie art. 47u ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
2)
format dziennika budowy w postaci papierowej;
3)
szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej „systemem EDB”.

Rozdział 2 Dziennik budowy

Dziennik budowy oraz kolejne tomy dziennika budowy prowadzi się w sposób usystematyzowany, tak aby składały się:
1)
ze strony tytułowej;
2)
z części przeznaczonej do dokonywania wpisów.
1.
Na stronie tytułowej dziennika budowy zamieszcza się:
1)
numer dziennika budowy;
2)
datę wydania dziennika budowy;
3)
imię i nazwisko lub nazwę inwestora;
4)
określenie obiektu budowlanego lub rodzaj wykonywanych robót budowlanych;
5)
adres obiektu budowlanego lub miejsca wykonywania robót budowlanych;
6)
numer i datę wydania decyzji albo numer i datę wpływu zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej – uprawniających do prowadzenia robót budowlanych;
7)
nazwę zamierzenia budowlanego;
8)
liczbę stron dziennika budowy – w przypadku dziennika budowy w postaci papierowej;
9)
pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika budowy i odpowiedzialności określonej w art. 93 przepis karny pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2.
Na stronie tytułowej kolejnych tomów dziennika budowy zamieszcza się:
1)
numer dziennika budowy;
2)
numer tomu;
3)
liczbę stron tomu.
3.
Stronę tytułową dziennika budowy i stronę tytułową kolejnych tomów dziennika budowy wypełnia organ wydający dziennik budowy.
1.
Dziennik budowy w postaci papierowej prowadzi się w formacie A-4, zapewniając, aby jego strony były ponumerowane, a dziennik budowy był zabezpieczony przed zdekompletowaniem.
2.
Karty dziennika budowy w postaci papierowej numeruje się z obu stron.
Organ, wydając dziennik budowy w postaci:
1)
papierowej – nanosi na każdą stronę dziennika budowy pieczęć w celu jego ostemplowania i przekazuje inwestorowi;
2)
elektronicznej – przydziela inwestorowi, na koncie tego inwestora w systemie EDB, dostęp do dziennika budowy.

Rozdział 3 Wpisy w dzienniku budowy

1.
Wpisów dokonuje się w taki sposób, aby wynikała z nich kolejność przebiegu robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności, o których mowa w art. 47a dziennik budowy ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2.
Wpisy zamieszcza się w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.
W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów należy dokonać kolejnego wpisu przez wprowadzenie właściwej treści z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany.
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny.
Każdy wpis jest opatrzony:
1)
datą;
2)
danymi osoby dokonującej wpisu:
a) imieniem i nazwiskiem,
b) funkcją, jaką pełni w procesie budowlanym – w przypadku uczestników procesu budowlanego i osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy,
c) nazwą organu uprawnionego do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, który reprezentuje, oraz funkcją, jaką w tym organie pełni – w przypadku pracowników organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy;
3)
podpisem osoby dokonującej wpisu w dzienniku budowy w postaci papierowej lub uwierzytelniony przez zalogowanego użytkownika w dzienniku budowy w postaci elektronicznej.
1.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor dokonuje w dzienniku budowy, na początku części przeznaczonej do dokonywania wpisów, wpisu dotyczącego osób, którym powierza się funkcje:
1)
kierownika budowy;
2)
inspektora nadzoru inwestorskiego – w przypadku powołania inspektora nadzoru inwestorskiego;
3)
projektanta sprawującego nadzór autorski – w przypadku powołania projektanta sprawującego nadzór autorski.
2.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, za które ma odpowiadać kierownik robót, inwestor albo kierownik budowy dokonują wpisu dotyczącego osoby, której powierza się funkcję kierownika robót.
3.
Osoba, której powierza się funkcję, o której mowa w ust. 1 i 2, potwierdza wpisem przyjęcie powierzonej funkcji i wskazuje numer posiadanych uprawnień budowlanych.
4.
Wpisów dotyczących osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, można dokonać także po rozpoczęciu robót budowlanych, jeżeli wcześniej nie zostały one powołane.
1.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych:
1)
kierownik budowy,
2)
kierownik robót,
3)
inspektor nadzoru inwestorskiego,
4)
projektant sprawujący nadzór autorski
– zakończy pełnienie powierzonej funkcji, dokonuje w dzienniku budowy wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia robót budowlanych.
2.
Osoba, której powierza się pełnienie funkcji, o której mowa w ust. 1, potwierdza przyjęcie powierzanej funkcji i wskazuje numer posiadanych uprawnień budowlanych.
3.
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia robót budowlanych przez osobę, która przestaje pełnić funkcję, o której mowa w ust. 1, wpisu dokonuje tylko osoba, której powierza się pełnienie tej funkcji. We wpisie wskazuje się przyczynę braku możliwości dokonania wpisu przez osobę, która przestaje pełnić funkcję, o której mowa w ust. 1.
W dzienniku budowy w postaci elektronicznej wpisów, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 i § 11 ust. 1, dokonuje się przez przydzielenie odpowiednich uprawnień w systemie EDB, natomiast potwierdzenie przyjęcia powierzonych funkcji, o którym mowa w § 10 ust. 3 i § 11 ust. 2, jest dokonywane za pomocą funkcji w systemie EDB świadczących o takim potwierdzeniu.
W przypadku gdy inwestor w systemie EDB pozbawia uczestnika procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej, uczestnik ten może dokonać wpisu w dzienniku budowy w terminie 14 dni od dnia pozbawienia dostępu do tego dziennika.
W przypadku:
1)
zamknięcia dziennika budowy,
2)
kontynuacji dziennika budowy w kolejnym tomie
– kierownik budowy stwierdza ten fakt wpisem.
1.
Protokoły związane z robotami budowlanymi lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy.
2.
Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach.
3.
Arkusze lub ich kopie należy dołączyć do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o prowadzeniu takiego zbioru.

Rozdział 4 Uwierzytelnianie i autoryzacja w systemie EDB

1.
Dostęp do systemu EDB wymaga prawidłowego przeprowadzenia procesów:
1)
uwierzytelnienia użytkownika konta po dokonaniu jego identyfikacji oraz
2)
autoryzacji użytkownika konta.
2.
Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu deklarowanej tożsamości użytkownika konta w:
1)
systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), zwanego dalej „węzłem krajowym”, lub
2)
systemie EDB – w przypadku pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej, organów nadzoru budowlanego oraz innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.
3.
Identyfikacja jest realizowana:
1)
przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego lub
2)
przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w wewnętrznym systemie identyfikacji elektronicznej systemu EDB zapewniającym obsługę procesu uwierzytelniania – w przypadku pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej, organów nadzoru budowlanego oraz innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.
4.
Autoryzacja następuje po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownika i polega na przydzieleniu prawa dostępu do systemu EDB.
Zapewnienie:
1)
możliwości wprowadzania danych w systemie EDB, w szczególności dokonywania wpisów w dzienniku budowy w postaci elektronicznej, oraz
2)
prawa dostępu do systemu EDB
– następuje w procesie autoryzacji na podstawie przydzielonych uprawnień.
Uwierzytelnienie użytkownika konta w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego lub w systemie EDB zapewnia systemowe potwierdzanie tożsamości przy dokonywaniu wpisów w dzienniku budowy w postaci elektronicznej.

Rozdział 5 Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 09.01.2023 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 45]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...