• Rozporządzenie Ministra R...
  05.03.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.746 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Obserwuj akt

Na podstawie art. 88a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób prowadzenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 88a zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zwanego dalej „systemem e-CRUB”;
2)
wzór formularza danych dotyczących osoby, która nabyła uprawnienia budowlane lub kwalifikacje zawodowe, lub osoby ukaranej, zwanego dalej „formularzem osobowym”;
3)
wzór formularza do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe, zwanego dalej „formularzem zawodowym”;
4)
wzór formularza do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zwanego dalej „formularzem kary”.
W systemie e-CRUB prowadzi się:
1)
centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, zwany dalej „rejestrem uprawnionych”, oraz
2)
centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zwany dalej „rejestrem ukaranych”
– w postaci zbiorów danych zapisywanych w postaci elektronicznej i gromadzonych w sposób usystematyzowany.

Rozdział 2 Karty

Rejestr uprawnionych składa się z kart:
1)
osobowych oraz
2)
zawodowych.
Rejestr ukaranych składa się z kart:
1)
osobowych oraz
2)
kar.
Karta:
1)
osobowa zawiera dane przekazywane za pośrednictwem formularza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zawodowa zawiera dane przekazywane za pośrednictwem formularza zawodowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
kary zawiera dane przekazywane za pośrednictwem formularza kary, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozdział 3 Wprowadzanie danych i dokonywanie wpisów w rejestrze uprawnionych i w rejestrze ukaranych w systemie e-CRUB

1.
Aktualne dane w formularzach, o których mowa w § 5, organy samorządu zawodowego przekazują Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, wprowadzając je do systemu e-CRUB.
2.
Wprowadzanie danych do systemu e-CRUB, przekazywanych w tym systemie za pomocą formularzy, o których mowa w § 5, może się odbywać poprzez system teleinformatyczny obsługiwany przez organ samorządu zawodowego.
Wpisów w rejestrze uprawnionych i w rejestrze ukaranych dokonuje się poprzez systemowe zatwierdzenie danych przekazanych w systemie e-CRUB za pomocą formularzy, o których mowa w § 5.
Wpisów w rejestrze uprawnionych i w rejestrze ukaranych w systemie e-CRUB dokonuje się pod oddzielną pozycją oznaczoną numerem wynikającym z kolejności dokonania wpisu w danym roku i datą dokonania wpisu.
Zmiana danych w rejestrze uprawnionych lub w rejestrze ukaranych, w tym wykreślenie danych z rejestru, podlega odnotowaniu odpowiednio w rejestrze uprawnionych lub w rejestrze ukaranych.

Rozdział 4 System e-CRUB

System e-CRUB zapewnia publikację danych wpisanych w rejestrze uprawnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 88a zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ust. 5a i 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
1.
System e-CRUB posiada zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, dokonywaniem zmian danych objętych wpisami oraz przekazywaniem danych przez osoby nieuprawnione.
2.
System e-CRUB zapewnia rozliczalność wprowadzonych danych, a w szczególności odróżnienie zmienionych danych od danych przed dokonaniem zmiany wraz z oznaczeniem czasu dokonanej zmiany.
1.
Dostęp do systemu e-CRUB, wprowadzanie danych oraz ich zatwierdzenie w tym systemie wymaga prawidłowego przeprowadzenia procesu identyfikacji, uwierzytelnienia oraz autoryzacji użytkownika wykonującego te czynności.
2.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub osoba przez niego upoważniona przydziela użytkownikowi unikalny identyfikator, hasło oraz uprawnienia do dostępu do systemu e-CRUB, wprowadzania danych i zatwierdzania danych w tym systemie.
3.
Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, wymaga wprowadzenia unikalnego identyfikatora użytkownika.
4.
Uwierzytelnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga wprowadzenia unikalnego identyfikatora użytkownika oraz hasła użytkownika.
5.
Autoryzacja, o której mowa w ust. 1, następuje po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownika.
System e-CRUB umożliwia:
1)
sporządzanie wydruku danych objętych wpisem;
2)
integrację z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w § 6 ust. 2, w celu wprowadzania do systemu e-CRUB danych w formularzach, o których mowa w § 5;
3)
przekazywanie przez organy samorządu zawodowego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego plików zawierających kopie uprawnień budowlanych i decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
4)
przechowywanie plików zawierających kopie uprawnień budowlanych i decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie stanowiących podstawę wpisów odpowiednio w rejestrze uprawnionych i w rejestrze ukaranych.

Rozdział 5 Przepis przejściowy i przepis końcowy

Dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513) oraz pliki zawierające kopie uprawnień budowlanych, które to uprawnienia były podstawą wpisów w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane dokonanych na podstawie przepisów dotychczasowych i stanowiły część akt rejestrowych, stanowią integralną część systemu e-CRUB.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia.----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 20.04.2023 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 746]


Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 746)

Załącznik nr 1

WZÓR

Formularz osobowy

 

Załącznik nr 2

WZÓR

Formularz zawodowy

 

Załącznik nr 3

WZÓR

Formularz kary

 

* Dotyczy kar wpisanych do rejestru przed dniem 1 sierpnia 2022 r.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...