• Rozporządzenie Ministra R...
  14.06.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2021.0.1385 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „bazą BDOT500”;
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy BDOT500;
3)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”.
1.
Lokalizację obiektów bazy BDOT500 określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy.
2.
Wysokości charakterystycznych punktów obiektów bazy BDOT500 określa się w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy.
3.
Reprezentacją geometryczną obiektów bazy BDOT500 w zależności od ich rodzaju może być: punkt, zbiór punktów (multipunkt), linia łamana, zbiór linii łamanych (multilinia) wielokąt (poligon) oraz zbiór wielokątów (multipoligon).

Rozdział 2. Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT500

1.
W bazie BDOT500 gromadzi się informacje dotyczące:
1)
budynków niewykazanych w ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem;
2)
budowli;
3)
ogrodzeń;
4)
komunikacji;
5)
zagospodarowania terenu;
6)
sportu i rekreacji;
7)
wód;
8)
rzeźby terenu.
2.
Wykaz obiektów bazy BDOT500 wraz z dozwolonymi typami geometrii określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Atrybutami wspólnymi dla wszystkich obiektów bazy BDOT500 są:
1)
metoda pozyskania informacji o obiekcie;
2)
data przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3)
numer operatu technicznego, w ramach którego obiekt został wprowadzony do bazy BDOT500.
2.
Wyróżnia się następujące metody pozyskiwania informacji o obiekcie bazy BDOT500:
1)
pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy – oznaczenie literą O;
2)
wektoryzacja – oznaczenie literą D;
3)
pomiar fotogrametryczny – oznaczenie literą F;
4)
pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych – oznaczenie literą M;
5)
inna metoda pozyskania – oznaczenie literą I;
6)
nieokreślona metoda pozyskania – oznaczenie literą X.
Z każdym obiektem bazy BDOT500 mogą być związane informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach tych obiektów.
1.
Każdemu obiektowi bazy BDOT500 nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „identyfikatorem IdIIP”, na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem „BDOT500”;
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt spośród innych obiektów zapisanych w bazie BDOT500;
3)
identyfikator wersji obiektu.
2.
Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
Specyfikację pojęciowego modelu danych bazy BDOT500 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 3. Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia i aktualizacji bazy BDOT500

1.
Bazę BDOT500 tworzy się i aktualizuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Bazę BDOT500 aktualizuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania materiałów, o których mowa w ust. 1.
3.
Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 odbywają się zgodnie ze standardami technicznymi określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
1.
Dane zawarte w bazie BDOT500 udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 8 ustawy.
2.
Specyfikację usług, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Schemat aplikacyjny GML dotyczący udostępniania danych z bazy BDOT500, zgodny z modelem danych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

Rozdział 5. Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej

1.
Mapa zasadnicza jest tworzona jako wizualizacja kartograficzna generowana na podstawie zbiorów danych,
o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 1–4, 10 i 12 ustawy.
2.
Podstawową skalą mapy zasadniczej jest skala 1 : 500.
3.
Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej, w tym zakres jej treści dla poszczególnych skal oraz znaki umowne, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4.
Na mapie zasadniczej umieszcza się informację o jej skali i lokalizacji przedstawionego obszaru.

Rozdział 6. Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

1.
Organ prowadzący bazę BDOT500 do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosowuje bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów niniejszego rozporządzenia.
2.
Układ wysokościowy inny niż określony w § 2 ust. 2 może być stosowany przy prowadzeniu bazy BDOT500, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
1.
Do prac związanych z zakładaniem bazy BDOT500 rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2.
Do prac geodezyjnych związanych z aktualizacją bazy BDOT500 zgłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 30.07.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1385]


->POBIERZ <-Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 lipca 2021 r. (poz.1385)

 

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...