• Rozporządzenie Ministra R...
  21.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.201.0.273 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji państwowego rejestru nazw geograficznych, a także udostępniania danych państwowego rejestru nazw geograficznych.
1.
Państwowy rejestr nazw geograficznych, zwany dalej „PRNG”, składa się z dwóch części obejmujących:
1)
nazwy obiektów geograficznych położonych w całości lub w części na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarach określonych w art. 2 obszary morskie RP ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234), zwanej dalej „rejestrem nazw geograficznych RP”;
2)
polskojęzyczne nazwy obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „rejestrem polskich nazw geograficznych świata”.
2.
W rejestrze nazw geograficznych RP gromadzi się nazwy miejscowości oraz nazwy obiektów fizjograficznych,
w tym:
1)
nazwy urzędowe ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 rozporządzenie ustalające, zmieniające lub znoszące urzędowe nazwy ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443);
2)
nazwy zestandaryzowane uchwalone i zalecane do stosowania przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
3)
nazwy niestandaryzowane niebędące nazwą urzędową lub zestandaryzowaną.
3.
W rejestrze polskich nazw geograficznych świata gromadzi się nazwy zestandaryzowane uchwalone i zalecane do stosowania przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Tworzenie, aktualizację i weryfikację PRNG realizuje się w oparciu o:
1)
przepisy wydane na podstawie art. 7 rozporządzenie ustalające, zmieniające lub znoszące urzędowe nazwy ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
2)
Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy, o którym mowa w art. 9 język mniejszości jako język pomocniczy ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823);
3)
uchwały Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
4)
uchwały Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
6)
inne materiały źródłowe w zakresie nazewnictwa geograficznego.
1.
PRNG jest aktualizowany na bieżąco na podstawie aktów prawnych, danych i dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 2–6.
2.
PRNG jest weryfikowany niezwłocznie po dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w § 3 pkt 1.
3.
Standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i weryfikacji PRNG określa załącznik do rozporządzenia. § 5. Informacje zawarte w PRNG udostępnia się na podstawie przepisów o udostępnianiu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Informacje zawarte w PRNG udostępnia się na podstawie przepisów o udostępnianiu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Baza danych państwowego rejestru nazw geograficznych utworzona i prowadzona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 11.02.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz.273]


Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. (poz. 273)

 

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...