• Rozporządzenie Ministra R...
  23.07.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2001.74.796 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obserwuj akt

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
klasyfikacji materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - należy przez to rozumieć podział tematyczny materiałów według grup asortymentowych, określonych odrębnymi przepisami,
2)
kwalifikacji materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - należy przez to rozumieć odpowiednie kategorie archiwalne materiałów, o których mowa w § 3 i 4,
3)
teczce - należy przez to rozumieć także zeszyt, oprawiony operat techniczny lub rejestr, tekę mapową, pudełko ze zbiorem komputerowych nośników informacji lub mikrofilmów. W przypadku gdy nośniki komputerowe dotyczą jednego tematu, mogą być zewidencjonowane jako jedna pozycja z zaznaczeniem liczby dyskietek lub innych nośników. Jeśli wystąpią nośniki wielotematyczne, należy odrębnie zewidencjonować każdy z nośników.
Materiały wyłączane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwalifikuje się do następujących kategorii archiwalnych:
1)
materiały archiwalne przechowywane wieczyście,
2)
dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu.
1.
Kategorie archiwalne oznacza się następującymi symbolami:
1)
symbolem "A" - materiały archiwalne,
2)
symbolem "B" - dokumentacja niearchiwalna:
a) podlegająca brakowaniu, oznaczona symbolem "BC",
b) podlegająca ekspertyzie właściwego archiwum państwowego ze względu na szczególne znaczenie, treść i charakter, oznaczona symbolem "BE".
2.
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), w wyniku ekspertyzy może być przekwalifikowana z kategorii "B" do kategorii "A".
Sposób klasyfikowania materiałów według grup asortymentowych i podział, w ramach grup, na zespoły tematyczne, a także sposób kwalifikowania według kategorii archiwalnych w podziale na zasób centralny, wojewódzki i powiatowy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Sposób przekazywania materiałów archiwalnych kategorii "A" wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do właściwego archiwum państwowego oraz sposób brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" regulują odrębne przepisy.
1.
Materiały archiwalne państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwane dalej "materiałami archiwalnymi", przed przekazaniem do właściwego archiwum państwowego podlegają uporządkowaniu.
2.
Przez uporządkowanie materiałów archiwalnych rozumie się chronologiczne ułożenie dokumentów w teczkach według numerów ewidencyjnych nadanych przy przyjmowaniu materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w przypadku map wieloarkuszowych - usystematyzowanie według numerów arkuszy, ich opisanie, nadanie właściwego układu, sporządzenie ewidencji oraz techniczne zabezpieczenie.
3.
Opisanie materiałów archiwalnych polega na umieszczeniu na każdej teczce:
1)
nazwy jednostki organizacyjnej przekazującej materiały, u góry teczki,
2)
symbolu klasyfikacji wpisanego w lewym górnym rogu,
3)
symbolu kwalifikacji wpisanego w prawnym górnym rogu,
4)
tytułu teczki,
5)
rocznych dat krańcowych - najwcześniejszych i najpóźniejszych,
6)
numeru teczki wynikającego z kolejności w spisie materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego, wpisanego w lewym dolnym rogu,
7)
wykazu zawartości teczki, umieszczonego na wewnętrznej stronie teczki.
4.
Nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu polega na ułożeniu teczek zgodnie z kolejnością ustaloną w załączniku nr 1.
5.
Materiały archiwalne zabezpiecza się technicznie przez:
1)
umieszczenie ich w odpowiednich opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym,
2)
opakowanie w paczki zaopatrzone w etykiety z nazwą jednostki organizacyjnej oraz numerami teczek.
6.
Przed przekazaniem do archiwum państwowego materiały archiwalne ujmuje się w spisie materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego.
7.
Wzór spisu materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Materiały archiwalne sporządzone przy użyciu techniki cyfrowej przekazuje się do właściwego archiwum państwowego na nośnikach informatycznych gwarantujących niezmienność i trwałość zapisu, umożliwiających bezpośredni odczyt w archiwum państwowym, lub w formie wydruku wysokiej jakości gwarantującego wieczyste przechowywanie w archiwum państwowym.
1.
Dokumentacja niearchiwalna, o której mowa w § 3 pkt 2, oznaczona symbolem "BE", ujmowana jest w spisie sporządzonym według wzoru, o którym mowa w § 7 ust. 7, który przekazuje się właściwemu archiwum państwowemu w celu wykonania ekspertyzy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b).
2.
O wyniku ekspertyzy archiwum państwowe zawiadamia właściwego dysponenta państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie 30 dni od daty doręczenia spisu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...