• Rozporządzenie Ministra R...
  24.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2024

Dz.U.2001.80.866 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

Obserwuj akt

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

1.
Krajowy system informacji o terenie, zwany dalej "systemem", zawiera dane obligatoryjne dotyczące:
1)
państwowego systemu odniesień przestrzennych,
2)
rejestru granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
3)
osnów geodezyjnych,
4)
ewidencji gruntów i budynków,
5)
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
6)
obiektów topograficznych.
2.
System w części fakultatywnej może być uzupełniany o dane pozwalające użytkownikom na definiowanie własnych baz danych, innych niż wymienione w ust. 1.
1.
System zakładają i prowadzą:
1)
Główny Geodeta Kraju - dla obszaru kraju,
2)
marszałek województwa - w województwie,
3)
starosta lub prezydent miasta - w powiecie lub odpowiednio w mieście na prawach powiatu.
2.
Prowadzenie systemu polega na:
1)
tworzeniu zasobu informacyjnego systemu,
2)
kontroli danych,
3)
analizie danych,
4)
integracji danych,
5)
aktualizacji danych,
6)
administrowaniu zasobem informacyjnym,
7)
udostępnianiu danych.
Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi:
1)
bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych,
2)
bazę danych przebiegu granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic i powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w części dotyczącej województw,
3)
bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzeźby terenu,
4)
bazę metadanych, obejmujących istniejące bazy danych i systemy, w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej już funkcjonujących i danych o terenie tworzonych na obszarze kraju, zawierającą informacje dotyczące: nazwy systemu, administratora, zakresu tematycznego danych, dostępnego formatu danych, stanu aktualności, formy dostępu i statusu prawnego systemu.
Dla obszaru województwa zakłada się i prowadzi:
1)
bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzeźby terenu,
2)
bazę metadanych, obejmujących istniejące bazy danych i systemy, w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej już funkcjonujących i danych o terenie tworzonych na obszarze danego województwa, zawierającą informacje dotyczące: nazwy systemu, administratora, zakresu tematycznego danych, dostępnego formatu danych, stanu aktualności, formy dostępu i statusu prawnego systemu.
1.
Dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi:
1)
bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
2)
bazę danych ewidencji gruntów i budynków,
3)
bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4)
bazę danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej,
5)
bazę metadanych, obejmujących istniejące bazy danych i systemy, w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej już funkcjonujących i danych o terenie tworzonych na obszarze powiatu, zawierającą informacje dotyczące: nazwy systemu, administratora lub dysponenta, zakresu tematycznego danych, dostępnego formatu danych, stanu aktualności, formy dostępu i statusu prawnego systemu.
2.
W przypadku powierzenia przez starostę wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w trybie art. 6a organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Kraju ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - zadań dotyczących zakładania i prowadzenia baz danych, o których mowa w ust. 1, organem prowadzącym bazy danych jest odpowiednio wójt (burmistrz lub prezydent miasta).
3.
Dane pochodzące z baz danych, o których mowa w ust. 2, są przekazywane staroście celem ich integracji w powiatowej bazie danych.
1.
Główny Geodeta Kraju ma prawo dostępu do baz danych tworzonych i prowadzonych na poziomie wojewódzkim i powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących przebiegu granic i powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz danych topograficznych województw.
2.
Wojewoda ma prawo dostępu do danych zgromadzonych w systemie przez organy administracji samorządowej w celu ich wykorzystania przy realizacji swoich zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, obronnością i zapobieganiem nadzwyczajnym zagrożeniom, stosownie do art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872).
1.
Organy wymienione w § 2 ust. 1 przy tworzeniu systemu współpracują z jednostkami organizacyjnymi, zainteresowanymi tworzeniem tego systemu, działającymi na danym terenie.
2.
Formę i tryb współpracy przy zakładaniu systemu na danym terenie w części fakultatywnej, o której mowa w § 1 ust. 2, określają właściwe umowy, zawierające również postanowienia odnośnie do preferencji w korzystaniu z baz danych oraz zasady współfinansowania przez jednostki organizacyjne zainteresowane tworzeniem tych baz danych.
3.
Prawo własności tworzonych zasobów informacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2, przysługuje organom administracji rządowej i samorządowej.
4.
W zakresie preferencji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się wielkość zaangażowanych środków, proponowane terminy realizacji prac oraz ewentualne inwestycje w infrastrukturę informatyczną ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
1.
Dane, o których mowa w § 1 ust. 1, opracowuje się na podstawie przepisów określających standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
2.
Przekazywanie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rzecz systemu odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotyczących rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia jednostki organizacyjne zainteresowane udziałem w tworzeniu systemu działające na terenie gminy, powiatu, województwa lub na obszarze całego kraju przekażą odpowiednio do starosty, marszałka województwa, wojewody lub Głównego Geodety Kraju informacje o założonych i funkcjonujących systemach informacji o terenie wykorzystujących dane obligatoryjne, o których mowa w § 1 ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...