• Rozporządzenie Ministra S...
  30.09.2023

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2002.137.1160 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Obserwuj akt

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) zarządza się, co następuje:

 Rozporządzenie określa:
1)
rodzaj dokumentacji dotyczącej zatrudnionych detektywów, zawieranych i realizowanych umów oraz sprawozdań sporządzanych po zakończeniu spraw w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;
2)
formy prowadzenia dokumentacji;
3)
okres przechowywania dokumentacji.
1.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych obowiązany jest prowadzić:
1)
wykaz zatrudnianych detektywów;
2)
rejestr zawartych umów wraz z opisem stanu ich realizacji.
2.
Stan realizacji umów jest opisywany w odrębnej księdze stanowiącej aneks do rejestru zawartych umów.
3.
Po zakończeniu sprawy przedsiębiorca sporządza sprawozdanie, do którego stosuje się przepisy art. 13 informacje przekazywane przedsiębiorcy zatrudniającego detektywa, ustawy o usługach detektywistycznych.
1.
Wykaz zatrudnionych detektywów, o którym mowa w § 2, ust. 1 pkt 1, powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko detektywa;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
4)
serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
5)
numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywateli polskich;
6)
numer licencji, datę jej wydania oraz określenie organu, który ją wydał;
7)
datę zawarcia z detektywem umowy oraz datę jej wygaśnięcia.
2.
Rejestr zawartych umów, o którym mowa w § 2, ust. 1 pkt 2, powinien zawierać:
1)
kolejny numer umowy dotyczącej usługi detektywistycznej, zawartej w danym roku;
2)
ogólne określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu;
3)
datę zawarcia i wygaśnięcia umowy;
4)
oznaczenie strony zlecającej umowę ze wskazaniem nazwiska, imienia i adresu zamieszkania, a w odniesieniu do zleceniodawcy niebędącego osobą fizyczną - nazwy lub firmy, siedziby i adresu;
5)
numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3.
Księga realizacji umowy, o której mowa w § 2, ust. 2, powinna zawierać:
1)
numer umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi;
3)
imiona i nazwiska detektywów wykonujących usługę;
4)
adnotację o przekazaniu zleceniodawcy końcowego sprawozdania i dacie tego przekazania;
5)
adnotacje:
a) o powiadomieniu organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia, w przypadku zawarcia umowy, z której treści wynika, że może ona wiązać się ze sprawą, w której prowadzone jest takie postępowanie,
b) o zniszczeniu przetwarzanych danych osobowych zebranych w toku wykonywania usługi, w przypadku zaprzestania korzystania z uprawnień detektywa.
1.
Dokumentacja, o której mowa w § 2, prowadzona jest w formie pisemnej. Elektroniczne nośniki informacji mają w stosunku do niej charakter pomocniczy i nie mogą jej zastępować, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku usług udostępniania danych ze zbiorów prowadzonych wyłącznie w formie elektronicznej i udostępnianych w tej formie, dopuszcza się możliwość prowadzenia rejestru zawartych umów oraz księgi realizacji umów w formie elektronicznej.
3.
Warunkiem dopuszczalności prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej jest jej przechowywanie na zasadach określonych w § 5,
Dokumentację, o której mowa w § 2, przechowuje się przez okres 5 lat liczony od zakończenia działalności przedsiębiorcy, a w przypadku księgi realizacji umowy - od daty zakończenia umowy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...