• Rozporządzenie Ministra S...
  30.09.2023

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2011.142.834 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Obserwuj akt

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych;
2)
tryb wyznaczania członków komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją", i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin, zwanego dalej "zespołem";
3)
tryb i sposób pracy komisji;
4)
tryb pracy zespołu oraz sposób opracowania i przekazania Komendantowi Głównemu Policji pytań i zadań praktycznych na egzamin;
5)
szczegółową organizację egzaminu, w tym sposób oceniania i określenie czasu trwania egzaminu;
6)
sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminu;
7)
wzory dokumentów egzaminacyjnych.
Ustala się szczegółowy zakres tematów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Komendant Główny Policji:
1)
wyznacza przedstawiciela do składu komisji;
2)
występuje do podmiotów, o których mowa w art. 30 uchylony, ust. 4 pkt 1 i 3-6 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, o wyznaczenie przedstawicieli do składu komisji nie później niż 30 dni przed datą egzaminu;
3)
wyznacza termin i miejsce przeprowadzania egzaminu.
W terminie, o którym mowa w § 3 pkt 2, Komendant Główny Policji zwraca się do komendantów szkół Policji o wyznaczenie osób do składu zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin.
Komendant Główny Policji powołuje:
1)
zespół - nie później niż 21 dni przed planowanym terminem egzaminu;
2)
komisję i wyznacza jej przewodniczącego, którym jest funkcjonariusz Komendy Głównej Policji - nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.
1.
Zespół opracowuje zestaw pytań i zadań praktycznych na każdy dzień egzaminu, obejmujący:
1)
na część pisemną egzaminu:
a) test składający się z 80 pytań, zawierający po 3 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, zwany dalej "testem", oraz kartę odpowiedzi, które następnie powiela w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób zdających,
b) arkusz prawidłowych odpowiedzi do testu,
c) zadanie praktyczne wraz z wytycznymi do zadania, które powiela w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób zdających,
d) rozwiązanie zadania praktycznego wraz z kryteriami oceny;
2)
na część ustną egzaminu:
a) karty zawierające po 6 pytań, w liczbie odpowiadającej liczbie osób zdających,
b) odpowiedzi na pytania z części ustnej egzaminu dla każdego z członków komisji.
2.
Test powinien zawierać pytania z wszystkich tematów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tym z tematu XII powinno być nie mniej niż 20 pytań.
3.
Arkusz prawidłowych odpowiedzi do testu, rozwiązanie zadania praktycznego wraz z kryteriami oceny oraz odpowiedzi na pytania z części ustnej egzaminu są przeznaczone wyłącznie dla komisji.
1.
Czynności, o których mowa w § 6 ust. 1, zespół wykonuje na posiedzeniach.
2.
Każdy członek zespołu podczas posiedzenia zgłasza:
1)
propozycje pytań testowych na część pisemną egzaminu, zawierających po 3 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;
2)
propozycje zadania praktycznego na część pisemną egzaminu, wraz z wytycznymi do zadania oraz jego rozwiązaniem i kryteriami oceny;
3)
propozycje pytań na część ustną egzaminu wraz z odpowiedziami.
3.
Członkowie zespołu wspólnie uzgadniają brzmienie testu, zadania praktycznego oraz brzmienie pytań na egzamin ustny.
1.
Test wraz z arkuszem prawidłowych odpowiedzi i zadanie praktyczne z wytycznymi, rozwiązaniem oraz kryteriami oceny, a także karty zawierające po 6 pytań na część ustną wraz z odpowiedziami są drukowane, powielane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
2.
Wyznaczony przez zespół przedstawiciel przesyła Komendantowi Głównemu Policji opracowany zestaw pytań i zadań praktycznych w zamkniętej i opieczętowanej kopercie nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
3.
Komendant Główny Policji przekazuje przewodniczącemu komisji zestaw, o którym mowa w ust. 2, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem egzaminu.
1.
Przed przystąpieniem do egzaminu osoba zdająca okazuje komisji dokument potwierdzający jej tożsamość.
2.
Każda osoba zdająca przystępuje do części pisemnej i ustnej w jednym dniu.
3.
Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających osobom zdającym samodzielną pracę. Korzystanie przez osobę zdającą z pomocy osób trzecich lub materiałów pomocniczych powoduje wykluczenie jej z egzaminu.
1.
Przewodniczący komisji otwiera kopertę na sali egzaminacyjnej w obecności wszystkich członków komisji oraz osób zdających i ogłasza rozpoczęcie egzaminu.
2.
Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 80 pytań, i wykonaniu zadania praktycznego.
3.
Odpowiedzi na pytania testowe zaznacza się na karcie odpowiedzi.
4.
Dopuszcza się dokonanie jednej poprawki w ramach jednego pytania. Nieprawidłowe zaznaczenie osoba zdająca umieszcza w kółku i podpisuje.
5.
Część pisemna trwa 110 minut liczonych od momentu rozdania wszystkim zdającym egzemplarzy testu, wraz z kartami odpowiedzi, i zadania praktycznego wraz z wytycznymi.
6.
Każdą kartę odpowiedzi oraz zadanie praktyczne sprawdza przewodniczący i członkowie komisji.
1.
Odpowiedzi na pytania testowe ocenia się w następujący sposób:
1)
odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;
2)
odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.
2.
Wykonanie zadania praktycznego ocenia się w skali 0-10 punktów.
3.
Część pisemną uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 63 punkty.
1.
Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone na wylosowanej przez zdającego karcie pytań.
2.
Członkowie komisji mogą zadawać dodatkowe pytania bezpośrednio związane z wylosowaną kartą pytań.
3.
Każda karta zawiera 6 pytań, w tym co najmniej jedno z tematu XII.
4.
Każdy z członków komisji ocenia odrębnie odpowiedzi na każde pytanie, przyznając za odpowiedź prawidłową 1 punkt, za nieprawidłową lub jej brak - 0 punktów. Sumuje się punkty wszystkich odpowiedzi.
5.
Część ustną egzaminu uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 24 punkty.
Komisja - w przypadku stwierdzenia błędu w teście, zadaniu praktycznym lub w pytaniach na część ustną - uchyla pytanie lub zadanie. Uchylone pytanie lub zadanie nie jest brane pod uwagę przy określeniu wyniku egzaminu lub jego części.
Komisja podejmuje decyzje, w drodze uchwał, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji.
1.
Przebieg egzaminu każdej osoby zdającej dokumentuje się w protokole indywidualnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Protokół indywidualny podpisuje przewodniczący komisji oraz jej członkowie.
3.
Protokół indywidualny dołącza się do protokołu zbiorczego, o którym mowa w § 16.
1.
Przewodniczący komisji sporządza po zakończeniu egzaminu protokół zbiorczy, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
2.
Protokół zbiorczy zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
liczby osób przystępujących do egzaminu;
2)
liczby osób, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym;
3)
dokładnego czasu trwania egzaminu;
4)
podjętych uchwał związanych z przebiegiem egzaminu.
3.
Wzór protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Protokoły, o których mowa w § 15 i 16, przechowuje się w Komendzie Głównej Policji zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
1.
Przewodniczący komisji nie dopuszcza do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerywa, jeżeli koperta z zestawem pytań i zadań praktycznych na egzamin została otwarta przed jego rozpoczęciem lub skład komisji jest niezgodny ze składem określonym w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
2.
Informacje o sytuacji, o której mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie, w formie pisemnej, Komendantowi Głównemu Policji.
1.
Po zdaniu egzaminu przewodniczący komisji wydaje osobie zdającej zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
2.
Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2011 r.


Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Temat I: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela - zasady ogólne 2. Wolności i prawa osobiste 3. Środki ochrony wolności i praw 4. Źródła prawa Temat II: Przepisy ustrojowe 1. Podział władzy 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 3. Skład i zadania Rady Ministrów 4. Władza ustawodawcza 5. Samorząd terytorialny Temat III: Organizacja i funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 1. Organizacja i zadania prokuratury 2. Udział prokuratora w postępowaniu karnym 3. Prawa i obowiązki prokuratora 4. Ustawowe zadania Policji 5. Prawa policjantów wykonujących czynności służbowe 6. Ustawowe środki przymusu bezpośredniego używane przez Policję 7. Czynności operacyjno-rozpoznawcze - pojęcie ogólne 8. Zakres uprawnień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu 9. Prawa funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu 10. Zakres uprawnień Straży Granicznej 11. Prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe 12. Zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego 13. Zakres uprawnień funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 14. Organizacja sądów 15. Status sędziego 16. Ławnicy Temat IV: Ochrona danych osobowych 1. Pojęcie danych osobowych 2. Organy ochrony danych osobowych 3. Zasady przetwarzania danych osobowych 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych Temat V: Ochrona informacji niejawnych 1. Pojęcie informacji niejawnych 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych 3. Klasyfikacja informacji niejawnych 4. Zasady ochrony informacji niejawnych 5. Dostęp do informacji niejawnych 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych Temat VI: Wybrane elementy prawa cywilnego 1. Zobowiązania - pojęcie ogólne 2. Czyny niedozwolone i odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sprawców czynów niedozwolonych 3. Prawa i obowiązki wierzyciela i dłużnika 4. Ochrona dóbr osobistych Temat VII: Wybrane elementy prawa cywilnego procesowego 1. Uprawnienia powoda 2. Prawa i obowiązki pozwanego 3. Dowody w postępowaniu cywilnym 4. Postępowanie w sprawach małżeńskich 5. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Temat VIII: Wybrane elementy prawa karnego 1. Definicja przestępstwa i wykroczenia 2. Podział formalny czynów karalnych na przestępstwa i wykroczenia 3. Podział przestępstw na zbrodnie i występki 4. Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej 5. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną 6. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności 7. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności 8. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu 9. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 10. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów 11. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i obrotowi pieniędzmi Temat IX: Wybrane elementy prawa karnego procesowego 1. Uprawnienia pokrzywdzonego 2. Prawa i obowiązki świadka 3. Prawa i obowiązki oskarżonego 4. Dowody w procesie karnym 5. Ujęcie osoby 6. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu Temat X: Wybrane elementy kryminalistyki 1. Pojęcie i zakres kryminalistyki 2. Problematyka metod przestępczych - zagadnienia wybrane: 1) przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu 2) przestępczość związana z narkotykami 3) podpalenia 4) oszustwo, fałszerstwo 5) "pranie brudnych pieniędzy" 6) przestępczość komputerowa 7) wypadki i kolizje drogowe 8) przemyt 3. Problematyka metod dochodzeniowo-śledczych - zagadnienia wybrane: 1) czynniki sprzyjające efektywności dochodzenia i śledztwa 2) oględziny procesowe 4. Identyfikacja kryminalistyczna - zagadnienia wybrane: 1) ślady i dowody 2) identyfikacja osób, samochodów i narkotyków Temat XI: Wybrane elementy kryminologii 1. Pojęcie kryminologii 2. Metody badań kryminologicznych - zagadnienia wybrane: 1) obserwacja 2) wywiady i kwestionariusze 3) wykorzystanie dokumentów Temat XII: Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania usług detektywistycznych 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych 3. Odpowiedzialność cywilna i karna przedsiębiorcy 4. Prawa i obowiązki detektywa 5. Przesłanki cofnięcia licencji detektywa 6. Przesłanki zawieszenia praw wynikających z licencji detektywa 7. Tryb uzyskiwania i utraty uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych 8. Ochrona danych osobowych uzyskanych przez detektywa w toku wykonywania czynności 9. Odpowiedzialność karna i cywilna detektywów 10. Dokumentacja wymagana przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych 11. Dokumentowanie czynności przez detektywa 12. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej

 

Załącznik nr 2

WZÓR

Warszawa,dnia..............................

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY EGZAMINU NA LICENCJĘ DETEKTYWA NR ………/…………. (rok)

Pan(i)...................................................................................................................................(imię,nazwisko,imię ojca, data urodzenia) przystąpił(a)w dniu ............................................. 20... r. do egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa,przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną powołaną decyzją nr ..../20.... Komendanta Głównego Policji z dnia ............................................. 20... r., w składzie: Przewodniczący— ............................................................................................................................................. Członkowie: —przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych — .......................................................................... — przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie —................................................................................. — przedstawiciel Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie—................................................................................... — przedstawiciel środowiska naukowego, reprezentującego jedną z dziedzin wiedzy, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, wskazany przez władze uczelni lub innych ośrodków naukowych—......................................................................................................................................... — przedstawiciel organizacji zawodowych zrzeszających detektywów, wybrany�z listy reprezentantów sporządzonej przez te organizacje —......................................................................................................................................... Część pisemna Po sprawdzeniu stwierdzono ........... prawidłowych odpowiedzi. Po sprawdzeniu zadania praktycznego przyznano ........... punktów za jego wykonanie. Łącznie zdający(a) uzyskał(a) ........... punktów, co oznacza, że część pisemna została zaliczona/nie została zaliczona*. Część ustna Zdający(a) udzielał(a) odpowiedzi na pytania z karty nr ........... i uzyskał(a) następującą liczbę punktów: — pytanie nr 1—...................................................................................... — pytanie nr 2—...................................................................................... —pytanie nr 3 — ...................................................................................... —pytanie nr 4 — ...................................................................................... —pytanie nr 5 — ...................................................................................... — pytanie nr 6 —...................................................................................... Po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu przyznano ........... punktów, co oznacza, że część ustna została zaliczona/nie została zaliczona*. Uchwałą Komisji Egzaminacyjnej z dnia ................................................... zdający(a) uzyskał(a) ocenę ................... ................................ z przeprowadzonego egzaminu na licencję detektywa. Uwagi Komisji Egzaminacyjnej: ...................................................................................................... Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 1. ........................................................................... — przewodniczący 2............................................................................ 3. ........................................................................... 4. ........................................................................... 5. ........................................................................... 6. ........................................................................... Dane dotyczące osoby zdającej oraz składu Komisji Egzaminacyjnej mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Załącznik nr 3

WZÓR

Warszawa, dnia ....................................

PROTOKÓŁ ZBIORCZY EGZAMINU NA LICENCJĘ DETEKTYWA NR_………/…………. (rok)

Komisja Egzaminacyjna powołana decyzją nr_…/20… Komendanta Głównego Policji z_dnia ................................. .................... 20…_r. w_składzie: Przewodniczący — .......................................................................................................................................................................................... Członkowie: —przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych — .......................................................................... —przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w_Warszawie — ................................................................................. —przedstawiciel Prokuratora Apelacyjnego w_Warszawie — ................................................................................... —przedstawiciel środowiska naukowego, reprezentującego jedną z dziedzin wiedzy, o których mowa w art. 33 Ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o_usługach detektywistycznych, wskazany przez władze uczelni lub innych ośrodków Naukowych — .................................................................................................................................................... — przedstawiciel organizacji zawodowych zrzeszających detektywów, wybrany z_listy reprezentantów sporządzonej przez te organizacje — .................................................................................................................................. Egzamin rozpoczęto w_dniu ........................................................................................, o_godzinie ………..…………… Do egzaminu przystąpiło łącznie ……….. osób. Z_wynikiem pozytywnym zakończyło egzamin …………. osób. Wyniki egzaminu poszczególnych osób zdających zawierają protokoły indywidualne stanowiące załączniki od nr_.......... do nr_…….. Komisja Egzaminacyjna podjęła uchwały w liczbie ………, które stanowią załączniki od nr …….. do nr ………. Egzamin zakończono w_dniu …………… o_godzinie ……. Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej trwało ….…..…..……...… godzin …..…….………….. minut. Uwagi Komisji Egzaminacyjnej: ................................................................................................................................... Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 1. Przedstawiciel Komendanta Głównego Policji — przewodniczący ............................................................................................................................................. 2. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych ............................................................................................................................................. 3. Przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie ............................................................................................................................................. 4. Przedstawiciel Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie ............................................................................................................................................. 5. Przedstawiciel środowiska naukowego ............................................................................................................................................. 6. Przedstawiciel organizacji zawodowych zrzeszających detektywów .............................................................................................................................................

 

Załącznik nr 4

WZÓR

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Warszawa, dnia ……….…….. ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że Pan(i) …………………………..........……………... urodzony(a) dnia …………................….… w …….......................…..............……, zamieszkały(a) …………….............................………................………... przystąpił(a) w dniu …………………. do egzaminu na licencję detektywa, który złożył(a) z wynikiem pozytywnym. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Komendanta Głównego Policji (pieczęć i podpis) Zaświadczenie wydaje się celem dołączenia do wniosku o wydanie licencji detektywa. Wyk. w 2 egz. Egz. nr 1 — zdający Egz. nr 2 — aa

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...