• Rozporządzenie Ministra S...
  23.05.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.2007 t.j. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, zwaną dalej "ewidencją";
2)
sposób prowadzenia ewidencji;
3)
treść i wzór zgłoszenia do ewidencji zbioru objętego infrastrukturą informacji przestrzennej oraz dotyczących tego zbioru usług, zwanego dalej "zgłoszeniem";
4)
tryb nadawania identyfikatorów zbiorom danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
2)
dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703);
3)
numerze identyfikacyjnym REGON - rozumie się przez to numer identyfikacyjny podmiotu, o którym mowa w art. 42 krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej ust. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773);
4)
TERYT - rozumie się przez to krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
1.
Ewidencja obejmuje następujące informacje:
1)
numer porządkowy zbioru danych przestrzennych;
2)
datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju;
3)
datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji;
4)
identyfikator zbioru danych przestrzennych;
5)
nazwę organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji;
6)
nazwę oraz numer identyfikacyjny REGON jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest zbiór danych;
7)
nazwę zbioru danych przestrzennych;
8)
kod oraz skróconą nazwę tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych;
9)
obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych;
10)
dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych;
11)
wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich
adresami URL.
2.
Słownik kodów i skróconych nazw tematów danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1 pkt 8, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
2.
Główny Geodeta Kraju ujawnia w ewidencji zbiór danych przestrzennych i odpowiadające temu zbiorowi usługi na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 6a.
3.
Główny Geodeta Kraju zapewnia publiczny dostęp do danych ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.
Na treść zgłoszenia składają się informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-11, oraz data jego sporządzenia.
2.
Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
(uchylony)
Organ administracji przekazuje Głównemu Geodecie Kraju zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Główny Geodeta Kraju niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje jego prawidłowość w uzgodnieniu z organem administracji, który przekazał to zgłoszenie.
1.
Zbiorowi danych przestrzennych nadawany jest identyfikator w momencie ujawniania tego zbioru w ewidencji.
2.
Identyfikator zbioru danych przestrzennych składa się z przestrzeni nazw oraz numeru porządkowego, pod którym ujawniony został ten zbiór w ewidencji.
3.
Na przestrzeń nazw składają się:
1)
kod Rzeczypospolitej Polskiej w postaci liter PL;
2)
kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych.
4.
Wykaz kodów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5.
Elementy struktury identyfikatora zbioru danych przestrzennych są oddzielone kropkami i występują w następującej kolejności:
1)
PL;
2)
kod rodzaju zasobu informacji przestrzennej, z którego pochodzi zbiór danych przestrzennych;
3)
nr porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji.
6.
Identyfikator zbioru danych przestrzennych jest niezmienny w okresie istnienia tego zbioru danych.
1.
Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji, o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.
2.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ administracji może zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści identyfikatora zbioru danych przestrzennych.
3.
Główny Geodeta Kraju rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o ostatecznej treści identyfikatora.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Z A Ł Ą C Z N I K I

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

SŁOWNIK KODÓW I SKRÓCONYCH NAZW TEMATÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

Lp. Skrócona nazwa tematu danych przestrzennych Kod
1 Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych 1.1
2 Systemy siatek geograficznych 1.2
3 Nazwy geograficzne 1.3
4 Jednostki administracyjne 1.4
5 Adresy 1.5
6 Działki ewidencji gruntów 1.6
7 Sieci transportowe 1.7
8 Hydrografia 1.8
9 Obszary chronione 1.9
10 Ukształtowanie terenu 2.1
11 Użytkowanie ziemi 2.2
12 Ortoobrazy 2.3
13 Geologia 2.4
14 Jednostki statystyczne 3.1
15 Budynki 3.2
16 Gleba 3.3
17 Zagospodarowanie przestrzenne 3.4
18 Zdrowie i bezpieczeństwo ludności 3.5
19 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe 3.6
20 Urządzenia do monitorowania środowiska 3.7
21 Obiekty produkcyjne i przemysłowe 3.8
22 Obiekty rolnicze oraz akwakultury 3.9
23 Rozmieszczenie ludności (demografia) 3.10
24 Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze 3.11
25 Strefy zagrożenia naturalnego 3.12
26 Warunki atmosferyczne 3.13
27 Warunki meteorologiczno-geograficzne 3.14
28 Warunki oceanograficzno-geograficzne 3.15
29 Obszary morskie 3.16
30 Regiony biogeograficzne 3.17
31 Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne 3.18
32 Rozmieszczenie gatunków 3.19
33 Zasoby energetyczne 3.20
34 Zasoby mineralne 3.21


ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORU DANYCH PRZESTRZENNYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

Zgłoszenie do ewidencji

zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

1.

 

Nazwa zgłaszającego organu

administracji:

 

 .........................................................................................................

(nazwa własna, zgodna z aktem powołania)

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Nazwa jednostki organizacyjnej,

w której prowadzony jest zbiór

danych:

 

 .........................................................................................................

(nazwa własna, zgodna ze statutem)

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Numer identyfikacyjny REGON

jednostki organizacyjnej, w której

prowadzony jest zbiór danych:

 

 .........................................................................................................

(ciąg znaków)

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Nazwa zgłaszanego zbioru danych

przestrzennych:

 

 .........................................................................................................

.........................................................................................................

(nazwa zgodna z przepisem prawa, na podstawie którego

prowadzony jest zbiór danych)

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Tematy danych przestrzennych

związane ze zgłaszanym zbiorem

danych przestrzennych:

 

 ...................................................................

(skrócona nazwa tematu danych przestrz.)

 

 ............................

(kod tematu)

 

 

 

 ...................................................................

(skrócona nazwa tematu danych przestrz.)

 

 ............................

(kod tematu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Obszar, do którego odnosi się zbiór

danych przestrzennych:

 

 ...................................................................

(nazwa jedn. podziału terytorialnego)

 

 ............................

(kod TERYT)1)

 

 

 

 ...................................................................

(nazwa jedn. podziału terytorialnego)

 

 ............................

(kod TERYT)1)

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Przepis prawa, na podstawie

którego prowadzony jest zbiór

danych przestrzennych:

 

 .........................................................................................................

.........................................................................................................

(nazwa aktu prawnego wraz z oznaczeniem dziennika urzędowego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .........................................................................................................

(oznaczenie jednostki redakcyjnej aktu prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Usługi danych przestrzennych,

związane ze zgłaszanym zbiorem

danych, o których mowa w art. 9

ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.

o infrastrukturze informacji

przestrzennej (Dz. U. z 2018r.

poz. 1472):

 

đ Usługa wyszukiwania

........................................................................................................

(adres URL)

đ Usługa przeglądania

........................................................................................................

(adres URL)

đ Usługa pobierania

........................................................................................................

(adres URL)

đ Usługa przekształcania

........................................................................................................

(adres URL)

đ Usługa uruchamiania usług danych przestrzennych2)

........................................................................................................

(adres URL)

 

 

..................................................

 

 .................................................................

 

(Data sporządzenia zgłoszenia)

 

 (Imię i nazwisko osoby sporządzającej)

 

_________________________

1)  Podać, o ile kod został nadany.

2)  Zaznaczyć właściwe.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 

WYKAZ KODÓW RODZAJU ZASOBU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, Z KTÓREGO POCHODZI ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH

    

 1) PZGiK - państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;

  2)  ZIPOS - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. ochrony i kształtowania środowiska;

  3)  ZIPOP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. ochrony przyrody;

  4)  ZIPZN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. gospodarki zasobami naturalnymi;

  5)  ZIPGL - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. geologii;

  6)  ZIPLP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. gospodarki leśnej;

  7)  ZIPGW - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. gospodarki wodnej;

  8)  ZIPGM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. gospodarki morskiej;

  9)  ZIPHM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. hydrografii morskiej;

10)  ZIPOZ - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. ochrony zabytków;

11)  ZIPKD - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji drogowej;

12)  ZIPKK - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji kolejowej;

13)  ZIPKL - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji lotniczej;

14)  ZIPKM - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. komunikacji morskiej i wodnej komunikacji śródlądowej;

15)  ZIPGUS - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. statystyki publicznej;

16)  ZIPZD - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. ochrony zdrowia;

17)  ZIPRLN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. rolnictwa;

18)  ZIPBZP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;

19)  ZIPPZP - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego;

20)  ZIPPT - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez organy administracji właściwe ds. poczty i telekomunikacji;

21)  ZIPIN - zasób informacji przestrzennej gromadzony przez inne organy administracji, niewymienione w pkt 1-20.

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...