• Rozporządzenie Ministra S...
  26.05.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2020.0.1357 t.j. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Obserwuj akt
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znaków nie podlegających ochronie.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o znakach, rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i magnetycznej.
Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych.
Ochrona znaków polega na:
1)
doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
2)
wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków;
3)
ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.
1.
Zawiadomienie doręcza się w przypadku:
1)
umieszczenia nowych znaków;
2)
stwierdzenia podczas wykonywania prac, o których mowa w § 4 pkt 2, zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością;
3)
wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków;
4)
dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ;
5)
umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej;
6)
wykonywania czynności, o których mowa w § 4 pkt 3.
2.
Zawiadomienie doręcza się również wówczas, gdy jako znaki przyjęto trwałe elementy obiektów budowlanych, a w szczególności gałki, maszty na wieżach lub dachach, specjalnie zainstalowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i pręty.
3.
Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach oraz obiektach budowlanych należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością.
4.
Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami.
1.
Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
1)
właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością;
2)
starosty.
2.
Kopię zawiadomienia wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.
Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac.
Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.
Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 8 rozporządzenia i art. 15 ochrona znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą, lub po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:
1)
przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych;
2)
w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej, przekazuje Głównemu Geodecie Kraju protokół czynności, o których mowa w pkt 1;
3)
wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 przepisy karne ust. 1 pkt 3 ustawy.
Przegląd i konserwację znaków przeprowadza się:
1)
podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej;
2)
okresowo lub doraźnie - w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.
Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniają:
1)
Główny Geodeta Kraju – w zakresie podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej;
2)
Minister Obrony Narodowej - w zakresie osnów, o których mowa w pkt 1, znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim;
3)
starosta – w zakresie szczegółowej osnowy geodezyjnej.
Nie podlegają ochronie znaki:
1)
umieszczone na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją,
2)
stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 15.04.1999 r. - Dz. U. z 1999 r. poz. 454]


ZAŁĄCZNIK............................... (wykonawca prac geodezyjnych) ............................................... ............................................... (właściciel lub osoba władająca nieruchomością)ZAWIADOMIENIE
Na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454) zawiadamia się, że: na ..................................................................... (nazwa nieruchomości, nazwa ulicy, nr budynku, nr oddziału leśnego) w ...................................................................... (miejscowość, gmina, powiat, województwo) został umieszczony (przyjęty jako znak) ................................ ........................................................................ (rodzaj znaku geodezyjnego, grawimetrycznego, magnetycznego lub budowli triangulacyjnej)
...................... (data) ...................... (podpis i pieczęć osoby kierującej pracami geodezyjnymi) ...................... (podpis właściciela lub władającego nieruchomością) ...................... (pieczęć i podpis przedstawiciela gminy)*) Szkic sytuacyjny
Uwagi: Nr punktu Oznaczenie arkusza mapy
1) w związku z umieszczeniem znaków (lub budowli), o których mowa w zawiadomieniu, nie należy dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie, 2) w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia i przemieszczenia tego znaku lub budowli oraz zagrażania przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia, należy niezwłocznie zawiadomić o tym .......................... .......................................................................... .......................................................................... (właściwy organ) (art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126).
___________ *) Stosuje się przy doręczeniu zawiadomienia adresatowi.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...