• Rozporządzenie Ministra S...
  13.07.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2011.16.73 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Obserwuj akt

Na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności:
1)
miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 11 utrwalanie przebiegu imprezy przez organizatora, ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;
2)
minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
3)
sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
rejestracji obrazu I kategorii - należy przez to rozumieć rejestrację obrazu umożliwiającą określenie tych cech osób lub rzeczy, które pozostają w zainteresowaniu operatora w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osób lub przynależności rzeczy;
2)
rejestracji obrazu II kategorii - należy przez to rozumieć rejestrację obrazu umożliwiającą dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu określenia cech grupowych osób lub rzeczy;
3)
rejestracji obrazu III kategorii - należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu umożliwiającą wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca dozorowanego przez kamery nie jest wymagana;
4)
rejestracji obrazu IV kategorii - należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu, a w obszarach, w których jest to wymagane - także dźwięku, pozwalającą operatorowi wykryć występujące zagrożenie w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa.
1.
Utrwalanie przebiegu imprezy masowej odbywa się z poszanowaniem godności i prawa do intymności uczestników imprezy masowej oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2.
Przy wejściu na teren imprezy masowej umieszcza się informację o prowadzonej w trakcie trwania tej imprezy rejestracji obrazu i dźwięku.
1.
Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:
1)
kasy biletowe na terenie imprezy masowej - w przypadku imprezy odpłatnej;
2)
bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;
3)
drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
4)
parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
5)
sektory dla uczestników imprezy masowej;
6)
płyta boiska lub scena.
2.
Miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, znajdują się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz, a miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz.
3.
Urządzenia rejestrujące obraz umieszcza się w sposób umożliwiający:
1)
rejestrację obrazu I, II i IV kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;
2)
rejestrację obrazu III kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4.
4.
Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.
1.
Utrwalenia przebiegu imprezy masowej organizowanej na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej dokonuje się przy użyciu cyfrowych urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz kolorowy i dźwięk, wchodzących w skład systemu monitoringu spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu, zwanego dalej "systemem".
2.
Do rejestracji, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1)
wykorzystanie kamer analogowych i jednoczesne wykorzystanie przetworników analogowo-cyfrowych, tak aby obraz zarejestrowany kamerą analogową został przetworzony do postaci cyfrowej;
2)
stosowanie kamer rejestrujących obraz kolorowy, które w przypadku spadku natężenia oświetlenia rejestrowanego obszaru automatycznie przełączają się w tryb monochromatyczny z wykorzystaniem ruchomego filtra podczerwieni.
3.
Jako uzupełnienie systemu, do rejestracji, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się wykorzystanie przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych utrwalających obraz kolorowy o wysokości nie mniejszej niż 950 pikseli, w szczególności cyfrowych kamer lub cyfrowych aparatów fotograficznych.
1.
Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej, o której mowa w § 5, urządzenia do utrwalania przebiegu imprezy masowej/i>, ust. 1, wchodzące w skład systemu, powinny spełniać wymagania:
1)
dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii - w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery;
2)
dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii - w zakresie rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery.
2.
Rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej, o której mowa w § 5 ust. 1, można dokonywać przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli dla każdej kamery w przypadku gdy system nie zapewnia tych wymagań.
3.
W przypadku rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy, o których mowa w ust. 2, powinny spełniać wymaganie czasu migawki nie dłuższego niż 1/125 sekundy dla każdej kamery.
Utrwalenia przebiegu imprez masowych organizowanych w miejscach innych niż stadiony, obiekty lub tereny umożliwiające przeprowadzenie imprezy masowej można dokonywać przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy i dźwięk, zapewniających rejestrowanie obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli dla każdej kamery.
Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej powinny umożliwiać ich podłączenie do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkości nie mniejszej niż 9 x 13 cm i z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi.
Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio:
1)
przy rejestracji obrazu I kategorii - wysokość co najmniej 500 pikseli;
2)
przy rejestracji obrazu II kategorii - wysokość co najmniej 250 pikseli;
3)
przy rejestracji obrazu III kategorii - wysokość co najmniej 50 pikseli;
4)
przy rejestracji obrazu IV kategorii - wysokość co najmniej 12 pikseli.
Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwić zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej. Parametry tych urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.
1.
Generowanie sygnału wizyjnego przez kamerę rejestrującą obraz podczas imprezy masowej odbywa się z najmniejszą kompresją dostępną dla dowolnego algorytmu kompresji stosowanej w danym urządzeniu.
2.
Obraz wysyłany z kamery rejestrującej obraz podczas imprezy masowej utrwalany jest w urządzeniu rejestrującym w niezmienionej postaci.
1.
Zarejestrowany w trakcie imprezy masowej obraz i dźwięk podlega archiwizacji na elektronicznym nośniku informacji, zwanym dalej "nośnikiem informacji".
2.
Nośnik informacji wraz z jego metryką informacyjną należy umieścić w opakowaniu, na którym po zamknięciu wpisuje się nazwę organizatora imprezy masowej oraz datę i miejsce utrwalenia imprezy masowej i które opatruje się czytelnym podpisem osoby działającej w imieniu organizatora imprezy masowej wraz z podaniem jego stanowiska.
3.
Metryka informacyjna, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby utrwalającej przebieg imprezy masowej;
2)
imię i nazwisko osoby sporządzającej kopię - w przypadku jej sporządzenia;
3)
datę, czas, miejsce oraz nazwę utrwalonej imprezy masowej;
4)
typ i rodzaj urządzenia oraz jego oprzyrządowania użytego do utrwalenia przebiegu imprezy masowej;
5)
warunki oświetleniowe panujące w trakcie utrwalania przebiegu imprezy masowej, w szczególności opis warunków atmosferycznych, pory dnia, rodzaju i źródeł światła;
6)
dane techniczne użytego nośnika informacji;
7)
informację o ewentualnej awarii urządzenia utrwalającego przebieg imprezy masowej lub uszkodzeniu nośnika informacji;
8)
informacje o sporządzonych kopiach.
4.
Każde otwarcie i ponowne zamknięcie opakowania nośnika informacji należy odnotować w metryce informacyjnej przez wskazanie imienia i nazwiska osoby dokonującej otwarcia lub zamknięcia opakowania nośnika informacji oraz czasu, miejsca i celu, w jakich te czynności zostały dokonane.
5.
Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany opakowania nośnika informacji, należy dołączyć do niego dotychczasowe opakowania i wraz z metryką informacyjną opakować je wspólnie oraz opisać w sposób, o którym mowa w ust. 3.
6.
Nośnik informacji powinien być należycie przechowywany i zabezpieczony, zwłaszcza przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania, pola magnetycznego lub elektrycznego oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.
7.
Nośnik informacji przechowuje się w miejscu umożliwiającym jego niezwłoczne udostępnienie uprawnionym podmiotom.
8.
Jeżeli nośnik informacji jest integralną częścią systemu, a jego pojemność pozwala na archiwizowanie przebiegu kilku kolejnych imprez masowych, organizator imprez masowych zabezpiecza system przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez wprowadzenie rejestru dostępu i czynności wykonanych w tym systemie.
9.
W przypadku gdy nośnik informacji zawiera materiały, o których mowa w art. 11 utrwalanie przebiegu imprezy przez organizatora, ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, należy sporządzić kopię zapasową materiałów z tego nośnika, do którego przepisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio, z tym że metryka informacyjna powinna zawierać imię i nazwisko osoby wykonującej kopię zapasową oraz datę, czas i miejsce wykonania tej kopii.
1.
Dopuszcza się stosowanie dotychczas zainstalowanych systemów służących utrwalaniu przebiegu imprez masowych organizowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej przez okres jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem zainstalowania urządzeń spełniających wymagania określone dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii, o których mowa w § 6, w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii dopuszcza się przez okres 3 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie dotychczas zainstalowanych kamer generujących obraz o wysokości nie mniejszej niż 480 pikseli dla każdej kamery.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...