• Rozporządzenie Ministra S...
  28.02.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2003.65.611 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu

Na podstawie art 286a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres obowiązków organów Policji, Straży Granicznej, straży miejskich i organów wojskowych udzielających pomocy lub asystujących przy wykonywaniu czynności kontrolnych przez pracownika organu podatkowego;
2)
właściwość miejscową organów, o których mowa w pkt 1, do udzielania pracownikowi organu podatkowego pomocy lub asysty;
3)
tryb udzielania przez organy, o których mowa w pkt 1, pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego;
4)
sposób dokumentowania przebiegu pomocy lub asysty udzielanej pracownikowi organu podatkowego przez organy, o których mowa w pkt 1.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "kontrolującym", należy przez to rozumieć:
1)
pracownika organu podatkowego upoważnionego imiennie do przeprowadzenia kontroli podatkowej, o której mowa w art. 283 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
2)
inspektora kontroli skarbowej albo osobę dokonującą czynności kontrolnych, o której mowa w art. 38 uprawnienia inspektora ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.).
Organami udzielającymi pomocy lub asysty są właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności kontrolnych:
1)
komendant powiatowy (miejski) Policji, a w m.st. Warszawie - komendant rejonowy Policji;
2)
komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej;
3)
komendant straży miejskiej;
4)
komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, a w miejscowościach, w których nie ma siedziby terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej - dowódca (komendant) garnizonu.
Organy, o których mowa w § 2, są obowiązane - w ramach posiadanych uprawnień - do udzielenia pomocy lub asysty kontrolującemu przy wykonywaniu czynności kontrolnych, polegającej w szczególności na zapewnieniu:
1)
dostępu do miejsca, w którym czynności kontrolne mają być wykonywane;
2)
porządku w miejscu przeprowadzania czynności kontrolnych;
3)
osobistego bezpieczeństwa kontrolującego oraz innych osób biorących udział w czynnościach kontrolnych;
4)
użycia środków przymusu bezpośredniego po spełnieniu przesłanek ich zastosowania określonych w przepisach dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego oraz w § 4.
1.
Organy udzielające pomocy lub asystujące przy wykonywaniu czynności kontrolnych mogą stosować środki przymusu bezpośredniego jedynie w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych, w szczególności w przypadku konieczności odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na kontrolującego oraz inne osoby biorące udział w czynnościach kontrolnych.
2.
Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy inne dostępne środki odpowiadające potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji okażą się niewystarczające.
W przypadku oporu uniemożliwiającego lub utrudniającego wykonywanie czynności kontrolnych organy, o których mowa w § 2, udzielają kontrolującemu pomocy niezwłocznie po otrzymaniu wezwania ustnie, telegraficznie, telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności.
1.
Organy, o których mowa w § 2, udzielają kontrolującemu asysty przy wykonywaniu czynności kontrolnych po otrzymaniu, co najmniej 7 dni przed terminem wykonywania tych czynności, pisemnego wezwania do jej udzielenia.
2.
W pilnych przypadkach, w szczególności gdy zwłoka grozi udaremnieniem czynności kontrolnych, kontrolujący może wezwać asystę ustnie, telegraficznie, telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności. W takim przypadku kontrolujący jest obowiązany przesłać organom, o których mowa w § 2, pisemne potwierdzenie tego wezwania w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych.
W przypadkach, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 2, kontrolujący, wzywając pomoc lub asystę, jest obowiązany podać następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej lub numer dowodu osobistego oraz nazwę organu wzywającego pomoc lub asystę.
Do udzielenia pomocy lub asysty organ, o którym mowa w § 2, wyznacza odpowiednio funkcjonariusza lub żołnierza.
Wyznaczony funkcjonariusz lub żołnierz przed udzieleniem pomocy lub asysty wyjaśnia, czy kontrolujący jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli; w tym celu może żądać okazania przez kontrolującego:
1)
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego, jeżeli kontrolujący nie ma obowiązku posiadania legitymacji;
2)
legitymacji służbowej w przypadku wszczynania kontroli podatkowej na podstawie art. 284a wszczęcie kontroli podatkowej na podstawie legitymacji służbowej § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
1.
Z przebiegu czynności, o których mowa w § 3, wyznaczony funkcjonariusz lub żołnierz sporządza notatkę urzędową zawierającą określenie terminu i miejsca przeprowadzonej kontroli, imię i nazwisko kontrolującego, oznaczenie osoby kontrolowanej oraz opis czynności wykonanych w ramach udzielonej pomocy lub asysty, a także imiona i nazwiska oraz stopnie służbowe funkcjonariuszy lub żołnierzy wyznaczonych.
2.
Notatkę, o której mowa w ust. 1, wyznaczony funkcjonariusz lub żołnierz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...