• Rozporządzenie Ministra S...
  21.05.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2000.1.4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakr

Obserwuj akt
Na podstawie art 6a ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126).
Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
1)
zatwierdzenie przez radę gminy planu finansowego, zapewniającego:
a) przejęcie do prowadzenia przez gminę pełnego zakresu zadań i kompetencji starosty,
b) sporządzenie niezbędnych wtórników materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) zakup sprzętu i programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a także do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
2)
utworzenie jednostek organizacyjnych urzędu gminy pod nazwą:
a) Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
c) Oddział Katastru Nieruchomości,
d) Oddział Geodezji,
3)
określenie siedziby jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2,
4)
uzgodnienie ze starostą terminu przejęcia zadań,
5)
lokalizacja w miejscowości będącej siedzibą gminy co najmniej trzech jednostek zarządzających sieciami uzbrojenia terenu,
6)
zapewnienie, że zadania powierzone przez starostę nie będą przez gminę przekazywane do prowadzenia innym osobom lub jednostkom organizacyjnym,
7)
uzyskanie pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przygotowania organizacyjnego i technicznego gminy do przejęcia zadań.
Warunkami kadrowymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
1)
przyrzeczenie zatrudnienia na stanowisku geodety gminnego osoby, która spełnia wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 49, poz. 492),
2)
przyrzeczenie zatrudnienia na stanowisku przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej osoby posiadającej uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 1 ustawy,
3)
przyrzeczenie zatrudnienia na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej osoby posiadającej uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 1 i 2 ustawy,
4)
przyrzeczenie zatrudnienia do kontrolowania opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osoby posiadającej uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań.
Warunkami technicznymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
1)
wyposażenie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w urządzenia służące do kopiowania i powielania dokumentów metodami klasycznymi i cyfrowymi, sprzęt komputerowy i niezależną instalację zasilającą, urządzenia przeciwwłamaniowe, urządzenia klimatyzacyjne, szafy i regały przystosowane do gromadzenia zasobu oraz specjalistyczne urządzenia i szafy do przechowywania danych cyfrowych,
2)
wyposażenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w urządzenia do kopiowania i powielania dokumentów metodami klasycznymi i cyfrowymi, sprzęt komputerowy i niezależną instalację zasilającą, stoły podświetleniowe oraz szafy i regały przystosowane do przechowywania map i projektów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...