• Rozporządzenie Ministra S...
  28.02.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2002.186.1557 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa

Obserwuj akt

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) zarządza się, co następuje:

1.
Opłatę za wydanie licencji detektywa ustala się w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2.
Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu państwa.
1.
Opłaty, o których mowa w § 1, wnosi się przed wydaniem licencji detektywa lub jej duplikatu do kasy lub na rachunek bankowy właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej Policji.
2.
Licencję detektywa lub jej duplikat wydaje się po okazaniu dowodu wpłaty do kasy lub na rachunek bankowy komendy wojewódzkiej Policji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...