• Rozporządzenie Ministra S...
  20.02.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa

Stan prawny aktualny na dzień: 20.02.2024

Dz.U.2004.181.1879 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa

Obserwuj akt

Na podstawie art. 179_36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Ustala się wzór licencji detektywa, zwanej dalej "licencją", który stanowi załącznik do rozporządzenia.
1.
Komendant wojewódzki Policji, po otrzymaniu wniosku o wydanie licencji, zwraca się do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, o wydanie opinii o tej osobie.
2.
W przypadku otrzymania wniosku o wydanie licencji od obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, komendant wojewódzki Policji zwraca się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby organu odpowiedniego szczebla i kompetencji w tym państwie o wydanie opinii o osobie ubiegającej się o wydanie licencji.
3.
Komendant powiatowy (miejski) Policji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni.
1.
Osoba, której przyznano licencję, odbiera ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji.
2.
Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna, po spełnieniu przez osobę, której przyznano licencję, wymogów określonych w ust. 1.
1.
W razie zmiany imienia, nazwiska lub miejsca zamieszkania, komendant wojewódzki Policji wydaje, na wniosek detektywa, nową licencję.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, detektyw dołącza kopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych oraz posiadaną licencję.
3.
Jeżeli nowe miejsce zamieszkania detektywa znajduje się na terenie innego województwa, komendant wojewódzki Policji przekazuje sprawę komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu dla nowego miejsca zamieszkania, który niezwłocznie wydaje nową licencję.
Formularze licencji sporządzone według wzoru określonego na podstawie przepisów dotychczasowych mogą być stosowane do czasu wyczerpania nakładu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK

WZÓR LICENCJI DETEKTYWA OPIS:

 

awers licencji:

- blankiet koloru niebieskiego o wymiarach 9,5 x 6,5 cm,

- napisy w kolorze czarnym,

- w lewym dolnym roku hologram z wizerunkiem orła z godła Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze czarnym na białym tle;

rewers licencji:

- blankiet koloru niebieskiego,

- napisy w kolorze czarnym.

 

Uwaga: Blankiet jest dwustronnie laminowany folią plastikową.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...