• Rozporządzenie Ministra S...
  30.05.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2014.0.816 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „ewidencją”;
2)
warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji, a także terminy i sposób przekazywania tych danych lub informacji;
3)
rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 80c podmioty uprawione do korzystania z danych z ewidencji pojazdów ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;
4)
rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione na podstawie art. 80c podmioty uprawione do korzystania z danych z ewidencji pojazdów ust. 3e i 5 ustawy;
5)
dane identyfikujące pojazd, o których mowa w art. 80c podmioty uprawione do korzystania z danych z ewidencji pojazdów ust. 3e ustawy;
6)
wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.
1.
Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).
2.
Ewidencja stanowi uporządkowany i całościowy układ, który obejmuje:
1)
bazę centralną, w której gromadzi się dane i informacje określone w ustawie;
2)
kopie bezpieczeństwa bazy centralnej, stanowiące kopie awaryjne.
3.
W ewidencji wykorzystuje się:
1)
katalog marek i typów pojazdów oraz klasyfikację rodzajów i podrodzajów pojazdów;
2)
systemy ujęte w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju „TERYT”;
3)
informacje o podmiotach wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej obejmujące numer identyfikacyjny REGON, nazwę podmiotu, adres, kody jednostek samorządu terytorialnego oraz formę własności;
4)
dane ze zbioru PESEL obejmujące numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres.
1.
Dane i informacje, o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 pkt 1–5 i pkt 6 lit. a i c oraz ust. 1a ustawy, przekazują do ewidencji w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, zwane dalej „organami rejestrującymi”, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji pojazdu albo zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym albo po uzyskaniu informacji o utracie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych lub karty pojazdu, a także po ich odnalezieniu.
2.
Stacje kontroli pojazdów niezwłocznie po dokonaniu badania technicznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego wykonania, przekazują do ewidencji w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego:
1)
informację o terminie badania technicznego;
2)
informację o dodatkowym badaniu technicznym przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.);
3)
odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania;
4)
informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego w następstwie badania technicznego;
5)
informacje o zatrzymaniu pozwolenia czasowego w następstwie badania technicznego.
3.
W przypadku pojazdów wymienionych w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, są przekazywane do ewidencji za pośrednictwem organów rejestrujących te pojazdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania przez organ rejestrujący informacji o wykonaniu badania, przy czym stacje kontroli pojazdów przekazują dane do organu rejestrującego niezwłocznie po wykonaniu badania, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego wykonania.
4.
Informacje o kradzieży pojazdu przekazuje do ewidencji w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego właściwa jednostka organizacyjna Policji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
5.
Informacje o odnalezieniu pojazdu, zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego przekazuje do ewidencji w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego właściwa jednostka organizacyjna Policji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich uzyskania.
6.
Informacje o zatrzymaniu przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo pozwolenia czasowego przekazuje w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego właściwa jednostka organizacyjna Inspekcji Transportu Drogowego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ich uzyskania.
7.
Informacje o zatrzymaniu przez funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej przekazuje do ewidencji w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich uzyskania.
8.
Informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje do ewidencji w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia bądź rozwiązania umowy.
1.
Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Szefowi Biura Ochrony Rządu, sądom, prokuraturze i organom Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia się dane lub informacje, o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 i 1a ustawy.
2.
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów, strażom gminnym (miejskim), komornikom sądowym, administracyjnym organom egzekucyjnym, organom podatkowym, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw transportu, ministrowi właściwemu do spraw łączności, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 i 1a ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy.
3.
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 pkt 1 lit. a–d i f, pkt 5 oraz ust. 1a pkt 1 lit. b i l ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy.
4.
Wojskowym komendantom uzupełnień udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 pkt 1 lit. a–c, f i h, pkt 5 lit. a–c i pkt 6 lit. b ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy.
5.
Właścicielowi pojazdu lub posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną udostępnia się dane lub informacje, o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 pkt 1–5 i pkt 7 ustawy, dotyczące ich pojazdów.
6.
Podmiotom, o których mowa w art. 80c podmioty uprawione do korzystania z danych z ewidencji pojazdów ust. 4 ustawy, mogą być udostępnione dane i informacje, o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 pkt 1–5 ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy.
7.
Organom Inspekcji Ochrony Środowiska udostępnia się dane i informacje, o których mowa w art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 1 pkt 1 lit. a–d, f–h, pkt 4 i 5 oraz ust. 1a pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, h oraz j ustawy, z wyjątkiem danych lub informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy.
Do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych mogą być udostępnione następujące dane i informacje:
1)
dane o pojeździe obejmujące:
a) markę, typ, model,
b) kategorię, wariant, wersję,
c) rodzaj, podrodzaj,
d) rodzaje paliwa,
e) średnie zużycie paliwa,
f) rok produkcji,
g) datę pierwszej rejestracji,
h) przeznaczenie,
i) pojemność i moc silnika,
j) dopuszczalną masę całkowitą,
k) masę własną,
l) dopuszczalną ładowność,
m) liczbę osi,
n) największy dopuszczalny nacisk osi,
o) rozstaw osi,
p) dopuszczalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy,
q) liczbę miejsc,
r) rozstaw kół (wartość maksymalną, średnią i minimalną),
s) rodzaj zawieszenia,
t) wartości uśrednione emisji CO2 dla każdego rodzaju paliwa;
2)
nazwa organu, który dokonał rejestracji pojazdu;
3)
dane o właścicielu pojazdu oraz posiadaczu pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, obejmujące:
a) identyfikator jednostki podziału terytorialnego i nazwę miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT”,
b) numer identyfikacyjny REGON;
4)
informacje o:
a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia),
b) kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu,
c) utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych oraz karty pojazdu, a także o ich odnalezieniu,
d) zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
e) wyrejestrowaniu pojazdu – dacie i przyczynie wyrejestrowania;
5)
informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, z wyłączeniem:
a) imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) ubezpieczonego i jego adresu zamieszkania (siedziby),
b) nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy.
1.
W postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, na podstawie art. 80c podmioty uprawione do korzystania z danych z ewidencji pojazdów ust. 3e ustawy, udostępnia się:
1)
dane o pojeździe obejmujące:
a) markę, typ, model,
b) kategorię, wariant, wersję,
c) rodzaj, podrodzaj,
d) przeznaczenie,
e) numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),
f) rok produkcji,
g) datę pierwszej rejestracji,
h) pojemność i moc silnika,
i) rodzaje paliwa,
j) wartości uśrednione emisji CO2 dla każdego rodzaju paliwa,
k) średnie zużycie paliwa,
l) liczbę miejsc,
m) masę własną,
n) dopuszczalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy,
o) dopuszczalną ładowność,
p) dopuszczalną masę całkowitą,
q) liczbę osi,
r) rozstaw osi,
s) rozstaw kół (wartość średnia),
t) największy dopuszczalny nacisk osi,
u) datę pierwszej rejestracji za granicą,
v) odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania;
2)
informacje o pojeździe dotyczące:
a) daty wydania dowodu rejestracyjnego,
b) daty wydania karty pojazdu,
c) liczby właścicieli i posiadaczy pojazdu wraz z określeniem daty ich zmiany oraz ich statusu prawnego,
d) kradzieży pojazdu,
e) nazw województw, w których pojazd był zarejestrowany,
f) wyrejestrowania pojazdu – daty i przyczyny wyrejestrowania,
g) czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego ponownego dopuszczenia do ruchu po tym wycofaniu,
h) terminu badania technicznego,
i) zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – aktualności umowy,
j) numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu;
3)
dane o autobusie, pojeździe przeznaczonym do przewozu osób oraz dane o trolejbusie obejmujące:
a) markę, typ, model,
b) kategorię, wariant, wersję,
c) rodzaj, podrodzaj,
d) przeznaczenie,
e) numer rejestracyjny,
f) numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),
g) rok produkcji,
h) liczbę miejsc,
i) masę własną,
j) dopuszczalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy,
k) dopuszczalną ładowność,
l) dopuszczalną masę całkowitą,
m) liczbę osi,
n) odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania;
4)
informacje o autobusie, pojeździe przeznaczonym do przewozu osób oraz informacje o trolejbusie dotyczące:
a) daty wydania dowodu rejestracyjnego,
b) kradzieży pojazdu,
c) nazw województw, w których pojazd był zarejestrowany,
d) wyrejestrowania pojazdu – daty i przyczyny wyrejestrowania,
e) daty czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
f) terminu badania technicznego,
g) zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – aktualności umowy,
h) numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu.
2.
W celu uzyskania w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, na podstawie art. 80c podmioty uprawione do korzystania z danych z ewidencji pojazdów ust. 3e ustawy, danych i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wymagane jest podanie następujących danych identyfikujących:
1)
numeru rejestracyjnego;
2)
numeru identyfikacyjnego VIN lub numeru nadwozia (podwozia);
3)
daty pierwszej rejestracji.
3.
W celu uzyskania w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, na podstawie art. 80c podmioty uprawione do korzystania z danych z ewidencji pojazdów ust. 3e ustawy, danych i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego.
1.
Wysokość opłaty za udostępnianie jednostkowych danych lub informacji z ewidencji wynosi 4% kwoty, o której mowa w art. 25 wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
2.
Sposób obliczenia wysokości opłaty za udostępnianie danych lub informacji z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych określa załącznik do rozporządzenia.
3.
Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana do wnioskodawcy w celu jej zaakceptowania. W przypadku braku akceptacji wniosek o udostępnienie danych lub informacji, o których mowa w § 5, pozostawia się bez rozpoznania.
4.
Do wniosku o udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji dołącza się dowód wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1.
5.
Opłatę, o której mowa w ust. 2, wnosi się w terminie 7 dni od dnia udostępnienia danych lub informacji, o których mowa w § 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 23.06.2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz. 816]


 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 18 czerwca 2014 r. (poz. 816)

 

 

 

SPOSÓB OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DANYCH

LUB INFORMACJI Z EWIDENCJI DO CELÓW KOMERCYJNYCH I NIEKOMERCYJNYCH

 

 

Wysokość opłaty za udostępnianie danych lub informacji z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych oblicza się według następującego wzoru:

O = K × (A + B) + M

gdzie:

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych i informacji do celów komercyjnych i niekomercyjnych,

K – współczynnik wynoszący:

          a)   1,0 – do celów niekomercyjnych,

          b)   1,5 – do celów komercyjnych,

A – opłata za prace informatyczne,

gdzie A = 0,5H1 × Z + 0,5H2 × Z + 0,75H3 × Z + 10H4 × Z + H5 × Z

B – opłata za prace eksploatacyjne,

gdzie B = 1,5H6 × 10Z + H7 × 10Z + 1,5H8 × 10Z + 0,6H9 × 10Z + 0,5H10 × 10Z

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5% wartości usługi,

a poszczególne symbole oznaczają:

H – ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:

         H1 – czas trwania prac programowo-projektowych,

         H2 – czas opracowania dokumentacji programowej,

         H3 – czas trwania prac analitycznych i projektowych,

         H4 – czas opracowania nowego programu,

         H5 – czas opracowania programu z gotowych modułów,

         H6 – czas wyboru podzbioru z bazy danych,

         H7 – czas przetwarzania wybranych danych,

         H8 – czas wykonania tablicy statystycznej,

         H9 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych jednostkowych,

         H10 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

Z – opłatę za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z ewidencji

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...