• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  05.03.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularne

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2017.0.1962 t.j. - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularne

Uchylony dnia: 2023-12-31
Dz.U. uchylający akt: 2021.0.464

Na podstawie art.  41 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
organizację aplikacji dyplomatyczno-konsularnej;
2)
szczegółowe zasady i tryb dopuszczenia do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz zakres tego egzaminu i sposób jego przeprowadzania;
3)
sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej i wysokość ich wynagrodzenia;
4)
sposób dokumentowania znajomości języków obcych;
1.
Dniem rozpoczęcia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, zwanej dalej "aplikacją", jest dzień określony w umowie o pracę na czas określony aplikanta dyplomatyczno-konsularnego, zwanego dalej "aplikantem".
2.
Aplikacja rozpoczyna się nie później, niż po upływie 3 miesięcy od dnia ustalenia wyników konkursu na aplikację.
3.
Termin rozpoczęcia aplikacji może być przesunięty, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.
Aplikacja składa się z części teoretycznej i części praktycznej.
1.
Część teoretyczna aplikacji obejmuje szkolenie specjalistyczne, mające na celu przygotowanie aplikanta do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego, w wymiarze co najmniej 260 godzin wykładów i konwersatoriów, oraz program służby przygotowawczej, w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej.
2.
(uchylony).
1.
Część praktyczna aplikacji ma na celu przygotowanie aplikanta do właściwego wykonywania zadań w służbie zagranicznej, w szczególności jej celem jest rozwijanie umiejętności analizy i syntezy, doskonalenie techniki zawodowej oraz sprecyzowanie założeń indywidualnej ścieżki kariery w służbie zagranicznej.
2.
Część praktyczna aplikacji obejmuje odbycie przez aplikanta stażu zawodowego w wyznaczonych komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz w placówce zagranicznej.
3.
Staż zawodowy w placówce zagranicznej trwa do 9 miesięcy.
1.
Dyrektor generalny służby zagranicznej wyznacza spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego kierownika aplikacji w stopniu dyplomatycznym nie niższym niż radca.
2.
Kierownik aplikacji opracowuje plan szkolenia specjalistycznego części teoretycznej aplikacji, plan części praktycznej aplikacji oraz wyznacza aplikantowi temat pracy pisemnej, o której mowa w § 9.
3.
Kierownik aplikacji, opracowując oddzielnie dla każdego aplikanta plan części praktycznej aplikacji, uwzględnia potrzeby służby zagranicznej, wykształcenie aplikanta i jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe.
4.
Plan szkolenia specjalistycznego powinien obejmować następujące zagadnienia:
1)
organizacja służby zagranicznej;
2)
elementy historii polskiej dyplomacji;
3)
prawo międzynarodowe publiczne, w tym prawo dyplomatyczne i konsularne;
4)
elementy prawa Unii Europejskiej;
5)
protokół i korespondencja dyplomatyczna;
6)
polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze;
8)
organizacje międzynarodowe i ponadnarodowe;
9)
zagraniczna promocja Polski;
10)
współpraca gospodarcza z zagranicą.
1.
Aplikantom umożliwia się uczestniczenie w szkoleniach i kursach, w tym zwłaszcza w kursach języków obcych organizowanych dla członków służby zagranicznej.
2.
Dyrektor generalny służby zagranicznej, na wniosek kierownika aplikacji, może skierować aplikanta do odbycia szkolenia poza urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.
1.
Dyrektor generalny służby zagranicznej wyznacza aplikantowi patronów spośród pracowników komórek organizacyjnych lub placówki zagranicznej, w której aplikant odbywa staż zawodowy.
2.
Ten sam patron może być wyznaczony maksymalnie 3 aplikantom.
3.
Patronem może być członek personelu dyplomatyczno-konsularnego, który posiada stopień dyplomatyczny co najmniej I sekretarza.
4.
Patronem nie może być osoba, która pozostaje z aplikantem w stosunku faktycznym lub prawnym, mogącym wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.
5.
Zadaniem patrona jest udzielenie aplikantowi pomocy w rozwiązywaniu zadań objętych programem aplikacji oraz czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem, w tym sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad właściwym wypełnianiem obowiązków służbowych przez aplikanta.
6.
Po zakończeniu aplikacji w komórce organizacyjnej lub w placówce zagranicznej patron sporządza pisemną ocenę aplikanta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Aplikant jest obowiązany przedstawić pracę pisemną na zadany temat, w terminie określonym w programie aplikacji.
2.
Kierownik aplikacji może polecić aplikantowi sporządzenie pracy pisemnej w języku obcym, którego znajomość potwierdzają dokumenty dołączone przez aplikanta do wniosku o przyjęcie na aplikację.
3.
Pracę pisemną ocenia dwóch wyznaczonych przez dyrektora generalnego służby zagranicznej członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.
4.
Kryteria oceny pracy pisemnej obejmują: zwięzłość, jasność i poprawność językową, trafność proponowanych rozwiązań lub trafność wyboru istotnych informacji z materiałów, z których aplikant korzystał w trakcie tworzenia pracy pisemnej.
5.
Kryterium oceny pracy pisemnej sporządzonej w języku obcym jest także poprawność posługiwania się językiem obcym w piśmie przez aplikanta.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pracę pisemną ocenia także specjalista w zakresie nauki języków obcych (lektor).
1.
W celu przeprowadzenia egzaminu dyplomatyczno-konsularnego, zwanego dalej "egzaminem", dyrektor generalny służby zagranicznej powołuje komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją", do której zadań należy:
1)
rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do egzaminu;
2)
przygotowanie tematów i zadań egzaminacyjnych;
3)
przeprowadzenie egzaminu;
4)
ustalenie wyników egzaminu.
2.
W skład komisji wchodzi przewodniczący oraz 5 członków wyznaczonych przez dyrektora generalnego służby zagranicznej spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego posiadających stopień dyplomatyczny co najmniej I sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Dyrektor generalny służby zagranicznej może osobiście przewodniczyć komisji.
4.
Dyrektor generalny służby zagranicznej może wyznaczyć członków komisji spośród osób niebędących członkami służby zagranicznej.
5.
Dyrektor generalny służby zagranicznej może zaprosić do udziału w pracach komisji, bez prawa głosu, specjalistów w zakresie nauki języków obcych (lektorów).
6.
Skład komisji jest podawany kandydatom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w służbie zagranicznej na 14 dni przed terminem egzaminu.
7.
Członkiem komisji nie może być osoba, która pozostaje z aplikantem w stosunku faktycznym lub prawnym, mogącym wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.
8.
Do egzaminu nie mogą być dopuszczone osoby biorące udział w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu.
9.
Tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
Egzamin jest przeprowadzany w terminach wyznaczonych przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
Aplikanta dopuszcza się do egzaminu na podstawie ocen wystawionych przez patronów zgodnie z § 8 ust. 6 oraz oceny z pracy pisemnej.
Członkom komisji, uczestniczącym w przygotowaniu lub przeprowadzeniu egzaminu i niebędącym członkami służby zagranicznej przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 10% kwoty bazowej, określonej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
Podczas egzaminu sprawdza się wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie objętym programem aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu tematycznego szkolenia specjalistycznego określonego w § 6 ust. 4.
1.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2.
Część pisemna egzaminu składa się z testu wyboru oraz zadania praktycznego.
3.
Test wyboru obejmuje 80 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź komisja przyznaje jeden punkt; za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową - zero punktów.
4.
Zadanie praktyczne polega na sporządzeniu w języku polskim lub w języku obcym, którego znajomość udokumentowała osoba przystępująca do egzaminu, projektu dokumentu lub notatki, w szczególności z zakresu praktyki i korespondencji dyplomatycznej. Za zadanie praktyczne komisja przyznaje do 20 punktów.
5.
Do oceny wykonania zadania praktycznego stosuje się odpowiednio § 9 ust. 4-6.
6.
Czas trwania testu wyboru nie może przekroczyć 80 minut, a czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego nie może przekroczyć 120 minut.
7.
Czas, o którym mowa w ust. 6, określa przewodniczący komisji.
1.
Część pisemna egzaminu odbywa się w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.
2.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu członek komisji nadzorujący bezpośrednio jej przebieg informuje osoby przystępujące do egzaminu o warunkach przeprowadzenia egzaminu oraz zasadach oceny odpowiedzi.
3.
Osoby przystępujące do egzaminu otrzymują niezbędne materiały egzaminacyjne i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Komisja uwzględnia wyłącznie odpowiedzi udzielone na tych arkuszach.
4.
Osoby przystępujące do egzaminu, które posługują się innymi materiałami niż te, o których mowa w ust. 3, porozumiewają się z innymi zdającymi lub zakłócają przebieg egzaminu, są wykluczane z udziału w egzaminie przez członka komisji nadzorującego bezpośrednio przebieg części pisemnej egzaminu.
5.
Opuszczenie przez osobę przystępującą do egzaminu pomieszczenia, w którym odbywa się część pisemna egzaminu, jest równoznaczne z zakończeniem udziału w danej części egzaminu; przed opuszczeniem pomieszczenia należy zwrócić otrzymane materiały i arkusz odpowiedzi.
6.
W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych stanem zdrowia osoby przystępującej do egzaminu członek komisji, o którym mowa w ust. 4, może wyrazić zgodę na opuszczenie przez nią pomieszczenia, w którym odbywa się część pisemna egzaminu. W takim przypadku osoba ta pozostawia otrzymane materiały i arkusze odpowiedzi w pomieszczeniu.
1.
Część pisemną egzaminu przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości.
2.
Osoba przystępująca do egzaminu wpisuje swoje imię i nazwisko na oddzielnej kartce papieru, którą następnie zakleja w nieprzezroczystej kopercie. Członek komisji nadzorujący bezpośrednio przebieg części pisemnej egzaminu wpisuje tę samą liczbę na kopercie i arkuszach odpowiedzi.
3.
Otwarcie kopert zawierających imiona i nazwiska osób przystępujących do egzaminu następuje po sprawdzeniu i dokonaniu przez komisję oceny odpowiedzi udzielonych na arkuszach odpowiedzi.
4.
Z czynności, o których mowa w ust. 3, sporządza się protokół.
Do części ustnej egzaminu dopuszczane są osoby, które uzyskały co najmniej 60 punktów w części pisemnej egzaminu, w tym co najmniej 10 punktów z zadania praktycznego oraz 50 punktów z testu wyboru.
1.
Część ustną egzaminu przeprowadza się w formie rozmowy komisji z osobą przystępującą do egzaminu.
2.
W części ustnej egzaminu ocenia się wiedzę osoby przystępującej do egzaminu, w zakresie określonym w § 14, a także jej ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny, trafność doboru argumentów, znajomość słownictwa przydatnego w służbie zagranicznej oraz elegancję zachowania się i prezencję.
3.
Część ustna może być przeprowadzona w języku obcym, którego znajomość została udokumentowana przez osobę przystępującą do egzaminu. W takim przypadku ocenia się także stopień znajomości języka obcego przez osobę przystępującą do egzaminu.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przewodniczący zapewnia udział w pracach komisji specjalisty w zakresie nauki języków obcych (lektora).
1.
Komisja rozstrzyga o wyniku egzaminu złożonego przez osobę do niego przystępującą jednomyślnie, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez osobę przystępującą do egzaminu w części pisemnej egzaminu oraz ocenę uzyskaną w części ustnej egzaminu.
2.
W przypadku braku jednomyślności przewodniczący zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcie komisji zapada wówczas większością głosów, przy czym w przypadku równej ich liczby rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego.
3.
Do ważności rozstrzygnięć komisji jest wymagana obecność przynajmniej 3 jej członków oraz przewodniczącego.
1.
Osoba, która nie złożyła egzaminu z wynikiem pozytywnym, może do niego przystąpić ponownie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy i nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia zakończenia egzaminu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli egzamin odbywa się nie później niż przed upływem roku od dnia zakończenia poprzedniego egzaminu, dyrektor generalny służby zagranicznej, na wniosek osoby przystępującej ponownie do egzaminu, może uznać oceny dotychczas uzyskane przez tę osobę w części pisemnej.
Osoba przystępująca do egzaminu dokumentuje znajomość języków obcych, przedstawiając dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w tym co najmniej jeden dokument z części I załącznika nr 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 31.07.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 1042 ]


Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1139)


ZAŁĄCZNIK Nr 1


WZÓR OCENY APLIKANTA

Nazwisko i imię aplikanta .................................
Nazwa komórki organizacyjnej lub placówki
zagranicznej ..............................................
Okres odbywania stażu zawodowego ..........................
Ocena stażu zawodowego
Zakres obowiązków aplikanta ...............................
Stopień obciążenia pracą ..................................
Ocena wykonania obowiązków ................................
Szczególne osiągnięcia w pracy lub wykazane
predyspozycje .............................................
Ogólna ocena przygotowania zawodowego i wiedzy
ogólnej ...................................................

Podpis patrona
Miejscowość i data wystawienia oceny

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2


WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

CZĘŚĆ  I

Znajomość języków obcych potwierdzają:

1) dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki języka obcego, potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 720 - w odniesieniu do tego języka obcego;

2) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym (C1);

3) dyplom ukończenia za granicą studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wraz z informacją, że praca dyplomowa została napisana i obroniona w języku wykładowym - w odniesieniu do głównego języka wykładowego studiów. W przypadku gdy dyplom nie zawiera informacji o języku wykładowym studiów, dołącza się suplement do dyplomu lub zaświadczenie, zawierające wpis o języku wykładowym studiów. Do dyplomu dołącza się informację o czasie trwania studiów pierwszego lub drugiego stopnia 4 ;

4) uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości klasy dwujęzycznej w odniesieniu do egzaminu językowego na poziomie rozszerzonym albo dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) w odniesieniu do języka podstawowego;

5) uzyskane za granicą świadectwo dojrzałości - w odniesieniu do języka, w którym zdaje się egzamin 5 ;

6) dyplom doktorski uzyskany za granicą w wyniku obrony rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej w języku obcym 6  - w odniesieniu do tego języka obcego;

7) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333 (C1) i 4444 (C2) według STANAG 6001,

d) Agencji Wywiadu;

8) zaświadczenie o zdanym przed dniem 16 listopada 2015 r. egzaminie resortowym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki;

9) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości albo decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

10) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

11) Certyfikat ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) - poziom C1;

12) Certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego - poziom C1;

13) certyfikat wydany przez Kolegium Europejskie - poziom C1;

14) certyfikaty wydane przez następujące instytucje:

a) angielski:

- Cambridge Assessment English - BULATS - poziomy: C1 (75-89 punktów) i C2 (90-100 punktów),

- Cambridge Assessment English - Cambridge English Qualifications - poziomy: C1 (180-200 punktów) i C2 (200-220 punktów),

- Cambridge Assessment English - IELTS (International English Language Testing System) - moduł Academic i General Training - poziomy: C1 (7,0-8,0 punktów) i C2 (8,5-9,0 punktów),

- Cambridge Assessment English - Linguaskill - poziom C1 (powyżej 180 punktów),

- Trinity College London - ESOL Skills for Life - poziom C1 (Level 2),

- Trinity College London - Integrated Skills in English (ISE) - poziomy: C1 (ISE III) i C2 (ISE IV),

- Educational Testing Service (ETS) - TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, internet-Based Test) - poziom C1 (od 95 punktów),

- Educational Testing Service (ETS) - TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language, Paper-Based Test) - poziom C1 (od 610 punktów),

- City&Guilds - International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) - poziomy: C1 (Level 2) i C2 (Level 3),

- Educational Testing Service (ETS) - TOEIC (Test of English for International Communication) - poziom C1 (od 1305 punktów): Listening - od 490 punktów, Reading - od 455 punktów, Speaking - od 180 punktów, Writing - od 180 punktów,

- Pearson - Test of English General (PTE General) - poziomy: C1 (Level 4) i C2 (Level 5),

- Edexcel - certificate in ESOL International, Level 2 - C1, Level 3 - C2,

- Educational Testing Service, Princeton, USA, Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®), 94-109 punktów - C1, 110-120 punktów - C2,

b) arabski:

- Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) - ALPT (Arabic Language Proficiency Test) - od 700 punktów (C1), od 800 punktów (C2),

- Université d'Alger 2 - Centre d'Enseignement Intensif des Langues, Certificat - poziom C1,

c) bułgarski:

- Sofijski Universitet im. Sv. Kliment Ohridski (Uniwersytet w Sofii im. Klimenta Ochridskiego), Departament za ezikovo obučenie (ičs) Sertifikat po bylgarski jezik, Svidetelstvo za nivo na vladeene na ezik - poziom C1,

d) chiński:

- Guójiā Huáyŭ Cèyàn Tuīdòng Gōngzuòwěiyuánhui (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) - TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) - Level 5 (C1), Level 6 (C2),

- The Office of Chinese Language Council International, Hanban: Hànŭ Shĭpíng Kăoshi (HSK) - Level 5 (HSK C1) i Level 6 (C2),

- Confucius Institute Headquarters (Hanban): HSK tests - poziom C1 i C2,

e) chorwacki (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

- Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani - poziom C1 i C2,

f) czarnogórski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

- Centar za obrazovanje odraslih JU Gimnazija "Slobodan Škerović" na osnovu Rješenja o izdavanju Licence Ministarstva prosvjete Crne Gore, Sertifikat - poziom C1 i C2,

- Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Uvjerenje da je kandidat položio ispit iz crnogorskog jezika na nivou - poziom C1 i C2,

g) czeski:

- Univerzita Karlova, Centrum češtiny pro komunikačni praxi - od poziomu C1

- Univerzita Karlova, státní jazyková zkouška - CCE, od poziomu C1,

h) duński:

- Undervisningsministeriet, Danskprøve - poziom C1,

i) estoński:

- Innove, Eesti keele tasemetunnistus - poziom C1,

j) fiński:

- Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus, YKI 5 (C1) i YKI 6 (C2),

- Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, YKI 5 (C1) i YKI 6 (C2),

- National Certificates of Language Proficiency, Yleiset Kielitutkinnot YKI taso 5 (C1) i taso 6 (C2),

k) francuski:

- Institut français (Instytut Francuski) i Alliance française - DALF poziom C1 i C2 albo wcześniejsze odpowiedniki egzaminu C1 według starego systemu,

- Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France poziom C1 i C2.

- Centre international d'études pédagogique (CIEP), poziom C1,

- Ministère de l'éducation national, DALF C1 i C2,

l) grecki:

- Kentro Ellinikis Glossas (Centrum Języka Greckiego) - Pistopoiitiko ellinomatheias - poziom C1 i C2,

- Panepistimio Kyprou, Scholeio Ellinikis Glossas - poziomy 4 (C1) i 5 (C2),

m) hiszpański:

- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) - D.I.E. (Diploma Internacional de Español) - poziomy: Superior (C1), Dominio (C2),

- Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa) - DELE (Diploma de Español Lengua extranjera) - poziom C1 i C2,

- Universidad de Salamanca - DELE (Diploma de Español como Lengua extranjera) - poziomy C1 i C2,

n) kataloński:

- Generalitat de Catalunya, Certificat de nivell de suficiència de català (C1),

o) koreański:

- National Institute for International Education (NIIED) - TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - poziom 5 (C1) i poziom 6 (C2),

p) litewski:

- Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, pažymėjimas (certyfikat) - poziom C1,

q) łotewski:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) - Valsts valodas prasmes apliecība (Certificate of Fluency in the Official Language), Trešā (augstākā) pakāpe (highest level - C),

r) niderlandzki:

- Certificaat Nederlands als Vreemde Taal - Profiel Academische Taalvaardigheid - poziom C1 (EDUP),

- Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), poziom C1, organizowane przez Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel,

s) niemiecki:

- Goethe Institut (Instytut Goethego) - Groβes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) i Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) - C2, Goethe Zertificat C1 i C2,

- ÖSD-Prüfungszentren - ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) Zertifikat - ÖSD Zertifikat C1 i ÖSD Zertifikat C2/ Wirtschaftssprache i Allgemeine,

t) portugalski:

- Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) - DAPLE (poziom C1), DUPLE (poziom C2),

- Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Certificação EPE - poziom C1 i C2,

u) rosyjski:

- Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A. S. Puškina, poziom 3 (C1), poziom 4 (C2),

- Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet - russkij jazyk kak inostrannyj TRKI - III (C1),

- Rossijskij universitet družby narodov (RUDN), TRFL-TRKI 3 (C1), (RUDN), TRFL-TRKI 4 (C2),

v) rumuński:

- Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Certificat de competenţă lingvistică - poziom C1 i C2,

- Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelor de limba română - poziom C1 i C2,

w) serbski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

- Univerzitet u Beogradu (University of Belgrade), Filološki fakultet, poziom C1 i C2,

- Centar za srpski kao strani jezik (Center for Serbian as Foreign Language), Filološki fakultet, University of Belgrade, poziom C1 i C2,

x) słowacki:

- Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum d'alšieho vzdelávania, Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka, poziom C1 i C2,

y) słoweński:

- Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Filozofska Fakulteta (Faculty of Arts), poziom C1,

z) szwedzki:

- Stockholms universitet. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk, poziom C1 i C2,

za) turecki:

- Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) - Türkçe Yeterlik Belgesi - od 71 punktów (C1), od 89 punktów (C2),

- Uluslararası Türkçe Testi, poziom C1,

zb) węgierski:

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, poziom C1 i C2,

ze) włoski:

- Università per Stranieri di Siena - certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - poziomy: CILS TRE (C1) i CILS QUATTRO (C2),

- Società Dante Alighieri w Rzymie - PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - poziom C1 i C2,

- Accademia Italiana di Lingua (AIL), DALC C1 i DALI C1, DALC C2,

- Università per Stranieri di Perugia, CELI (Certificato di Lingua Italiana) 4 - poziom C1 i CELI 5 - poziom C2;

15) certyfikat wydany przez instytucję, która w chwili wydania certyfikatu była członkiem (member) w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe - ALTE);

16) w przypadku języków niewymienionych w pkt 14 - dokument potwierdzający znajomość języka urzędowego państwa na poziomie C1, C2 (według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - ESOKJ) albo na poziomie równoważnym, wydany przez instytucję lub organ uprawniony na podstawie przepisów tego państwa.

CZĘŚĆ  II

Znajomość języków obcych potwierdzają:

1) dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki języka obcego, potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 500 - w odniesieniu do tego języka obcego;

2) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych odbywających się za granicą, jeżeli studia trwały co najmniej 2 semestry i uzyskano w ich ramach co najmniej 30 punktów ECTS (European Credit Transfer System)2) - w odniesieniu do głównego języka wykładowego. W przypadku gdy świadectwo nie zawiera informacji o głównym języku wykładowym studiów, dołącza się suplement do świadectwa lub zaświadczenie, zawierające wpis o głównym języku wykładowym studiów. Do świadectwa dołącza się informację o czasie trwania studiów podyplomowych;

3) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym;

4) uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości z oceną pozytywną z egzaminu językowego na poziomie rozszerzonym;

5) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych na poziomie B2,

b) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 2222 (B2) według STANAG 6001;

6) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

7) certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego - poziom B2;

8) certyfikaty wydane dla potwierdzenia znajomości następujących języków przez wskazane instytucje:

a) angielski:

- Cambridge Assessment English - BULATS - poziom: B2 (60-74 punkty),

- Cambridge Assessment English - Cambridge English Qualifications - poziom B2 (160-190 punktów),

- Cambridge Assessment English - IELTS (International English Language Testing System) - moduł Academic i General Training - poziom B2 (5,5-6,5 punktu),

- Cambridge Assessment English - Linguaskill - poziom B2 (160-179 punktów),

- Trinity College London - ESOL Skills for Life - poziom B2 (Level 1),

- Trinity College London - Integrated Skills in English (ISE) - poziom B2 (ISE II),

- Educational Testing Service (ETS) - TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, internet-Based Test) - poziom B2 (72-94 punkty),

- Educational Testing Service (ETS) - TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language, Paper-Based Test) - poziom B2 (od 560 punktów),

- City&Guilds - International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) - poziom B2 (Level Communicator),

- Educational Testing Service (ETS) - TOEIC (Test of English for International Communication) - poziom B2 (od 1095 punktów): Listening - od 400 punktów, Reading - od 385 punktów, Speaking - od 160 punktów, Writing - od 150 punktów,

- Pearson LCCI - English for Business - Level 2 (B2); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- Edexcel - certificate in ESOL International, Level 1 - B2,

- Educational Testing Service, Princeton, USA, Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®), 72-94 punkty,

b) arabski:

- Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) - ALPT (Arabic Language Proficiency Test) - poziom B2,

- Université d'Alger 2 - Centre d'Enseignement Intensif des Langues, Certificat - poziom B2,

c) bułgarski:

- Sofijski Universitet im. Sv. Kliment Ohridski (Uniwersytet w Sofii im. Klimenta Ochridskiego), Departament za ezikovo obučenie (ičs) Sertifikat po bylgarski jezik, Svidetelstvo za nivo na vladeene na ezik - poziom B2,

d) chiński:

- Guójiā Huáyǔ Cèyàn Tuīdóng Gōngzuòwĕiyuánhuì (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) - TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) - Level 4 (B2),

- The Office of Chinese Language Council International, Hanban: Hànŭ Shĭpíng Kăoshi (HSK) - Level 4,

- Confucius Institute Headquarters (Hanban): HSK tests - poziom B2,

e) chorwacki (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

- Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani - poziom B2,

f) czarnogórski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

- Centar za obrazovanje odraslih JU Gimnazija "Slobodan Škerović" na osnovu Rješenja o izdavanju Licence Ministarstva prosvjete Crne Gore, Sertifikat - poziom B2,

- Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Uvjerenje da je kandidat položio ispit iz crnogorskog jezika na nivou - poziom B2,

g) czeski:

- Univerzita Karlova, Centrum češtiny pro komunikačni praxi - poziom B2,

- Univerzita Karlova - CCE, poziom B2,

h) duński:

- Undervisningsministeriet, Danskprøve - poziom B2,

i) estoński:

- Innove, Eesti keele tasemetunnistus - poziom B2,

j) fiński:

- Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus, YKI 3 (B2),

- Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, YKI 3 (B2),

- National Certificates of Language Proficiency, Yleiset Kielitutkinnot, poziom B2 (taso 4),

k) francuski:

- Institut français (Instytut Francuski) i Alliance française - DELF B2 albo wcześniejsze odpowiedniki egzaminu wg starego systemu,

- Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France B2,

- Centre international d'études pédagogique (CIEP), poziom B2,

- Ministère de l'éducation national, DELF B2,

l) grecki:

- Kentro Ellinikis Glossas (Centrum Języka Greckiego) - Pistopoiitiko ellinomatheias - poziom B2,

- Panepistimio Kyprou, Scholeio Ellinikis Glossas - poziom 3 (B2),

m) hiszpański:

- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) - D.I.E. (Diploma Internacional de Español) - poziom B2,

- Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa) - DELE (Diploma de Español Lengua extranjera) - poziom B2,

- Universidad de Salamanca - DELE (Diploma de Español como Lengua extranjera) - poziom B2,

n) kataloński:

- Generalitat de Catalunya, Certificat de nivell de suficiència de català (B2),

o) koreański:

- National Institute for International Education (NIIED) - TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - poziom 3 (B2),

p) litewski:

- Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, pažymėjimas (certyfikat) - poziom B2,

q) łotewski:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) - Valsts valodas prasmes apliecība (Certificate of Fluency in the Official Language), Trešā (augstākā) pakāpe (B2),

r) niderlandzki:

- Certificaat Nederlands als Vreemde Taal - Profiel Academische Taalvaardigheid - poziom B2 (STRT),

- Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), poziom B2, organizowane przez Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel,

s) niemiecki:

- Goethe Institut (Instytut Goethego) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) ze stopniem bestätigt - B2 (Goethe-Zertificat B2),

- ÖSD-Prüfungszentren - ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) Zertifikat - poziom B2,

t) norweski:

- Test i norsk - høyere nivå, norskprøve - poziom B2,

u) portugalski:

- Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) - DIPLE (poziom B2),

- Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Certificação EPE - poziom B2,

v) rosyjski:

- Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A. S. Puškina, poziom 2 (B2),

- Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet - russkij jazyk kak inostrannyj TRKI - II (B2),

- Rossijskij universitet družby narodov (RUDN), TRFL-TRKI 2 (B2), (RUDN), TRFL-TRKI 4 (C2),

w) rumuński:

- Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Certificat de competenţă lingvistică - poziom B2,

- Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelor de limba română - poziom B2,

x) serbski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego, czarnogórskiego i bośniackiego):

- Univerzitet u Beogradu (University of Belgrade), Filološki fakultet, B2,

- Centar za srpski kao strani jezik (Center for Serbian as Foreign Language), Filološki fakultet, University of Belgrade, B2,

y) słowacki:

- Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum d'alšieho vzdelávania, Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka, B2,

z) słoweński:

- Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Filozofska Fakulteta (Faculty of Arts), B2,

za) szwedzki:

- Stockholms universitet. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk B2,

zb) tajski:

- Ministry of Education, Thai Competency Test for Foreigners, Matthayom 4-6,

zc) turecki:

- Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) - Türkçe Yeterlik Belgesi - od 55 do 70 punktów (B2),

- Uluslararasi Türkçe Testi, B2,

zd) węgierski:

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, B2,

ze) wietnamski:

- Cứ ng cỉ năng ự c tế ng Vệ t dùng cho ngườ i nờ c ngoài, od poziomu A4 (B2),

zf) włoski:

- Università per Stranieri di Siena - certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - poziomy: CILS DUE (B2),

- Società Dante Alighieri w Rzymie - PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - poziom B2,

- Accademia Italiana di Lingua (AIL), DALC B2 i DALI B2,

- Università per Stranieri di Perugia, CELI (Certificato di Lingua Italiana) 3 - poziom B2;

9) certyfikat wydany przez instytucję, która w chwili wydania certyfikatu była członkiem (member) w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe - ALTE);

10) w przypadku języków niewymienionych w pkt 8 - dokument potwierdzający znajomość języka urzędowego państwa na poziomie B2 (według ESOKJ) albo na poziomie równoważnym, wydany przez instytucję lub organ uprawniony na podstawie przepisów tego państwa.

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...