• Rozporządzenie Ministra S...
  29.05.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2015.0.2237 - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa czynności wykonywane przez konsula podlegające opłatom konsularnym oraz wysokość tych opłat, sposób przeliczania opłat konsularnych na walutę, w której opłata jest pobierana, sposób pobierania, wnoszenia oraz dokonywania zwrotu opłat konsularnych, sposób wnoszenia przedpłat na poczet wydatków ponoszonych przez konsula oraz zwrotu niewydatkowanej kwoty przedpłaty.
1.
Czynności podlegające opłatom konsularnym i wysokość tych opłat oraz wysokość opłat konsularnych za szczególny sposób wykonania czynności zawiera taryfa opłat konsularnych.
2.
Taryfa opłat konsularnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
1.
Konsul przelicza opłaty określone w taryfie opłat konsularnych na walutę, w której są pobierane opłaty, stosując kurs referencyjny tej waluty w stosunku do euro ogłaszany przez Europejski Bank Centralny obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca, a gdy brak takiej możliwości – kurs referencyjny waluty w stosunku do euro ogłaszany przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeśli to nie będzie możliwe inny powszechnie stosowany kurs referencyjny waluty w stosunku do euro. Tak przeliczona opłata podlega zaokrągleniu w górę do pełnych jednostek.
2.
Konsul dokonuje korekty przeliczenia opłat w sposób określony w ust. 1 corocznie z dniem 1 stycznia, a także w przypadku gdy różnica między kursem waluty, w której jest pobierana opłata, obowiązującym w ostatnim dniu poprzedniego kwartału a kursem tej waluty obowiązującym w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego poprzedni kwartał wynosi co najmniej 5%.
3.
W celu zapewnienia jednolitej wysokości opłat konsularnych obowiązujących w państwie przyjmującym konsulowie, którzy mają siedziby w tym samym państwie przyjmującym, niezwłocznie informują konsula mającego siedzibę w stolicy państwa przyjmującego o dokonaniu przeliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2. Konsul, który ma siedzibę w stolicy państwa przyjmującego, gdy stwierdzi nieprawidłowości w przeliczeniu, niezwłocznie zwraca się o to, aby dostosować wysokość opłat konsularnych do podanych prawidłowych wartości.
Wysokość opłat konsularnych przeliczonych na walutę, w której są pobierane, konsul upowszechnia w formie tabeli opłat konsularnych, w sposób umożliwiający zapoznanie się z tak przeliczonymi opłatami przez wszystkich zainteresowanych.
1.
Opłatę konsularną i przedpłatę na poczet wydatków ponoszonych przez konsula w związku z wykonywaniem czynności wnosi się w gotówce lub czekach potwierdzonych przez bank, lub na rachunek bankowy urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego.
2.
Indywidualne koszty obsługi wpłaty na rachunek bankowy urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego nie mogą uszczuplać opłaty konsularnej i przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula. W przypadku ich powstania obciążają one stronę lub inny podmiot.
3.
Jeżeli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa lub uzasadniona przyczyna organizacyjna, konsul może udostępnić tylko wybrane sposoby wnoszenia opłaty konsularnej i przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula.
4.
Konsul upowszechnia informację o udostępnionych sposobach wnoszenia opłaty konsularnej i przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją przez wszystkich zainteresowanych.
1.
Strona będąca osobą fizyczną zamieszkałą w Rzeczypospolitej Polskiej lub inny podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wnieść opłatę konsularną za wydobycie dokumentu w państwie przyjmującym i przesłanie go do kraju oraz przedpłatę na poczet wydatków konsula związanych z wykonaniem tych czynności w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość opłaty określonej w euro w taryfie opłat konsularnych.
2.
Kwotę opłaty wnoszonej w złotych ustala się stosując kurs sprzedaży euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. Tak przeliczoną kwotę opłaty wnosi się na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
1.
Zwrotu opłaty konsularnej lub niewydatkowanej kwoty przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula dokonuje się w gotówce w kasie urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego lub czekiem, jeżeli taki sposób płatności jest rozpowszechniony w państwie przyjmującym, w walucie, w której ta opłata lub przedpłata została wniesiona.
2.
Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, można też dokonać przelewem na wskazany przez stronę rachunek bankowy po pomniejszeniu kwoty opłaty konsularnej lub niewydatkowanej kwoty przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula o koszt obsługi transakcji bankowej. Koszt transakcji bankowej nie może przewyższać kwoty należnej jako zwrot opłaty konsularnej lub niewydatkowanej kwoty przedpłaty na poczet wydatków ponoszonych przez konsula.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 18 grudnia 2015 r. (poz. 2237)

 

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Poz. Rodzaj czynności Wysokośćopłatyw euro
1 2 3
I. Czynności w sprawach paszportowych
1.01 Wydanie paszportu 110
1.02 Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia 70
1.03 Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia 40
1.04 Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej 30
1.05 Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia 15
1.06 Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza 330
1.07 Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej 210
1.08 Wydanie drugiego paszportu 110
II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
2.01 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 360
2.02 Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*) 40
2.03 Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*) 80
2.04 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*) 360
2.05 Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730) 30
III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców
3.01 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej 80
3.02 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej 80
3.03 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 20
3.04 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 20
3.05 Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 30
3.06 Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4) 30
IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń
4.01 Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej 60
4.02 Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich 50
4.03 Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfyopłat konsularnych 30
V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów
5.01 Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą 30
5.02 Wydobycie za granicą na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją) 30
5.03 Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu 20
5.04 Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej 50
5.05 Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy 30
VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania ipoświadczania tłumaczeń
6.01 Legalizacja dokumentu 30
6.02 Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędziekonsularnym 60
6.03 Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem 30
6.04 Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego 30
6.05 Poświadczenie daty okazania dokumentu 30
6.06 Sporządzenie aktu notarialnego 200
6.07 Wykonanie innej czynności notarialnej 30
6.08 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**) 90
6.09 Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**) 30
6.10 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie
przyjmującym na język polski
50
VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego
7.01 Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*) ***) 500
7.02 Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 50
7.03 Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo 50
7.04 Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***) 50
7.05 Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego 50
7.06 Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*)***) 50
7.07 Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***) 50
7.08 Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju 50
7.09 Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji 50
7.10 Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego 30
VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej
8.01 Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze) 240
8.02 Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej 300
8.03 Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki 200
8.04 Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej 40
IX.Opłatyza szczególny sposób wykonania czynności****)
9.01 Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędukonsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu 90
9.02 Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym 30

-----------------------

*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...