• Rozporządzenie Ministra S...
  22.02.2024

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2015.0.2274 - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
państwo przyjmujące oraz grupę interesantów, od których opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości;
2)
wykaz czynności, za które opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, oraz wysokość tych opłat;
3)
termin, do którego opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości.
1.
Wykaz czynności, za które pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, wysokość tych opłat, państwa przyjmujące oraz grupy interesantów, od których pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, jak również termin, do którego pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości, zawiera taryfa obniżonych opłat konsularnych.
2.
Taryfa obniżonych opłat konsularnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

 z dnia 22 grudnia 2015 r. (poz. 2274)

 

TARYFA OBNIŻONYCH OPŁAT KONSULARNYCH

Poz. Państwo przyjmujące Grupa interesantów Rodzaj czynności Wysokośćopłatyw euro Termin, do któregoopłaty konsularnebędą pobieranewobniżonejwysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobieraniaopłatw pełnej wysokości
1 Republika Białorusi Obywatele Republiki Białorusi
z zastrzeżeniem poz. 1b
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku
o wydanie wizy krajowej
35 31 grudnia 2023 r.
1a Republika
Białorusi
Obywatele Republiki Białorusi:
1) małoletni, którzy ukończyli 12 lat,
ale nie ukończyli 18 lat,

2) osoby, które nie ukończyły 25 lat,
uczestniczące w seminariach,
konferencjach, imprezach
sportowych, kulturalnych lub
edukacyjnych organizowanych
przez organizacje niekomercyjne
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku
o wydanie wizy jednolitej
0 31 grudnia
2023 r.
2 Republika Bułgarii Obywatele Republiki Bułgarii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii wsprawieuregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 262) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji wsprawieo nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r.
3 Republika Czeska Obywatele Republiki Czeskiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 19, poz. 120) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji wsprawieo nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r.
4 Mongolia Obywatele Mongolii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej wsprawieuregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 5) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji wsprawieo nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r.
5 Republika Federalna Niemiec Obywatele Republiki Federalnej Niemiec, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 15, poz. 91) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji wsprawieo nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r.
6 Federacja Rosyjska Obywatele Federacji Rosyjskiej**), którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wsprawieuregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz. U.Nr 32, poz. 143) albo na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wsprawiezapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 4, poz. 19) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji wsprawieo nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r.
7 Republika Słowacka Obywatele Republiki Słowackiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 19, poz. 120) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji wsprawieo nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r.
8 Węgry Obywatele Węgier, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową wsprawieuregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 5, poz. 18) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji wsprawieo nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r.

 

*) Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia dokumentów innych niż dokumenty stanu cywilnego lub inne dokumenty o treściach powtarzalnych oraz dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237)).

**) Dotyczy również obywateli: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdawii, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...