• Rozporządzenie Ministra S...
  23.02.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2016.0.292 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 364 ust. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposób funkcjonowania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz jej strukturę organizacyjną;
2)
tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych;
3)
wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, w tym zakres danych we wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
4)
tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty;
5)
tryb przeglądania księgi wieczystej;
6)
cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
7)
warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
8)
tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych.
1.
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, zwana dalej „Centralną Informacją”, jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.
2.
Centralna Informacja składa się z centrali, zwanej dalej „centralą Centralnej Informacji”, oraz ekspozytur przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, zwanych dalej „ekspozyturami Centralnej Informacji”.
Centralna Informacja realizuje swoje zadania za pośrednictwem, utworzonego i utrzymywanego przez Ministra Sprawiedliwości, systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zwanej dalej „cbdkw”.
1.
Centralna Informacja wydaje na wniosek następujące rodzaje dokumentów:
1)
odpis zwykły księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań
z urzędu;
2)
odpis zupełny księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu;
3)
wyciąg z księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów we wskazanych działach w księdze wieczystej oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu; wskazanie, z jakich działów wyciąg został sporządzony, zawarte jest w dokumencie wraz z informacją, że treść pozostałych działów nie jest objęta wyciągiem i może mieć wpływ na rozumienie treści działów objętych wyciągiem;
4)
zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej zawierające informację, że księga wieczysta o wskazanym przez wnioskodawcę numerze jest zamknięta.
2.
Odpis zwykły księgi wieczystej oraz wyciąg z księgi wieczystej nie zawiera danych o założeniu księgi wieczystej oraz o podstawie zmiany księgi wieczystej.
3.
W przypadku przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, odpis zupełny księgi wieczystej przedstawia wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione od chwili przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.
Wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się:
1)
w centrali Centralnej Informacji albo ekspozyturze Centralnej Informacji – bezpośrednio albo korespondencyjnie;
2)
w centrali Centralnej Informacji – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się na urzędowym formularzu.
2.
Urzędowe formularze wniosków udostępnia się nieodpłatnie w centrali Centralnej Informacji i ekspozyturach Centralnej Informacji.
3.
Urzędowe formularze wniosków udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, urzędowe formularze wniosków udostępnia się w formie umożliwiającej ich wypełnienie.
1.
Wniosek o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw składa się wraz z opłatą za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.
2.
Wniosek o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw jest opłacany wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez ten system.
3.
System teleinformatyczny uniemożliwia złożenie wniosku nieopłaconego lub opłaconego niezgodnie z żądaniem.
4.
Jeżeli wnioskodawca składa równocześnie więcej niż jeden wniosek, dopuszcza się jednoczesne uiszczenie sumy opłat od poszczególnych wniosków podlegających opłacie.

1.
Wnioskodawca zwolniony z mocy ustawy od opłaty od wniosku o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, składa wniosek za pośrednictwem konta założonego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.
2.
Założenie konta, a jeżeli Centralna Informacja dysponuje warunkami technicznymi – założenie kont w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, następuje na wniosek złożony w Centralnej Informacji, który zawiera:
1)
oznaczenie wnioskodawcy;
2)
wskazanie konkretnego przepisu prawa, na podstawie którego wnioskodawca jest zwolniony od opłaty;
3)
dane identyfikacyjne osoby fizycznej lub osób fizycznych działającej lub działających z upoważnienia i na rzecz wnioskodawcy zwolnionego od opłaty z mocy ustawy, obejmujące imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.
3.
Centralna Informacja informuje o założeniu konta lub kont w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.
1.
Składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, wnosi się wraz z opłatą.
2.
Składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, opłacany jest wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez ten system.
3.
System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, uniemożliwia złożenie wniosku nieopłaconego lub opłaconego niezgodnie z żądaniem.
4.
Jeżeli wnioskodawca składa równocześnie więcej niż jeden wniosek, dopuszcza się jednoczesne uiszczenie sumy opłat od poszczególnych wniosków podlegających opłacie.
1.
Do wniosku złożonego bezpośrednio w centrali Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Do wniosku złożonego bezpośrednio w ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, bądź w kasie tego sądu, albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Oryginalny dowód wniesienia opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu wydania dokumentu, zwraca się wnioskodawcy.
2.
Do wniosku złożonego korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji dołącza się kopię dowodu wpłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Do wniosku złożonego korespondencyjnie w ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się kopię dowodu wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, albo wydruk, o którym mowa w ust. 3.
3.
W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca w nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.
4.
Dowodu wniesienia opłaty w formie kopii albo wydruku nie zwraca się wnioskodawcy.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 5, rejestruje się w prowadzonej w centrali Centralnej Informacji albo ekspozyturach Centralnej Informacji ewidencji wniosków, zamieszczając w niej dane o chwili wpływu wniosku, rodzaju wniosku oraz chwili i sposobie jego załatwienia.
2.
Wniosek o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw rejestruje się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, zamieszczając informację o wnioskodawcy, chwili wpływu wniosku oraz okolicznościach, o których mowa w § 18 ust. 5.
1.
Wniosek niezłożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 8 ust. 1–3, pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyny.
2.
Jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia braki, o których mowa w ust. 1, zostaną usunięte, wydaje się żądany dokument.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wniosków złożonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.
1.
Dokumenty wydawane przez Centralną Informację są opatrzone, z zastrzeżeniem dokumentów samodzielnie wydrukowanych w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zwanej dalej „ustawą”, pieczęcią urzędową i podpisem upoważnionego pracownika, zawierają oznaczenie sygnatury, a także oznaczenie i liczbę stron oraz miejsce sporządzenia dokumentu.
2.
Niezależnie od treści złożonego wniosku Centralna Informacja wydaje dokument opisujący stan prawny ujawniony w księdze wieczystej, który zawiera także informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw.
Składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, może zawierać żądanie samodzielnego wydrukowania dokumentu w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 ustawy albo żądanie jego doręczenia na wskazany przez wnioskodawcę adres.
1.
Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1, wydawany jest bezpośrednio wnioskodawcy przez centralę Centralnej Informacji albo ekspozytury Centralnej Informacji.
2.
Jeżeli we wniosku o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawarto żądanie doręczenia dokumentu, centrala Centralnej Informacji albo ekspozytura Centralnej Informacji przesyła dokument na wskazany we wniosku adres.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się także w razie zaistnienia przeszkód uniemożliwiających wydanie bezpośrednio wnioskodawcy dokumentu przez centralę Centralnej Informacji albo ekspozyturę Centralnej Informacji.
1.
Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy księgi wieczystej, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Centralna Informacja przekazuje go wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty albo dowodem wniesienia opłaty w formie kopii albo wydruku w celu załatwienia właściwemu sądowi rejonowemu prowadzącemu księgi wieczyste.
2.
System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, uniemożliwia złożenie wniosku dotyczącego księgi wieczystej, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. W takim przypadku wnioskodawca jest informowany o braku numeru księgi wieczystej w cbdkw.
1.
Przeglądanie księgi wieczystej odbywa się na wniosek złożony w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.
2.
Przeglądanie księgi wieczystej nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.
3.
Przeglądanie księgi wieczystej polega na wywołaniu na ekran monitora aktualnej albo zupełnej treści żądanej księgi wieczystej.
4.
W każdej ekspozyturze Centralnej Informacji umożliwia się przeglądanie treści księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.
5.
Ze względu na bezpieczeństwo cbdkw Centralna Informacja może ograniczyć możliwość przeglądania ksiąg wieczystych poprzez wskazanie maksymalnej liczby wniosków o przeglądanie ksiąg wieczystych kierowanych z jednej lokalizacji internetowej lub przedłużenie minimalnego czasu na udzielenie dostępu do księgi wieczystej.
1.
Dokument wydrukowany samodzielnie w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 ustawy posiada następujące cechy:
1)
informację, że został on samodzielnie wydrukowany w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 ustawy;
2)
niepowtarzalny identyfikator wydruku umożliwiający weryfikację samodzielnie wydrukowanego dokumentu z danymi zawartymi w cbdkw;
3)
adres strony internetowej umożliwiającej weryfikację treści dokumentu;
4)
oznaczenie danych adresowych Centralnej Informacji, z której pochodzą dane ujawnione w dokumencie;
5)
(uchylony);
6)
informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw;
7)
wskazanie, ile stron liczy dokument, oraz oznaczenie numeru każdej strony;
8)
nazwę dokumentu zgodną z § 4 ust. 1;
9)
klauzulę, że zgodnie z art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 zdanie drugie ustawy samodzielnie wydrukowany dokument posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd, bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika;
10)
pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w § 17.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 8, ujawnia się na każdej stronie dokumentu.
1.
Weryfikacja stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument poddany weryfikacji pochodzi z Centralnej Informacji. Ważność samodzielnie wydrukowanego dokumentu nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji.
2.
Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3. Do ograniczenia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu stosuje się przepis § 15 ust. 5.
3.
Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia wniosku w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 ustawy.
4.
Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest bezpłatna i nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.
5.
Procedura weryfikacji składa się z następujących etapów:
1)
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, weryfikujący odnajduje funkcjonalność weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu;
2)
weryfikujący wprowadza identyfikator wydruku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.
6.
Wynikiem weryfikacji jest pochodząca z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, informacja:
1)
o tym, że dokument o podanym identyfikatorze został wydany przez Centralną Informację w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 ustawy, o dacie jego wydania i o jego treści albo
2)
o tym, że dokument o podanym identyfikatorze nie został wydany przez Centralną Informację w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 ustawy albo że od daty jego wydania upłynęły ponad 24 miesiące.
7.
W przypadku informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, jeżeli treść księgi wieczystej uległa zmianie od chwili wydania dokumentu, system teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, wskazuje, w jakich działach i rubrykach księgi wieczystej dane zawarte w samodzielnie wydrukowanym dokumencie nie są aktualne. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, umożliwia przeglądanie treści księgi wieczystej stanowiącej źródło danych dla samodzielnie wydrukowanego dokumentu bez składania odrębnego wniosku.
8.
Wynik weryfikacji może zostać wydrukowany samodzielnie przez weryfikującego.
9.
Wydruk, o którym mowa w ust. 8, zawiera dane określające weryfikowany dokument oraz czas i wynik weryfikacji.
1.
Zgoda Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, o której mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy, udzielana jest na wniosek, który zawiera:
1)
wnioskodawcy;
2)
oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy;
3)
wskazanie ustawowych zadań, o których mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy, z powołaniem konkretnych przepisów prawa;
4)
uzasadnienie przesłanki niezbędności, o której mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy;
5)
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 pkt 1–2a, 4–6, 8–17 oraz 19–21 ustawy, dane identyfikacyjne osób fizycznych działających z upoważnienia i na rzecz tego podmiotu, obejmujące: imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;
6)
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 pkt 7 i 18 ustawy, dane identyfikacyjne tych osób, obejmujące: imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 364 ust. 9 ustawy, we wniosku należy wskazać i uzasadnić uprawnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu grupy podmiotów.
3.
W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy, wnioskodawca informowany jest o założeniu kont użytkowników mających prawo wyszukiwania ksiąg wieczystych w cbdkw.
4.
Osoba fizyczna działająca z upoważnienia i na rzecz podmiotu uprawnionego do składania wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych uwierzytelnia się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.
5.
Osoba, o której mowa w ust. 4, wskazuje kryterium wyszukania oraz uzasadnia szczegółowo potrzebę wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw, chyba że sprawa, w której następuje wyszukanie, posiada sygnaturę – wówczas wystarczy jej podanie.
1.
Wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, polega na wywołaniu na ekran monitora numerów ksiąg wieczystych spełniających wskazane przez wnioskującego kryteria wyszukania ksiąg wieczystych.
2.
Wyszukanie ksiąg wieczystych może być przeprowadzone według następujących kryteriów:
1)
oznaczenie nieruchomości, lokalu lub domu jednorodzinnego;
2)
oznaczenie podmiotu wpisanego do działu II księgi wieczystej;
3)
numer dziennika księgi wieczystej;
4)
elementy numeru księgi wieczystej, zawierające co najmniej czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, oraz numer w repertorium ksiąg wieczystych.
1.
W wyniku wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw ujawnia się także kryteria, na podstawie których miało miejsce wyszukanie.
2.
Wynik wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw odzwierciedla stan danych zawartych w cbdkw, a także zawiera informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw.
3.
Osoba dokonująca wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw może przeglądać wyszukane księgi bez składania odrębnych wniosków.
4.
Centralna Informacja może ograniczyć liczbę jednorazowo wyszukanych ksiąg wieczystych. W takim przypadku system teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, ujawnia w wyniku wyszukania tylko część numerów ksiąg wieczystych, informując o tym wnioskującego.
1.
Zgoda Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 13 ustawy, na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w cbdkw, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej Informacji udzielana jest na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy, zawierający:
1)
oznaczenie wnioskodawcy;
2)
oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy;
3)
wskazanie ustawowych zadań, o których mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy, z powołaniem konkretnych przepisów prawa;
4)
uzasadnienie przesłanki niezbędności, o której mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 8 ustawy;
5)
uzasadnienie przesłanki, o której mowa w art. 364 ust. 13 pkt 3 ustawy, poprzez wskazanie specyfiki i zakresu realizowanych zadań ustawowych wymagających wyszukiwania ksiąg wieczystych w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 13 ustawy;
6)
oświadczenie podmiotu występującego o zgodę w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 13 ustawy, że posiada urządzenia lub systemy teleinformatyczne, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z cbdkw, zakresu danych oraz daty ich uzyskania;
7)
oświadczenie podmiotu występującego o zgodę w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 13 ustawy o posiadaniu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem;
8)
wskazanie osoby umocowanej do rozwiązywania technicznych problemów udzielenia możliwości wyszukiwania ksiąg wieczystych;
9)
oświadczenie o wykorzystywaniu dostępu w trybie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 13 ustawy wyłącznie zgodnie z celem wynikającym z ustawy i oświadczenie o zabezpieczeniu danych uzyskanych w wyniku wyszukania.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 9 ustawy, we wniosku należy wskazać i uzasadnić uprawnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu grupy podmiotów.
3.
Centralna Informacja może żądać szczegółowego wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.
4.
Decyzja Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 13 ustawy, stanowi podstawę do stworzenia przez Centralną Informację technicznych warunków umożliwiających jej wykonanie.
Ustala się wzór urzędowego formularza wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Ustala się następujący zakres danych objętych wnioskiem składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w § 3:
1)
dla wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej:
a) wskazanie, czy wydany ma być odpis zwykły czy zupełny,
b) numer księgi wieczystej,
c) żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,
d) w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres – także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;
2)
dla wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej:
a) wskazanie numerów działów, z których ma być dokonany wyciąg,
b) numer księgi wieczystej,
c) żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,
d) w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres – także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;
3)
dla wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej:
a) numer księgi wieczystej,
b) żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,
c) w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres – także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;
4)
dla wniosku o przeglądanie księgi wieczystej: numer księgi wieczystej;
5)
dla wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw:
a) wskazanie kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 2,
b) uzasadnienie potrzeby wyszukania ksiąg wieczystych zgodnie z § 18 ust. 5.
Dopuszcza się składanie wniosków o wydanie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, według dotychczasowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 162, poz. 1572 oraz z 2009 r. Nr 29, poz. 188) do czasu wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 listopada 2013 r. (poz. 1407)

 

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU KSIĘGI WIECZYSTEJ, WYCIĄGU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O ZAMKNIĘCIU KSIĘGI WIECZYSTEJ


pobierz załącznik

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...