• Rozporządzenie Ministra S...
  23.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.2390 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 335 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej;
2)
wysokość oraz tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej;
3)
szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym:
a) sposób działania komisji kwalifikacyjnej,
b) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez rady okręgowych izb radców prawnych, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą.
Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji kwalifikacyjnej w terminie do dnia 1 kwietnia.
1.
Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do prezesów sądów apelacyjnych o wskazanie, w terminie do dnia 15 lutego, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej – spośród sędziów orzekających w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na obszarze właściwości sądu apelacyjnego oraz sędziów w stanie spoczynku z tego samego obszaru,
spośród których Minister Sprawiedliwości może powołać swoich przedstawicieli.
2.
Krajowa Rada Radców Prawnych zgłasza swoich przedstawicieli w terminie określonym w ust. 1.
3.
Minister Sprawiedliwości zwraca się do dziekanów wydziałów prawa w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, osób będących pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, jako kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej.
4.
Minister Sprawiedliwości zwraca się do prokuratorów regionalnych o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej spośród prokuratorów prokuratury regionalnej lub podległych prokuratur okręgowych oraz prokuratorów w stanie spoczynku, powołanych co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej.
5.
Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej dołącza się formularz, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
Minister Sprawiedliwości odwołuje członka komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przesłanek wskazanych w art. 336 wygaśnięcie członkostwa lub odwołanie członka komisji kwalifikacyjnej ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
1.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niebędący pracownikiem administracji rządowej z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 3200 zł, wypłacanego przez 2 miesiące, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
2)
32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
1a.
W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna, o której mowa w art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, została powołana:
1)
nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1600 zł, a wysokość miesięcznego ryczałtu wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego – 3200 zł;
2)
nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 3200 zł.
2.
W przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób:
1)
wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2, wynosi 1920 zł;
2)
wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 960 zł, a wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego – 1920 zł.
3.
Członek komisji kwalifikacyjnej niebędący pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na zastępcę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 1600 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu wstępnego, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób – wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 960 zł;
2)
32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
3a.
W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna, o której mowa w art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, została powołana:
1)
nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla członka komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony na zastępcę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1200 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 720 zł;
2)
nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla członka komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony na zastępcę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 800 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 480 zł.
4.
W przypadku odwołania dotychczasowego członka albo wygaśnięcia członkostwa i powołania nowego przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej albo zastępcy przewodniczącego, niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 3a, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
5.
Członkowie komisji kwalifikacyjnej niebędący pracownikami administracji rządowej z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–5, wypłaca się po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, na pisemny wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy dołączony do protokołu z przebiegu egzaminu wstępnego.
1.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca wyznacza miejsce przeprowadzenia egzaminu wstępnego oraz godziny rejestracji kandydatów na aplikantów radcowskich, zwanych dalej „kandydatami”.
2.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca podczas egzaminu wstępnego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.
3.
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca może udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych, nienaruszający zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego, uwzględniający rodzaj niepełnosprawności oraz możliwości techniczne. Przepisy § 9 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
1.
Egzamin wstępny przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę.
2.
Przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.
1.
Egzamin wstępny rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Z chwilą rozpoczęcia egzaminu wstępnego następuje otwarcie przesyłki zawierającej zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi dla kandydatów oraz zestaw pytań testowych i wykaz prawidłowych odpowiedzi dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.
Przed otwarciem przesyłki przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca sprawdza, czy przesyłka nie została uszkodzona w sposób umożliwiający dostęp do zestawów pytań testowych i wykazu prawidłowych odpowiedzi.
4.
Otwarcie przesyłki, o której mowa w ust. 2, następuje w obecności kandydatów, z wyjątkiem otwarcia koperty zawierającej wykaz prawidłowych odpowiedzi przeznaczonej dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, które następuje po zakończeniu egzaminu wstępnego i opuszczeniu sali przez wszystkich kandydatów.
4a.
Po otwarciu przesyłki, o której mowa w ust. 2, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje kandydatów o:
1)
sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu wstępnego;
3)
zasadach udzielania odpowiedzi na kartach odpowiedzi;
4)
sposobie ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego oraz o sposobie doręczania uchwał komisji kwalifikacyjnej ustalających wyniki egzaminu wstępnego.
5.
Zestaw pytań testowych przeznaczony dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy otwiera się w trakcie egzaminu wstępnego jedynie w uzasadnionych przypadkach.
6.
Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 5, sporządza się protokoły podpisane przez wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej obecnych podczas egzaminu wstępnego.
1.
Czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca odnotowuje w protokole liczbę niewykorzystanych zestawów pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi.
2.
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę w stosunku do czasu określonego w ust. 1. Do wniosku załącza się:
1)
kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2)
zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
3)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.
3.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może wezwać kandydata do uzupełnienia wniosku, pod rygorem niewydłużenia czasu trwania egzaminu.
4.
W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 333 ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, informuje kandydata o wydłużeniu czasu trwania egzaminu wstępnego. O wydłużeniu tym przewodniczący komisji kwalifikacyjnej informuje Ministra Sprawiedliwości.
1.
Zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem.
2.
Kandydat losuje przygotowaną przez komisję kwalifikacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi – numer kodu. Wypełnioną kartkę kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zestawu pytań testowych.
3.
Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej.
4.
Zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi, a następnie dołącza się je do akt osobowych kandydatów.
1.
W trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody
przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji kwalifikacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę.
2.
Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy.
3.
Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu testu kandydata przez członka komisji kwalifikacyjnej.
W przypadku wykluczenia kandydata z egzaminu wstępnego zostaje to odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu wstępnego oraz na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi kandydata.
1.
Po upływie czasu wskazanego w § 9 członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi.
2.
W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.
3.
Z czynności odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi sporządza się protokół, który zawiera w szczególności godzinę odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi dla danego numeru kodu i podpis członka komisji kwalifikacyjnej odbierającego zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.
Po zakończeniu egzaminu wstępnego niewykorzystane zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi zwraca się Ministrowi Sprawiedliwości w stanie nienaruszonym. Protokół zwrotu podpisuje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca.
1.
Siedzibą komisji kwalifikacyjnej jest siedziba rady właściwej okręgowej izby radców prawnych, zwanej dalej „radą”.
2.
W przypadku gdy właściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości kilku okręgowych izb radców prawnych, w zarządzeniu o powołaniu komisji kwalifikacyjnej Minister Sprawiedliwości wskazuje jej siedzibę.
W ramach obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej właściwa rada:
1)
zapewnia obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową;
2)
zapewnia warunki umożliwiające właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego i pracy komisji kwalifikacyjnej;
3)
przygotowuje dokumentację do przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
4)
pomaga komisji kwalifikacyjnej przy sporządzaniu dokumentacji z egzaminu wstępnego;
5)
zapewnia przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego.
1.
Właściwa rada nie później niż w terminie 35 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego przygotowuje i przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości, po zaopiniowaniu przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wstępny preliminarz, zawierający określone przez Ministra Sprawiedliwości pozycje wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej, zwany dalej „preliminarzem”, w celu zatwierdzenia.
2.
Przy zatwierdzaniu preliminarza Minister Sprawiedliwości, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków, może dokonać korekty planowanych wydatków.
1.
Środki na obsługę administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej przekazywane są na rachunek właściwej rady z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w wysokości i w terminach określonych w zatwierdzonym preliminarzu wydatków.
2.
Właściwa rada przekazuje, nie później niż w terminie 35 dni od zakończenia egzaminu wstępnego, po zaopiniowaniu przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, sprawozdanie finansowe z wykazem poniesionych wydatków na obsługę administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej oraz wystawia notę księgową na Ministerstwo Sprawiedliwości na kwotę poniesionych kosztów, nie wyższych niż wysokość zatwierdzonego preliminarza.
1.
Minister Sprawiedliwości dokonuje ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej na podstawie sprawozdania finansowego właściwej rady, o którym mowa w § 20 ust. 2, w terminie 2 miesięcy od dnia jego otrzymania, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków.
2.
Wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym należy udokumentować odpowiednio kopiami rachunków, faktur lub innymi dokumentami finansowymi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dziekana lub wicedziekana właściwej rady.
Terminy, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 1–4, nie mają zastosowania w 2009 r.
W latach 2012–2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


                               

                         Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

                                  z dnia 8 sierpnia 2013 r. (poz. 948)

 

 

 WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DO SPRAW APLIKACJI RADCOWSKIEJ

 

Nazwisko..........................................Imiona.....................................

Data urodzenia................................................................................

Stanowisko służbowe......................................................................... Pełniona funkcja ......................................................................................................

Stopień lub tytuł naukowy ......................................................................................................

Miejsce zatrudnienia ......................................................................................................

Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem specjalizacji, a w przypadku sędziów – wskazanie okresu orzekania w poszczególnych wydziałach sądu):

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Doświadczenie w pracy dydaktycznej:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Dorobek naukowy:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Adres do korespondencji:

........................................................................................................

Numer telefonu.................................................................................

E-mail ........................................................................

Wyrażam zgodę na powołanie do komisji kwalifikacyjnej.

     ...................................................................................................................................................................................................

(data i podpis kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...