• Rozporządzenie Ministra S...
  21.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2016.0.101 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 78h ust. 14 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


 


Rozporządzenie określa:
1)
tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;
2)
termin powołania komisji odwoławczej;
3)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;
4)
tryb i sposób działania komisji odwoławczej;
5)
sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.
1.
Naczelna Rada Adwokacka zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 78h odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego ust. 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Naczelnej Rady Adwokackiej o wskazanie kandydatów.
2.
Kandydatów na członków komisji odwoławczej Naczelna Rada Adwokacka zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą niezwłocznie po upływie kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej, a w przypadku, o którym mowa w art. 78h odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego ust. 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Naczelną Radę Adwokacką.
1.
Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:
1)
za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,
2)
za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,
3)
za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł,
4)
za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu adwokackiego w przypadku, o którym mowa w art. 78e oceny z egzaminu adwokackiego ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, w wysokości 160 zł
– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.
2.
Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:
1)
za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,
2)
za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,
3)
za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł,
4)
za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z poszczególnych części egzaminu adwokackiego w przypadku, o którym mowa w art. 78e oceny z egzaminu adwokackiego ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, w wysokości 160 zł
– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.
3.
Wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej są wypłacane po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego jej prac wraz z wnioskiem przewodniczącego komisji odwoławczej o wypłacenie wynagrodzenia.
1.
Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.
1a.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia komisji odwoławczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (posiedzenie zdalne).
2.
Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce, terminy i sposób odbywania posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w szczególności:
1)
rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania lub zakres pracy pisemnej z zadania z danej części egzaminu adwokackiego podlegającej ocenie w trybie art. 78e oceny z egzaminu adwokackiego ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej z zakresu prawa objętego odwołaniem, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;
2)
wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;
3)
wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół zbiorczy prac tej komisji.
3.
Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.
4.
Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy pisemnej zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu adwokackiego, której dotyczy odwołanie, a następnie głosuje w sprawie zaskarżonej uchwały.
4a.
Podczas posiedzenia zdalnego głosowanie przeprowadza się imiennie w ten sposób, że przewodniczący komisji odwoławczej lub osoba przez niego wyznaczona wyczytują nazwiska uprawnionych do głosowania, którzy informują o swoim głosie. Przed zarządzeniem głosowania przewodniczący każdorazowo sprawdza obecność członków komisji odwoławczej uczestniczących zdalnie w posiedzeniu. Ust. 4 stosuje się.
4b.
Uchwały podjęte na posiedzeniu zdalnym podpisują w trybie obiegowym przewodniczący i członkowie komisji odwoławczej biorący udział w posiedzeniu zdalnym, przy czym przewodniczący zamieszcza wzmiankę o podjęciu uchwały w tym trybie.
5.
Sporządza się protokół posiedzenia komisji odwoławczej uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej, z zastrzeżeniem ust. 5a.
5a.
Protokół posiedzenia zdalnego podpisuje przewodniczący komisji odwoławczej. Protokół może sporządzić osoba wyznaczona przez Ministra Sprawiedliwości do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.
6.
Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.
W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości w szczególności:
1)
zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;
2)
wyznacza pracownika do obsługi administracyjnej członków komisji odwoławczej;
3)
zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.
W 2009 r. termin do zgłoszenia kandydatów na członków komisji odwoławczej dla Naczelnej Rady Adwokackiej, o którym mowa w § 2, wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Ministra Sprawiedliwości o wskazanie kandydatów.
W latach 2012–2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 10 grudnia 2013 r. (poz. 1572)

 

 

                                                         

WZÓR
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej
Nazwisko ....................................................... Imiona .................................................................
Data urodzenia ...............................................................................................................
Stanowisko służbowe ...................................................................................................................
Pełniona funkcja ...........................................................................................................................
Stopień lub tytuł naukowy ...........................................................................................................
Miejsce zatrudnienia ....................................................................................................................
Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem specjalizacji, a w przypadku sędziów - wskazanie okresu orzekania w poszczególnych wydziałach sądów):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Doświadczenie w pracy dydaktycznej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dorobek naukowy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres do korespondencji
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu ............................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na powołanie do komisji odwoławczej
 
 
.....................................................................................................
     (data i podpis kandydata na członka komisji odwoławczej)

                                                                                                                                                 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...