• Rozporządzenie Ministra S...
  02.03.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2016.0.45 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 74h § 14 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;
2)
termin powołania komisji odwoławczej;
3)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;
4)
tryb i sposób działania komisji odwoławczej;
5)
sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.
1.
Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Notarialna zgłasza w terminie 45 dni przed terminem egzaminu notarialnego ogłoszonego przez Ministra Sprawiedliwości. W przypadku, o którym mowa w art. 74h odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu notarialnego § 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Notarialnej o wskazanie kandydatów.
2.
Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Notarialna zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu notarialnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 74h odwołanie od uchwały o wyniku egzaminu notarialnego § 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Krajową Radę Notarialną.
1.
Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:
1)
za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,
2)
za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,
3)
za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł
– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.
2.
Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:
1)
za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,
2)
za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,
3)
za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł
– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.
3.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są wypłacane po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego z jej prac wraz z wnioskiem przewodniczącego komisji odwoławczej o wypłacenie wynagrodzenia.
1.
Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.
1a.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia komisji odwoławczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (posiedzenie zdalne).
2.
Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce, terminy i sposób odbywania posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w tym w szczególności:
1)
rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej z zakresu prawa objętego odwołaniem, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;
2)
wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;
3)
wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół z każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół zbiorczy z prac tej komisji.
3.
Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, wraz ze stanowiskiem.
4.
Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu notarialnego, której dotyczy odwołanie, a następnie nad zaskarżoną uchwałą o wyniku egzaminu notarialnego.
4a.
Podczas posiedzenia zdalnego głosowanie przeprowadza się imiennie w ten sposób, że przewodniczący komisji odwoławczej lub osoba przez niego wyznaczona wyczytują nazwiska uprawnionych do głosowania, którzy informują o swoim głosie. Przed zarządzeniem głosowania przewodniczący każdorazowo sprawdza obecność członków komisji odwoławczej uczestniczących zdalnie w posiedzeniu. Ust. 4 stosuje się.
4b.
Uchwały podjęte na posiedzeniu zdalnym podpisują w trybie obiegowym przewodniczący i członkowie komisji odwoławczej biorący udział w posiedzeniu zdalnym, przy czym przewodniczący zamieszcza wzmiankę o pod-jęciu uchwały w tym trybie.
5.
Sporządza się protokół posiedzenia komisji odwoławczej uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej, z zastrzeżeniem ust. 5a.
5a.
Protokół posiedzenia zdalnego podpisuje przewodniczący komisji odwoławczej. Protokół może sporządzić osoba wyznaczona przez Ministra Sprawiedliwości do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.
6.
Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań, ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.
W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości:
1)
zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;
2)
wyznacza pracownika do obsługi administracyjnej członków komisji odwoławczej;
3)
zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.
1.
W 2009 r. termin do zgłoszenia kandydatów na członków komisji odwoławczej dla Krajowej Rady Notarialnej, o którym mowa w § 2, wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Ministra Sprawiedliwości o wskazanie kandydatów.
2.
Minister Sprawiedliwości powoła komisję odwoławczą w celu rozpatrzenia odwołań od wyniku egzaminu notarialnego, dla aplikantów notarialnych, którzy egzamin konkursowy zdali w dniu 10 grudnia 2005 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
W latach 2012–2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


                                                         Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

                                                         z dnia 30 października 2013 r. (poz. 1280)

 

W Z Ó R

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ

 

 

 

Nazwisko ........................................................  Imiona .....................................................

  

Data urodzenia ..................................................................................................................

 

Stanowisko służbowe ..........................................................................................................

 

Pełniona funkcja  ...............................................................................................................

  

Stopień lub tytuł naukowy ...................................................................................................

 

Miejsce zatrudnienia ...........................................................................................................

 

Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem specjalizacji, a w przypadku sędziów – wydziału sądu):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Doświadczenie w pracy dydaktycznej:

 .........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 

Dorobek naukowy:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Adres do korespondencji

 ........................................................................................................................................

 

Numer telefonu ..................................................................................................................

 

E-mail ...............................................................................................................................

 

 

 

Wyrażam zgodę na powołanie do komisji odwoławczej.

 ........................................................................................................................................

 

 

.....................................................................................

(data i podpis kandydata na członka komisji odwoławczej)

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...