• Rozporządzenie Ministra S...
  07.12.2023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2023

Dz.U.2013.0.1396 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1.
Pracownicy sądowi wyznaczeni przez prezesa sądu rejonowego lub przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych mogą samodzielnie:
1)
prowadzić księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne;
2)
przyjmować wnioski o wpis do ksiąg wieczystych;
3)
zamieszczać w księgach wieczystych wzmianki o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji i skardze kasacyjnej oraz usuwać je po uprawomocnieniu się orzeczenia;
4)
sporządzać zawiadomienia o treści wpisu;
5)
załatwiać wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym;
6)
przyjmować wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;
7)
wydawać odpisy ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, na żądanie: sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego;
8)
przyjmować wnioski o wydanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych;
9)
wydawać odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych na żądanie: sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego;
10)
przyjmować wnioski o wydanie zaświadczeń na podstawie ksiąg wieczystych zamkniętych;
11)
umożliwiać przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet w ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;
12)
udostępniać do przeglądania księgi wieczyste, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;
13)
udostępniać notariuszom do przeglądania akta ksiąg wieczystych;
14)
prowadzić archiwum ksiąg wieczystych.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą pod kierunkiem sędziego lub referendarza sądowego zamieszczać w księdze wieczystej projekty wpisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...