• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  18.06.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2020.0.989 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2024-04-25
Dz.U. uchylający akt: 2024.0.627

     Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za wykonaną pracę;
2)
taryfy zryczałtowane dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami;
3)
sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.
Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej „stawką”, wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”.
1.
W przypadku biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki stawka wynosi 3,93%.
2.
W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki stawka wynosi 3,08%.
3.
W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki stawka wynosi 2,55%.
W razie szczególnie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%.
W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
1)
za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania 1,69%;
2)
za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania 2,21%.
Stawka biegłego, o którym mowa w § 5, może być podwyższona, nie więcej jednak niż o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych.
1.
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
2.
W przypadku gdy opinię sporządził podmiot, o którym mowa w art. 290 opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), wynagrodzenie za wykonaną pracę, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
3.
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny geodezji i kartografii, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku - za pomocą oświadczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 30.04.2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 518]


Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości      

z dnia 24 kwietnia 2013 r. (poz. 518)

 


Załącznik nr 1


TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY

Lp. Określenie czynności Procent kwoty bazowej
1 2 3
1 Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia 2,13-8,491)
2 Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności 2,98-10,721)
3 Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie obcowania płciowego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego 1,91-4,351)
4 Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100%) 3,61-5,311)
5 Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia 3,93-14,331)
6 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok 6,69-21,751)
7 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych 9,34-28,861)
8 Badanie stanu zdrowia psychicznego:  
  1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
  2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
  3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
9 Badanie psychologiczne:  
  1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
  2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,21)
  3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
10 Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:  
  1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
  2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
  3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
11 Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy 5,10-21,651)
 
1)   W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.

 

Załącznik nr 2

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA PODMIOTÓW,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 290 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Lp. Określenie czynności Procent kwoty bazowej
1 2 3
I. Badania laboratoryjne
1 1. Badanie krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa, poszerzone o układy grupowe ACP, PGM, ESD - jednej osoby 9,45
  2. Badanie dodatkowe układów GPT, GLO, GC, AK, ADA, Fy, TK, Ss, P - jednej osoby - za każdy układ 0,96
  3. Badanie dodatkowe HLA - jednej osoby 16,87
2 Badanie grup krwi świeżej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych 1,17-19,521)
3 Badanie grup krwi rozłożonej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych 2,13-32,571)
4 Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych:  
  1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą widmową i innymi metodami) 2,13-3,081)
  2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie 2,76
  3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym:  
  a) w układzie ABO 3,08
  b) za każdy następny układ grupowy 1,28
  4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu powstania śladów 3,82
  5) inne badania biologiczne: oznaczenie płci w śladach krwi i innych substancjach biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w składzie krwi i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną śladu biologicznego - na jednym dowodzie rzeczowym 5,31
5 Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym 4,67-6,581)
6 1. Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów - jednej osoby 2,23-5,941)
  2. Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie - jednej osoby 1,49-3,081)
7 Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.) 2,87-10,291)
8 Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych:  
  1) bez strzałów próbnych 3,08
  2) ze strzałami próbnymi 5,31
9 Badanie histologiczne wycinków jednego narządu ciała 0,96
10 Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej):  
  1) badanie jakościowe 0,96
  2) badanie ilościowe 2,13
11 1. Badanie krwi na obecność alkoholu:  
  1) metodą Widmarka 1,49
  2) za każdą inną metodę 2,76-3,081)
  2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu 3,08
12 1. Badanie narządów ciała na obecność trucizn2):  
  1) trucizny lotne z parą wodną - wielokierunkowe badania jakościowe 7,54-9,761)
  2) trucizny lotne - oznaczenie ilościowe - stawka wymieniona w pkt 1 ulega zwiększeniu o 3,72-11,891)
  3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe - wielokierunkowe badania jakościowe 4,67-8,381)
  4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 - stawka ulega zwiększeniu o 4,67-9,761)
  5) trucizny metaliczne - wielokierunkowe badania jakościowe 21,75-28,121)
  6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 5 - stawka ulega zwiększeniu o 2,23-6,901)
  7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne - przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań 30,34-34,691)
  8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pkt 7 4,67-34,691),3)
  9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pkt 8 - stawka ulega zwiększeniu o 2,23-11,891)
  2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn ukierunkowane (tj. z określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub ilościowe 7,54-28,121), 2)
  3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej zidentyfikowania 3,72-28,121), 3)
13 Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną 2,23-7,321)
14 Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów) 5,31-10,191)
II. Badania osób żyjących
15 Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia 3,72-14,431)
16 Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności 3,08-11,891)
17 Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie obcowania płciowego itp. 3,08-6,691)
18 Badanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, w sprawie o ustalenie ojcostwa 14,43
19 Badanie stanu zdrowia psychicznego:  
  1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
  2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
  3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
20 Badanie psychologiczne:  
  1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
  2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
  3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
21 Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia, stawkę podwyższa się o 100%) 4,67-6,581)
III. Badania sekcyjne
22 Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia 4,67-16,021)
23 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok 8,17-24,401)
24 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych 11,25-32,571)
25 Maceracja kości i ich rekonstrukcja:  
  1) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja (w razie maceracji kompletnego szkieletu - górna wysokość stawki) 8,49-25,891)
  2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu 8,17-114,041)
IV. Inne czynności
26 Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy 5,10-21,651)
27 Sporządzenie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych - za jedno ujęcie (format 10 cm x 15 cm) 0,11
1)   W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.
2)   Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu. Przy równoległym badaniu drugiego i następnych narządów lub materiałów w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%.
3)   Dopuszcza się możliwość podwyższenia stawek (do 50%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji).
 
ZAŁĄCZNIK Nr 3
TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

<table class="akt_table"><tr><td>Lp.</td><td>Określenie czynności</td><td>Jednostka</td><td>Procent kwoty bazowej za jednostkę</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomości</td><td>nieruchomość</td><td>3,08</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdą następną księgę lub każde następne akta</td><td>nieruchomość</td><td>1,49</td></tr><tr><td>2</td><td>Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) za pierwszą działkę</td><td>działka</td><td>1,17</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>0,11</td></tr><tr><td></td><td>- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wykazanych w księgach wieczystych:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3) za pierwszą działkę</td><td>działka</td><td>21,96</td></tr><tr><td></td><td>4) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>2,23</td></tr><tr><td>3</td><td>Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) do 4 punktów granicznych i osnowy geodezyjnej</td><td>ryczałt</td><td>4,67</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdy następny punkt graniczny i osnowy geodezyjnej</td><td>punkt</td><td>0,32</td></tr><tr><td>4</td><td>Ustalenie granic nieruchomości:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) do 4 punktów granicznych</td><td>ryczałt</td><td>29,39</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych</td><td>punkt</td><td>2,23</td></tr><tr><td></td><td>3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń stron</td><td>punkt</td><td>0,96</td></tr><tr><td>5</td><td>Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie mapy:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) dla powierzchni do 0,50 ha</td><td>ryczałt</td><td>51,88</td></tr><tr><td></td><td>2) dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 ha</td><td>ryczałt</td><td>65,24</td></tr><tr><td></td><td>3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha</td><td>ryczałt</td><td>78,08</td></tr><tr><td></td><td>4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha</td><td>ryczałt</td><td>96,96</td></tr><tr><td></td><td>5) za każdy następny hektar</td><td>1 ha</td><td>11,57</td></tr><tr><td>6</td><td>Podział nieruchomości:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) podział na dwie działki</td><td>ryczałt</td><td>14,43</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>2,23</td></tr><tr><td></td><td>- obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3) podział na dwie działki</td><td>ryczałt</td><td>65,24</td></tr><tr><td></td><td>4) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>7,32</td></tr><tr><td>7</td><td>Inne prace geodezyjno-kartograficzne:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) do 4 punktów granicznych</td><td>ryczałt</td><td>9,76</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdy następny punkt graniczny</td><td>punkt</td><td>1,49</td></tr><tr><td></td><td>- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nieruchomości:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3) podział na dwie działki</td><td>ryczałt</td><td>24,40</td></tr><tr><td></td><td>4) za każdą następną działkę</td><td>działka</td><td>2,23</td></tr><tr><td></td><td>5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów stosuje się stawki określone w lp. 5 z zastosowaniem współczynnika 0,5</td><td></td><td></td></tr></table>

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...