• Rozporządzenie Ministra S...
  21.02.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2017.0.2049 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Obserwuj akt

    Na podstawie art. 618f § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za wykonaną pracę;
2)
taryfy zryczałtowane dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami;
3)
sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.
Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej „stawką”, wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”.
1.
W przypadku biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki stawka wynosi 3,93%.
2.
W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki stawka wynosi 3,08%.
3.
W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki stawka wynosi 2,55%.
W przypadku biegłego, który w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych wykonuje działalność zawodową lub naukowo-badawczą za granicą, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności, w tym dobro prowadzonego postępowania, stawka może być podwyższona do wysokości nie wyższej niż 95% kwoty bazowej.
Jeżeli w związku z powołaniem biegłego, o którym mowa w § 3a, jest zawierane z biegłym porozumienie co do wysokości przewidywanego wynagrodzenia za wydanie opinii, jego wysokość nie może przekraczać wynagrodzenia obliczonego przy zastosowaniu stawki określonej w § 3a.
Przepis § 3a i § 3b stosuje się odpowiednio do podmiotu, o którym mowa w art. 193 zasięganie opinii biegłego lub instytucji § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, zwanej dalej „k.p.k.”, mającego siedzibę za granicą.
W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski.
W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
1)
za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania 1,69%;
2)
za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania 2,21%.
Stawka biegłego, o którym mowa w § 5, może być podwyższona, nie więcej jednak niż o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych.
W przypadkach, o których mowa w art. 193 zasięganie opinii biegłego lub instytucji § 3 k.p.k., gdy jednym z powołanych biegłych jest biegły, o którym mowa w § 3a, lub podmiot, o którym mowa w § 3c, wynagrodzenie pozostałych biegłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 193 zasięganie opinii biegłego lub instytucji § 2 k.p.k., może być podwyższone do czterokrotności wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Przepis § 6a stosuje się odpowiednio w przypadku powołania biegłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 193 zasięganie opinii biegłego lub instytucji § 2 k.p.k., z zakresu tej samej specjalności.
1.
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
2.
(uchylony)
3.
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny geodezji i kartografii, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku - za pomocą oświadczenia.
1.
Przepisy rozporządzenia dotyczące biegłych stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 193 zasięganie opinii biegłego lub instytucji § 2 k.p.k.
2.
W przypadku gdy opinię sporządził podmiot, o którym mowa w art. 193 zasięganie opinii biegłego lub instytucji § 2 k.p.k., wynagrodzenie za wykonaną pracę, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby, która wzięła udział w przeprowadzeniu ekspertyzy, w przypadku opinii, o której mowa w art. 193 zasięganie opinii biegłego lub instytucji § 2 k.p.k., a następnie, w związku z przeprowadzeniem tej ekspertyzy, została powołana w charakterze biegłego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.04.2013 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 508]


Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości      

z dnia 24 kwietnia 2013 r. (poz. 508)

 


Załącznik nr 1


TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY

Lp. Określenie czynności Procent kwoty bazowej
1 2 3
1 Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia 2,13-8,491)
2 Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności 2,98-10,721)
3 Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie obcowania płciowego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego 1,91-4,351)
4 Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100%) 3,61-5,311)
5 Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia 3,93-14,331)
6 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok 6,69-21,751)
7 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych 9,34-28,861)
8 Badanie stanu zdrowia psychicznego:  
  1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
  2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
  3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
9 Badanie psychologiczne:  
  1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
  2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
  3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
10 Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:  
  1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,91-4,671)
  2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 5,10-10,721)
  3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 12,20-25,891)
11 Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy 5,10-21,651)

 

Załącznik nr 2

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA PODMIOTÓW,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 193 § 2 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

<table class="akt_table"><tr><td>Lp.</td><td>Określenie czynności</td><td>Procent kwoty bazowej</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="3"><b>I. Badania laboratoryjne</b></td></tr><tr><td>1</td><td>1. Badanie krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa, poszerzone o układy grupowe ACP, PGM, ESD - jednej osoby</td><td>9,45</td></tr><tr><td></td><td>2. Badanie dodatkowe układów GPT, GLO, GC, AK, ADA, Fy, TK, Ss, P - jednej osoby - za każdy układ</td><td>0,96</td></tr><tr><td></td><td>3. Badanie dodatkowe HLA - jednej osoby</td><td>16,87</td></tr><tr><td>2</td><td>Badanie grup krwi świeżej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych</td><td>1,17-19,52<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>3</td><td>Badanie grup krwi rozłożonej - w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych</td><td>2,13-32,57<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>4</td><td>Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą widmową i innymi metodami)</td><td>2,13-3,08<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie</td><td>2,76</td></tr><tr><td></td><td>3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a) w układzie ABO</td><td>3,08</td></tr><tr><td></td><td>b) za każdy następny układ grupowy</td><td>1,28</td></tr><tr><td></td><td>4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu powstania śladów</td><td>3,82</td></tr><tr><td></td><td>5) inne badania biologiczne: oznaczenie płci w śladach krwi i innych substancjach biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w składzie krwi i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną śladu biologicznego - na jednym dowodzie rzeczowym</td><td>5,31</td></tr><tr><td>5</td><td>Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym</td><td>4,67-6,58<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>6</td><td>1. Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów - jednej osoby</td><td>2,23-5,94<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>2. Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie - jednej osoby</td><td>1,49-3,08<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>7</td><td>Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.)</td><td>2,87-10,29<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>8</td><td>Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) bez strzałów próbnych</td><td>3,08</td></tr><tr><td></td><td>2) ze strzałami próbnymi</td><td>5,31</td></tr><tr><td>9</td><td>Badanie histologiczne wycinków jednego narządu ciała</td><td>0,96</td></tr><tr><td>10</td><td>Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej):</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) badanie jakościowe</td><td>0,96</td></tr><tr><td></td><td>2) badanie ilościowe</td><td>2,13</td></tr><tr><td>11</td><td>1. Badanie krwi na obecność alkoholu:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) metodą Widmarka</td><td>1,49</td></tr><tr><td></td><td>2) za każdą inną metodę</td><td>2,76-3,08<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu</td><td>3,08</td></tr><tr><td>12</td><td>1. Badanie narządów ciała na obecność trucizn<sup>2)</sup>:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) trucizny lotne z parą wodną - wielokierunkowe badania jakościowe</td><td>7,54-9,76<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>2) trucizny lotne - oznaczenie ilościowe - stawka wymieniona w pkt 1 ulega zwiększeniu o</td><td>3,72-11,89<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe - wielokierunkowe badania jakościowe</td><td>4,67-8,38<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 - stawka ulega zwiększeniu o</td><td>4,67-9,76<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>5) trucizny metaliczne - wielokierunkowe badania jakościowe</td><td>21,75-28,12<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 5 - stawka ulega zwiększeniu o</td><td>2,23-6,90<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne - przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań</td><td>30,34-34,69<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pkt 7</td><td>4,67-34,69<sup>1), 3)</sup></td></tr><tr><td></td><td>9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pkt 8 - stawka ulega zwiększeniu o</td><td>2,23-11,89<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn ukierunkowane (tj. z określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub ilościowe</td><td>7,54-28,12<sup>1), 2)</sup></td></tr><tr><td></td><td>3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej zidentyfikowania</td><td>3,72-28,12<sup>1), 3)</sup></td></tr><tr><td>13</td><td>Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną</td><td>2,23-7,32<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>14</td><td>Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów)</td><td>5,31 10,19<sup>1)</sup></td></tr><tr><td colspan="3"><b>II. Badania osób żyjących</b></td></tr><tr><td>15</td><td>Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia</td><td>3,72-14,43<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>16</td><td>Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności</td><td>3,08-11,89<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>17</td><td>Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie obcowania płciowego itp.</td><td>3,08-6,69<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>18</td><td>Badanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, w sprawie o ustalenie ojcostwa</td><td>14,43</td></tr><tr><td>19</td><td>Badanie stanu zdrowia psychicznego:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii</td><td>1,91-4,67<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią</td><td>5,10-10,72<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią</td><td>12,20-25,89<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>20</td><td>Badanie psychologiczne:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii</td><td>1,91-4,67<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią</td><td>5,10-10,72<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią</td><td>12,20-25,89<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>21</td><td>Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia, stawkę podwyższa się o 100%)</td><td>4,67-6,58<sup>1)</sup></td></tr><tr><td colspan="3"><b>III. Badania sekcyjne</b></td></tr><tr><td>22</td><td>Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia</td><td>4,67-16,02<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>23</td><td>Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok</td><td>8,17-24,40<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>24</td><td>Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych</td><td>11,25-32,57<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>25</td><td>Maceracja kości i ich rekonstrukcja:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja (w razie maceracji kompletnego szkieletu - górna wysokość stawki)</td><td>8,49-25,89<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td>2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu</td><td>8,17-114,04<sup>1)</sup></td></tr><tr><td colspan="3"><b>IV. Inne czynności</b></td></tr><tr><td>26</td><td>Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy</td><td>5,10-21,65<sup>1)</sup></td></tr><tr><td>27</td><td>Sporządzenie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych - za jedno ujęcie (format 10 cm x 15 cm)</td><td>0,11</td></tr></table>

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...