• Rozporządzenie Ministra S...
  16.04.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.2631 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, 1064, 1224, 1255 i 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
1)
opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz
2)
niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.
(§ 2 pkt 1 w związku z § 4 ust. 1 – w zakresie, w jakim określa opłaty stanowiące ponoszone przez Skarb Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w wysokości niższej niż stawki minimalne opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1964, ze zm.), - został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2024 r. (sygn. akt SK 90/22) i z dniem 4 marca 2024 r. utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2024 r. poz. 300)
Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.
1.
Opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2–4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
2.
Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej 150% opłat określonych w rozdziałach 2–4, następuje z uwzględnieniem:
1)
nakładu pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
2)
wartości przedmiotu sprawy;
3)
wkładu adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
4)
stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.
3.
Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.
4.
W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłaty bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.
Wysokość opłat w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę opłatę w sprawach najbardziej zbliżonego rodzaju.
W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 2, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.
Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenia ustala się opłatę od każdej z tych osób.

Rozdział 2. Opłaty w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
do 500 zł – 60 zł;
2)
powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3)
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7)
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 7200 zł;
8)
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 10 000 zł;
9)
powyżej 5 000 000 zł – 16 600 zł.
1.
W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
do 500 zł – 60 zł;
2)
powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3)
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7)
powyżej 200 000 zł – 7200 zł.
2.
W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.
1.
Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
1)
rozwód i unieważnienie małżeństwa – 360 zł;
2)
stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 360 zł;
3)
przysposobienie – 180 zł;
4)
pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 120 zł;
5)
ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 240 zł;
6)
rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 240 zł;
7)
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 360 zł;
8)
podział majątku wspólnego między małżonkami – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej opłaty;
9)
alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 60 zł.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 wyrok orzekający rozwód § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359, z 2022 r. poz. 2140 oraz z 2023 r. poz. 1606, 1615 i 1843), od których pobiera się także opłaty określone w ust. 1.
3.
Opłaty określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
4.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
1)
o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8;
2)
o rozgraniczenie – 360 zł;
3)
dotyczących służebności – 240 zł;
4)
o naruszenie posiadania – 160 zł;
5)
o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 120 zł;
6)
o zniesienie współwłasności – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej opłaty;
7)
związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 240 zł;
8)
o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
1)
zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 60 zł;
2)
stwierdzenie nabycia spadku – 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 360 zł;
3)
dział spadku – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w przypadku działu spadku na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej opłaty.
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o:
1)
opróżnienie lokalu mieszkalnego – 120 zł;
2)
wydanie nieruchomości rolnej – 360 zł;
3)
wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.
1.
Opłaty wynoszą w sprawach:
1)
o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 180 zł;
2)
o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 360 zł;
3)
z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 120 zł;
4)
o uchylenie wyroku sądu polubownego – 1200 zł;
5)
z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 1800 zł;
6)
o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 240 zł;
7)
egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej opłaty;
8)
ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
9)
o wyjawienie majątku – 60 zł;
10)
rejestracji spółki – 1200 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 600 zł;
11)
rejestracji spółdzielni – 1200 zł;
12)
innych rejestracji – 600 zł;
13)
zmiany w rejestrze – 360 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 180 zł;
14)
o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 60 zł;
15)
o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 60 zł;
16)
o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 60 zł;
17)
o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 480 zł;
18)
o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 600 zł;
19)
o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;
20)
o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 720 zł;
21)
o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;
22)
o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 540 zł;
23)
o wyłączenie wspólnika – 540 zł;
24)
o rozwiązanie spółki kapitałowej – 540 zł;
25)
o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 150 zł;
26)
o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 120 zł;
27)
o ubezwłasnowolnienie – 240 zł;
28)
o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 180 zł.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
1.
Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
1)
nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 90 zł;
2)
wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
3)
inne roszczenia niemajątkowe – 60 zł;
4)
ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 120 zł;
5)
świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.
2.
Opłaty wynoszą 90 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.
1.
Opłaty wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
1)
przed sądem okręgowym – 50% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł;
2)
(utracił moc)
2.
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
1)
przed sądem okręgowym – 25% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 50% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł;
2)
przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% opłaty, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
3.
Do ustalenia opłat za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się przepisy § 15.
4.
Opłaty wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
5.
Opłaty w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 50% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
6.
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 480 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 240 zł.

Rozdział 3. Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

1.
Opłaty wynoszą w sprawie objętej:
1)
dochodzeniem – 180 zł;
2)
(utracił moc)
3)
czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 90 zł.
2.
Opłaty za obronę wynoszą:
1)
przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 360 zł;
2)
przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł;
3)
(utracił moc)
4)
przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 420 zł;
5)
przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 600 zł;
6)
przed Sądem Najwyższym – 600 zł.
3.
Opłaty wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:
1)
sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 360 zł;
2)
sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 600 zł.
4.
Opłaty wynoszą:
1)
za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 360 zł;
2)
za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 360 zł;
3)
za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 360 zł.
5.
Opłaty wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 120 zł.
6.
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 120 zł.
7.
Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
1.
Opłaty wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25% opłaty przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
2.
Opłaty wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50% opłaty.
3.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
4.
W przypadkach określonych w ust. 1–3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć 100% opłaty, o której mowa w § 17.
Opłaty wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:
1)
w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 180 zł;
2)
w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 180 zł;
3)
w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 120 zł;
4)
za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 120 zł;
5)
za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 120 zł;
6)
za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 240 zł;
7)
za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 240 zł.
W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

Rozdział 3a. Opłaty w sprawach nieletnich

1.
Opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich:
1)
w sprawie o demoralizację – 60 zł;
2)
w sprawie o czyn karalny – 180 zł.
2.
Opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich, jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego – 180 zł.
3.
Opłaty wynoszą w postępowaniu wykonawczym – 240 zł.
Przy ustalaniu opłat w sprawach prowadzonych w postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio § 16.

Rozdział 4. Opłaty w innych sprawach

1.
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
1)
w pierwszej instancji:
a) w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna – opłatę obliczoną na podstawie § 8,
b) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego – 600 zł,
c) w innej sprawie – 240 zł;
2)
w drugiej instancji:
a) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 100% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
b) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
c) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
d) w postępowaniu zażaleniowym – 120 zł.
2.
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:
1)
z zakresu ochrony konkurencji – 360 zł;
2)
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 60 zł;
3)
z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 360 zł.
3.
Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego opłata wynosi 120 zł.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i przepis końcowy

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 18.10.2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1714]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...