• Rozporządzenie Ministra S...
  18.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2016.0.112 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 78 ust. 15 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”, oraz powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej;
2)
rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 78a ogłoszenie o egzaminie adwokackim ust. 4 pkt 3 i 5–9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, zwanej dalej „ustawą”;
3)
wysokość oraz tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej;
4)
szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwokackiego, w szczególności:
a) sposób działania komisji egzaminacyjnej,
b) czas trwania poszczególnych części egzaminu adwokackiego,
c) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji egzaminacyjnej przez okręgowe rady adwokackie, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą.

Rozdział 2. Tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej, powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia

1.
Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji egzaminacyjnej nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu adwokackiego.
2.
Naczelna Rada Adwokacka do każdej komisji egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości wskazuje czterech adwokatów jako egzaminatorów w terminie 14 dni od otrzymania informacji, w której Minister Sprawiedliwości występuje o wskazanie kandydatów, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu powołania członków komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1.
3.
Wskazując osoby, o których mowa w ust. 2, Naczelna Rada Adwokacka określa jednocześnie, z których dziedzin prawa objętych egzaminem adwokackim osoby te są specjalistami, oraz dołącza formularz, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
Minister Sprawiedliwości:
1)
odwołuje członka komisji egzaminacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 75f wygaśnięcie członkostwa w komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką ust. 2 ustawy,
2)
może odwołać członka komisji egzaminacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 75f wygaśnięcie członkostwa w komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką ust. 3 ustawy
– niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przesłanek wskazanych w tych przepisach, o czym zawiadamia Naczelną Radę Adwokacką i przewodniczącego właściwej komisji egzaminacyjnej.
1.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej niebędący pracownikiem administracji rządowej z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu adwokackiego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 3200 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu adwokackiego;
2)
120 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 12 800 zł.
2.
W przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnej złoży mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 1920 zł.
3.
Członek komisji egzaminacyjnej niebędący pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu adwokackiego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 1600 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, a w przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnej złoży mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 960 zł;
2)
120 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 12 800 zł.
4.
W przypadku odwołania dotychczasowego albo wygaśnięcia członkostwa, i powołania nowego przewodniczącego komisji egzaminacyjnej albo zastępcy przewodniczącego, niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
5.
Członkowie komisji egzaminacyjnej niebędący pracownikami administracji rządowej z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu adwokackiego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 120 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 12 800 zł.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–5, wypłaca się po przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego, na pisemny wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy dołączony do protokołu przebiegu egzaminu adwokackiego.

Rozdział 3. Dokumenty składane w przypadku przystępowania do egzaminu adwokackiego bez obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej

1.
Dokumentem, o którym mowa w art. 78a ogłoszenie o egzaminie adwokackim ust. 4 pkt 3 ustawy, jest:
1)
uchwała rady jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767), o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
2)
dokument stwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych za granicą oraz jego uwierzytelnione tłumaczenie na język polski – w przypadku uzyskania za granicą stopnia naukowego doktora nauk prawnych, o którym mowa w art. 24 uznawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych w innym państwie ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
3)
dokument stwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych za granicą uznanego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze nostryfikacji, oraz uwierzytelnione tłumaczenie tego dokumentu na język polski.
2.
Dokumentem, o którym mowa w art. 78a ogłoszenie o egzaminie adwokackim ust. 4 pkt 5 ustawy, jest świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, stwierdzające co najmniej 4-letni okres:
1)
zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
2)
zatrudnienia w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie sądowym i wykonywania zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego.
3.
Dokumentami, o których mowa w art. 78a ogłoszenie o egzaminie adwokackim ust. 4 pkt 6 ustawy, są świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu albo umowy cywilnoprawne, stwierdzające co najmniej 4-letni okres wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a formy prawne wykonywania zawodu przez adwokata ust. 1 ustawy, lub w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 forma wykonywania zawodu radcy prawnego ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.), wraz z oświadczeniem, że osoba przystępująca do egzaminu adwokackiego nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczeniem, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.
Dokumentem, o którym mowa w art. 78a ogłoszenie o egzaminie adwokackim ust. 4 pkt 7 ustawy, jest świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, stwierdzające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów.
5.
Jeżeli z dokumentów, o których mowa w ust. 4, nie wynika rodzaj wykonywanych czynności, należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy o zakresie obowiązków lub opis stanowiska.
6.
Dokumentem, o którym mowa w art. 78a ogłoszenie o egzaminie adwokackim ust. 4 pkt 7a ustawy, jest zaświadczenie o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, stwierdzające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego.
7.
Dokumentem, o którym mowa w art. 78a ogłoszenie o egzaminie adwokackim ust. 4 pkt 8 ustawy, jest uchwała, dyplom ukończenia aplikacji lub zaświadczenie, stwierdzające pozytywny wynik egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego.
8.
Dokumentem, o którym mowa w art. 78a ogłoszenie o egzaminie adwokackim ust. 4 pkt 9 ustawy, jest zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Rozdział 4. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwokackiego

1.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca wyznacza miejsce przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz godziny rejestracji osób przystępujących do egzaminu adwokackiego, zwanych dalej „zdającymi”.
2.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca podczas egzaminu adwokackiego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.
1.
Egzamin adwokacki przeprowadza się w wydzielonej sali w warunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę.
2.
Przed rozpoczęciem każdej części egzaminu adwokackiego, przed wejściem na salę, zdający okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.
1.
Każda część egzaminu adwokackiego rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Z chwilą rozpoczęcia każdej części egzaminu adwokackiego następuje otwarcie przesyłki zawierającej zadania dla zdających oraz zadania i opisy istotnych zagadnień przeznaczone dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy.
3.
Przed otwarciem każdej przesyłki przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca sprawdza, czy przesyłka nie została uszkodzona w sposób umożliwiający dostęp do zadań i opisów istotnych zagadnień.
4.
Otwarcie każdej przesyłki, o której mowa w ust. 2, następuje w obecności zdających, z wyjątkiem otwarcia kopert zawierających opisy istotnych zagadnień przeznaczone dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, które następuje po zakończeniu każdej części egzaminu adwokackiego i opuszczeniu sali przez wszystkich zdających.
5.
Po otwarciu przesyłki, o której mowa w ust. 2, w pierwszym dniu egzaminu adwokackiego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdających o:
1)
sposobie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu adwokackiego;
3)
zasadach związanych z rozwiązywaniem zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;
4)
terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych części egzaminu adwokackiego;
5)
zasadach dokonywania oceny rozwiązań zadań z egzaminu adwokackiego;
6)
sposobie ogłoszenia wyników egzaminu adwokackiego.
6.
Zadania przeznaczone dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy otwiera się w trakcie egzaminu adwokackiego jedynie w uzasadnionych przypadkach.
7.
Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 6, sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej obecni podczas danej części egzaminu adwokackiego.
1.
Egzamin adwokacki trwa cztery dni.
2.
W pierwszym dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadanie z pierwszej części egzaminu adwokackiego z zakresu prawa karnego, w drugim dniu egzaminu adwokackiego – zadanie z drugiej części egzaminu adwokackiego z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, natomiast w trzecim dniu egzaminu adwokackiego – zadanie z trzeciej części egzaminu adwokackiego z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę. W czwartym dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadanie z czwartej części egzaminu adwokackiego z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z piątej części egzaminu adwokackiego z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.
3.
Czas trwania każdej części egzaminu adwokackiego zostaje wydłużony o połowę w stosunku do czasu wskazanego w ust. 2 w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złoży:
1)
kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2)
zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu adwokackiego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego
– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;
3)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.
4.
W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 75c ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką ust. 9 ustawy, przekazuje zdającemu informację o wydłużeniu czasu trwania każdej części egzaminu adwokackiego. O wydłużeniu tym przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również Ministra Sprawiedliwości.
5.
Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu adwokackiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu adwokackiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu adwokackiego.
6.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje zdającej karmiącej dziecko piersią, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią.
7.
W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 75c ust. 9 ustawy, przekazuje zdającej informację o przysługującym jej uprawnieniu do przerw na karmienie dziecka piersią, które nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu adwokackiego. O przysługującym zdającej uprawnieniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również Ministra Sprawiedliwości.
8.
Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, przysługuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, jeżeli złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu adwokackiego. W przypadku spełnienia przez zdającą powyższych warunków przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje jej niezwłocznie informację o przysługującym uprawnieniu. O przysługującym zdającej uprawnieniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również Ministra Sprawiedliwości.
9.
W przypadku skorzystania przez zdającą karmiącą dziecko piersią z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio § 12.
1.
Zadania z egzaminu adwokackiego są rozwiązywane odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
2.
Nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu adwokackiego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu adwokackiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych okręgowych rad adwokackich lub pisemnie.
3.
Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu adwokackiego odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu adwokackiego.
4.
Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu adwokackiego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu adwokackiego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu adwokackiego.
5.
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu adwokackiego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu adwokackiego.
6.
Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu adwokackiego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie zostaje przedłużony. W takim przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania odręcznie. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu adwokackiego.
1.
Zadania oznacza się indywidualnym kodem.
2.
Każdego dnia egzaminu adwokackiego zdający losuje przygotowaną przez komisję egzaminacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce zdający wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania – numer kodu. Wypełnioną kartkę zdający umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania.
3.
Praca zawierająca rozwiązanie zadania bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej, co skutkuje uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu adwokackiego.
4.
Zadania wraz z pracami zawierającymi rozwiązanie zadań są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac zawierających rozwiązanie zadań z wszystkich części egzaminu adwokackiego, a następnie dołączane do akt osobowych zdających.
1.
W trakcie egzaminu adwokackiego zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.
2.
Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego – zadanie.
3.
Godzina wyjścia z sali i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego – na egzemplarzu zadania.
Wykluczenie zdającego z egzaminu adwokackiego zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu adwokackiego oraz na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
1.
Po upływie czasu, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca ogłasza zakończenie danej części egzaminu adwokackiego, a członkowie komisji egzaminacyjnej zbierają zadania wraz z pracami zawierającymi rozwiązanie zadań, jeżeli zadania te były rozwiązywane odręcznie. W przypadku rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru od zdających prac zawierających rozwiązanie zadań.
2.
Każdego dnia zdający otrzymuje pokwitowanie odbioru zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania z danej części egzaminu adwokackiego.
3.
Z czynności, o której mowa w ust. 2, sporządza się protokół, który zawiera w szczególności godzinę odbioru zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania odnotowaną przy danym numerze kodu i podpis dokonującego tej czynności członka komisji egzaminacyjnej.
Po zakończeniu egzaminu adwokackiego niewykorzystane egzemplarze zadań zwraca się Ministrowi Sprawiedliwości w stanie nienaruszonym. Protokół tej czynności podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca.

Rozdział 5. Obsługa administracyjna i techniczna komisji egzaminacyjnej, przekazywanie środków na obsługę oraz rozliczanie wydatków związanych z tą obsługą

W ramach obsługi administracyjnej i technicznej komisji egzaminacyjnej właściwa rada w szczególności zapewnia:
1)
obsługę organizacyjną i biurową;
2)
warunki umożliwiające właściwe przeprowadzenie egzaminu adwokackiego oraz warunki pracy komisji egzaminacyjnej;
3)
przygotowanie, pomoc w sporządzaniu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu adwokackiego.
1.
Właściwa rada nie później niż 35 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu adwokackiego przygotowuje i przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości w celu zatwierdzenia wstępny preliminarz, zawierający określone przez Ministra Sprawiedliwości pozycje wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji egzaminacyjnej, zwany
dalej „preliminarzem”.
2.
Przy zatwierdzaniu preliminarza Minister Sprawiedliwości może dokonać korekty planowanych wydatków, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków.
1.
Środki na obsługę administracyjną i techniczną komisji egzaminacyjnej są przekazywane na rachunek właściwej rady z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w wysokości i w terminach określonych w zatwierdzonym preliminarzu.
2.
Właściwa rada przekazuje nie później niż w terminie 35 dni od zakończenia egzaminu adwokackiego sprawozdanie finansowe z wykazem wydatków poniesionych na obsługę administracyjną i techniczną komisji egzaminacyjnej oraz wystawia na Ministerstwo Sprawiedliwości notę księgową na kwotę poniesionych kosztów, nie wyższą niż kwota wydatków w zatwierdzonym preliminarzu.
1.
Minister Sprawiedliwości dokonuje ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji egzaminacyjnej na podstawie sprawozdania finansowego właściwej rady, o którym mowa w § 18 ust. 2,
w terminie 2 miesięcy od dnia jego otrzymania, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków.
2.
Wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym należy udokumentować odpowiednio kopiami rachunków, faktur lub innymi dokumentami finansowymi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dziekana lub wicedziekana właściwej rady.

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

W latach 2013 i 2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 1666) 

 

 

                                        WZÓR

 

              FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

         NA EGZAMINATORA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

    DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ADWOKACKIEGO

 

 

 

Nazwisko ...................................... Imiona ..................................

 

Data urodzenia ............................................................................

 

Stanowisko służbowe ..................................................................

 

Pełniona funkcja  .........................................................................

 

Stopień lub tytuł naukowy ............................................................

 

Miejsce zatrudnienia ...................................................................

 

Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem specjalizacji,

a w przypadku sędziów – wskazanie okresu orzekania

w poszczególnych wydziałach sądów):

......................................................................................................

......................................................................................................

 

Doświadczenie w pracy dydaktycznej:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

Dorobek naukowy:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

Wskazanie, z której dziedziny prawa objętej egzaminem adwokackim

kandydat na egzaminatora jest specjalistą:

.....................................................................................................

 

 

Adres do korespondencji

......................................................................................................

 

Numer telefonu ............................................................................

 

E-mail ..........................................................................................

 

 

Wyrażam zgodę na powołanie do komisji egzaminacyjnej.

                                                                                                                                   ..............................................................................................

(data i podpis kandydata na członka komisji egzaminacyjnej)

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...