• § 9. - Części egzaminu
  14.04.2024
Obserwuj akt

§ 9 egz.radc.


Części egzaminu

1.
Egzamin radcowski trwa cztery dni.
2.
W pierwszym dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje zadanie z pierwszej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa karnego, w drugim dniu egzaminu radcowskiego – zadanie z drugiej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, natomiast w trzecim dniu egzaminu radcowskiego – zadanie z trzeciej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę. W czwartym dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje zadanie z czwartej części egzaminu radcowskiego z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z piątej części egzaminu radcowskiego z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.
3.
Czas trwania każdej części egzaminu radcowskiego zostaje wydłużony o połowę w stosunku do czasu wskazanego w ust. 2 w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży:
1)
kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2)
zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu radcowskiego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego
– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;
3)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.
4.
W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 333 ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską ust. 9 ustawy, przekazuje zdającemu informację o wydłużeniu czasu trwania każdej części egzaminu radcowskiego. O wydłużeniu tym przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również Ministra Sprawiedliwości.
5.
Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego.
6.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje zdającej karmiącej dziecko piersią, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią.
7.
W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 333 ust. 9 ustawy, przekazuje zdającej informację o przysługującym jej uprawnieniu do przerw na karmienie dziecka piersią, które nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu radcowskiego. O przysługującym zdającej uprawnieniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również Ministra Sprawiedliwości.
8.
Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, przysługuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, jeżeli złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.
W przypadku spełnienia przez zdającą powyższych warunków przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje jej niezwłocznie informację o przysługującym uprawnieniu. O przysługującym zdającej uprawnieniu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje również Ministra Sprawiedliwości.
9.
W przypadku skorzystania przez zdającą karmiącą dziecko piersią z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio § 12.
§ 9 Części egzaminu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...