• Rozporządzenie Ministra S...
  02.12.2023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

Stan prawny aktualny na dzień: 02.12.2023

Dz.U.2010.147.986 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

Obserwuj akt

Na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w zakresie przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, zwanej dalej "pomocą finansową", przysługującej funkcjonariuszowi Służby Więziennej w służbie stałej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", a także termin i miejsce zwrotu tej pomocy.
1.
Pomoc finansową przyznaje się na pisemny wniosek funkcjonariusza.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
określenie aktualnej sytuacji mieszkaniowej funkcjonariusza;
2)
określenie celu, na który ma być przyznane świadczenie;
3)
informację o korzystaniu w przeszłości przez funkcjonariusza lub jego małżonka z pomocy finansowej.
3.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez funkcjonariusza o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności:
1)
umowę ze spółdzielnią mieszkaniową zawartą w formie aktu notarialnego;
2)
umowę z firmą deweloperską zawartą w formie aktu notarialnego;
3)
umowę przedwstępną kupna lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) zawartą w formie aktu notarialnego;
4)
pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem budowy domu.
4.
Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy finansowej następuje w kolejności ich składania, zgodnie z rejestrem prowadzonym przez jednostkę organizacyjną Służby Więziennej.
1.
Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w dwóch ratach, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Decyzja określa wysokość rat i terminy ich wypłaty.
2.
Wypłata przyznanej pomocy finansowej jest dokonywana w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej właściwej w sprawie wypłacania uposażenia funkcjonariusza.
1.
Pomoc finansowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o zwrocie stała się ostateczna.
2.
Decyzja określa wysokość rat i terminy ich zwrotu w przypadku, gdy funkcjonariusz wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 186 zwrot przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
3.
Zwrot pomocy finansowej następuje w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...