• Rozporządzenie Ministra S...
  23.06.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.06.2024

Dz.U.2017.0.1461 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie ustala regulamin przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych, zwanego dalej „testem umiejętności”, a w tym określa:
1)
właściwość terytorialną komisji egzaminacyjnych;
2)
sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji egzaminacyjnych;
3)
sposób ustalania i ogłaszania terminów testów umiejętności;
4)
warunki i sposób przeprowadzania części pisemnej i części ustnej testu umiejętności, w szczególności:
a) zakres przedmiotowy testu umiejętności,
b) czas trwania testu umiejętności,
c) sposób oceniania poszczególnych części testu umiejętności,
d) sposób dokumentowania przebiegu testu umiejętności.
1.
Określa się następującą właściwość terytorialną komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 75a egzamin wstępny na aplikację adwokacką ustawy
z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139), przeprowadzających test umiejętności:
1)
komisja powołana na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku jest właściwa w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów w okręgowych radach adwokackich w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Szczecinie i Toruniu;
2)
komisja powołana na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jest właściwa w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów w okręgowych radach adwokackich w Kielcach, Lublinie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Radomiu, Siedlcach, Warszawie i Zielonej Górze;
3)
komisja powołana na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach jest właściwa w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów w okręgowych radach adwokackich w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Wałbrzychu i Wrocławiu.
2.
Określa się następującą właściwość terytorialną komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 331 komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139), przeprowadzających test umiejętności:
1)
komisja powołana na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku jest właściwa w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych w radach okręgowych izb radców prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Szczecinie i Toruniu;
2)
komisja powołana na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest właściwa w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych w radach okręgowych izb radców prawnych w Kielcach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze;
3)
komisja powołana na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach jest właściwa w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych w radach okręgowych izb radców prawnych w Katowicach, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Wałbrzychu i Wrocławiu.
1.
Obsługę administracyjną i techniczną komisji, o których mowa w § 2 ust. 1 lub 2, przeprowadzających test umiejętności, zwanych dalej „komisjami kwalifikacyjnymi”, zapewnia okręgowa rada adwokacka albo rada okręgowej izby radców prawnych, przy której działa dana komisja kwalifikacyjna.
2.
W ramach obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej rada, o której mowa w ust. 1, zapewnia:
1)
warunki organizacyjne i administracyjno-biurowe;
2)
warunki umożliwiające właściwe przeprowadzenie testu umiejętności i warunki pracy komisji kwalifikacyjnej, w tym odpowiednie pomieszczenia;
3)
przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem testu umiejętności;
4)
pomoc komisji kwalifikacyjnej w sporządzaniu dokumentacji związanej z przeprowadzeniem testu umiejętności;
5)
przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem testu umiejętności.
1.
Test umiejętności przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez kandydata ubiegającego się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych, zwanego dalej „kandydatem”, wniosku o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych, spełniającego wymagania określone w art. 23 załączniki do wniosku o wpis na listę ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”.
2.
Komisja kwalifikacyjna nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala termin i miejsce przeprowadzenia testu umiejętności oraz sporządza i przekazuje okręgowej radzie adwokackiej albo radzie okręgowej izby radców prawnych, do której kandydat złożył wniosek o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych, zwanej dalej „właściwą radą”, listę zagadnień, o której mowa w art. 26 ust. 1a ustawy, zwaną dalej „listą”, wraz z wykazem aktów prawnych obejmujących te zagadnienia, zwanym dalej „wykazem aktów prawnych”.
3.
Komisja kwalifikacyjna niezwłocznie ogłasza termin i miejsce przeprowadzenia testu umiejętności w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości oraz na stronie podmiotowej właściwej rady, nie później niż na 2 miesiące przed ustalonym terminem testu.
4.
W przypadku zaistnienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego przeprowadzenie testu umiejętności przez komisję kwalifikacyjną w terminie ustalonym na podstawie przepisu ust. 2, komisja ta wyznacza dodatkowy termin testu, biorąc pod uwagę ograniczenie wynikające z art. 23 załączniki do wniosku o wpis na listę ust. 3 ustawy. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Komisja kwalifikacyjna niezwłocznie po ustaleniu terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności powiadamia o tym kandydata oraz doręcza mu przygotowaną listę oraz wykaz aktów prawnych.
1.
Komisja kwalifikacyjna przygotowuje tematy zagadnień opracowywanych podczas części pisemnej testu umiejętności, uwzględniając listę oraz wykaz aktów prawnych, przekazane właściwej radzie zgodnie z § 4 ust. 2, a także zestawy pytań na część ustną testu umiejętności.
2.
Właściwa rada może zgłaszać komisji kwalifikacyjnej za pośrednictwem jej przewodniczącego propozycje tematów i pytań.
3.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zapewnia zachowanie poufności opracowania i przechowywania tematów i pytań egzaminacyjnych.
1.
Część pisemną testu umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali w warunkach gwarantujących kandydatom samodzielność pracy i prawidłowy przebieg testu.
2.
Część pisemną testu umiejętności przeprowadza się w obecności co najmniej trzech członków komisji kwalifikacyjnej.
3.
Przed przystąpieniem do testu umiejętności kandydat okazuje komisji kwalifikacyjnej dokument potwierdzający jego tożsamość.
4.
Część pisemna testu umiejętności polega na opracowaniu przez kandydata jednego albo dwóch tematów, obejmujących dane zagadnienie prawne, na podstawie akt lub przedstawionego stanu faktycznego, przygotowanych na potrzeby testu umiejętności. Liczba tematów jest ustalana przez komisję kwalifikacyjną w wyniku porównania zakresu kształcenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego z zakresem kształcenia odbytego przez kandydata oraz z uwzględnieniem wiedzy posiadanej przez kandydata, umiejętności i kompetencji wymaganych do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu adwokata albo radcy prawnego. Opracowanie tematu może polegać na sporządzeniu pisma procesowego, opinii prawnej lub umowy.
5.
Część pisemna testu umiejętności trwa nie krócej niż jeden dzień i nie dłużej niż dwa następujące po sobie dni.
1.
Tematy są opracowywane odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
2.
W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje kandydatów o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia części pisemnej testu umiejętności przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy opracowywaniu tematów, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych izb adwokackich lub okręgowych izb radców prawnych albo pisemnie.
3.
Nie później niż 21 dni przed terminem części pisemnej testu umiejętności kandydat składa przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu opracowywania tematów: odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu opracowywania tematów przy użyciu własnego sprzętu komputerowego kandydat składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków użycia tego sprzętu, zawierające deklarację, że jest on świadomy ryzyka związanego z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania i że są mu znane konsekwencje wyboru takiego sposobu opracowywania tematów, określone w ust. 4 i 5. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu opracowywania tematów z części pisemnej testu umiejętności.
4.
Kandydat ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się zarówno z brakiem możliwości opracowywania tematów z części pisemnej testu umiejętności, jak i z wystąpieniem w trakcie trwania części pisemnej testu umiejętności jakichkolwiek innych okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego. W takich przypadkach kandydat może opracować temat odręcznie, jednakże czas trwania tej części testu umiejętności nie zostaje odpowiednio przedłużony, co odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej testu umiejętności.
5.
Kandydat opracowujący temat przy użyciu własnego sprzętu komputerowego w każdym momencie zdawania części pisemnej testu umiejętności może zrezygnować z tego sposobu opracowywania tematu i opracować temat odręcznie, jednakże czas trwania tej części testu umiejętności nie zostaje przedłużony. W takim przypadku przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje kandydata o możliwości i sposobie odbioru od niego dotychczas sporządzonego opracowania, jeżeli zostało ono zachowane, w celu kontynuowania opracowywania tematu odręcznie. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej testu umiejętności.
1.
W trakcie części pisemnej testu umiejętności kandydat może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz zbiorów orzecznictwa sądowego. Kandydat nie może mieć przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
2.
Podczas przeprowadzania testu umiejętności kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji kwalifikacyjnej wskazanego przez przewodniczącego lub jego zastępcę.
3.
Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy wszystkie materiały objęte testem umiejętności. Godzina wyjścia z sali i powrotu zostaje odnotowana przez członka komisji kwalifikacyjnej na egzemplarzu tematu i opracowania tematu, a w przypadku opracowywania tematu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego – na egzemplarzu tematu.
4.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza kandydata z testu umiejętności, jeżeli podczas jego trwania kandydat korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się materiałami pomocniczymi innymi niż określone w ust. 1, pomagał innym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg testu.
5.
Wykluczenie kandydata z testu umiejętności zostaje odnotowane w protokole przebiegu części pisemnej testu umiejętności oraz na egzemplarzu opracowania tematu i stanowi podstawę do wydania przez komisję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku testu umiejętności.
1.
Czas opracowywania jednego tematu wynosi 360 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę.
2.
Czas, o którym mowa w ust. 1, ulega wydłużeniu o połowę w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych złoży:
1)
kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428) w okresie przeprowadzania testu;
2)
zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności, stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku testu czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie tekstu odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego;
3)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wraz z powiadomieniem, o którym mowa w § 5 ust. 1, przekazuje kandydatowi informację o wydłużeniu czasu trwania części pisemnej testu umiejętności. O wydłużeniu tym przewodniczący komisji kwalifikacyjnej informuje Ministra Sprawiedliwości.
1.
Po upływie czasu opracowywania danego tematu przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca ogłasza zakończenie części pisemnej testu umiejętności, a członkowie komisji zbierają opracowania tematów sporządzone odręcznie. W przypadku opracowywania tematów przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru opracowań od kandydatów.
2.
Każdego dnia kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru opracowania tematu z części pisemnej testu umiejętności.
3.
Z czynności, o której mowa w ust. 2, sporządza się protokół, który zawiera w szczególności godzinę odbioru opracowania i podpis członka komisji kwalifikacyjnej odbierającego egzemplarz pracy.
1.
Ocen tematów opracowanych przez kandydata podczas części pisemnej testu umiejętności dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji kwalifikacyjnej, wyznaczeni przez przewodniczącego, z zastosowaniem następującej skali ocen:
1)
oceny pozytywne:
a) celująca (6),
b) bardzo dobra (5),
c) dobra (4),
d) dostateczna (3);
2)
ocena negatywna – niedostateczna (2).
2.
Każdy z członków komisji kwalifikacyjnej, o których mowa w ust. 1, wystawia ocenę cząstkową, sporządza pisemne uzasadnienie wystawionej oceny cząstkowej i przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej, który załącza wszystkie uzasadnienia ocen cząstkowych do protokołu przebiegu testu umiejętności.
3.
Ocenę danego opracowania tematu stanowi średnia arytmetyczna ocen cząstkowych, przy czym:
1)
oceny pozytywne to:
a) celująca – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 6,00,
b) bardzo dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 5,00 lub 5,50,
c) dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 4,00 lub 4,50,
d) dostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 3,00 lub 3,50;
2)
ocena negatywna – niedostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 2,00 lub 2,50.
1.
Wyniki części pisemnej testu umiejętności ogłasza się w siedzibie właściwej rady, nie później niż 7 dni przed terminem części ustnej testu.
2.
Przerwa między częścią pisemną a częścią ustną testu umiejętności nie może trwać dłużej niż 21 dni.
1.
Część ustną testu umiejętności dla kandydatów dopuszczonych do tej części zgodnie z art. 28 test umiejętności ust. 4 ustawy przeprowadza się w obecności przynajmniej 3 członków komisji kwalifikacyjnej.
2.
Część ustna testu umiejętności obejmuje udzielenie odpowiedzi na losowo wybrany przez kandydata zestaw, składający się z 6 pytań z zakresu zasad organizacji i działania samorządu zawodowego oraz zasad etyki zawodowej i warunków wykonywania zawodu odpowiednio adwokata albo radcy prawnego.
3.
Czas przeznaczony na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi na zestaw pytań wynosi 30 minut.
4.
Czas, o którym mowa w ust. 3, ulega wydłużeniu o 15 minut w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który spełnia warunki określone w § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a.
5.
Czas trwania części ustnej testu umiejętności dla jednego kandydata jest sumą czasu przeznaczonego na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi na zestaw pytań i czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań nie może przekroczyć 60 minut, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – 90 minut.
1.
W trakcie części ustnej testu umiejętności kandydat nie może posługiwać się tekstami aktów prawnych ani mieć przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
2.
Członkowie komisji kwalifikacyjnej mogą zadawać kandydatowi pytania uzupełniające z zagadnień objętych częścią ustną testu umiejętności.
1.
Odpowiedzi kandydata na poszczególne pytania są oceniane oddzielnie przez każdego z członków komisji kwalifikacyjnej z zastosowaniem skali od 0 do 4 punktów. Członkowie komisji kwalifikacyjnej przekazują niezwłocznie przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej sporządzone na piśmie, umotywowane oceny odpowiedzi na każde z pytań.
2.
Suma średnich ocen wystawionych przez członków komisji kwalifikacyjnej za odpowiedzi na poszczególne pytania stanowi ocenę z części ustnej testu umiejętności. Ocenę pozytywną wystawia się, jeżeli kandydat uzyskał co najmniej 16 punktów, ocenę negatywną – jeżeli uzyskał mniej niż 16 punktów.
3.
Komisja kwalifikacyjna ustala wynik testu umiejętności w drodze uchwały i ogłasza go bezpośrednio po przeprowadzeniu narady kończącej część ustną testu.
1.
Z przebiegu testu umiejętności sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisują członkowie komisji kwalifikacyjnej obecni podczas testu. Członkowie komisji mogą zgłaszać uwagi do protokołu.
2.
Do protokołu dołącza się tematy i opracowania sporządzone podczas części pisemnej testu umiejętności, zestawy pytań wylosowane podczas części ustnej oraz sporządzone na piśmie oceny ze wszystkich zagadnień objętych testem. W protokole mogą być zawarte dodatkowe uwagi i spostrzeżenia członków komisji kwalifikacyjnej.
3.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przesyła protokół odpowiednio Naczelnej Radzie Adwokackiej albo Krajowej Radzie Radców Prawnych w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.
1.
Do ustalania terminu powtarzanego testu umiejętności, o którym mowa w art. 30 wyłączenie możliwości zaskarżenia wyniku testu, powtórzenie testu ust. 2 ustawy, stosuje się § 4 ust. 1. W takim przypadku kandydatowi udostępnia się, na jego wniosek, kopię protokołu przebiegu testu umiejętności, z którego uzyskał on wynik negatywny.
2.
Do powtarzanego testu umiejętności stosuje się odpowiednio przepisy § 2–17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 25.07.2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz.985]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...