• Rozporządzenie Ministra S...
  23.04.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2001.85.933 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 zakres podmiotowy ustawy pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych, dla których Minister Sprawiedliwości jest organem założycielskim lub organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa albo które są mu podległe lub przez niego nadzorowane, albo też które utworzył,
2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
uprawniony - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1,
2)
przywięzienny zakład pracy - podmiot prawny, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.),
3)
rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
1.
Właściwy organ może przyznać nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny:
1)
osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto,
2)
efektywnie realizował zadania i cele statutowe,
3)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub złożył w terminie określonym w przepisach o sprawozdawczości budżetowej prawidłowo sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy,
4)
(uchylony)
5)
terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.
2.
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, rozwiązanie umowy o pracę z jego winy lub rozwiązanie umowy o zarządzanie, albo odwołanie go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3.
W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego, związanej w szczególności z komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, łączeniem, podziałem lub zmianą formy zarządzania, wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy, w którym dokonano takiej zmiany, może nastąpić, o ile uprawniony zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego.
4.
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do podmiotów prawnych będących jednostkami budżetowymi.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:
1)
dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 zakres stosowania ustawy pkt 1, 2 i 12 ustawy - Minister Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem pkt 2,
2)
dla dyrektorów przywięziennych zakładów pracy oraz osób zarządzających przywięziennymi zakładami pracy na podstawie umów cywilnoprawnych - Dyrektor Generalny Służby Więziennej,
3)
dla uprawnionych wymienionych w art. 2 zakres podmiotowy ustawy pkt 2-4 ustawy, zatrudnionych w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 zakres stosowania ustawy pkt 1, 2 i 12 ustawy - osoba lub organ zarządzający podmiotem prawnym albo inna wyznaczona do tego osoba.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej występuje:
1)
dla dyrektorów przywięziennych zakładów pracy oraz osób zarządzających przywięziennymi zakładami pracy na podstawie umów cywilnoprawnych - osoba kierująca komórką organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej, do której zakresu działania należy nadzór nad przywięziennymi zakładami pracy,
2)
dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 zakres stosowania ustawy pkt 2 ustawy - statutowy organ nadzoru,
3)
dla dyrektorów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości - rada naukowa Instytutu..
1.
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 nagroda roczna ust. 2 ustawy, zawiera:
1)
datę wniosku,
2)
firmę (nazwę) podmiotu prawnego i jego siedzibę,
3)
wskazanie organu wnioskującego,
4)
oznaczenie adresata wniosku,
5)
imię (imiona) i nazwisko uprawnionego,
6)
stanowisko zajmowane przez uprawnionego,
7)
datę objęcia zajmowanego stanowiska,
8)
wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres objęty wnioskiem,
9)
proponowaną wysokość nagrody rocznej,
10)
uzasadnienie wniosku,
11)
informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego,
12)
załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności:
a) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy,
b) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego,
c) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok obrotowy,
13)
podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.
2.
Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej może złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za dany rok obrotowy lub od dnia złożenia przez podmiot prawny sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok obrotowy.
3.
Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do rozporządzenia.
4.
Przepisów ust. 1 pkt 12 lit. a i b nie stosuje się do podmiotów prawnych będących jednostkami budżetowymi.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 17.08.2001 r. - Dz.U. z 2001 r. poz. 933]


ZAŁĄCZNIK
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
..............., ..........
(miejscowość) (data)
..................................
..................................
(nazwa firmy i siedziba
podmiotu wnioskującego)
.......................
.......................
(adresat wniosku)
1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego ....................
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego ..................
3. Data powierzenia zajmowanego stanowiska ..................
4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres
wnioskowany ..............................................
..........................................................
5. Proponowana wysokość nagrody rocznej .....................
..........................................................
6. Informacja o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację
finansową podmiotu prawnego ..............................
..........................................................
..........................................................
7. Uzasadnienie wniosku
..........................................................
..........................................................
8. Załączniki do wniosku [zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
(Dz. U. Nr 85, poz. 933)]
..........................................................
..........................................................
...........................
(podpisy wnioskodawców)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...