• Rozporządzenie Ministra S...
  17.07.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.07.2024

Dz.U.2021.0.1575 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

Obserwuj akt

          Na podstawie art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
zasady dysponowania środkami budżetu sądownictwa, ustanawiania dysponentów środków oraz określenie ich zadań i kompetencji;
2)
zasady i tryb opracowywania planów finansowych sądów;
3)
zasady i tryb dokonywania zmian w planach finansowych sądów;
4)
uruchamianie środków budżetowych;
5)
rachunki bankowe sądów;
6)
rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego;
7)
tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków sądów;
8)
sprawozdawczość budżetową i finansową;
9)
prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
2)
ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535);
3)
przepisach wykonawczych - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych, w szczególności:
a) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 907) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), zwane dalej "klasyfikacją budżetową",
b) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718),
c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259),
d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 188),
e) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 oraz z 2017 r. poz. 699) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773),
f) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579),
g) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760),
h) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704 i 1229 oraz z 2021 r. poz. 1004);
4)
dysponencie części budżetowej - należy przez to rozumieć Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym;
5)
dysponencie budżetu sądów na obszarze apelacji – należy przez to rozumieć dyrektora sądu apelacyjnego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego w zakresie dysponowania środkami budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie art. 177 dysponowanie budżetem sądów powszechnych § 2 ustawy;
6)
dysponencie trzeciego stopnia - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a) dyrektora sądu apelacyjnego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego – w zakresie dysponowania środkami budżetu sądu apelacyjnego,
b) dyrektora sądu okręgowego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu okręgowego, w tym także dyrektora sądu okręgowego wykonującego zadania dyrektora w sądzie rejonowym, w którym nie ma stanowiska dyrektora sądu – w zakresie dysponowania środkami sądu okręgowego,
c) dyrektora sądu rejonowego oraz dyrektora sądu okręgowego w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu rejonowego - w zakresie dysponowania środkami budżetu sądu rejonowego;
7)
państwowej jednostce budżetowej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 12 tworzenie, łączenie i likwidacja jednostek budżetowych ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
8)
ordynacji podatkowej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2021 r. poz. 1540);
9)
wydatkach niewygasających - należy przez to rozumieć wydatki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 wygaśnięcie niezrealizowanych kwot wydatków z budżetu państwa ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
10)
Kpc - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 1090 i 1177);
11)
układzie zadaniowym - należy przez to rozumieć zestawienie wydatków budżetu państwa, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2. Zasady dysponowania środkami budżetu sądownictwa, ustanawiania dysponentów środków oraz określenie ich zadań i kompetencji

1.
Środkami budżetowymi sądów w zakresie wykonywania wydatków dysponują - stosownie do zakresu swoich kompetencji - dysponenci poszczególnych stopni.
2.
Dysponentowi części budżetowej bezpośrednio podlegają dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji.
3.
Dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji bezpośrednio podlegają dysponenci trzeciego stopnia na obszarze apelacji.
4.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji jest jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym sądu apelacyjnego.
5.
Zadania i kompetencje dysponenta części budżetowej obejmują:
1)
przygotowywanie i przedstawianie projektu budżetu, w tym w układzie zadaniowym, a następnie wykonywanie budżetu, w tym w układzie zadaniowym, w części odpowiadającej sądom;
2)
opracowywanie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, harmonogramu realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 harmonogram realizacji budżetu państwa ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej sądom, oraz harmonogramu realizacji budżetu sądów na obszarze apelacji, po zasięgnięciu opinii dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji;
3)
(uchylony)
4)
sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej sądów, w tym nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz nad efektywnością i skutecznością realizacji planów w układzie zadaniowym, na podstawie mierników stopnia realizacji celów, jak również przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
5)
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, z zastrzeżeniem art. 69 obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
6)
dokonywanie kwartalnych ocen przebiegu wykonania zadań w części budżetu państwa odpowiadającej sądom oraz dochodów i wydatków sądów, w tym przede wszystkim prawidłowości i terminowości pobierania dochodów, zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych, z uwzględnieniem zakresu zrealizowanych zadań, wysokości i terminów przekazywania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz zgodności między wysokością wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa;
7)
dokonywanie kwartalnych ocen przebiegu realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym;
8)
ustalanie szczegółowych zasad i organizowanie przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowo-rzeczowych oraz koordynowanie wykonania tych zadań na obszarach apelacji;
9)
opracowywanie, po zasięgnięciu opinii dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji, wieloletnich programów zadań finansowo-rzeczowych sądownictwa oraz zabezpieczanie środków i limitów środków budżetowych na ich realizację;
10)
inicjowanie i wprowadzanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami i majątkiem sądów oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów;
11)
określanie, w uzasadnionych przypadkach, zakresu zadań i kompetencji podległych dysponentów;
12)
wykonywanie obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem programów inwestycji, prowadzeniem i finansowaniem inwestycji, które określone są w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. f, jak również dokonywanie czynności w zakresie przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje budowlane, na zasadach określonych w ustawie oraz ustawie o finansach publicznych.
6.
Zadania i kompetencje dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji obejmują:
1)
przygotowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów Krajowej Radzie Sądownictwa i dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonywanie budżetu sądów na obszarze apelacji;
2)
przygotowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów planów i planów wydatków w układzie zadaniowym sądów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonywanie budżetu sądów w układzie zadaniowym na obszarze apelacji;
3)
opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków sądów na obszarze apelacji;
4)
dysponowanie rachunkiem bieżącym dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji dla sądów na obszarze apelacji, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym, o którym mowa w § 16 ust. 2;
5)
sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
6)
zapewnienie funkcjonowania zewnętrznej kontroli zarządczej wobec podległych dysponentów w obszarach określonych w art. 31a zadania dyrektora sądu § 1 pkt 2 ustawy;
7)
opracowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów programów wieloletnich;
8)
organizowanie na obszarze apelacji właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez podległe sądy, dokonywanie ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi części budżetowej;
9)
inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz kierowników i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, i majątkiem sądów oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów na obszarze apelacji;
10)
prowadzenie działalności inwestycyjnej na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 3 pkt 1 ustawy, a w razie potrzeby - przekazywanie wykonywania zadań inwestycyjnych na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 4 ustawy.
7.
Zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia obejmują:
1)
przygotowywanie przy współpracy z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projektu planu finansowego oraz planu finansowego odpowiednio:
a) sądu apelacyjnego,
b) sądu okręgowego, z tym że w sądzie okręgowym, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, projekt planu finansowego stanowi sumę pomocniczych projektów planów finansowych sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych, zaś plan finansowy stanowi sumę pomocniczych planów finansowych sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych,
c) sądu rejonowego, w którym powołano dyrektora sądu lub w którym stanowisko dyrektora sądu nie jest obsadzone
- a następnie wykonywanie budżetu danego sądu;
2)
przygotowywanie projektu planu i planu wydatków w układzie zadaniowym odpowiednio:
a) sądu apelacyjnego,
b) sądu okręgowego, z tym że w sądzie okręgowym, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, projekt planu finansowego wydatków w układzie zadaniowym stanowi sumę pomocniczych projektów planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych, zaś plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym stanowi sumę pomocniczych planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych,
c) sądu rejonowego, w którym powołano dyrektora sądu lub w którym stanowisko dyrektora sądu nie jest obsadzone
- a następnie wykonywanie budżetu danego sądu w układzie zadaniowym;
3)
opracowywanie w porozumieniu z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogramu realizacji budżetu danego sądu;
4)
dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a rachunki depozytowe Ministra Finansów ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
5)
sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
6)
zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a zadania dyrektora sądu § 1 pkt 2 ustawy;
7)
organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w odpowiednim sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji;
8)
uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym danego sądu;
9)
inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz kierowników i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, i majątkiem sądu;
10)
prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio:
a) sądu apelacyjnego - na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 3 pkt 1 ustawy,
b) sądu okręgowego - na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 3 pkt 2 ustawy i w razie przekazania wykonywanie zadań inwestycyjnych na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 4 ustawy.

Rozdział 3. Zasady i tryb opracowywania planów finansowych sądów

Gospodarkę finansową sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych prowadzą oraz ponoszą za nią odpowiedzialność dyrektorzy tych sądów, a w sądach rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów lub w których stanowiska dyrektorów nie są obsadzone - dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych, na podstawie projektów planów, a następnie planów finansowych opracowywanych w trybie określonym w art. 178 tryb opracowywania planów finansowych dla sądów ustawy i ustalanych w trybie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych ust. 1 i 2 oraz art. 146 informacje przekazywane przez dysponentów części budżetowych jednostkom podległym ustawy o finansach publicznych, a także na podstawie przepisów wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b - z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.
1.
Dysponent części budżetowej nie później niż do dnia 10 maja roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje i przekazuje dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram, w którym określa zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa w części odpowiadającej sądom, w tym:
1)
podstawowe założenia do projektu budżetu w zakresie zadań realizowanych ze środków budżetowych;
2)
wskaźniki poziomu dochodów i wydatków budżetowych państwa;
3)
wzory formularzy.
2.
Określone w harmonogramie zasady opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa, w tym wzory formularzy, odpowiadają wymogom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 138 materiały do projektu ustawy budżetowej ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
3.
Określone w harmonogramie terminy muszą gwarantować dysponentowi części budżetowej możliwość przedstawienia projektu budżetu sądów ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na zasadach i w terminie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 materiały do projektu ustawy budżetowej ust. 6 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu państwa na rok następny.
4.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie opracowuje i przekazuje podległym dysponentom harmonogram, w którym określa zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektów budżetów sądów na obszarze apelacji.
1.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie projektów planów finansowych opracowanych, z zastrzeżeniem ust. 2, przez podległych dysponentów opracowują projekty planów finansowych dla sądów na obszarze apelacji na rok następny i przedkładają je wraz z uzasadnieniem Krajowej Radzie Sądownictwa oraz dysponentowi części budżetowej - w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 1, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca.
2.
Dyrektor sądu okręgowego, który wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, na podstawie pomocniczego projektu planu finansowego sądu okręgowego oraz pomocniczych projektów planów finansowych poszczególnych sądów rejonowych sporządza jeden projekt planu finansowego.
3.
Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie określonym w art. 178 tryb opracowywania planów finansowych dla sądów § 3 ustawy, składa dysponentowi części budżetowej wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów na rok następny wraz ze swymi uwagami i zastrzeżeniami.
4.
Dysponent części budżetowej opracowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt dochodów i wydatków sądów na rok następny, w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 138 materiały do projektu ustawy budżetowej ust. 6 ustawy o finansach publicznych, w celu włączenia go do projektu ustawy budżetowej.
5.
Dysponent części budżetowej przekazuje dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych ust. 1 ustawy o finansach publicznych informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej w szczegółowości:
1)
dochody - dział, rozdział, paragraf;
2)
wydatki - dział, rozdział, paragraf oraz grupy wydatków określone w art. 124 grupy wydatków budżetu państwa ust. 1 ustawy o finansach publicznych - w celu opracowania projektów planów finansowych.
6.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, niezwłocznie przekazują podległym dysponentom informacje w celu opracowania projektów ich planów finansowych.
7.
Projekty planów finansowych są sporządzane w szczegółowości: część, dział, rozdział i paragraf.
8.
Projekty planów finansowych sądów zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone przez dyrektorów sądów są przekazywane niezwłocznie właściwym dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji, z zastrzeżeniem że zapewni to dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji przekazanie projektu planu dysponentowi części budżetowej w terminie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
9.
Dysponent części budżetowej weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej. W przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
10.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie zmian wprowadzonych przez dysponenta części budżetowej weryfikują projekty planów finansowych podległych dysponentów i niezwłocznie informują ich o wprowadzonych zmianach.
11.
Dysponenci trzeciego stopnia na podstawie zmian wprowadzonych przez dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji weryfikują projekty planów finansowych odpowiednich sądów, z zastrzeżeniem ust. 12.
12.
Dyrektor sądu okręgowego, który wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, weryfikuje projekt planu finansowego sądu okręgowego oraz pomocnicze projekty planów finansowych poszczególnych sądów rejonowych.
13.
Projekty planów finansowych sądów, w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone odpowiednio przez dyrektorów sądów albo zweryfikowane w trybie i terminie określonych w ust. 9-12 stanowią podstawę gospodarki finansowej sądów w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.
14.
Dysponent części budżetowej przekazuje dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji, w terminie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych ust. 1 ustawy o finansach publicznych, informacje o kwotach wydatków z budżetu środków europejskich, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej w szczegółowości:
1)
program finansowany z udziałem środków europejskich,
2)
dział
- w celu opracowania projektów planów finansowych dla budżetu środków europejskich.
15.
Projekty planów finansowych dla budżetu środków europejskich w zakresie wydatków są sporządzane w szczegółowości: część, program finansowany z udziałem środków europejskich, dział, rozdział oraz paragraf. Przepisy ust. 8-13 stosuje się odpowiednio.
1.
Dysponent części budżetowej przekazuje dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji, w terminie określonym w art. 146 informacje przekazywane przez dysponentów części budżetowych jednostkom podległym ust. 1 ustawy o finansach publicznych, informacje o wynikających z ustawy budżetowej kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, sądów na obszarze apelacji, w szczegółowości określonej w § 6 ust. 5.
2.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania od dysponenta części budżetowej informacji, o których mowa w ust. 1, przekazują je podległym dysponentom trzeciego stopnia.
3.
Dysponenci trzeciego stopnia sporządzają na podstawie otrzymanych informacji plany finansowe w celu zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową i po ich zatwierdzeniu przekazują 1 egzemplarz właściwym dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji - w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Dyrektor sądu okręgowego, który wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, na podstawie otrzymanych informacji sporządza plan finansowy, w którym następnie wyodrębnia pomocnicze plany finansowe sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych.
5.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji sporządzają na podstawie otrzymanych informacji plany finansowe w celu zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową i po ich zatwierdzeniu przekazują 1 egzemplarz dysponentowi części budżetowej - w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji.
6.
Plany finansowe sądów z obszarów apelacji muszą być zgodne z kwotami dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, które zostały przekazane w informacjach, o których mowa w ust. 1.
7.
Plany finansowe sądów są sporządzane w szczegółowości: część, dział, rozdział i paragraf.
8.
Plany finansowe wydatków sądów w zakresie wydatków ze środków europejskich są sporządzane w szczegółowości określonej w § 6 ust. 14. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4. Zasady i tryb dokonywania zmian w planach finansowych sądów

1.
Dysponent części budżetowej na podstawie zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zmianach wynikających z decyzji podjętych przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych dokonuje niezwłocznie zmian w wydatkach budżetu państwa w części odpowiadającej sądom.
2.
Dysponent części budżetowej zawiadamia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania zmian w planach finansowych, dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji o zmianach w ich planach finansowych wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz o zmianach dokonanych przez siebie.
3.
Zawiadomienia o zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wydatki w szczegółowości: część, dział, rozdział i paragraf, a w przypadku planów finansowych dla wydatków z budżetu środków europejskich - w szczegółowości: część, program finansowany z udziałem środków europejskich, dział, rozdział oraz paragraf, i stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w planach finansowych odpowiednich sądów.
4.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji wprowadzają zmiany w planach finansowych sądów im podległych i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, informują o wprowadzonych zmianach podległe jednostki.
Dysponent części budżetowej może dokonywać, w uzasadnionych przypadkach, zmian w projektach planów finansowych i w planach finansowych dysponentów niższych stopni, przenosząc wydatki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach części i działu, z zastrzeżeniem art. 171 przenoszenie wydatków ust. 2-4 ustawy o finansach publicznych.
1.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, do dokonywania zmian w projektach planów finansowych i w planach finansowych wydatków podległych dysponentów trzeciego stopnia w obrębie jednego rozdziału i w ramach limitu określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym dla sądów na obszarze apelacji, z tym że:
1)
wnioski do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są kierowane za pośrednictwem dysponenta części budżetowej;
2)
dysponent części budżetowej, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową sądownictwa, może pozostawić wnioski, o których mowa w pkt 1, bez biegu, informując o tym wnioskodawcę;
3)
do przeniesień wydatków zmniejszających lub zwiększających wydatki na inwestycje budowlane jest wymagana zgoda dysponenta części budżetowej;
4)
przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia odbywają się w ramach limitu wydatków na wynagrodzenia określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym dla sądów na obszarze apelacji oraz z zachowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków.
2.
Dysponent części budżetowej jest upoważniony do przeniesień wydatków zmniejszających lub zwiększających wydatki na wynagrodzenia, innych niż wskazane w ust. 1 pkt 4, w ramach limitu wydatków na wynagrodzenia określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym części odpowiadającej sądom powszechnym.
3.
Dysponenci trzeciego stopnia są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 4, do dokonywania zmian w projektach planów finansowych i w planach finansowych wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje budowlane, z tym że:
1)
do przeniesień wydatków zmniejszających planowane wydatki na wynagrodzenia jest wymagana zgoda dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji;
2)
wnioski do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są kierowane za pośrednictwem dysponenta części budżetowej;
3)
dysponent części budżetowej, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową sądownictwa, może pozostawić wnioski, o których mowa w pkt 2, bez biegu, informując o tym wnioskodawcę.
4.
Dysponent części budżetowej może ograniczyć lub zawiesić na czas określony uprawnienia dysponentów, o których mowa w ust. 1–3, do dokonywania przeniesień wydatków.
5.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji informuje niezwłocznie właściwego dysponenta trzeciego stopnia o decyzjach dotyczących zmian, o których mowa w ust. 1 i 2.
6.
Dysponent trzeciego stopnia informuje właściwego dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji o decyzjach dotyczących zmian, o których mowa w ust. 3, w terminie do 6. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian.
7.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji zawiadamia dysponenta części budżetowej o podjętych przez siebie i podległych mu dysponentów decyzjach wprowadzających zmiany w projektach planów finansowych oraz w planach finansowych wydatków – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian.

Rozdział 5. Uruchamianie środków budżetowych

1.
Środki pieniężne na wydatki sądownictwa, w tym również na finansowanie inwestycji, są przekazywane na rachunki bieżące dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji przez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w wysokości zgodnej z harmonogramem, o którym mowa w art. 147 harmonogram realizacji budżetu państwa ustawy o finansach publicznych, i zatwierdzonym przez dysponenta części budżetowej limitem miesięcznym i dziennym środków na wydatki budżetowe.
2.
(uchylony)
3.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji otrzymane środki pieniężne przekazuje niezwłocznie na rachunki bieżące podległych dysponentów trzeciego stopnia i jednocześnie wykorzystuje je jako dysponent trzeciego stopnia na pokrycie wydatków sądu apelacyjnego zgodnie z harmonogramem ustalonym dla poszczególnych dysponentów trzeciego stopnia.
4.
Dysponent trzeciego stopnia otrzymane środki pieniężne wykorzystuje na pokrycie własnych wydatków, bez prawa ich dalszego przekazywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe oraz informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu składane z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa:
6.
Miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe oraz informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu składane z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa:
1)
dysponent trzeciego stopnia przekazuje dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji do 13. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;
2)
dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie do 17. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy, weryfikuje poprawność tego zapotrzebowania oraz terminowość jego przekazania i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odrzuca je, do poprawy, dysponentowi trzeciego stopnia;
3)
dysponent części budżetowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do 20. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.
7.
Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 6, powinno zawierać kwoty środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu, w podziale na kolejne dni robocze, zaś informacja, o której mowa w ust. 6, podawana jest w podziale na kolejne dni robocze i rodzaje wydatków, według szczegółowości określonej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
8.
Aktualizacja dziennych zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe dotyczące kolejnej dekady powinna być dokonana przez poszczególnych dysponentów na 2 dni robocze przed pierwszym dniem tej dekady.
9.
W przypadku konieczności zmiany limitu dziennego środków na wydatki budżetowe, o którym mowa w ust. 1, zapotrzebowanie na dodatkowe środki na wydatki budżetowe powinno zostać złożone w terminie umożliwiającym dysponentowi części budżetowej złożenie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zapotrzebowania nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym uruchomieniem tych środków.

Rozdział 6. Rachunki bankowe sądów

1.
Bankową obsługę budżetu sądów prowadzi się z wykorzystaniem rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, w tym również w walutach obcych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, z uwzględnieniem poniższych przepisów.
2.
Obsługę bankową dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji i dysponentów trzeciego stopnia w zakresie rachunków bieżących prowadzi Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wskazać do obsługi rachunków bankowych, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego nie wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską waluty euro.
4.
(uchylony)
5.
Obsługa bankowa rachunków pomocniczych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, jest prowadzona przez Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego.
6.
Obsługa bankowa rachunków pomocniczych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, jest prowadzona przez Narodowy Bank Polski.
7.
(uchylony)
8.
Obsługa bankowa rachunków budżetu sądów jest prowadzona zgodnie z art. 199 umowa rachunku bankowego, zakres obsługi bankowej budżetu państwa ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
1.
Rachunki bieżące, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków, służą do rozliczeń operacji finansowych związanych z realizacją dochodów i wydatków sądów.
2.
Na rachunki bieżące dochodów są przyjmowane:
1)
dochody budżetowe sądów;
2)
(uchylony).
3)
wpływy z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym dokonano wydatku;
4)
wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4;
5)
środki z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na zwroty nadpłat w dochodach budżetowych.
3.
Z rachunków bieżących dochodów są dokonywane:
1)
zwroty nadpłat i zwroty kwot nienależnie pobranych wraz z oprocentowaniem regulowanym odrębnymi przepisami;
2)
przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
4.
(uchylony).
5.
(uchylony).
6.
(uchylony).
7.
Pobrane na rachunki bieżące dochody budżetowe, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz § 20, są przekazywane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, według stanu środków na:
1)
5. dzień miesiąca – do dnia 10. danego miesiąca;
2)
10. dzień miesiąca – do dnia 15. danego miesiąca;
3)
15. dzień miesiąca – do dnia 20. danego miesiąca;
4)
20. dzień miesiąca – do dnia 25. danego miesiąca;
5)
25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia miesiąca;
6)
ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 5. następnego miesiąca.
8.
Podatek od towarów i usług zrealizowany w dochodach sądów jest odprowadzany na właściwe rachunki na zasadach i w terminach określonych w odrębnych przepisach.
9.
Przekazywane w terminach określonych w ust. 7 kwoty dochodów należy skorygować o zwroty nadpłat dokonane do dnia przekazania i zwroty nadpłat przewidywane w ciągu pięciu dni po terminie przekazania, jeżeli w tym czasie upływają terminy zwrotów nadpłat ustalone w odrębnych przepisach.
10.
Na rachunki bieżące wydatków są przyjmowane:
1)
wpływy środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia;
2)
zwroty środków pieniężnych z rachunków bieżących wydatków dysponenta niższego stopnia;
3)
(uchylony);
4)
wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki;
5)
zwroty niewykorzystanych środków przekazanych na współfinansowanie projektów sądów, finansowanych z udziałem środków europejskich, z rachunku, o którym mowa w art. 192 przekazywanie środków na płatności na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w przypadku jego otwarcia.
11.
Z rachunków bieżących wydatków są dokonywane:
1)
wydatki bieżące i inwestycyjne;
2)
przelewy środków pieniężnych do dysponentów niższego stopnia;
3)
zwroty środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym na rachunek bieżący wydatków dysponenta wyższego stopnia;
4)
przelewy środków na opłacanie składek do organizacji międzynarodowych;
5)
przelewy środków na współfinansowanie projektów sądów, finansowanych z udziałem środków europejskich, na rachunek, o którym mowa w art. 192 przekazywanie środków na płatności na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w przypadku jego otwarcia.
6)
(uchylony)
12.
(uchylony).
13.
(uchylony).
14.
(uchylony).
Wykonywanie budżetu sądów z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa odbywa się na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b, c oraz lit. e.
Zasady sporządzania poleceń przelewów określają przepisy wykonawcze, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c.
1.
Dysponenci trzeciego stopnia prowadzą następujące rachunki pomocnicze:
1)
(uchylony)
2)
rachunek pomocniczy sum na zlecenie;
3)
rachunek pomocniczy środków na wydatki niewygasające.
4)
(uchylony)
2.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji może prowadzić rachunek pomocniczy środków na wydatki niewygasające.
3.
Do rachunków pomocniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w sądzie okręgowym, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, prowadzi się szczegółową ewidencję, w której wyodrębnia się wszystkie sądy i przysługujące im środki.
1.
Sumy depozytowe są to przechowywane przez sądy obce środki pieniężne, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.
2.
Sumy depozytowe składane w związku z postępowaniem karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia w wypadku konieczności zachowania konkretnych egzemplarzy środków pieniężnych sądy przekazują do przechowywania bankom w postaci depozytu zamkniętego.
3.
Sumy depozytowe zarówno w pieniądzu krajowym, jak i w walutach obcych, składane w związku z postępowaniem karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, z zastrzeżeniem ust. 2, są przechowywane na rachunkach depozytowych Ministra Finansów, z obowiązkiem wyodrębnienia przez dany sąd sum składanych przez jednostki sektora finansów publicznych, według podziału określonego przez ministra właściwego do spraw budżetu państwa w komunikacie, który będzie publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
4.
Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego - powiększa ich wartość, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
5.
Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe stanowi dochody budżetu państwa.
1.
Sumy na zlecenie służą do:
1)
finansowania ze środków zleceniodawcy zadań, w tym inwestycji, realizowanych wspólnie lub zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjne;
2)
gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami.
2.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji i dysponent trzeciego stopnia otwiera, za zgodą dysponenta części budżetowej, jeden rachunek pomocniczy dla wykonania zadań, o których mowa w ust. 1.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sąd po wykonaniu zlecenia w terminie określonym w umowie rozlicza się przed zleceniodawcą z otrzymanych środków, a pozostałe środki, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przekazuje na rachunek zleceniodawcy.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sąd, po rozstrzygnięciu o kosztach w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, rozlicza się ze stroną i zwraca niewykorzystane środki.

Rozdział 7. Rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego

1.
W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji na rachunkach bieżących, po zakończeniu roku budżetowego, odpowiadający okresowi przejściowemu dla operacji na rachunkach bankowych budżetu państwa.
2.
W okresie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunki bieżące roku ubiegłego zalicza się:
1)
dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez kasy sądów;
2)
dochody budżetowe sądów wpłacone do dnia 31 grudnia do kas banków;
3)
rozliczone przez sądy dochody budżetowe paragrafu klasyfikacji budżetowej "Wpływy do wyjaśnienia";
4)
wydatki budżetowe sądów z tytułu przyjętych do dnia 31 grudnia przez banki lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przez instytucje finansowe i placówki handlowe czeków rozrachunkowych;
5)
zwroty wydatków budżetowych sądów dokonanych z rachunków bieżących wydatków do dnia 31 grudnia oraz zwroty środków sum na zlecenie;
6)
zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące.
3.
Do 9. dnia roboczego następującego po roku budżetowym realizuje się z rachunku bieżącego wydatków roku ubiegłego zobowiązania wymagalne, na które Minister Finansów wydał zgodę, w trybie art. 181 wygaśnięcie niezrealizowanych kwot wydatków z budżetu państwa ust. 9 ustawy o finansach publicznych.
4.
Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym zrealizowane dochody budżetowe są przekazywane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
5.
W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dysponenci poszczególnych stopni przekazują niewykorzystane środki budżetowe na rachunki bieżące roku ubiegłego dysponentów wyższych stopni, w tym środki pozostałe po uregulowaniu zobowiązań, o których mowa w ust. 3, w następujących terminach:
1)
dysponenci trzeciego stopnia – w terminie do dnia 20 stycznia – na rachunek bieżący właściwego dysponenta
budżetu sądów na obszarze apelacji;
2)
dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji – w terminie do dnia 25 stycznia – na odpowiedni rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
6.
W przypadku gdy dzień, o którym mowa w ust. 2, 4 i 5, jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

Rozdział 8. Tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków sądów

Sądy, realizując dochody budżetowe, są obowiązane:
1)
prawidłowo i terminowo ustalić należności ze wszystkich tytułów dochodów;
2)
pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat;
3)
prowadzić ewidencję dochodów budżetowych według części, działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz według paragrafów klasyfikacji;
4)
terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług;
5)
terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji;
6)
w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności bądź podejmować działania zgodnie z odrębnymi przepisami.
Czynności egzekucyjnych nie prowadzi się, jeżeli należność nie przewyższa kosztów upomnienia lub gdy pobierana przez komorników za czynności egzekucyjne opłata stosunkowa od wartości egzekwowanego świadczenia jest wyższa niż to świadczenie.
Dochody budżetu państwa realizowane przez sąd są zaliczane na rachunek dochodów sądu, który prowadzi wymiar lub pobór i ewidencję danej należności.
1.
Sądy, przyjmując dochody do kasy lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, są obowiązane do przekazywania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek dochodów.
2.
W uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz warunków właściwego jej zabezpieczenia, dyrektor sądu może podjąć decyzję określającą inny termin przekazywania gotówki do banku, pod warunkiem że przypadki te zostały uwzględnione w instrukcji gospodarki kasowej sądu.
3.
Przepis ust. 1 nie dotyczy stałego zapasu gotówki w kasie przeznaczonej na bieżące wydatki sądu.
4.
Wpłaty należne sądowi dokonane na jego niewłaściwy rachunek bankowy sąd przekazuje na właściwy rachunek we własnym zakresie.
1.
Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.
2.
Nadpłaty w dochodach powstałe w bieżącym roku budżetowym oraz w latach poprzednich zwraca się z tej podziałki klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego rodzaju, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 pkt 1.
3.
Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu podpisane przez dyrektora sądu oraz głównego księgowego odpowiedniego sądu.
4.
Polecenie, o którym mowa w ust. 3, musi zawierać uzasadnienie zwrotu i wskazanie daty wypłacenia zwracanej kwoty, a jeżeli w sądzie znajduje się dowód przychodowy, w wyniku realizacji którego powstała nadpłata, należy na nim zamieścić adnotację o dokonanym zwrocie, ze wskazaniem daty i pozycji zaksięgowania zwrotu.
5.
Opłaty przekazów pocztowych i opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłat obciążają wydatki budżetowe sądu dokonującego zwrotu nadpłaty.
1.
Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2.
Zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa w terminach określonych w § 13 ust. 7.
1.
Dysponenci trzeciego stopnia mogą zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w przypadku, gdy umowy te są uzasadnione odpowiednimi programami prac i są zawierane zgodnie z terminami, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych.
3.
Dysponenci trzeciego stopnia mogą również zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania sądów i termin zapłaty upływa w następnym roku budżetowym.
4.
Dysponenci trzeciego stopnia, których zobowiązania zostały potrącone w trybie art. 64 potrącanie zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowych z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa § 2 ordynacji podatkowej, przekazują kwoty objęte potrąceniem na rachunek bankowy urzędu skarbowego, zgodnie z art. 64 potrącanie zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowych z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa § 5 i 7 ordynacji podatkowej.
5.
Zobowiązania sądów, które wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód, są dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień, o których mowa w art. 164 wydatki nieprzewidziane
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem że nie mają do nich zastosowania ograniczenia, o których mowa w art. 171 przenoszenie wydatków ust. 1-5 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 9. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

1.
Sądy sporządzają sprawozdania budżetowe na zasadach i w terminach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. e, z uwzględnieniem ust. 2-6.
2.
Dysponent części budżetowej sporządza sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań łącznych sporządzonych przez dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji.
3.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji sporządza sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz sprawozdania jednostkowego sądu apelacyjnego.
4.
Sąd okręgowy, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, sporządza sprawozdanie jednostkowe na podstawie pomocniczego sprawozdania sądu okręgowego oraz pomocniczych sprawozdań poszczególnych sądów rejonowych.
5.
Pomocnicze sprawozdania budżetowe, o których mowa w ust. 4, są sporządzane na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. e, w terminach umożliwiających właściwemu sądowi okręgowemu terminowe sporządzenie sprawozdań budżetowych.
6.
Wysokość planu wydatków na wynagrodzenia, zarówno w kolumnie 12, jak i w kolumnie 13 kwartalnego sprawozdania Rb-70 za okres od początku roku do końca danego kwartału, powinna być zgodna z wielkościami planu w kolumnie 6 sprawozdania Rb-28 za okres od początku roku do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał. Wykonanie wynagrodzeń w kolumnie 14 kwartalnego sprawozdania Rb-70 za okres od początku roku do końca danego kwartału, powiększone o zobowiązania z roku poprzedniego, powinno być zgodne z sumą kwot w kolumnach 8 i 9 sprawozdania Rb-28 za okres od początku roku do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał. Wykonanie wynagrodzeń w kolumnie 15 kwartalnego sprawozdania Rb-70 za okres od początku roku do końca danego kwartału powinno być zgodne z kwotą w kolumnie 8 sprawozdania Rb-28 za okres od początku roku do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał.
1.
Sądy sporządzają sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym na zasadach i w terminach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. h, z uwzględnieniem ust. 2-5.
2.
Dysponent części budżetowej sporządza sprawozdanie łączne z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym na podstawie sprawozdań łącznych z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym sporządzonych przez dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji.
3.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji sporządza sprawozdanie łączne z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym na podstawie sprawozdań jednostkowych z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym sporządzonych przez podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz sprawozdania jednostkowego z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym sądu apelacyjnego.
4.
Sąd okręgowy, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, sporządza sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym na podstawie pomocniczego sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym sądu okręgowego oraz pomocniczych sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym poszczególnych sądów rejonowych.
5.
Pomocnicze sprawozdania, o których mowa w ust. 4, są sporządzane na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. h, w terminach umożliwiających właściwemu sądowi okręgowemu terminowe sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym.
1.
Sądy sporządzają sprawozdania finansowe na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. g, z uwzględnieniem ust. 2-6.
2.
Dysponenci trzeciego stopnia składają sprawozdania finansowe dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie sprawozdań finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz własnego sprawozdania finansowego sporządzają łączne sprawozdania finansowe i przekazują je dysponentowi części budżetowej do dnia 15 kwietnia roku następnego.
6.
Dysponent części budżetowej na podstawie łącznych sprawozdań finansowych dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji sporządza łączne sprawozdanie finansowe dla sądów i przekazuje je do Ministerstwa Finansów do dnia 30 kwietnia roku następnego.
Dysponent części budżetowej, dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji i dysponenci trzeciego stopnia sporządzają kwartalne informacje ze środków objętych rachunkami pomocniczymi, o których mowa w § 16, na zasadach i w terminach określonych w przepisach wykonawczych, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. d.

Rozdział 10. Prowadzenie działalności inwestycyjnej

Działalność inwestycyjna sądów jest prowadzona na podstawie planów inwestycji stanowiących integralną część planów finansowych sądów, o których mowa w rozdziałach 3 i 4 niniejszego rozporządzenia, oraz na zasadach określonych w przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. f.

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Sprawozdania budżetowe, sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym oraz sprawozdania finansowe za rok 2012 są sporządzane na zasadach dotychczasowych.
2.
Projekty planów finansowych oraz projekty planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym na rok 2013 są sporządzane na zasadach dotychczasowych.
3.
Plany finansowe oraz plany finansowe wydatków w układzie zadaniowym na rok 2013 są sporządzane według zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Sądy rejonowe, w których zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych, zachowują dotychczasowe numery identyfikacyjne w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP).
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. poz. 69 oraz z 2012 r. poz. 114).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...