• Rozporządzenie Ministra S...
  01.03.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2011.99.577 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej

Obserwuj akt
Na podstawie art 131 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Sądową służbę doręczeniową tworzy się w ramach środków budżetu sądu, po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej doręczeń pism sądowych.
1.
Sądowa służba doręczeniowa jest usytuowana w strukturze organizacyjnej oddziału administracyjnego właściwego sądu powszechnego.
2.
W budynku sądu wyznacza się pomieszczenia dla sądowej służby doręczeniowej.
Sądową służbę doręczeniową tworzą pracownicy zatrudnieni w celu doręczania pism sądowych lub inni pracownicy sądu, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną w przedmiocie doręczania pism sądowych jako wykonywania dodatkowych zadań poza godzinami urzędowania sądów, zwani dalej "doręczycielami".
1.
Doręczyciele wchodzą w skład wyodrębnionego zespołu pracowników w oddziale administracyjnym sądu.
2.
Prezes sądu może utworzyć stanowisko doręczyciela koordynatora zespołu, a jeżeli w skład zespołu wchodzi więcej niż piętnaście osób, prezes sądu tworzy takie stanowisko.
Doręczyciele w czasie pełnienia czynności wyposażeni są w identyfikator wydany przez prezesa sądu; identyfikator zawiera nazwę sądu, imię i nazwisko doręczyciela oraz jego zdjęcie.
1.
W przypadku gdy w tym samym budynku lub w mieście albo w aglomeracji miejskiej znajduje się kilka sądów, sądowa służba doręczeniowa utworzona w jednym sądzie może świadczyć usługi na rzecz innych sądów.
2.
W celu wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, prezesi sądów zawierają porozumienie o współdziałaniu sądów w realizacji doręczeń pism sądowych na danym obszarze.
3.
Porozumienie powinno zawierać w szczególności:
1)
określenie sądu wykonującego zadania sądowej służby doręczeniowej;
2)
zasady ponoszenia przez poszczególne sądy wszystkich kosztów związanych z bezpośrednim finansowaniem realizacji zadania, przy uwzględnieniu liczby przesyłek oraz obszaru działania proporcjonalnie do udziału każdego sądu;
3)
warunki przystąpienia oraz wystąpienia z realizacji porozumienia.
Prezes sądu zapewnia doręczycielom szkolenie w zakresie prawidłowego doręczania pism sądowych, przepisów dotyczących trybu i sposobu doręczania pism sądowych oraz znaczenia doręczeń dla postępowania sądowego.
1.
Pisma sądowe mogą być doręczane przez doręczycieli w systemie dwuzmianowym.
2.
Prezes sądu ustala liczbę doręczycieli, z uwzględnieniem przewidywanej ilości pism sądowych i ustalonego obszaru właściwości.
1.
Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w § 3, doręczyciele korzystają ze środków publicznego transportu zbiorowego.
2.
W uzasadnionych przypadkach doręczyciele mogą korzystać z pojazdu pozostającego w dyspozycji sądu lub pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność doręczyciela albo pozostającego do jego dyspozycji.
1.
Przygotowane do doręczenia pisma sądowe doręczyciele odbierają w biurze podawczym na podstawie odrębnych zestawień pism przekazanych każdemu doręczycielowi.
2.
W zestawieniach, o których mowa w ust. 1, odnotowuje się: sygnaturę akt i datę doręczanego pisma, nazwę adresata i datę przekazania pisma do doręczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...