• Rozporządzenie Ministra S...
  18.06.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2017.0.1957 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego;
2)
sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);
3)
tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4)
wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania.
1.
Monitor Sądowy i Gospodarczy, zwany dalej „Monitorem”, jest wydawany w formacie Portable Document Format (PDF) w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu.
2.
Autentyczność i integralność Monitora jest zagwarantowana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.
1.
Przy rozpowszechnianiu Monitora za pomocą informatycznych nośników danych oraz środków komunikacji elektronicznej numery Monitora udostępnia się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.
2.
Minister Sprawiedliwości ustala cenę numerów Monitora rozpowszechnianego za pomocą informatycznych nośników danych oraz środków komunikacji elektronicznej. Cena zapewnia pokrycie kosztów związanych z udostępnianiem numerów Monitora w ten sposób.
3.
W przypadku prenumeraty Monitora cenę tej prenumeraty ustala się jako iloczyn przewidywanej ceny numeru Monitora oraz przewidywanej liczby numerów w okresie prenumeraty.
4.
Cenę numeru Monitora, a w przypadku prenumeraty – cenę prenumeraty, pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po dokonaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, podlegających obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze, podejmuje działania w celu ich ogłoszenia.
1.
Ogłoszenia i obwieszczenia, inne niż wymienione w § 4, przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem punktów przyjmowania ogłoszeń w sądach, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, lub do sekretariatów sądowych wydziałów, w których jest prowadzona sprawa, jeżeli sąd postanowił o opublikowaniu ogłoszenia, lub są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której tożsamość została potwierdzona danymi zweryfikowanymi za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego i której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem (zarejestrowany użytkownik).
2.
Zarejestrowanym użytkownikiem jest osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.
3.
Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.
4.
Ogłoszenia lub obwieszczenia, o których mowa w ust. 1, przekazywane do zamieszczenia w Monitorze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.
5.
System teleinformatyczny potwierdza złożenie ogłoszenia lub obwieszczenia pod adresem, o którym mowa w ust. 3.
1.
Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 zł.
2.
Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wymienione w ust. 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) jest stała i wynosi 500 zł.
3.
Opłatę za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.
1.
Opłaty za ogłoszenie wpisu, o którym mowa w § 6 ust. 1, pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.
2.
Opłaty, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
W sprawach niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do opłat za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2014 r.


 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 13 maja 2014 r. (poz. 649)

 

 

WYKAZ SĄDÓW REJONOWYCH, W KTÓRYCH USTANOWIONO PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ I OBWIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZAMIESZCZENIA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

 

1. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej,

2. Sąd Rejonowy w Białymstoku,

3. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,

4. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

5. Sąd Rejonowy w Chełmie,

6. Sąd Rejonowy w Ciechanowie,

7. Sąd Rejonowy w Częstochowie,

8. Sąd Rejonowy w Elblągu,

9. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

10. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim,

11. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze,

12. Sąd Rejonowy w Kaliszu,

13. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,

14. Sąd Rejonowy w Kielcach,

15. Sąd Rejonowy w Koninie,

16. Sąd Rejonowy w Koszalinie,

17. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

18. Sąd Rejonowy w Krośnie,

19. Sąd Rejonowy w Legnicy,

20. Sąd Rejonowy w Lesznie,

21. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

22. Sąd Rejonowy w Łomży,

23. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

24. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,

25. Sąd Rejonowy w Olsztynie,

26. Sąd Rejonowy w Opolu,

27. Sąd Rejonowy w Ostrołęce,

28. Sąd Rejonowy w Pile,

29. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim,

30. Sąd Rejonowy w Płocku,

31. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

32. Sąd Rejonowy w Przemyślu,

33. Sąd Rejonowy w Radomiu,

34. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

35. Sąd Rejonowy w Siedlcach,

36. Sąd Rejonowy w Sieradzu,

37. Sąd Rejonowy w Skierniewicach,

38. Sąd Rejonowy w Słupsku,

39. Sąd Rejonowy w Suwałkach,

40. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

41. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu,

42. Sąd Rejonowy w Tarnowie,

43. Sąd Rejonowy w Toruniu,

44. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,

45. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,

46. Sąd Rejonowy we Włocławku,

47. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

48. Sąd Rejonowy w Zamościu,

49. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...