• Rozporządzenie Ministra S...
  27.09.2023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu

Stan prawny aktualny na dzień: 27.09.2023

Dz.U.2021.0.492 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu

Obserwuj akt

          Na podstawie art. 32c § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
wysokość wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu;
2)
sposób ustalania wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, które mogą być przyznane dyrektorowi sądu lub zastępcy dyrektora sądu.
1.
Ustala się następujące przedziały wysokości wynagrodzeń zasadniczych:
1)
w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi do 20 sędziów i asesorów sądowych:
a) dyrektor sądu: 5500−9000 zł,
b) zastępca dyrektora sądu: 5000−7000 zł;
2)
w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi od 21 do 50 sędziów i asesorów sądowych:
a) dyrektor sądu: 6000−9800 zł,
b) zastępca dyrektora sądu: 5600−8000 zł;
3)
w sądach rejonowych i sądach okręgowych, w których obsada wynosi powyżej 50 sędziów i asesorów sądowych:
a) dyrektor sądu: 7000−10 500 zł,
b) zastępca dyrektora sądu: 6000−9500 zł;
4)
w sądach apelacyjnych:
a) dyrektor sądu: 9000−12 000 zł,
b) zastępca dyrektora sądu: 8000−11 000 zł.
2.
W celu ustalenia przedziału wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu okręgowego w przypadku, o którym mowa w art. 21a powołanie dyrektora sądu § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”, sumuje się etaty sędziowskie w danym sądzie okręgowym oraz etaty sędziowskie i asesorskie w sądzie rejonowym, dla którego wykonuje on zadania dyrektora sądu.
1.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego dla dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu uwzględnia wymiar, czas i sposób realizacji powierzonych dodatkowych zadań.
2.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu uwzględnia stopień realizacji celów i zadań określonych w planie działalności odpowiednio dla danego sądu lub sądów podległych oraz poprawę skuteczności i efektywności wykorzystania zasobów finansowych i kadrowych danego sądu lub sądów podległych.
1.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu rejonowego i okręgowego uwzględnia również wniosek złożony przez prezesa tego sądu lub wniosek prezesa sądu rejonowego w przypadku, o którym mowa w art. 21a powołanie dyrektora sądu § 1 zdanie drugie ustawy, zaopiniowany przez dyrektora właściwego sądu apelacyjnego.
2.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu apelacyjnego uwzględnia również wniosek złożony przez prezesa tego sądu.
3.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla zastępcy dyrektora sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego uwzględnia również wniosek złożony przez dyrektora tego sądu lub dyrektora właściwego sądu apelacyjnego, zaopiniowany przez prezesa właściwego sądu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.12.2012 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 1482]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...