• Rozporządzenie Ministra S...
  30.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.2376 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu

Obserwuj akt

          Na podstawie art. 32c § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
wysokość wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu;
2)
sposób ustalania wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, które mogą być przyznane dyrektorowi sądu lub zastępcy dyrektora sądu.
1.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu ustala się w odniesieniu do maksymalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku samodzielnym określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2016).
2.
Ustala się następujące przedziały wysokości wynagrodzeń zasadniczych dyrektora sądu:
1)
w sądach rejonowych, w których liczba stanowisk wynosi:
a) poniżej 40 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, do 105% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
b) od 40 do 80 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, do 110% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
c) od 81 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, do 115% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1;
2)
w sądach okręgowych, w których liczba stanowisk wynosi:
a) do 80 sędziów i referendarzy sądowych, do 115% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
b) od 81 sędziów i referendarzy sądowych, do 120% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1;
3)
w sądach apelacyjnych do 130% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zastępcy dyrektora sądu wynosi do 90% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora danego sądu.
4.
W celu ustalenia przedziału wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu okręgowego w przypadku, o którym mowa w art. 21a powołanie dyrektora sądu § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”, sumuje się liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w danym sądzie okręgowym oraz liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich w sądzie rejonowym, dla którego wykonuje on zadania dyrektora sądu.
1.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego dla dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu uwzględnia wymiar, czas i sposób realizacji powierzonych dodatkowych zadań.
2.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu uwzględnia stopień realizacji celów i zadań określonych w planie działalności odpowiednio dla danego sądu lub sądów podległych oraz poprawę skuteczności i efektywności wykorzystania zasobów finansowych i kadrowych danego sądu lub sądów podległych.
1.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu rejonowego i okręgowego uwzględnia również wniosek złożony przez prezesa tego sądu lub wniosek prezesa sądu rejonowego w przypadku, o którym mowa w art. 21a powołanie dyrektora sądu § 1 zdanie drugie ustawy, zaopiniowany przez dyrektora właściwego sądu apelacyjnego.
2.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla dyrektora sądu apelacyjnego uwzględnia również wniosek złożony przez prezesa tego sądu.
3.
Minister Sprawiedliwości przy określaniu wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla zastępcy dyrektora sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego uwzględnia również wniosek złożony przez dyrektora tego sądu lub dyrektora właściwego sądu apelacyjnego, zaopiniowany przez prezesa właściwego sądu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.12.2012 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 1482]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...