• Rozporządzenie Ministra S...
  25.02.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2012.0.1478 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

Obserwuj akt

    Na podstawie art. 74b § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Opłata egzaminacyjna za udział w egzaminie notarialnym jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym (Dz. U. Nr 244, poz. 2078 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 116).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...