• Rozporządzenie Ministra S...
  22.02.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2013.0.1395 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta

Obserwuj akt

      Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Ustala się wzór zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

 

z dnia 21 listopada 2013 r. (poz. 1395)


                                                                                        W Z Ó R               

 

 


 

(pieczęć urzędowa zawiadamiającego)                            ................................., dnia ……………….

 

                                                                                      (miejscowość)

 

 

 

L.dz.

 

 

 

    Sąd Rejonowy .........................................

 

    Wydział Ksiąg Wieczystych/

 

    Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych*

 

 

 

 

 

 

 

                                          Zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości

 

 

 

 

 

     Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

(Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.)

 

..........................................................................................................................................

 

(nazwa sądu, organu administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, imię (imiona) i nazwisko

notariusza sporządzającego akt poświadczenia dziedziczenia oraz siedziba kancelarii notarialnej)

 

 

 

zawiadamia, że nastąpiła zmiana właściciela/współwłaścicieli* nieruchomości

 

gruntowej/budynkowej/lokalowej*:

 

 

 

............................................................................................................................................,

 

(oznaczenie nieruchomości gruntowej (numer lub nazwa obrębu, numery działek), budynkowej (ulica, numer budynku),

lokalowej (ulica, numer budynku, numer lokalu) oraz miejsce położenia i obszar (powierzchnia użytkowa) nieruchomości

gruntowej,budynkowej, lokalowej)

 

 

 

dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w ....................................................................

księga wieczysta nr ...................... .

 

 

 

Właścicielem tym/współwłaścicielami tymi* obecnie jest/są*:

 

.............................................................................................................................................

 

(imię (imiona), nazwisko (nazwiska), imiona rodziców, PESEL osoby fizycznej lub nazwa/firma, siedziba,

REGON podmiotu innego niż osoba fizyczna, wielkość nabytego udziału w prawie, rodzaj współwłasności)

 

 

Podstawą nabycia prawa własności jest:

 

..............................................................................................................................................

(nazwa, numer i data wydania dokumentu stanowiącego podstawę nabycia, nazwa i siedziba organu,

który wydał ten dokument, oraz zwięzły opis treści dokumentu)

 

 

 

Adres zamieszkania lub siedziby nowego właściciela/współwłaścicieli*:

 

.................................................................................................................................................

 

(kraj, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, poczta)

 

 

 

 

 

                                                         .......................................................................

 

 (pieczęć okrągła i czytelny podpis

 

osoby sporządzającej zawiadomienie,

 

ze wskazaniem imienia, nazwiska

 

oraz stanowiska służbowego lub funkcji)

 

 

 


 

 

______

 

* Niepotrzebne skreślić.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...