• Rozporządzenie Ministra S...
  22.06.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2023.0.2366 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 75b ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i sposób działania zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację adwokacką i aplikację radcowską, zwanych dalej „egzaminami wstępnymi”;
2)
tryb i sposób ustalania wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 75b zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, zwanej dalej „ustawą”;
3)
tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi na egzamin wstępny;
4)
tryb i sposób przygotowywania, przechowywania i przekazywania komisjom egzaminacyjnym do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz komisjom egzaminacyjnym do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanych dalej „komisjami kwalifikacyjnymi”, zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych odpowiedzi na egzamin wstępny;
5)
tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym;
6)
tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, zwanego dalej „zespołem”;
7)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu.
Minister Sprawiedliwości zapewnia odpowiednie środki techniczne w celu przestrzegania przepisu § 2 ust. 4 pkt 1, w szczególności sprzęt komputerowy służący do przygotowania pytań niebędący urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji oraz sprzęt komputerowy zawierający system informacji prawnej.

1.
Prace zespołu odbywają się na posiedzeniach.
2.
Przewodniczący zespołu dokonuje podziału prac między członków zespołu, uwzględniając ich wiedzę i doświadczenie, a także wyznacza spośród członków zespołu sekretarza, który z posiedzeń tego zespołu oraz jego ustaleń sporządza protokół. Protokół podpisują przewodniczący zespołu i sekretarz.
3.
Przewodniczący zespołu czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac zespołu oraz wydaje zarządzenia porządkowe, mając w szczególności na uwadze ochronę pytań testowych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
4.
Na posiedzeniach zespołu nie można:
1)
posiadać urządzeń służących do przekazu, odbioru, przechowywania, utrwalania i powielania informacji, z wyjątkiem urządzeń zapewnionych w ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu;
2)
sporządzać notatek, z wyjątkiem notatek sporządzanych przez autorów pytań, dotyczących wyłącznie zgłoszonych przez nich propozycji pytań.
5.
Przewodniczący zespołu ma dostęp do treści przygotowywanych pytań testowych również poza posiedzeniami, a w przypadku konieczności dalszej pracy nad treścią pytań, może wyrazić zgodę na dostęp do ich treści członkom zespołu wyłącznie w zakresie pytań, których propozycje zgłosili. Każdorazowy dostęp do pytań poza posiedzeniami zespołu odnotowuje się w protokole.
6.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności z uwagi na brak możliwości organizacyjnych, przewodniczący zespołu może udzielić zgody na korzystanie przez członków zespołu z urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 1, o czym zamieszcza się wzmiankę w protokole posiedzenia zespołu i zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających ustalenie wykazu tytułów aktów prawnych na posiedzeniu zespołu, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, zespół ustala wykaz tytułów aktów prawnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1.
Każdy członek zespołu zgłasza przewodniczącemu zespołu, w terminie przez niego wskazanym, w postaci elektronicznej lub papierowej, propozycje tytułów aktów prawnych, które mogą być umieszczone w wykazie tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 75b zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich ust. 6 ustawy.
2.
Ustalenie wykazu tytułów aktów prawnych odbywa się większością głosów w obecności wszystkich członków zespołu. Ustalony wykaz tytułów aktów prawnych przewodniczący zespołu przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 115 dni przed terminem egzaminu wstępnego.
3.
W przypadku gdy Minister Sprawiedliwości nie zatwierdzi przekazanego wykazu tytułów aktów prawnych, zgłaszając uwagi, zespół ponownie ustala wykaz tytułów aktów prawnych, uwzględniając te uwagi.
4.
Wykaz tytułów aktów prawnych przewodniczący zespołu przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 100 dni przed terminem egzaminu wstępnego.
1.
Przewodniczący zespołu, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 75b zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich ust. 6 ustawy, informuje na piśmie okręgowe rady adwokackie oraz rady okręgowych izb radców prawnych o możliwości zgłaszania propozycji pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi na egzamin wstępny.
2.
Propozycje pytań testowych są zgłaszane przewodniczącemu zespołu, w postaci elektronicznej lub papierowej, w formie pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej.
3.
Propozycje pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi powinny zostać zgłoszone w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.
4.
Propozycje pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 3 mogą pozostać nierozpoznane przez zespół.
1.
Każdy członek zespołu zgłasza, w postaci elektronicznej lub papierowej, propozycje pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej.
2.
Członkowie zespołu uzgadniają wspólnie treść pytań testowych na egzamin wstępny. Ostateczne brzmienie pytania testowego zatwierdza przewodniczący zespołu.
3.
Po sporządzeniu zestawu pytań testowych w formie testu jednokrotnego wyboru zespół sporządza wykaz prawidłowych odpowiedzi.
Przewodniczący zespołu sprawdza, czy wykaz prawidłowych odpowiedzi jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu wstępnego oraz z wykazem tytułów aktów prawnych. W przypadku zmiany stanu prawnego zespół sporządza nowy wykaz prawidłowych odpowiedzi.
1.
Przewodniczący zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości zestaw pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, w postaci elektronicznej oraz papierowej, niezwłocznie po ich sporządzeniu, w celu wydrukowania i przekazania tych materiałów poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym.
2.
Zestaw pytań testowych na egzamin wstępny wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi przechowuje się w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości.
3.
Na podstawie zestawu pytań testowych oraz wykazu prawidłowych odpowiedzi Minister Sprawiedliwości przygotowuje kartę odpowiedzi, stanowiącą formularz, na którym kandydat zaznacza udzielone odpowiedzi.
4.
Zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi jest drukowany w sposób uniemożliwiający jego nieuprawnione ujawnienie, a następnie jest przekazywany poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym. Zestaw pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi przekazuje się w ilości odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu wstępnego, zwiększonej o 6 egzemplarzy dodatkowych, z których jeden jest przeznaczony dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy. Wykaz prawidłowych odpowiedzi jest drukowany i przekazywany w jednym egzemplarzu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy.
1.
Zestawy pytań testowych na egzamin wstępny wraz z kartami odpowiedzi i wykazem prawidłowych odpowiedzi są przekazywane w formie przesyłki poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym, w dniu egzaminu wstępnego, nie wcześniej niż 3 godziny i nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie.
2.
Przesyłki, o których mowa w ust. 1, są odbierane przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę i przynajmniej jednego członka komisji kwalifikacyjnej za pokwitowaniem odbioru. Osoby odbierające przesyłkę sprawdzają, czy nie została ona naruszona w sposób umożliwiający ujawnienie treści zestawów pytań testowych lub wykazu prawidłowych odpowiedzi. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę.
W ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu Minister Sprawiedliwości uzgadnia z przewodniczącym zespołu terminarz pracy zespołu i zapewnia zespołowi miejsce i odpowiednie warunki pracy.
1.
Przewodniczącemu zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 11 200 zł.
2.
Członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8 000 zł.
W latach 2012–2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 10 ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 04.05.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 558]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...