• Rozporządzenie Ministra S...
  21.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.1709 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 74 § 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i sposób działania zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny, zwanego dalej „zespołem”;
2)
tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, ich przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanym dalej „komisjami kwalifikacyjnymi”;
3)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu.
1.
Prace zespołu odbywają się na posiedzeniach.
2.
W posiedzeniach zespołu, poza jego członkami, mogą uczestniczyć jedynie upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości osoby zapewniające obsługę administracyjną i biurową zespołu.
3.
Pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego, do którego zadań należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń zespołu;
2)
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń i prac zespołu oraz wydawanie zarządzeń porządkowych, z uwzględnieniem konieczności ochrony zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny przed nieuprawnionym ujawnieniem;
3)
dokonywanie podziału pracy między członków zespołu z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia;
4)
wyznaczenie sekretarza spośród członków zespołu.
3a.
Na posiedzeniach zespołu nie można:
1)
posiadać urządzeń służących do przekazu, odbioru, przechowywania, utrwalania i powielania informacji, z wyjątkiem urządzeń zapewnionych w ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu;
2)
sporządzać notatek, z wyjątkiem notatek sporządzanych przez autorów zadań, dotyczących wyłącznie zgłoszonych przez nich propozycji zadań.
3b.
Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego ma dostęp do treści zadań oraz opisów istotnych zagadnień przygotowywanych na egzamin notarialny również poza posiedzeniami. W przypadku konieczności dalszej pracy nad treścią danego zadania oraz opisu istotnych zagadnień, przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego może wyrazić zgodę na dostęp do ich treści członkom zespołu wyłącznie w zakresie zadań wraz z opisami istotnych zagadnień, których propozycje zgłosili. Każdorazowy dostęp do zadań oraz opisów istotnych zagadnień poza posiedzeniami zespołu odnotowuje się w protokole.
3c.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności z uwagi na brak możliwości organizacyjnych, przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego może udzielić zgody na korzystanie przez członków zespołu z urządzeń, o których mowa w ust. 3a pkt 1, o czym zamieszcza się wzmiankę w protokole posiedzenia zespołu i zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.
4.
Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego może zarządzić utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym przed uruchomieniem urządzenia uprzedza osoby uczestniczące w posiedzeniu. Zapis dźwięku jest przechowywany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem.
5.
Protokół prac zespołu sporządza sekretarz pod kierunkiem przewodniczącego zespołu lub zastępcy przewodniczącego. Protokół podpisują przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego i sekretarz.
Minister Sprawiedliwości zapewnia odpowiednie środki techniczne w celu przestrzegania przepisu § 2 ust. 3a pkt 1, w szczególności sprzęt komputerowy służący do przygotowania zadań i opisów istotnych zagadnień niebędący urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji oraz sprzęt komputerowy zawierający system informacji prawnej.
1.
Wyznaczeni przez przewodniczącego zespołu lub zastępcę przewodniczącego członkowie zespołu zgłaszają przewodniczącemu zespołu lub zastępcy przewodniczącego, w terminie przez niego wskazanym, w postaci elektronicznej lub papierowej, propozycje zadań na poszczególne części egzaminu notarialnego wraz ze wskazaniem opisów istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.
2.
Członkowie zespołu ustalają wspólnie treść zadań na egzamin notarialny, w szczególności opisują przypadki będące podstawą opracowania projektów aktów notarialnych na pierwszą i drugą część egzaminu notarialnego oraz przygotowują opis stanu faktycznego i prawnego będącego podstawą opracowania zadania z trzeciej części egzaminu notarialnego.
3.
Po przygotowaniu zadań na egzamin notarialny zespół sporządza opisy istotnych zagadnień.
1.
Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości zadania na egzamin notarialny wraz z opisami istotnych zagadnień, w postaci elektronicznej oraz papierowej, w celu wydrukowania i przekazania tych materiałów poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym.
2.
Zadania na egzamin notarialny są drukowane w liczbie odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu notarialnego, zwiększonej o 6 egzemplarzy dodatkowych dla każdej komisji kwalifikacyjnej, z których jeden jest przeznaczony dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub zastępcy przewodniczącego. Opisy istotnych zagadnień są drukowane i przekazywane w dwóch egzemplarzach do każdego zadania dla komisji kwalifikacyjnej.
3.
Zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień są przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym.
1.
Zadania na każdą część egzaminu notarialnego wraz z opisami istotnych zagadnień, zapakowane oddzielnie i odpowiednio oznakowane, w liczbie, o której mowa w § 4 ust. 2, są przekazywane przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub zastępcy przewodniczącego i jednemu członkowi komisji kwalifikacyjnej, w formie przesyłki za pokwitowaniem odbioru, nie wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu notarialnego.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, odbierając przesyłkę, sprawdzają, czy nie została ona naruszona w sposób umożliwiający dostęp do zadań i opisów istotnych zagadnień. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę.
1.
Przewodniczącemu zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 11 200 zł.
2.
Członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8 000 zł.
W latach 2013 i 2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. ogłoszone w sposób wskazany w § 6 ust. 1 pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.12.2013 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 1560]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...