• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  21.02.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2017.0.2296 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 31i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i sposób działania zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy, zwanego dalej „zespołem egzaminacyjnym”;
2)
tryb i sposób ustalenia wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 29b zespół egzaminacyjny ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zwanej dalej „ustawą”;
3)
tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi na egzamin konkursowy oraz propozycji zadań pisemnych wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy;
4)
sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym.
Minister Sprawiedliwości zapewnia odpowiednie środki techniczne w celu przestrzegania przepisu § 2 ust. 3a pkt 1, w szczególności sprzęt komputerowy służący do przygotowania zadań, zawierający system informacji prawnej oraz niebędący urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji.
1.
Prace zespołu egzaminacyjnego odbywają się na posiedzeniach.
2.
W posiedzeniach zespołu egzaminacyjnego poza jego członkami mogą uczestniczyć osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości, zapewniające obsługę administracyjną i techniczną zespołu egzaminacyjnego.
3.
Do zadań przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego należy:
1)
zwoływanie posiedzeń zespołu egzaminacyjnego;
2)
dokonywanie podziału pracy między członków zespołu egzaminacyjnego z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia;
2a)
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac zespołu oraz wydawanie zarządzeń porządkowych, mając w szczególności na uwadze zabezpieczenie pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi na egzamin konkursowy oraz propozycji zadań pisemnych wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy przed nieuprawnionym wglądem;
3)
wyznaczenie osoby, która pod jego kierunkiem sporządza protokół prac zespołu egzaminacyjnego.
4)
(uchylony)
3a.
Na posiedzeniach zespołu nie można:
1)
posiadać urządzeń służących do przekazu, odbioru, przechowywania, utrwalania i powielania informacji, z wyjątkiem urządzeń zapewnionych w ramach obsługi administracyjnej i technicznej zespołu, w szczególności sprzętu komputerowego służącego do przygotowania pytań i zadań, zawierającego system informacji prawnej oraz niebędącego urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji;
2)
sporządzać notatek, z wyjątkiem notatek sporządzanych przez autorów pytań i zadań, dotyczących wyłącznie zgłoszonych przez nich propozycji pytań i zadań.
3b.
Przewodniczący zespołu ma dostęp do treści pytań testowych oraz zadań pisemnych wraz z opisami istotnych zagadnień przygotowywanych na egzaminy konkursowy i komorniczy również poza posiedzeniami. W przypadku konieczności dalszej pracy nad treścią danego pytania testowego lub zadania pisemnego wraz z opisem istotnych zagadnień, przewodniczący zespołu może wyrazić zgodę na dostęp do ich treści członkom zespołu wyłącznie w zakresie pytań testowych lub zadań pisemnych wraz z opisami istotnych zagadnień, których propozycje zgłosili. Każdorazowy dostęp do pytań i zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poza posiedzeniami zespołu odnotowuje się w protokole.
3c.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności z uwagi na brak możliwości organizacyjnych, przewodniczący zespołu może udzielić zgody na korzystanie przez członków zespołu z urządzeń, o których mowa w ust. 3a pkt 1, o czym zamieszcza się wzmiankę w protokole posiedzenia zespołu i zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.
4.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zarządzić utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym uprzedza osoby uczestniczące w posiedzeniu. Zapis dźwięku jest przechowywany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym wglądem.
5.
Notatki, którymi posługiwali się członkowie zespołu egzaminacyjnego przy ustalaniu pytań testowych i zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy, podlegają zniszczeniu.
1.
Każdy członek zespołu egzaminacyjnego zgłasza przewodniczącemu, w terminie przez niego wskazanym, w postaci elektronicznej lub papierowej, propozycje tytułów aktów prawnych, które mogą wejść w skład wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 29b zespół egzaminacyjny ust. 10 ustawy, zwanego dalej „wykazem”.
2.
Ustalenie wykazu odbywa się większością głosów obecnych członków zespołu egzaminacyjnego. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Ustalony wykaz przewodniczący zespołu przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 110 dni przed terminem egzaminu konkursowego.
3.
W przypadku gdy Minister Sprawiedliwości zgłosi uwagi do przekazanego wykazu, zespół egzaminacyjny ponownie ustala wykaz, w trybie określonym w ust. 2, uwzględniając zastrzeżenia zgłoszone przez Ministra Sprawiedliwości.
4.
Ponownie ustalony wykaz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 100 dni przed terminem egzaminu konkursowego.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie po podaniu wykazu do publicznej wiadomości informuje na piśmie Krajową Radę Komorniczą oraz rady izb komorniczych o możliwości zgłaszania propozycji pytań testowych wraz z prawidłowymi odpowiedziami i określeniem ich podstawy prawnej na egzamin konkursowy, wskazuje termin, do którego propozycje pytań powinny być nadsyłane, oraz sposób ich zgłaszania zabezpieczający przed nieuprawnionym do nich wglądem.
2.
Propozycje, o których mowa w ust. 1, są zgłaszane przewodniczącemu w postaci elektronicznej lub papierowej, w formie pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej.
1.
Członkowie zespołu egzaminacyjnego zgłaszają w postaci elektronicznej lub papierowej, w toku prac zespołu egzaminacyjnego odpowiednio propozycje:
1)
pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej;
2)
zadań pisemnych na egzamin komorniczy wraz ze wskazaniem istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.
2.
Członkowie zespołu egzaminacyjnego uzgadniają wspólnie treść pytań testowych na egzamin konkursowy oraz treść zadań pisemnych na egzamin komorniczy. Ostateczną treść pytań testowych oraz treść zadań pisemnych ze wskazaniem, na który z dwóch dni egzaminu komorniczego są sporządzone, ustala zespół egzaminacyjny większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.
Po sporządzeniu zestawu pytań testowych w formie testu jednokrotnego wyboru zespół egzaminacyjny sporządza wykaz prawidłowych odpowiedzi wraz z określeniem podstawy prawnej.
4.
Po sporządzeniu zadań pisemnych na egzamin komorniczy zespół egzaminacyjny sporządza opisy istotnych zagadnień.
Przewodniczący sprawdza, czy wykaz prawidłowych odpowiedzi jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu konkursowego oraz z wykazem tytułów aktów prawnych. W przypadku zmiany stanu prawnego zespół egzaminacyjny sporządza nowy wykaz prawidłowych odpowiedzi.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości niezwłocznie po sporządzeniu przygotowany zestaw pytań testowych na egzamin konkursowy wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi albo zadania pisemne ze wskazaniem, na który z dwóch dni egzaminu komorniczego są sporządzone, wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w celu ich wydrukowania i przekazania poszczególnym komisjom egzaminacyjnym.
2.
Opracowany zestaw pytań testowych na egzamin konkursowy, wykaz prawidłowych odpowiedzi, zadania pisemne na egzamin komorniczy oraz opisy istotnych zagadnień umieszcza się w osobnych, opieczętowanych kopertach i przechowuje w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 09.01.2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz. 32]

_____
Niniejsze rozporządzenie na podstawie art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55) z dniem 22.02.2019 r. traci moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...