• Rozporządzenie Ministra S...
  28.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2016.0.312 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

Rozporządzenie określa sposób zakładania oraz prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
księdze wieczystej – należy przez to rozumieć księgę wieczystą prowadzoną w systemie teleinformatycznym;
2)
dotychczasowej księdze wieczystej – należy przez to rozumieć księgę wieczystą, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym;
3)
księdze wieczystej dawnej – należy przez to rozumieć księgę hipoteczną (gruntową, wieczystą) założoną przed dniem 1 stycznia 1947 r.;
4)
adnotacji – należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o skardze kasacyjnej, wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu, wykonanie orzeczenia sądu w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;
5)
wniosku o wpis – należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka, sędziego-komisarza i inne przewidziane w przepisach szczególnych;
6)
EGIB – należy przez to rozumieć ewidencję gruntów i budynków;
7)
RZHLZ – należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych.

DZIAŁ II. OZNACZENIE I STRUKTURA KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Księga wieczysta zawiera cztery działy, podzielone na rubryki i pola. Rubryki i pola mogą być podzielone odpowiednio na podrubryki i podpola.
2.
Pole księgi wieczystej oznacza się niepowtarzalnym numerem składającym się z czterech części określających odpowiednio: dział księgi wieczystej, rubrykę, podrubrykę i numer kolejny pola w ramach podrubryki. Jeżeli dana rubryka nie jest podzielona na podrubryki, trzecią częścią numeru jest cyfra „0”.
3.
Podpola danego pola oznacza się kolejnymi literami alfabetu.
4.
W takiej samej strukturze przechowuje się w systemie teleinformatycznym także dane dotyczące oznaczenia księgi wieczystej.
1.
W przypadku gdy zachodzi potrzeba wpisania w pojedynczym polu więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji,
pole to powtarza się w strukturze księgi wieczystej tyle razy, ile jest elementów wpisu lub adnotacji, tak aby każdy z tych elementów został wpisany w osobnym polu.
2.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba wpisania w strukturę księgi wieczystej więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, dla których przewidziano w tej strukturze odrębne pole.
3.
Pola, w których nie dokonuje się wpisu, pozostawia się niewypełnione.
4.
Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do rubryk, podrubryk i podpól, z tym że w przypadku działów III i IV w strukturze księgi wieczystej powtarza się zestaw rubryk składających się na strukturę działu księgi wieczystej.
Każdy dział księgi wieczystej zawiera rubrykę „wzmianka w księdze wieczystej”, oznaczoną odpowiednio: 1.1 w dziale I-O, 1.10 w dziale I-Sp, 2.1 w dziale II, 3.1 w dziale III i 4.1 w dziale IV, obejmującą odpowiednio pola:
1)
„wzmianka”: 1.1.0.1 w dziale I-O, 1.10.0.1 w dziale I-Sp, 2.1.0.1 w dziale II, 3.1.0.1 w dziale III, 4.1.0.1 w dziale IV – wzmianka o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji, skardze kasacyjnej lub wszczęciu postępowania z urzędu, zawierające w odpowiednich podpolach:
A: „numer wzmianki”: dane, o których mowa w § 71, a w przypadku wzmianki o wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także dane, o których mowa w § 68 ust. 2,
B: „opis wzmianki”: informację o rodzaju żądania;
2)
„chwila zamieszczenia”: 1.1.0.2 w dziale I-O, 1.10.0.2 w dziale I-Sp, 2.1.0.2 w dziale II, 3.1.0.2 w dziale III, 4.1.0.2 w dziale IV – data, godzina, minuta i sekunda zamieszczenia wzmianki w księdze wieczystej;
3)
„chwila wykreślenia”: 1.1.0.3 w dziale I-O, 1.10.0.3 w dziale I-Sp, 2.1.0.3 w dziale II, 3.1.0.3 w dziale III, 4.1.0.3 w dziale IV – data, godzina, minuta i sekunda wykreślenia wzmianki w księdze wieczystej;
4)
„omówienie wykreślenia”: 1.1.0.4 w dziale I-O, 1.10.0.4 w dziale I-Sp, 2.1.0.4 w dziale II, 3.1.0.4 w dziale III, 4.1.0.4 w dziale IV – podstawa wykreślenia lub przyczyna usunięcia wzmianki w księdze wieczystej.
Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryk: 1.1, 1.10, 2.1, 3.1, 4.1.
1.
Działy: I-O, I-Sp, III i IV księgi wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, zawierają rubrykę „komentarz”, oznaczoną odpowiednio: 1.9 w dziale I-O, 1.14 w dziale I-Sp, 3.7 w dziale III i 4.7 w dziale IV, składającą się z jednego pola „komentarz do migracji”, odpowiednio: 1.9.0.1 w dziale I-O, 1.14.0.1 w dziale I-Sp, 3.7.0.1 w dziale III i 4.7.0.1 w dziale IV – zawierającego w odpowiednich podpolach:
A: wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej,
B: ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym.
2.
Dział II księgi wieczystej zawiera rubrykę 2.8 „komentarz”, składającą się z jednego pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji” zawierającego w podpolu A: wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej.

Rozdział 2. Oznaczenie księgi wieczystej

Oznaczenie księgi wieczystej jest podzielone na rubryki: (0.1) – informacje podstawowe, (0.2) – dane o założeniu księgi wieczystej, (0.3) – dane o zamknięciu księgi wieczystej, (0.4) – podstawa zmiany.
1.
Rubryka 0.1 „informacje podstawowe” obejmuje następujące pola:
1)
0.1.0.1 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, na który składają się: czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna; poszczególne elementy numeru oddziela się znakiem „/”;
2)
0.1.0.2 „oznaczenie wydziału” – oznaczenie wydziału właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, podane w odpowiednich podpolach:
A: nazwa sądu,
B: siedziba sądu,
C: kod wydziału,
D: numer wydziału,
E: nazwa wydziału;
3)
0.1.0.3 „typ księgi” – napis wskazujący na rodzaj nieruchomości lub prawa, dla którego jest prowadzona księga wieczysta:
a) dla nieruchomości gruntowej odpowiednio: „nieruchomość gruntowa”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek stanowiący odrębną nieruchomość i urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności”,
b) dla nieruchomości budynkowej: „budynek stanowiący odrębną nieruchomość”,
c) dla nieruchomości lokalowej: „lokal stanowiący odrębną nieruchomość”,
d) dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”.
2.
Oznaczenia kodów wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Rubryka 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” obejmuje następujące pola:
1)
0.2.0.1 „stan w czasie założenia” – wskazanie, że założenie księgi wieczystej następuje:
– dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,
– dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,
– dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,
– dla nieruchomości, dla której prowadzona była dotychczasowa księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,
– w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,
– w wyniku wyodrębnienia lokalu.
Przepis stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2)
0.2.0.2 „chwila zapisania księgi” – data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;
3)
0.2.0.3 „chwila ujawnienia księgi” – data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji; dla księgi wieczystej założonej w systemie teleinformatycznym chwila ujawnienia księgi wieczystej jest zgodna z chwilą zapisania księgi wieczystej wpisaną w polu 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi”;
4)
0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej” – data założenia księgi wieczystej, której treść została przeniesiona z dotychczas ustalonych wzorów do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym.
Rubryka 0.3 „dane o zamknięciu księgi wieczystej” obejmuje następujące pola:
1)
0.3.0.1 „chwila zamknięcia księgi” – data, godzina i minuta zapisu zamknięcia księgi wieczystej, w przypadku odłączenia całości nieruchomości do innej księgi wieczystej, zgodna z datą przyłączenia nieruchomości do tej księgi;
2)
0.3.0.2 „podstawa zamknięcia księgi” – przyczyna zamknięcia księgi wieczystej.
Rubryka 0.4 „podstawa zmiany” obejmuje jedno pole 0.4.0.1 „podstawa zmiany”, przeznaczone na wskazanie przyczyny dokonania zmiany w polach odpowiednio: 0.1.0.3 „typ księgi”, 0.2.0.1 „stan w czasie założenia” i 0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej”, składających się na oznaczenie księgi wieczystej.
W rubryce 0.4 „podstawa zmiany” w polu 0.4.0.1 „podstawa zmiany” jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4.

Rozdział 3. Struktura działu I księgi wieczystej

Dział I księgi wieczystej składa się z działu I-O „Oznaczenie nieruchomości” i działu I-Sp „Spis praw związanych z własnością”.
1.
Dział I-O księgi wieczystej jest podzielony na rubryki: (1.2) – numer nieruchomości, (1.3) – położenie, (1.4) – oznaczenie, (1.5) – obszar, (1.6) – zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków.
2.
Rubryka 1.4 „oznaczenie” jest podzielona na podrubryki: 1.4.1 – działka ewidencyjna, 1.4.2 – budynek, 1.4.3 – urządzenie, 1.4.4 – lokal.
Rubryka 1.2 „numer nieruchomości” obejmuje jedno pole 1.2.0.1 „numer bieżący nieruchomości”, w którym wpisuje się kolejny numer nieruchomości ujawnianej w księdze wieczystej. Zmiana numeru bieżącego nieruchomości następuje tylko w przypadku odłączania lub przyłączania części nieruchomości.
W rubryce 1.3 „położenie” wpisuje się dane określające położenie nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej oraz dane o położeniu lokalu lub budynku, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Rubryka 1.3 „położenie” obejmuje następujące pola:
1)
1.3.0.1 „numer porządkowy” – kolejny numer położenia nieruchomości;
2)
1.3.0.2 „województwo” – nazwa województwa, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3)
1.3.0.3 „powiat” – nazwa powiatu, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; w gminie mającej status miasta na prawach powiatu pole pozostawia się niewypełnione;
4)
1.3.0.4 „gmina” – nazwa gminy lub gminy mającej status miasta na prawach powiatu, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
5)
1.3.0.5 „miejscowość” – nazwa miejscowości, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
6)
1.3.0.6 „dzielnica” – nazwa dzielnicy, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
W rubryce 1.4 „oznaczenie” wpisuje się:
1)
w podrubryce 1.4.1 dane o oznaczeniu działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość;
2)
w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3)
w podrubryce 1.4.3 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości urządzeń stanowiących odrębną własność;
4)
w podrubryce 1.4.4 dane o oznaczeniu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Rubryka 1.4 „oznaczenie” obejmuje:
1)
w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” następujące pola:
a) 1.4.1.1 „identyfikator działki” – identyfikator obiektów bazy danych ewidencyjnych, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 i 2109),
b) 1.4.1.2 „numer działki” – numer działki ewidencyjnej zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
c) 1.4.1.3 „obręb ewidencyjny” – podane w odpowiednich podpolach:
A: numer obrębu lub
B: nazwa obrębu,
w którym jest położona działka ewidencyjna zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
d) 1.4.1.4 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia działki ewidencyjnej,
e) 1.4.1.5 „ulica” – nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest położona działka ewidencyjna w miejscowościach, w których ulice (aleje, place) są oznaczone nazwami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
f) 1.4.1.6 „sposób korzystania” – oznaczenie rodzaju użytku gruntowego dla działki ewidencyjnej; jeżeli w skład działki wchodzą użytki z grupy użytków gruntowych „grunty zabudowane i zurbanizowane”, wpisuje się właściwy rodzaj użytku, a w pozostałych przypadkach wpisuje się użytek gruntowy o największej powierzchni,
g) 1.4.1.7 „odłączenie” – podane w odpowiednich podpolach:
A: numer księgi wieczystej, do której została przyłączona działka ewidencyjna odłączona z danej księgi wieczystej,
B: obszar działki podlegającej odłączeniu,
h) 1.4.1.8 „przyłączenie” – podane w odpowiednich podpolach:
A: numer księgi wieczystej, z której została odłączona działka ewidencyjna do danej księgi wieczystej,
B: obszar działki podlegającej przyłączeniu, także w przypadku, gdy podpole A nie zostało wypełnione,
i) 1.4.1.9 „numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów” – podane w odpowiednich podpolach:
A: numer księgi zaginionej,
B: numer księgi zniszczonej,
C: numer księgi dawnej, która utraciła moc prawną,
D: oznaczenie zbioru dokumentów;
2)
w podrubryce 1.4.2 „budynek” następujące pola:
a) 1.4.2.1 „identyfikator budynku” – identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
b) 1.4.2.2 „identyfikator działki” – identyfikator działki ewidencyjnej, wskazany w polu 1.4.1.1 „identyfikator działki”, na której jest usytuowany budynek,
c) 1.4.2.3 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia budynku,
d) 1.4.2.4 „dane adresowe” – podane w odpowiednich podpolach:
A: nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
B: numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
e) 1.4.2.5 „liczba kondygnacji” – łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych w budynku, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, a jeżeli różne części budynku mają różną liczbę kondygnacji, wpisuje się najwyższą liczbę kondygnacji danego rodzaju,
f) 1.4.2.6 „liczba samodzielnych lokali” – liczba samodzielnych lokali w budynku, z którego mają być wyodrębnione,
g) 1.4.2.7 „powierzchnia użytkowa budynku” – łączne pole powierzchni użytkowej lokali w budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali,
h) 1.4.2.8 „przeznaczenie budynku” – rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
i) 1.4.2.9 „dalszy opis budynku” – w przypadku gdy budynek jest usytuowany na więcej niż jednej nieruchomości – numery wszystkich ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości,
j) 1.4.2.10 „nieruchomość, na której jest usytuowany budynek” – jeżeli budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podane w odpowiednich podpolach:
A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek, lub
B: w razie braku takiej księgi – numer obrębu,
C: w razie braku takiej księgi – numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,
k) 1.4.2.11 „odrębność” – wskazanie, czy budynek stanowi odrębną nieruchomość, czy część składową nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta,
l) 1.4.2.12 „odłączenie” – numer księgi wieczystej, do której został przyłączony budynek odłączony z danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.7 „odłączenie”,
m) 1.4.2.13 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której został odłączony budynek do danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.8 „przyłączenie”,
n) 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach” – podane w odpowiednich podpolach:
A: numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
B: numer księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu,
o) 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” – części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
3)
w podrubryce 1.4.3 „urządzenie” następujące pola:
a) 1.4.3.1 „identyfikator działki” – identyfikator działki ewidencyjnej, wskazany w polu 1.4.1.1 „identyfikator działki”, na której jest usytuowane urządzenie,
b) 1.4.3.2 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia urządzenia,
c) 1.4.3.3 „opis” – opis urządzenia ujawnionego w księdze wieczystej,
d) 1.4.3.4 „odłączenie” – numer księgi wieczystej, do której zostało przyłączone urządzenie odłączone z danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.7 „odłączenie”,
e) 1.4.3.5 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której zostało odłączone urządzenie do danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.8 „przyłączenie”;
4)
w podrubryce 1.4.4 „lokal” następujące pola:
a) 1.4.4.1 „identyfikator lokalu” – identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
b) 1.4.4.2 „ulica” – nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, w którym jest położony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
c) 1.4.4.3 „numer budynku” – numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, w którym jest położony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
d) 1.4.4.4 „numer lokalu” – numer porządkowy, którym został oznaczony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
e) 1.4.4.5 „przeznaczenie lokalu” – oznaczenie funkcji użytkowej lokalu, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
f) 1.4.4.6 „opis lokalu” – podane w odpowiednich podpolach:
A: rodzaj izby,
B: liczba izb wchodzących w skład lokalu,
g) 1.4.4.7 „opis pomieszczeń przynależnych” – podane w odpowiednich podpolach:
A: rodzaj pomieszczenia,
B: liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu,
h) 1.4.4.8 „kondygnacja” – oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne wejście do lokalu,
i) 1.4.4.9 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której lokal został wyodrębniony do danej księgi wieczystej,
j) 1.4.4.10 „nieruchomość zabudowana budynkiem” – dla lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podane w odpowiednich podpolach:
A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym własność spółdzielni lub
B: w razie braku takiej księgi – numer obrębu,
C: w razie braku takiej księgi – numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,
k) 1.4.4.11 „odrębność” – wskazanie, czy lokal stanowi odrębną nieruchomość, czy stanowi przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Rubryka 1.5 „obszar” obejmuje jedno pole 1.5.0.1 „obszar”, w którym wpisuje się odpowiednio obszar nieruchomości gruntowej stanowiący sumę pól powierzchni działek ewidencyjnych albo pole powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, albo pole powierzchni użytkowej lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych.
W rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” wpisuje się wynik badania zgodności danych zapisanych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków.
Rubryka 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” obejmuje następujące pola:
1)
1.6.0.1 „zgodność” – znacznik weryfikacji danych wpisanych w dziale I-O księgi wieczystej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (Z – zgodny, N – niezgodny, B – brak możliwości sprawdzenia zgodności);
2)
1.6.0.2 „chwila sprawdzenia” – data, godzina i minuta ostatniego sprawdzenia zgodności danych zawartych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków;
3)
1.6.0.3 „wersja bazy EGiB” – data ostatniej aktualizacji stanu bazy danych EGiB, z którą jest dokonywana weryfikacja danych wpisanych w dziale I-O.
W dziale I-O jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:
1)
rubryki: 1.3;
2)
podrubryk: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3;
3)
pól: 1.4.1.4, 1.4.1.5, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.2.4, 1.4.2.9, 1.4.2.10, 1.4.2.13, 1.4.2.14, 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.3.5, 1.4.4.6, 1.4.4.7, 1.4.4.9, 1.4.4.10;
4)
podpól: 1.4.1.9A, 1.4.1.9B, 1.4.1.9C, 1.4.1.9D.
1.
Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” składa się z rubryki (1.11) – spis praw.
2.
Rubryka 1.11 „spis praw” jest podzielona na podrubryki: 1.11.1 – spis praw związanych z własnością, 1.11.2 – prawo użytkowania wieczystego, 1.11.3 – opis spółdzielni mieszkaniowej.
Podrubryka 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” obejmuje pola:
1)
1.11.1.1 „numer prawa” – kolejny numer prawa ujawnianego w dziale I-Sp księgi wieczystej;
2)
1.11.1.2 „napis” – napis w brzmieniu:
a) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”,
b) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”,
c) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”,
d) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia
stanowiącego odrębny przedmiot własności”;
3)
1.11.1.3 „rodzaj prawa” – rodzaj ujawnianego prawa związanego z własnością nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu;
4)
1.11.1.4 „treść prawa” – treść prawa, o którym mowa w pkt 3, innego niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, chyba że treść prawa została ujawniona w polu 3.4.1.2 „treść wpisu” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej prawem;
5)
1.11.1.5 „księga powiązana” – dla prawa związanego z własnością nieruchomości ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, podane w odpowiednich podpolach:
A: numer tej księgi wieczystej,
B: kolejny numer wpisu, pod którym w polu 3.2.0.1 „numer wpisu” księgi wieczystej wskazanej w podpolu A zostało ujawnione prawo;
6)
1.11.1.6 „udział związany” – jeżeli prawem, o którym mowa w pkt 3, jest własność lub prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości, ujawnia się w odpowiednich podpolach:
A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
C: numer księgi wieczystej, w której ujawniono udział,
D: numer udziału w prawie, pod którym w polu 2.3.0.1 „numer udziału w prawie” księgi wieczystej, wskazanej w podpolu C, został ujawniony udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;
7)
1.11.1.7 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie prawa z powołaniem pól, których zmiana dotyczy.
Podrubryka 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” obejmuje następujące pola:
1)
1.11.2.1 „okres użytkowania” – termin, do kiedy zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;
2)
1.11.2.2 „sposób korzystania” – sposób korzystania z nieruchomości wynikający z umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
Podrubryka 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej” obejmuje następujące pola:
1)
pole: 1.11.3.1 „nazwa spółdzielni mieszkaniowej” – nazwa spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
2)
pole: 1.11.3.2 „siedziba spółdzielni mieszkaniowej” – siedziba spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3)
pole: 1.11.3.3 „REGON spółdzielni mieszkaniowej” – numer identyfikacyjny REGON spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
W dziale I-Sp jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:
1)
podrubryki: 1.11.1;
2)
pól: 1.11.1.5, 1.11.1.6, 1.11.1.7.

Rozdział 4. Struktura działu II księgi wieczystej

1.
Dział II „Własność” jest podzielony na rubryki: (2.2) – właściciel, (2.3) – właściciel wyodrębnionego lokalu, (2.4) – użytkownik wieczysty, (2.5) – uprawniony.
2.
Rubryka 2.2 „właściciel” jest podzielona na podrubryki: 2.2.1 – udział, 2.2.2 – Skarb Państwa, 2.2.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.2.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.2.5 – osoba fizyczna.
3.
Rubryka 2.4 „użytkownik wieczysty” jest podzielona na podrubryki: 2.4.1 – napis, 2.4.2 – udział, 2.4.3 – Skarb Państwa, 2.4.4 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.4.5 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.4.6 – osoba fizyczna.
4.
Rubryka 2.5 „uprawniony” jest podzielona na podrubryki: 2.5.1 – udział, 2.5.2 – Skarb Państwa, 2.5.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.5.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.5.5 – osoba fizyczna.
W podrubrykach odpowiednio: 2.2.1, 2.4.2, 2.5.1 „udział” oznacza się udział w prawie do nieruchomości lub udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.
W rubryce 2.2 „właściciel” wpisuje się osobę właściciela lub współwłaściciela.
Rubryka 2.2 „właściciel” obejmuje:
1)
w podrubryce 2.2.1 „udział” następujące pola:
a) 2.2.1.1 „numer udziału w prawie” – kolejny numer udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,
b) 2.2.1.2 „wielkość udziału” – wielkość udziału Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku międzygminnego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub osoby fizycznej w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,
c) 2.2.1.3 „rodzaj wspólności” – jeżeli prawo przysługuje kilku podmiotom wspólnie – rodzaj wspólności, w której udziały nie są oznaczone;
2)
w podrubryce 2.2.2 „Skarb Państwa” następujące pola: szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwową jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd:
a) 2.2.2.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,
b) 2.2.2.2 „nazwa” – nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,
c) 2.2.2.3 „siedziba” – siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,
d) 2.2.2.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,
e) 2.2.2.5 „rola instytucji” – wskazanie roli instytucji przez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa, osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowa jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,
f) 2.2.2.6 „KRS” – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli organ reprezentujący Skarb Państwa, osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowa jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd, zostały wpisane do tego rejestru;
3)
w podrubryce 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” następujące pola: szczegółowe dane identyfikujące jednostkę samorządu terytorialnego lub związek międzygminny:
a) 2.2.3.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,
b) 2.2.3.2 „nazwa” – nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,
c) 2.2.3.3 „siedziba” – siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,
d) 2.2.3.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku, szczegółowe dane identyfikujące samorządową jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd:
e) 2.2.3.5 „nazwa uprawnionego” – nazwa samorządowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,
f) 2.2.3.6 „siedziba uprawnionego” – siedziba samorządowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,
g) 2.2.3.7 „REGON uprawnionego” – numer identyfikacyjny REGON samorządowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd;
4)
w podrubryce 2.2.4 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną” następujące pola: szczegółowe dane identyfikujące osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
a) 2.2.4.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,
b) 2.2.4.2 „nazwa” – nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a w przypadku przedsiębiorcy – firma,
c) 2.2.4.3 „siedziba” – siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną,
d) 2.2.4.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, jeżeli przepisy odrębne przewidują nadanie jej numeru,
e) 2.2.4.5 „stan przejściowy” – w upadłości, w likwidacji lub w organizacji,
f) 2.2.4.6 „KRS” – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zostały wpisane do tego rejestru;
5)
w podrubryce 2.2.5 „osoba fizyczna” następujące pola: szczegółowe dane identyfikujące osobę fizyczną:
a) 2.2.5.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,
b) 2.2.5.2 „imię pierwsze” – pierwsze imię,
c) 2.2.5.3 „imię drugie” – drugie imię,
d) 2.2.5.4 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,
e) 2.2.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego,
f) 2.2.5.6 „imię ojca” – imię ojca,
g) 2.2.5.7 „imię matki” – imię matki,
h) 2.2.5.8 „PESEL” – numer ewidencyjny PESEL osoby fizycznej, chyba że odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru.
W rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” wpisuje się właściciela lub współwłaściciela lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.
Rubryka 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” jest podzielona na pola:
1)
2.3.0.1 „numer udziału w prawie” – kolejny numer udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;
2)
2.3.0.2 „napis” – odpowiednio jak w polu: 2.4.1.1 „napis”;
3)
2.3.0.3 „wielkość udziału” – podana w odpowiednim podpolu:
A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
4)
2.3.0.4 „numer księgi” – numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość;
5)
2.3.0.5 „numer lokalu” – numer wpisany w polu 1.4.4.4 księgi wieczystej, o której mowa w pkt 4.
W rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty” wpisuje się osobę użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego.
1.
Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty” użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego) ujawnia się w polach odpowiednich do pól rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33, z uwzględnieniem ust. 2.
2.
Podrubryka 2.4.1 „napis” obejmuje jedno pole 2.4.1.1 „napis” – napis w brzmieniu:
1)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;
2)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;
3)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;
4)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”.
W rubryce 2.5 „uprawniony” wpisuje się osobę uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33.
W dziale II jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:
1)
rubryki: 2.3;
2)
podrubryk: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5;
3)
pól: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1, 2.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1, 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1.

Rozdział 5. Struktura działu III księgi wieczystej

1.
Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” jest podzielony na rubryki: (3.2) – numer wpisu, (3.3) – napis, (3.4) – treść wpisu.
2.
Rubryka 3.4 „treść wpisu” jest podzielona na podrubryki: 3.4.1 – treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia, 3.4.2 – Skarb Państwa, 3.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 3.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 3.4.5 – osoba fizyczna, 3.4.6 – wskazanie innej nieruchomości.
Rubryka 3.2 „numer wpisu” obejmuje jedno pole 3.2.0.1 „numer wpisu”, w którym wpisuje się oznaczenie kolejnego wpisu w dziale III księgi wieczystej.
Rubryka 3.3 „napis” obejmuje jedno pole 3.3.0.1 „napis”, w którym ujawnia się napis w brzmieniu:
1)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;
2)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;
3)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;
4)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;
5)
„wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.
W rubryce 3.4 „treść wpisu” wpisuje się treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń i osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone.
Rubryka 3.4 „treść wpisu” obejmuje:
1)
w podrubryce 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” następujące pola:
a) 3.4.1.1 „rodzaj wpisu” – wskazanie rodzaju dokonywanego wpisu poprzez wpisanie: ograniczone prawo rzeczowe, ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, prawo osobiste, roszczenie, ostrzeżenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością, inny wpis,
b) 3.4.1.2 „treść wpisu”:
– przy wpisie ograniczonego prawa rzeczowego – ujawnia się rodzaj prawa oraz sposób i zakres wykonywania ograniczonego prawa rzeczowego,
– przy wpisie ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – wymienia się prawo, przeciwko któremu jest ono skierowane, oraz osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone,
– przy wpisie ostrzeżenia – ujawnia się rodzaj ostrzeżenia określony w postanowieniu sądu lub prokuratora,
– przy wpisie roszczenia – ujawnia się treść roszczenia i wskazanie prawa, którego roszczenie dotyczy,
– przy wpisie prawa osobistego – ujawnia się rodzaj ujawnianego prawa oraz treść prawa,
– przy wpisie ograniczenia w rozporządzeniu nieruchomością – ujawnia się rodzaj ograniczenia i sposób ograniczenia,
– przy innym wpisie – wymienia się rodzaj ujawnianych danych,
c) 3.4.1.3 „przedmiot wykonywania” – jeżeli wykonywanie prawa ograniczono do części nieruchomości lub ujawnione roszczenie lub ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością dotyczy tylko części nieruchomości – wskazanie tej części; w przypadku nieruchomości gruntowej – według danych ewidencji gruntów i budynków,
d) 3.4.1.4 „pierwszeństwo” – wskazanie, że właściciel lub użytkownik wieczysty dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed tym prawem lub roszczeniem wyższego lub równego z tym prawem lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,
e) 3.4.1.5 „prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa” – numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywane z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,
f) 3.4.1.6 „nieruchomość współobciążona” – podane w odpowiednich podpolach:
A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej, do której przeniesiono prawo, roszczenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością lub ostrzeżenie,
B: numer wpisu, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej prawem, roszczeniem, ograniczeniem lub ostrzeżeniem ujawniono to prawo, roszczenie, ograniczenie lub ostrzeżenie,
g) 3.4.1.7 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;
2)
w podrubryce: 3.4.2 – „Skarb Państwa”, 3.4.3 – „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 3.4.4 – „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”, 3.4.5 – „osoba fizyczna”: przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach osobę uprawnioną według treści prawa lub roszczenia lub osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone, ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II „własność” rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”;
3)
w podrubryce 3.4.6 „wskazanie innej nieruchomości” następujące pola:
a) 3.4.6.1 „numer księgi” – numer księgi, w której ujawniono nieruchomość władnącą,
b) 3.4.6.2 „inne informacje” – inne istotne informacje o nieruchomości wskazanej w polu 3.4.6.1 „numer księgi”.
W dziale III jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:
1)
zestawu rubryk: 3.2, 3.3, 3.4;
2)
podrubryk: 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6;
3)
pól: 3.4.1.6, 3.4.1.7.

Rozdział 6. Struktura działu IV księgi wieczystej

1.
Dział IV „Hipoteka” jest podzielony na rubryki: (4.2) – numer hipoteki (roszczenia), (4.3) – napis, (4.4) – treść wpisu, (4.8) – uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
2.
Rubryka 4.4 „treść wpisu” jest podzielona na podrubryki: 4.4.1 – treść hipoteki (roszczenia), 4.4.2 – Skarb Państwa, 4.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 – osoba fizyczna.
Rubryka 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)” obejmuje jedno pole 4.2.0.1 „numer hipoteki (roszczenia)”, w którym wpisuje się kolejny numer hipoteki (roszczenia) ujawnianej w księdze wieczystej.
Rubryka 4.3 „napis” obejmuje jedno pole 4.3.0.1 „napis” – napis w brzmieniu:
1)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;
2)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;
3)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;
4)
„wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;
5)
„wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.
W rubryce 4.4 „treść wpisu” wpisuje się dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub dane dotyczące administratora hipoteki.
Rubryka 4.4 „treść wpisu” obejmuje:
1)
w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” następujące pola:
a) 4.4.1.1 „rodzaj hipoteki (roszczenia)” – wskazanie rodzaju hipoteki ujawnianej w księdze wieczystej; w przypadku roszczenia o ustanowienie hipoteki – treść roszczenia co do rodzaju hipoteki, której dotyczy roszczenie,
b) 4.4.1.2 „suma” – wyrażona cyframi arabskimi oznaczona suma hipoteki lub suma hipoteki, która ma być ustanowiona według treści roszczenia,
c) 4.4.1.3 „suma słownie” – wyrażona słownie suma hipoteki,
d) 4.4.1.4 „waluta sumy” – oznaczenie pieniądza, w jakim jest wyrażona hipoteka,
e) 4.4.1.5 „odsetki” – określenie w odpowiednich podpolach:
A: rodzaju odsetek,
B: wysokości odsetek,
f) 4.4.1.6 „udział” – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest udział w prawie – wskazanie numeru udziału w prawie ujawnionego w dziale II,
g) 4.4.1.7 „hipoteka na wierzytelności hipotecznej” – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest wierzytelność hipoteczna – wskazanie numeru hipoteki zabezpieczającej tę wierzytelność hipoteczną,
h) 4.4.1.8 „oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego” – oznaczenie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wynikających z określonych stosunków prawnych, określane w odpowiednich podpolach:
A: „numer wierzytelności” – kolejny numer wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
B: „wierzytelność” – oznaczenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
C: „stosunek prawny” – oznaczenie stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność zabezpieczona hipoteką,
i) 4.4.1.9 „termin zapłaty” – termin zapłaty zabezpieczonej wierzytelności, w przypadku kredytu – termin spłaty kredytu,
j) 4.4.1.10 „pierwszeństwo” – wskazanie, że:
– właściciel, użytkownik wieczysty lub uprawniony dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed hipoteką lub roszczeniem wyższego lub równego z tą hipoteką lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,
– hipotece zabezpieczającej przelaną wierzytelność przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,
– hipoteka powstała w wyniku podziału hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi ze wskazaniem numeru tej hipoteki,
– hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,
– hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,
– wierzycielowi hipotecznemu przysługuje roszczenie o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca hipotecznego dotyczy roszczenie,
k) 4.4.1.11 „hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa” – numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywane z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,
l) 4.4.1.12 „księga współobciążona” – podane w odpowiednich podpolach:
A: numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawnianą w księdze wieczystej,
B: numer, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawniono tę hipotekę,
m) 4.4.1.13 „inne informacje”:
– informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej przez inny wydział ksiąg wieczystych dla nieruchomości współobciążonej hipoteką łączną oraz nazwa i siedziba sądu prowadzącego tę księgę wieczystą,
– informacje o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
– informacje o wpisaniu hipoteki do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych,
– informacje o zakresie zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności w przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki,
– informacje o sposobie podziału hipoteki w razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,
– informacje o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
– inne istotne informacje o treści hipoteki lub roszczenia lub wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub roszczeniem, niewymienione w żadnym z powyższych podpól i pól,
n) 4.4.1.14 „numer hipoteki w RZHLZ” – jeżeli hipoteka zabezpieczająca wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych – numer, pod jakim hipoteka została wpisana w rejestrze,
o) 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;
2)
w podrubryce: 4.4.2 – Skarb Państwa, 4.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 – osoba fizyczna: przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub administratora hipoteki ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II „własność”, rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”, a w przypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku w polu 4.4.4.1 „nazwa” wpisuje się firmę banku i określenie oddziału, w przypadku zaś hipoteki zabezpieczającej wierzytelność spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – nazwę SKOK; w przypadku ujawnienia administratora hipoteki dodatkowo w polach 4.4.2.5, 4.4.3.7, 4.4.4.5, 4.4.5.8 „administrator hipoteki” wpisuje się informację „administrator hipoteki”.
Rubryka 4.8 „uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym” obejmuje jedno pole 4.8.0.1 „uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym”, w którym wpisuje się uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca uprawnienie dotyczy; w przypadku częściowego opróżnienia miejsca hipotecznego dodatkowo ujawnia się część, w jakiej właścicielowi przysługuje uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
W dziale IV jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:
1)
zestawu rubryk: 4.2, 4.3, 4.4;
2)
podrubryk: 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5;
3)
pól: 4.4.1.6, 4.4.1.7, 4.4.1.8, 4.4.1.10, 4.4.1.12, 4.4.1.15, 4.8.0.1.

DZIAŁ III. STRUKTURA INFORMACJI O WNIOSKU, PODSTAWIE WPISU I ADNOTACJI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

Rozdział 1. Struktura danych o wniosku i wpisie w księdze wieczystej

1.
Struktura danych o wniosku i chwili wpisu lub adnotacji w księdze wieczystej składa się z jednej rubryki „dane o wniosku i chwili wpisu” – odpowiednio: 1.8 w dziale I-O, 1.13 w dziale I-Sp, 2.7 w dziale II, 3.6 w dziale III i 4.6 w dziale IV.
2.
Rubryka „dane o wniosku i chwili wpisu” jest podzielona na podrubryki: „dane o wniosku” – odpowiednio 1.8.1 w dziale I-O, 1.13.1 w dziale I-Sp, 2.7.1 w dziale II, 3.6.1 w dziale III i 4.6.1 w dziale IV oraz „chwila wpisu” – odpowiednio 1.8.2 w dziale I-O, 1.13.2 w dziale I-Sp, 2.7.2 w dziale II, 3.6.2 w dziale III i 4.6.2 w dziale IV.
W rubryce „dane o wniosku i chwili wpisu” wpisuje się dane o wniosku lub postępowaniu wszczętym z urzędu na skutek zawiadomienia sądu, organu administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków lub notariusza sporządzającego akt poświadczenia dziedziczenia oraz ujawnia się chwilę wpisu.
Rubryka „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio: 1.8 w dziale I-O, 1.13 w dziale I-Sp, 2.7 w dziale II, 3.6 w dziale III, 4.6 w dziale IV – obejmuje:
1)
w podrubryce „dane o wniosku” odpowiednio: 1.8.1 w dziale I-O, 1.13.1 w dziale I-Sp, 2.7.1 w dziale II, 3.6.1 w dziale III, 4.6.1 w dziale IV następujące pola:
a) 1.8.1.1, 1.13.1.1, 2.7.1.1, 3.6.1.1, 4.6.1.1 „chwila wpływu” – data, godzina i minuta, a w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także sekunda wpływu wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu,
b) 1.8.1.2, 1.13.1.2, 2.7.1.2, 3.6.1.2, 4.6.1.2 „rodzaj dziennika” – rodzaj dziennika, w którym zarejestrowano wniosek o wpis lub w którym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,
c) 1.8.1.3, 1.13.1.3, 2.7.1.3, 3.6.1.3, 4.6.1.3 „numer dziennika” – numer wniosku z chwili dokonywania wpisu lub numer nadany postępowaniu wszczętemu z urzędu; jeżeli numer ulegał zmianie – wskazanie ostatniego numeru, pod którym było prowadzone postępowanie,
d) 1.8.1.4, 1.13.1.4, 2.7.1.4, 3.6.1.4, 4.6.1.4 „czy z urzędu” – wskazanie, czy numer dziennika jest numerem nadanym postępowaniu wszczętemu z urzędu,
e) 1.8.1.5, 1.13.1.5, 2.7.1.5, 3.6.1.5, 4.6.1.5 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się wniosek albo wydruk wniosku,
f) 1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli wniosek albo wydruk wniosku dołączono do akt innej księgi wieczystej;
2)
w podrubryce „chwila wpisu” odpowiednio: 1.8.2 w dziale I-O, 1.13.2 w dziale I-Sp, 2.7.2 w dziale II, 3.6.2 w dziale III, 4.6.2 w dziale IV pola: 1.8.2.1, 1.13.2.1, 2.7.2.1, 3.6.2.1, 4.6.2.1 „chwila wpisu” – data lub chwila dokonania wpisu, przeniesiona podczas migracji, lub data, godzina i minuta wprowadzana w momencie dokonania wpisu.

Rozdział 2. Struktura informacji o podstawie wpisu w dziale I-O księgi wieczystej

Informacja o podstawie oznaczenia lub sprostowania oznaczenia w dziale I-O składa się z jednej rubryki (1.7) – podstawa oznaczenia (sprostowania), podzielonej na pola:
1)
1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” – rodzaj dokumentu ewidencji gruntów i budynków lub spółdzielni mieszkaniowej, stanowiący podstawę oznaczenia lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O;
2)
1.7.0.2 „data sporządzenia” – data sporządzenia dokumentu będącego podstawą dokonania wpisu lub data bezpośredniego sprawdzenia;
3)
1.7.0.3 „nazwa organu” – nazwa organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków lub nazwa spółdzielni mieszkaniowej;
4)
1.7.0.4 „siedziba organu” – siedziba organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków lub spółdzielni mieszkaniowej;
5)
1.7.0.5 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt, pod którymi znajduje się dokument stanowiący podstawę oznaczenia nieruchomości lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O albo jego wydruk;
6)
1.7.0.6 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument stanowiący podstawę oznaczenia nieruchomości lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O dołączono do akt innej księgi wieczystej albo jego wydruk.
Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryki 1.7.

Rozdział 3. Struktura informacji o podstawie wpisu w działach I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej

1.
Informacja o podstawie wpisu w dziale I-Sp składa się z jednej rubryki (1.12) – podstawa wpisu.
2.
Rubryka 1.12 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 1.12.1 – akt notarialny, 1.12.2 – decyzja administracyjna, 1.12.3 – orzeczenie sądu, 1.12.4 – inna podstawa.
Rubryka 1.12 „podstawa wpisu” obejmuje:
1)
w podrubryce 1.12.1 „akt notarialny” następujące pola:
a) 1.12.1.1 „tytuł aktu” – tytuł aktu notarialnego,
b) 1.12.1.2 „numer rep A” – numer repertorium A prowadzonego przez notariusza,
c) 1.12.1.3 „data sporządzenia” – data sporządzenia aktu notarialnego,
d) 1.12.1.4 „imię pierwsze” – imię pierwsze notariusza (zastępcy notariusza),
e) 1.12.1.5 „imię drugie” – imię drugie notariusza (zastępcy notariusza),
f) 1.12.1.6 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),
g) 1.12.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),
h) 1.12.1.8 „siedziba” – siedziba kancelarii notarialnej,
i) 1.12.1.9 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się akt notarialny,
j) 1.12.1.10 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;
2)
w podrubryce 1.12.2 „decyzja administracyjna” następujące pola:
a) 1.12.2.1 „przedmiot decyzji” – określenie rodzaju decyzji, wynikającej z podstawy prawnej jej wydania,
b) 1.12.2.2 „numer decyzji” – numer decyzji,
c) 1.12.2.3 „data wydania decyzji” – data wydania decyzji,
d) 1.12.2.4 „oznaczenie organu” – oznaczenie organu, który wydał decyzję,
e) 1.12.2.5 „siedziba organu” – siedziba organu, który wydał decyzję,
f) 1.12.2.6 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się decyzja administracyjna albo wydruk decyzji administracyjnej,
g) 1.12.2.7 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli decyzję administracyjną albo wydruk decyzji administracyjnej dołączono do akt innej księgi wieczystej;
3)
w podrubryce 1.12.3 „orzeczenie sądu” następujące pola:
a) 1.12.3.1 „rodzaj i przedmiot orzeczenia” – określenie rodzaju i przedmiotu orzeczenia,
b) 1.12.3.2 „sygnatura akt” – określenie sygnatury akt,
c) 1.12.3.3 „data wydania orzeczenia” – data wydania orzeczenia,
d) 1.12.3.4 „nazwa sądu” – wskazanie sądu, który wydał orzeczenie, wraz z określeniem nazwy i numeru wydziału,
e) 1.12.3.5 „siedziba sądu” – siedziba sądu, który wydał orzeczenie,
f) 1.12.3.6 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się orzeczenie sądu albo dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego,
g) 1.12.3.7 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli orzeczenie sądu albo dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego dołączono do akt innej księgi wieczystej;
4)
w podrubryce 1.12.4 „inna podstawa” następujące pola:
a) 1.12.4.1 „wskazanie podstawy” – szczegółowy opis dokumentu, obejmujący dane o jego treści, a jeżeli podstawą jest przepis prawa stanowiący podstawę wpisu – rodzaj i tytuł aktu prawnego oraz wskazanie miejsca ogłoszenia,
b) 1.12.4.2 „sygnatura” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument opatrzony sygnaturą – wskazanie tej sygnatury, zaś w przypadku gdy podstawą wpisu jest akt prawny – powołanie numeru jednostki redakcyjnej tego aktu,
c) 1.12.4.3 „data wydania” – data wystawienia dokumentu, a jeżeli podstawą wpisu jest akt prawny – wskazanie daty jego uchwalenia lub wydania,
d) 1.12.4.4 „wystawca” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie jego wystawcy, zaś w przypadku gdy podstawą wpisu jest akt prawny niebędący ustawą – wskazanie organu, który wydał ten akt,
e) 1.12.4.5 „numer karty akt” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie numeru lub numerów karty akt
księgi wieczystej, pod którymi znajduje się ten dokument albo wydruk dokumentu,
f) 1.12.4.6 „numer księgi” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie numeru księgi wieczystej, jeżeli dokument albo wydruk dokumentu dołączono do akt innej księgi wieczystej.
1.
Informacja o podstawie nabycia w dziale II składa się z jednej rubryki (2.6) – podstawa nabycia.
2.
Rubryka 2.6 „podstawa nabycia” jest podzielona na podrubryki: 2.6.1 – akt notarialny, 2.6.2 – decyzja administracyjna, 2.6.3 – orzeczenie sądu, 2.6.4 – inna podstawa.
Przy dokonywaniu wpisów w dziale II w rubryce „podstawa nabycia” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 60.
1.
Informacja o podstawie wpisu w dziale III składa się z jednej rubryki (3.5) – podstawa wpisu.
2.
Rubryka 3.5 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 3.5.1 – akt notarialny, 3.5.2 – decyzja administracyjna, 3.5.3 – orzeczenie sądu, 3.5.4 – inna podstawa.
Przy dokonywaniu wpisów w dziale III w rubryce „podstawa wpisu” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 60.
1.
Informacja o podstawie wpisu w dziale IV składa się z jednej rubryki (4.5) – podstawa wpisu.
2.
Rubryka 4.5 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 4.5.1 – akt notarialny, 4.5.2 – decyzja administracyjna, 4.5.3 – orzeczenie sądu, 4.5.4 – inna podstawa.
Przy dokonywaniu wpisów w dziale IV w rubryce „podstawa wpisu” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 60.
Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryk: 1.12, 2.6, 3.5, 4.5.

DZIAŁ IV. OPERACJE NA KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Wzmianka o wniosku złożonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obejmująca numer wzmianki, umieszczana jest automatycznie w księdze wieczystej wskazanej we wniosku, odpowiednio w podpolach: 1.1.0.1A, 1.10.0.1A, 2.1.0.1A, 3.1.0.1A, 4.1.0.1A „numer wzmianki”, z chwilą zarejestrowania wniosku w centralnym repertorium wniosków elektronicznych.
2.
Numer wzmianki o wniosku, o której mowa w ust. 1, składa się z oznaczenia centralnego repertorium wniosków elektronicznych (REP.C), czteroznakowego kodu podmiotu składającego wniosek, kolejnego numeru w centralnym repertorium wniosków elektronicznych, którym został oznaczony wniosek, z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku.
3.
Określa się następujące czteroznakowe kody podmiotów:
1)
NOTA – dla notariuszy;
2)
KOMO – dla komorników;
3)
USKA – dla naczelników urzędów skarbowych;
4)
KREP – dla Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
Niezależnie od liczby żądań zawartych we wniosku złożonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w danym dziale księgi wieczystej system teleinformatyczny umieszcza jedną wzmiankę o wniosku, o której mowa w § 68 ust. 1.
Umieszczenie wzmianki o wniosku, o której mowa w § 68 ust. 1, przez system teleinformatyczny nie wyłącza obowiązku zamieszczenia wzmianki o wniosku w odpowiednim dziale księgi wieczystej niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych.
Numer wzmianki o wniosku zamieszczanej po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych składa się z kodu wydziału, kolejnego numeru dziennika ksiąg wieczystych (dz. kw.), którym został oznaczony wniosek, z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku i numeru żądania.
1.
Po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych, z chwilą zarejestrowania żądania wniosku w dziale, którego dotyczy żądanie, odpowiednio w podpolach: 1.1.0.1A, 1.10.0.1A, 2.1.0.1A, 3.1.0.1A, 4.1.0.1A „numer wzmianki” zamieszcza się numer wzmianki o wniosku, o którym mowa w § 71, oraz odpowiednio w podpolach: 1.1.0.1B, 1.10.0.1B, 2.1.0.1B, 3.1.0.1B, 4.1.0.1B „opis wzmianki” zamieszcza się opis wzmianki.
2.
Jeżeli wniosek zawiera więcej niż jedno żądanie, zamieszcza się tyle wzmianek i ich opisów, ile żądań zawiera wniosek.
3.
Wzmiankę o wniosku o odłączenie części lub całości nieruchomości lub wyodrębnienie lokalu zamieszcza się w podpolu 1.1.0.1A „numer wzmianki” oraz w podpolu 1.1.0.1B „opis wzmianki” księgi, której dotyczy wniosek, a w przypadku żądania przyłączenia odłączonej części lub całości nieruchomości do już istniejącej księgi – także w podpolu 1.1.0.1A „numer wzmianki” oraz w podpolu 1.1.0.1B „opis wzmianki” tej księgi.
Umieszczona automatycznie wzmianka o wniosku, o której mowa w § 68 ust. 1, wykreślana jest automatycznie przez system teleinformatyczny z chwilą wykreślenia ostatniej w danym dziale księgi wieczystej wzmianki o wniosku zamieszczonej po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych.
1.
Informację o podstawie wykreślenia wzmianki zamieszcza się odpowiednio w polach: 1.1.0.4, 1.10.0.4, 2.1.0.4, 3.1.0.4, 4.1.0.4 „omówienie wykreślenia”.
2.
Omyłkowo zamieszczoną wzmiankę o wniosku usuwa się ze wskazaniem odpowiednio w polu, o którym mowa w ust. 1, informacji o przyczynie jej usunięcia. W razie potrzeby wzmiankę o wniosku zamieszcza się w sposób, o którym mowa w § 72.
W księdze wieczystej wraz z zamieszczeniem lub wykreśleniem wzmianki o wniosku system teleinformatyczny automatycznie zapisuje datę, godzinę, minutę i sekundę jej zamieszczenia w polach odpowiednio: 1.1.0.2, 1.10.0.2, 2.1.0.2, 3.1.0.2, 4.1.0.2 lub wykreślenia w polach odpowiednio: 1.1.0.3, 1.10.0.3, 2.1.0.3, 3.1.0.3, 4.1.0.3.
Przepisy § 71 i § 72 oraz § 74 i § 75 stosuje się odpowiednio do wzmianki o wszczęciu postępowania z urzędu, o apelacji, o skardze kasacyjnej i o skardze na orzeczenie referendarza sądowego.
1.
Wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej dokonuje się wielkimi literami.
2.
Wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej dokonuje się z użyciem znaków pisarskich dopuszczalnych w systemie teleinformatycznym.
3.
Przy dokonywaniu wpisów można posługiwać się jedynie skrótami przyjętymi w systemie teleinformatycznym ksiąg wieczystych.
4.
Wykaz znaków pisarskich dopuszczalnych w systemie teleinformatycznym oraz zasady wpisu danych w przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru budynków lub wypisu z kartoteki budynków, a także wyrysu z mapy ewidencyjnej, sporządzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
2.
Jeżeli zmiana oznaczenia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, podstawę wpisu w księdze wieczystej stanowi wypis z rejestru gruntów.
3.
Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały opatrzone klauzulą właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.
4.
Oznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste dokonuje się na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5.
Jeżeli odrębna własność budynku powstała jednocześnie z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę oznaczenia budynku stanowi umowa użytkowania wieczystego i sprzedaży budynku lub decyzja administracyjna właściwego organu.
6.
W przypadku gdy odrębna własność budynku i innego urządzenia powstała po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę ich oznaczenia stanowią wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane o budynku dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej oraz dane dotyczące przeznaczenia budynku, o ile z powyższych dokumentów te dane nie wynikają.
Lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, a także wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali.
1.
Podstawą oznaczenia lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową.
2.
Podstawą oznaczenia domu jednorodzinnego, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu domu jednorodzinnego, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz wypis z rejestru gruntów.
Obszar nieruchomości gruntowej, powierzchnię użytkową budynku, powierzchnię użytkową lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wyraża się w jednostce miary określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości nie wymaga wprowadzenia zmian w rubrykach obejmujących dane o podstawie oznaczenia nieruchomości i dane o wniosku.
Jeżeli budynek lub urządzenie, które mają być przedmiotem ujawnienia w księdze wieczystej, są położone na więcej niż jednej nieruchomości, dla których są prowadzone księgi wieczyste, ujawnienia dokonuje się w każdej z ksiąg przez wypełnienie odpowiednio pól 1.4.2.10 lub 1.4.3.3.
W dziale I-O w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” odnotowuje się wynik sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi ewidencji gruntów i budynków.
Wpisu zmiany imion i nazwisk, firm oraz nazw i siedzib podmiotów ujawnionych w działach II, III i IV księgi wieczystej dokonuje się na podstawie dokumentów urzędowych.
Dokonując wpisu w księdze wieczystej, na podstawie danych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, uzupełnia się dane podmiotów ujawnionych w poszczególnych działach księgi wieczystej, w polach podrubryk „Skarb Państwa”, „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną” lub „osoba fizyczna”.
1.
Przy dokonywaniu wpisu prawa użytkowania wieczystego wpisy właściciela nieruchomości nie ulegają zmianie.
2.
W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wykreśla się wpis w dziale I-Sp w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz wszystkie wpisy ujawnione w dziale II „własność” i w tym dziale w rubryce „właściciel” ujawnia się nowego właściciela pod kolejnym numerem udziału w prawie.
3.
W przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego wykreśla się wpis w dziale I-Sp w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz wszystkie wpisy ujawnione w dziale II „własność”, które dotyczą użytkownika wieczystego.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, we wszystkich działach księgi wieczystej usuwa się też napisy, które były zamieszczone w związku z wykreślanym wpisem.
1.
W przypadku dokonywania wpisu prawa użytkowania wieczystego w działach księgi wieczystej, w których jest dokonywany wpis, z wyjątkiem działu I-O, ujawnia się napis „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego” odpowiednio w polach: 1.11.1.2, 2.3.0.2, 2.4.1.1, 3.3.0.1, 4.3.0.1.
2.
W przypadku ujawnienia budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie wyrazów: „i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”.
3.
W przypadku ujawnienia urządzenia stanowiącego odrębną własność napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie wyrazów: „i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”.
W dziale II „własność” w kolejnych rubrykach „podstawa nabycia” wpisuje się wszystkie podstawy nabycia odnoszące się do ujawnienia przejścia prawa po ostatniej osobie ujawnionej.
Jeżeli prawo przysługuje kilku osobom wspólnie, wymienia się we wpisie udział każdego ze współuprawnionych wyrażony ułamkiem zwykłym, a przy dokonywaniu kolejnego wpisu wielkość udziału w prawie przelicza się przez sprowadzenie do wspólnego mianownika.
Wpisu dotyczącego sposobu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną oraz oznaczenia osoby zarządcy dokonuje się w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokale.
W przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej, dokonuje się równocześnie wpisu w dziale I-Sp „spis praw związanych z własnością” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości władnącej.
1.
Jeżeli prawo, roszczenie, inny ciężar lub ograniczenie obciąża dwie albo więcej nieruchomości, przy każdym wpisie zaznacza się to z urzędu, wymieniając wszystkie nieruchomości obciążone.
2.
W przypadku założenia nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości bądź przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej sąd z urzędu przenosi do współobciążenia wszystkie prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia ciążące na nieruchomości.
3.
W przypadku wykreślenia prawa, roszczenia, innego ciężaru lub ograniczenia, które wygasło względem jednej nieruchomości i zostało z niej wykreślone, sąd z urzędu ujawnia ten fakt w pozostałych księgach wieczystych prowadzonych dla współobciążonych nieruchomości.
4.
Prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia, które wygasły względem wszystkich nieruchomości obciążonych, wykreśla się z urzędu we wszystkich księgach wieczystych nieruchomości współobciążonych, mimo że został złożony wniosek o wykreślenie tylko w jednej księdze wieczystej.
5.
Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
W przypadku przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości kolejnego wierzyciela dokonuje się zmiany wpisu w dziale III księgi wieczystej w sposób określony w § 98 ust. 1.
Dokonując wpisów hipotek powstałych po dniu 19 lutego 2011 r., nie wypełnia się pól 4.4.1.5 „odsetki” oraz 4.4.1.9 „termin zapłaty”.
1.
Jeżeli hipoteka umowna łączna została ustanowiona na nieruchomościach, dla których księgi wieczyste prowadzi więcej niż jeden sąd rejonowy, każdy z tych sądów zawiadamia pozostałe o dokonanym wpisie lub o innym sposobie załatwienia wniosku.
2.
Sąd, który otrzymał zawiadomienie o dokonanym wpisie hipoteki umownej łącznej w księdze wieczystej, do której prowadzenia jest właściwy inny sąd rejonowy, zamieszcza w księdze wieczystej, do której prowadzenia jest właściwy, numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości współobciążonych oraz nazwę i siedzibę sądu.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydziałów ksiąg wieczystych, o ile jest ich więcej niż jeden w danym sądzie rejonowym.
Sprostowania usterek wpisu, o których mowa w art. 62613 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), dokonuje się niezwłocznie po ich dostrzeżeniu. Jednocześnie z wydaniem postanowienia o sprostowaniu usterek wpisu wprowadza się odpowiednie zmiany w polach oraz jeżeli sprostowanie usterek wpisu jest dokonywane w działach I-Sp, III lub IV, wskazuje się pola, których sprostowanie dotyczy, i ujawnia się, że jest to sprostowanie w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III lub 4.4.1.15 w dziale IV.
1.
Zmiany wpisu dokonuje się przez odpowiednie zmiany w polach oraz jeżeli zmiana jest dokonywana w działach I-Sp, III lub IV, przez wskazanie pól, których zmiana dotyczy, i ich opisanie w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III lub 4.4.1.15 w dziale IV. Numery praw (dział I-Sp), udziałów w prawie (dział II), wpisów (dział III), hipotek (roszczeń) (dział IV) nie ulegają zmianie.
2.
W przypadku częściowego wykreślenia sumy hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki, pod tym samym numerem, w polu 4.4.1.2 „suma”, wpisuje się sumę hipoteki pozostałą po odliczeniu kwoty podlegającej wykreśleniu oraz zamieszcza się w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pola, którego zmiana dotyczy.
1.
Wykreślenia części wpisu dokonuje się przez zamieszczenie odpowiednio w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III, 4.4.1.15 w dziale IV opisu wykreślenia ze wskazaniem pól, których wykreślenie dotyczy. Numery praw (dział I-Sp), udziałów w prawie (dział II), wpisów (dział III), hipotek (roszczeń) (dział IV) nie ulegają zmianie.
2.
Wykreślenie wpisu polega na wykreśleniu wszystkich jego elementów z rubryk, podrubryk, pól i podpól oznaczonych numerem danego wpisu.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, usuwa się też napisy, które były zamieszczone w związku z wykreślanym wpisem.
1.
W przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wykreśla się częściowo sumę hipoteki, wpisując w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polu 4.4.1.2 „suma” sumę hipoteki pozostałą po odliczeniu kwoty podlegającej wykreśleniu, oraz ujawnia się w polu „inne informacje” hipotekę, której suma podlega częściowemu wykreśleniu, informację o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, zamieszczając w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pól, których zmiana dotyczy.
2.
Hipotekę zabezpieczającą przelaną wierzytelność wpisuje się pod kolejnym numerem hipoteki, ujawniając w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” informację, że hipotece przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.
W przypadku podziału hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności wykreśla się istniejący wpis hipoteki oraz wpisuje się pod kolejnymi numerami hipotek hipoteki powstałe w wyniku podziału. W podrubrykach 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polach 4.4.1.10 „pierwszeństwo” wpisywanych hipotek ujawnia się informację, że hipoteki powstały w wyniku podziału hipoteki i przysługuje im pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.
W przypadku przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w podrubryce 4.4.1. „treść hipoteki (roszczenia)” hipoteki podlegającej przeniesieniu w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” ujawnia się informację, że hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki oraz zamieszcza się w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pola, którego zmiana dotyczy.
W przypadku ustanowienia hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym wpisuje się hipotekę pod kolejnym numerem hipoteki. W podrubryce 4.4.1. „treść hipoteki (roszczenia)” ustanawianej hipoteki w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” ujawnia się informację, że hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.
1.
Sąd prowadzący księgę wieczystą, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego uchylającego w całości lub w części zaskarżony wpis niebędący wykreśleniem przez wykreślenie treści ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II, a jeżeli zaskarżony wpis jest wykreśleniem – przez przywrócenie treści ujawnionych w tych polach, które zostały wykreślone zaskarżonym wpisem.
2.
W przypadku zmiany zaskarżonego wpisu niebędącego wykreśleniem sąd prowadzący księgę wieczystą, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego przez wykreślenie treści ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II i zastąpienie ich treścią zgodną z orzeczeniem sądu odwoławczego, a jeżeli zaskarżony wpis jest wykreśleniem – przez przywrócenie poprzedniej treści ujawnionej w tych polach, które zostały zmienione, i zastąpienie jej treścią wynikającą z orzeczenia sądu odwoławczego.
3.
Do orzeczeń wydanych na skutek rozpoznania skargi na wpis dokonany przez referendarza sądowego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2. Zakładanie księgi wieczystej

1.
Założenia księgi wieczystej dla nieruchomości dokonuje się na wniosek zawierający:
1)
oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości;
2)
wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz ma być wpisana własność, w sposób określony w § 33, oraz wskazanie ich adresów;
3)
powołanie tytułu własności nieruchomości;
4)
wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.
2.
Jeżeli nieruchomość była już wpisana do dotychczasowej księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku wskazuje się numer tej księgi.
3.
Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, we wniosku wskazuje się numer tego zbioru.
4.
Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, wniosek zawiera odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.
1.
Do wniosku, o którym mowa w § 105, dołącza się dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.
2.
Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku.
3.
Obowiązek dołączenia dokumentów stwierdzających nabycie własności nieruchomości nie dotyczy osób, których prawa zostały ujawnione w zbiorze dokumentów.
1.
Założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dokonuje się na wniosek zawierający:
1)
oznaczenie miejsca położenia i powierzchni lokalu lub domu jednorodzinnego;
2)
wymienienie osoby, której przysługuje to prawo, w sposób określony w § 33;
3)
powołanie tytułu nabycia tego prawa;
4)
wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających to prawo lub ograniczeń w rozporządzaniu tym prawem albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.
2.
Do wniosku dołącza się dokumenty stwierdzające nabycie prawa wymienionego w ust. 1 oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia lokalu lub domu jednorodzinnego, a także dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości, z którą dom jednorodzinny jest związany.
Przepisy § 105 i § 106 stosuje się odpowiednio do wniosku o założenie księgi wieczystej: dla odłączanych części nieruchomości gruntowych, dla nieruchomości gruntowych, które nie miały księgi wieczystej albo dla których dotychczasowa księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, przyłączanych do prowadzonej księgi wieczystej, oraz dla nieruchomości lokalowych wyodrębnianych z księgi wieczystej.
1.
Przy zakładaniu księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie miała księgi wieczystej albo której dotychczasowa księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, bierze się z urzędu pod uwagę w szczególności zbiory dokumentów, dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej dotychczasowej księgi wieczystej oraz zachowane części takiej księgi, a także dane z ewidencji gruntów i budynków.
2.
Jeżeli zbiór dokumentów jest prowadzony przez sąd, który nie jest właściwy do założenia księgi wieczystej, sąd właściwy niezwłocznie zażąda nadesłania tego zbioru.
1.
Zarządzone przez sąd obwieszczenie publiczne, w przypadku gdy zakładana jest księga wieczysta, a prawo własności tego, kto ma być wpisany, nie zostało dostatecznie wykazane, powinno zawierać:
1)
oznaczenie nieruchomości w sposób określony w § 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 2–4;
2)
wymienienie osób przypisujących sobie prawo własności, w sposób określony w § 33;
3)
wezwanie wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzania nieruchomością, żeby w terminie wymienionym w obwieszczeniu zgłosili w sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich praw w zakładanej księdze wieczystej.
2.
Termin wymieniony w obwieszczeniu nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie może być dłuższy niż trzy miesiące.
3.
Obwieszczenie wywiesza się w budynku, w którym znajduje się sąd właściwy do założenia księgi wieczystej, oraz w budynku urzędu gminy, na której obszarze jest położona nieruchomość.
4.
Obwieszczenie może ponadto być podane do wiadomości publicznej w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
1.
Nie dokonuje się obwieszczeń w przypadku nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów określony w art. 2 i 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. poz. 410 oraz z 1998 r. poz. 668).
2.
W przypadku określonym w ust. 1 założenie księgi wieczystej następuje przez wpisanie oznaczenia w dziale I-O na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz przez wpisanie wszystkich praw ujawnionych w takim zbiorze.
Przy zakładaniu księgi wieczystej wypełnia się rubryki: 0.1 „informacje podstawowe” i 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” oraz dokonuje się wpisów:
1)
dla księgi wieczystej zakładanej dla nieruchomości gruntowej i budynkowej, w działach:
a) w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie”: w razie potrzeby w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie” (z wyłączeniem pól: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12–1.4.2.15, 1.4.3.4, 1.4.3.5), w rubryce 1.5 „obszar”, w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,
b) w dziale I-Sp: dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce
1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”,
c) w dziale II: w rubryce 2.2 „właściciel”, a dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w rubrykach 2.2 „właściciel” i 2.4 „użytkownik wieczysty” oraz w każdym z powyższych przypadków w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”;
2)
dla księgi wieczystej zakładanej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w działach:
a) w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie”: w miarę potrzeby w podrubryce 1.4.2 „budynek” lub 1.4.4 „lokal” (z wyłączeniem pól: 1.4.2.6, 1.4.2.12–1.4.2.15, 1.4.4.9), w rubryce 1.5 „obszar” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,
b) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”,
c) w dziale II: w rubryce 2.5 „uprawniony” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”;
3)
dla księgi wieczystej zakładanej dla nieruchomości lokalowej – zgodnie z przepisami § 120 i § 121.
Jeżeli założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, następuje przez przyłączenie tej nieruchomości do istniejącej księgi wieczystej, wówczas:
1)
pod nowym numerem bieżącym nieruchomości dokonuje się połączenia nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej z częścią przyłączoną;
2)
w dziale I-O księgi wieczystej, do której następuje przyłączenie nieruchomości, uzupełnia się wpisy w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” (z wyłączeniem pól 1.4.1.7 i 1.4.1.8 podpole A), dokonuje się sprostowania powierzchni nieruchomości w rubryce 1.5 „obszar”, weryfikuje się wpisy w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” oraz dokonuje się wpisów w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;
3)
w dziale II księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie nieruchomości, dokonuje się wpisów w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”, odnoszących się do rubryki 2.2 „właściciel”.

Rozdział 3. Przyłączanie i odłączanie nieruchomości i ich części

Część nieruchomości może być odłączona tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej. Nie narusza to ograniczeń podziału nieruchomości określonych w przepisach szczególnych.
Jeżeli odłącza się część nieruchomości, z której wyodrębniono lokale, w polu 1.4.4.9 „przyłączenie” księgi wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu dokonuje się sprostowania numeru księgi wieczystej.
1.
W księdze wieczystej, z której jest odłączana część nieruchomości, wskazuje się części nieruchomości podlegające odłączeniu, wpisane w dziale I-O w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubrykach: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie”, i jednocześnie przenosi się dane wpisane we wskazanych podrubrykach oraz w rubryce 1.3 „położenie” do działu I-O zakładanej księgi wieczystej.
2.
Pozostałe dane w zakładanej księdze wieczystej wpisuje się zgodnie z § 112 pkt 1.
3.
W księgach wieczystych, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się informacje o odłączeniu lub przyłączeniu w polach odpowiednio: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12, 1.4.2.13, 1.4.3.4, 1.4.3.5 oraz dokonuje się sprostowania powierzchni nieruchomości w rubryce 1.5 „obszar”.
1.
Jeżeli odłączana część nieruchomości zostaje przyłączona do nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta, przyłączenia dokonuje się poprzez wskazanie w księdze prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie części nieruchomości podlegających odłączeniu, wpisanych w dziale I-O w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubrykach: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie”.
2.
Pod nowym numerem bieżącym nieruchomości dokonuje się połączenia nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej z częścią przyłączoną.
3.
W księgach, z których odłącza się część nieruchomości, dokonuje się w dziale I-O wpisów w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”. Dodatkowo uzupełnia się dane ujawnione w tych księgach o informacje o odłączeniu lub przyłączeniu w polach odpowiednio: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12, 1.4.2.13, 1.4.3.4, 1.4.3.5.
4.
W dziale I-Sp księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wpisów dokonuje się w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”.
5.
W dziale II księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie części nieruchomości, wpisów dokonuje się tylko w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”, odnoszących się do rubryki 2.2 „właściciel”, a dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste do rubryk 2.2 „właściciel” i 2.4 „użytkownik wieczysty”.
Jednocześnie z odłączeniem części nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie, wpisuje się pod nowym numerem bieżącym nieruchomości pozostałą w tej księdze część nieruchomości.
1.
Przy zakładaniu nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości lub przy przeniesieniu części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej dokonuje się wpisów w polach 3.4.1.6 lub 4.4.1.12.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przeniesienia praw związanych z własnością nieruchomości ujawnionych w dziale I-Sp.
Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej następuje przez wpisanie danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubrykach 0.1 „informacje podstawowe” i 0.2 „dane o założeniu księgi” oraz dokonanie wpisów:
1)
w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.4 „lokal”, w rubryce 1.5 „obszar” oraz rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;
2)
w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”;
3)
w dziale II: w rubryce 2.2 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.
1.
Jednocześnie z wyodrębnieniem lokalu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest położony budynek, w którym jest ustanowiona odrębna własność lokalu, dokonuje się wpisów:
1)
w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 „budynek” w polu 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach”, w polu 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,
2)
w dziale II: w rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu” oraz zamieszcza się napisy w działach III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.
2.
Napisy, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w chwili dokonywania wpisu w tych działach.
Wszelkich wpisów dotyczących wyodrębnionego lokalu i praw na tym lokalu dokonuje się wyłącznie w księgach wieczystych poszczególnych lokali.
1.
Jeżeli w drodze czynności prawnej lub orzeczenia sądu nastąpi połączenie dwu lub więcej nieruchomości lokalowych w jeden lokal stanowiący odrębną nieruchomość, księgi wieczyste prowadzone dotychczas dla tych lokali zamyka się. Z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której lokale zostały wyodrębnione, wykreśla się wpisy dotyczące tych lokali i wyodrębnia się z niej nowo utworzony lokal, dla którego zakłada się nową księgę wieczystą.
2.
Jeżeli w drodze czynności prawnej lub orzeczenia sądu nastąpi podział nieruchomości lokalowej na dwa lub więcej samodzielnych lokali, księgę wieczystą prowadzoną dla tej nieruchomości lokalowej zamyka się. Z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której lokal był wyodrębniony, wykreśla się wpisy dotyczące nieruchomości lokalowej, która została podzielona, i wyodrębnia się z tej księgi lokale powstałe w wyniku podziału, dla których zakłada się księgi
wieczyste.

Rozdział 4. Zmiana oznaczenia księgi wieczystej

1.
Przy ujawnianiu prawa użytkowania wieczystego zmienia się dane o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się odpowiednich wpisów w dziale I-Sp w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego”, w dziale II w rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty”. Oznaczenie nieruchomości nie ulega zmianie.
2.
Jednocześnie ze zmianą typu księgi dokonuje się odpowiednich zmian w polach 1.11.1.2, 2.3.0.2, 2.4.1.1, 3.3.0.1, 4.3.0.1 „napis”.
1.
Przy ujawnianiu budynku lub urządzenia na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się wpisów w rubrykach 1.4.2 „budynek” lub 1.4.3 „urządzenie”, pozostawiając bez zmian wpisy w rubryce „działka ewidencyjna”.
2.
Jednocześnie ze zmianą typu księgi dokonuje się odpowiednich zmian w polach: 1.11.1.2, 2.3.0.2, 2.4.1.1, 3.3.0.1, 4.3.0.1 „napis”.
Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się w tej księdze wpisów:
1)
w dziale I-O: w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.4 „lokal” w polach: 1.4.4.9 „przyłączenie” i 1.4.4.11 „odrębność” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowanie)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;
2)
w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.1 „spis praw związanych z własnością”, w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu” oraz wykreślenia wpisów w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”;
3)
w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” i dokonanie wpisu w rubryce 2.2 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.
Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokal, dokonuje się wpisów:
1)
w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 „budynek” w polu 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach”, w polu 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,
2)
w dziale II: w rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu” oraz zamieszcza się napisy w działach III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.
Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego domu jednorodzinnego w prawo własności nieruchomości księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości – zmiana typu księgi wieczystej następuje przez wpisanie nowych danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonanie w tej księdze wpisów:
1)
w dziale I-O: w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” w sposób określony w przepisach § 117 i § 118, w podrubryce 1.4.2 w polu 1.4.2.11 „odrębność” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;
2)
w dziale I-Sp: wykreślenie wpisów w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”;
3)
w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” i dokonanie wpisu w rubryce 2.3 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

Rozdział 5. Zamykanie księgi wieczystej

1.
Zamknięcia księgi wieczystej dokonuje się w przypadku:
1)
całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi wieczystej;
2)
gdy jej prowadzenie stało się bezprzedmiotowe;
3)
gdy wynika to z orzeczenia sądu;
4)
gdy przepisy odrębne tak stanowią.
2.
Akta księgi wieczystej zamkniętej przechowuje się w archiwum dotychczasowych ksiąg wieczystych w oddzielnej części pomieszczenia.
3.
Wydanie zarządzenia o usunięciu zamkniętych ksiąg wieczystych z systemu teleinformatycznego lub zniszczeniu akt tych ksiąg jest niedopuszczalne.
Zamknięcie księgi wieczystej następuje w formie zapisu o charakterze czynności technicznej przez wypełnienie pól 0.3.0.1 i 0.3.0.2.
Z chwilą zamknięcia księgi wieczystej zostaje wyłączona możliwość dokonania wpisu lub adnotacji w jakimkolwiek polu zamkniętej księgi wieczystej.

DZIAŁ V. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1.
Dokonując pierwszego wpisu w księdze wieczystej po przeniesieniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, wraz z zawiadomieniem o wpisie doręcza się właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub uprawnionemu informację, że wpisy lub części wpisów, zamieszczone w toku migracji w rubryce „komentarz”, zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej.
2.
Dane w rubryce „komentarz”, które dotyczą oznaczenia nieruchomości, podlegają wykreśleniu z chwilą pierwszego sprostowania oznaczenia nieruchomości.
3.
W przypadku wykreślenia lub przeniesienia do struktury księgi wieczystej wpisu lub części wpisu z podpola A w polu „komentarz do migracji” w tym samym polu sąd wpisuje adnotację o wykreśleniu lub przeniesieniu, zawierającą datę, podstawę wykreślenia lub przeniesienia oraz informację, czy nastąpiła ona z urzędu, czy na wniosek.
Przy dokonywaniu wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wpisuje się zmianę typu księgi na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Informację o zmianie typu księgi doręcza się uprawnionemu wraz z zawiadomieniem o dokonanym wpisie.
1.
Do założenia księgi wieczystej dla budynku odpowiadającego warunkom przewidzianym w art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) jest niezbędne stwierdzenie właściwego organu, że budynek takim warunkom odpowiada.
2.
Podstawę oznaczenia budynku, o którym mowa w ust. 1, stanowi wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane budynku dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej oraz dane dotyczące przeznaczenia budynku, o ile z powyższych dokumentów te dane nie wynikają.
3.
Po oddaniu właścicielowi budynku gruntu, na którym ten budynek się znajduje, w użytkowanie wieczyste księgę wieczystą prowadzoną dla budynku zamyka się, a wszystkie wpisy przenosi się do księgi wieczystej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. W razie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem zamyka się dotychczasową księgę wieczystą.
Księgi wieczyste założone lub urządzone dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości na podstawie przepisów o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych zamyka się przy pierwszym wniosku o wpis, a wszystkie wpisy w dotychczasowej księdze wieczystej przenosi się do księgi wieczystej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


ZAŁĄCZNIK Nr  1  

OZNACZENIA KODÓW WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH

 

Lp. Sąd apelacyjny Sąd okręgowy Kod sądu okręgowego Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego Kodwydziału ksiągwieczystych sądurejonowego
1 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sąd Okręgowy w Białymstoku BI w Białymstoku BI1B
2 w Bielsku Podlaskim BHP
3 w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce BI2P
4 w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach BI3P
5 w Sokółce BI1S
6 Sąd Okręgowy w Łomży LM w Grajewie LM1G
7 w Łomży LM1L
8 w Wysokiem Mazowieckiem LM1W
9 w Zambrowie LM1Z
10 Sąd Okręgowy w Olsztynie OL w Bartoszycach OLIY
11 w Biskupcu OLIB
12 w Giżycku OLIG
13 w Giżycku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie OL2G
14 w Kętrzynie OLÍK
15 w Lidzbarku Warmińskim OL1L
16 w Mrągowie OLIM
17 w Nidzicy OLIN
18 w Olsztynie OLIO
19 w Piszu OL İP
20 w Szczytnie OLIS
21 Sąd Okręgowy w Ostrołęce OS w Ostrołęce OSIO
22 w Ostrowi Mazowieckiej OSIM
23 w Przasnyszu OS1P
24 w Pułtusku OSIU
25 w Wyszkowie OS1W
26 Sąd Okręgowy w Suwałkach SU w Augustowie SU1A
27 w Augustowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach SU1N
28 w Ełku OLIE
29 w Olecku OLIO
30 w Suwałkach SUIS
31 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy BY w Bydgoszczy BYIB
32 w Inowrocławiu BYII
33 w Mogilnie BY1M
34 w Nakle nad Notecią BY1N
35 w Szubinie BY1U
36 w Swieciu BY1S
37 w Tucholi BY1T
38 w Tucholi - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim BY2T
39 w Żninie BY1Z
40 Sąd Okręgowy w Elblągu EL w Braniewie EL1B
41 w Działdowie ELID
42 w Elblągu ELIE
43 w Iławie ELU
44 w Nowym Mieście Lubawskim ELİN
45 w Ostródzie EL1O
46 w Ostródzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu EL2O
47 Sąd Okręgowy w Gdańsku GD Gdańsk-Północ w Gdańsku GD1G
48 w Gdyni GDIY
49 w Kartuzach GD1R
50 w Kościerzynie GD1E
51 w Kwidzynie GD1I
52 w Kwidzynie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie GD2I
53 w Malborku GD1M
54 w Malborku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim GD2M
55 w Sopocie GDIS
56 w Starogardzie Gdańskim GD1A
57 w Tczewie GD1T
58 w Wejherowie GD1W
59 Sąd Okręgowy w Słupsku SL w Bytowie SL1B
60 w Chojnicach SL1C
61 w Człuchowie SL1Z
62 w Lęborku SL1L
63 w Miastku SL1M
64 w Słupsku SL1S
65 Sąd Okręgowy w Toruniu TO w Brodnicy TO1B
66 w Chełmnie TO1C
67 w Golubiu-Dobrzyniu TO1G
68 w Grudziądzu TO1U
69 w Toruniu TO1T
70 w Wąbrzeźnie TO1W
71 Sąd Okręgowy we Włocławku WL w Aleksandrowie Kuj awskim WL1A
72 w Lipnie WL1L
73 w Radziejowie WL1R
74 w Rypinie WL1Y
75 we Włocławku WL1W
76 Sąd Apelacyjny w Katowicach Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej BB w Bielsku-Białej ВВІВ
77 w Cieszynie BB1C
78 w Żywcu BB1Z
79 Sąd Okręgowy w Częstochowie CZ w Częstochowie CZ1C
80 w Częstochowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku CZ2C
81 w Lublińcu CZ1L
82 w Myszkowie CZ1M
83 w Zawierciu CZ1Z
84 Sąd Okręgowy w Gliwicach GL w Gliwicach GL1G
85 w Rudzie Śląskiej GL1S
86 w T amowskich Górach GL1T
87 w Zabrzu GL1Z
88 Sąd Okręgowy w Katowicach KA w Będzinie KA1B
89 w Bytomiu KA1Y
90 w Chorzowie KA1C
91 w Dąbrowie Górniczej KA1D
92 w Jaworznie KAU
93 Katowice-Wschód w Katowicach KA1K
94 w Mikołowie KA1M
95 w Mysłowicach KA1L
96 w Pszczynie КA1Р
97 w Siemianowicach Śląskich КA1I
98 w Sosnowcu KA1S
99 w Tychach KA1T
100 Sąd Okręgowy w Rybniku RY w Jastrzębiu-Zdroju GL1J
101 w Raciborzu GL1R
102 w Rybniku GLI1Y
103 w Wodzisławiu Śląskim GLIW
104 w Żorach GL1Х
105 Sąd Apelacyjny w Krakowie Sąd Okręgowy w Kielcach KI w Busku-Zdroju KI1B
106 w Busku-Zdroju - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej KI1I
107 w Jędrzejowie KI1J
108 w Kielcach KI1L
109 w Końskich KI1K
110 w Opatowie KI1T
111 w Ostrowcu Świętokrzyskim КІ1O
112 w Pińczowie КI1Р
113 w Sandomierzu KI1S
114 w Skarżysku-Kamiennej KI1R
115 w Starachowicach КІ1H
116 w Staszowie КI1A
117 we Włoszczowie KI1W
118 Sąd Okręgowy w Krakowie KR w Chrzanowie KR1C
119 dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie KRIK
120 dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach KR2K
121 dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach KR1H
122 dla Krakowa-Podgórza w Krakowie KR1P
123 dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale KR2P
124 w Miechowie KR1M
125 w Miechowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach KR1S
126 w Myślenicach KR1Y
127 w Myślenicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach KR2Y
128 w Olkuszu KR1O
129 w Oświęcimiu KR1E
130 w Oświęcimiu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach KR2E
131 w Suchej Beskidzkiej KR1B
132 w Wadowicach KR1W
133 w Wieliczce KR1I
134 w Wieliczce - wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach KR2I
135 w Wieliczce - wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie KR3I
136 Sąd Okręgowy w NowymSączu NS w Gorlicach NS1G
137 w Limanowej NS1L
138 w Limanowej - wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej NS2L
139 w Nowym Sączu NS1S
140 w Nowym Sączu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie NS1M
141 w Nowym T argu NS1T
142 w Zakopanem NS1Z
143 Sąd Okręgowy w T amowie TR w Bochni TRIO
144 w Brzesku TR1B
145 w Dąbrowie Tamowskiej TR1D
146 w T amowie TRIT
147 w Tamowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie TR2T
148 Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Okręgowy w Lublinie LU w Białej Podlaskiej LU1B
149 w Chełmie LU1C
150 w Kraśniku LUIK
151 w Lubartowie LUIA
152 Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku LUIS
153 Lublin-Zachód w Lublinie LUH
154 w Opolu Lubelskim LUlO
155 w Puławach LU1P
156 w Radzyniu Podlaskim LUIR
157 w Rykach LUI Y
158 we Włodawie LUIW
159 Sąd Okręgowy w Radomiu RA w Grójcu RAIG
160 w Grójcu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach RA2G
161 w Kozienicach RAIK
162 w Lipsku RAIL
163 w Przysusze RAIP
164 w Radomiu RÁÍR
165 w Szydłowcu RAIS
166 w Zwoleniu RAIZ
167 Sąd Okręgowy w Siedlcach SI w Garwolinie SIIG
168 w Łukowie LUlU
169 w Mińsku Mazowieckim SIIM
170 w Siedlcach SIIS
171 w Siedlcach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach SI2S
172 w Sokołowie Podlaskim SUP
173 w Węgrowie SUW
174 Sąd Okręgowy w Zamościu ZA w Biłgoraju ZA1B
175 w Hrubieszowie ZA1H
176 w Janowie Lubelskim ZA1J
177 w Krasnymstawie ZA1K
178 w Tomaszowie Lubelskim ZA1T
179 w Zamościu ZA1Z
180 Sąd Apelacyjny w Łodzi Sąd Okręgowy w Kaliszu KZ w Jarocinie KZ1J
181 w Kaliszu KZ1A
182 w Kępnie KZ1E
183 w Krotoszynie KZ1R
184 w Ostrowie Wielkopolskim KZ1W
185 w Ostrzeszowie KZIO
186 w Pleszewie KZ1P
187 Sąd Okręgowy w Łodzi LD w Brzezinach LD1B
188 w Kutnie LD1K
189 w Łęczycy LD1Y
190 dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi LD1M
191 w Łowiczu LDIO
192 w Pabianicach LD1P
193 w Rawie Mazowieckiej LD1R
194 w Skierniewicach LD1H
195 w Zgierzu LD1G
196 Sąd Okręgowy w PiotrkowieTrybunalskim PT w Bełchatowie PT1B
197 w Opocznie PTIO
198 w Piotrkowie Trybunalskim PT1P
199 w Radomsku PT1R
200 w Tomaszowie Mazowieckim PT1T
201 Sąd Okręgowy w Płocku PL w Ciechanowie PLIC
202 w Gostyninie PL1G
203 w Mławie PLİM
204 w Mławie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie PL2M
205 w Płocku PL1P
206 w Płońsku PLIL
207 w Sierpcu PLIE
208 w Sochaczewie PLIO
209 w Żyrardowie PLIŽ
210 Sąd Okręgowy w Sieradzu SR w Łasku SRIL
211 w Łasku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach SR2L
212 w Sieradzu SR1S
213 w Wieluniu SR1W
214 w Wieluniu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie SR2W
215 w Zduńskiej Woli SR1Z
216 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Sąd Okręgowy w Koninie KN w Kole KNIK
217 w Koninie KN1N
218 w Słupcy KNIS
219 w Turku KNIT
220 Sąd Okręgowy w Poznaniu PO w Chodzieży POIH
221 w Chodzieży - wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku PO2H
222 w Gnieźnie POIG
223 w Gostyniu POIY
224 w Grodzisku Wielkopolskim POIS
225 w Kościanie PÕIK
226 w Lesznie POIL
227 w Nowym Tomyślu POIN
228 w Obornikach РОЮ
229 w Pile POH
230 Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic:Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tamowo Podgórne POIP
231 Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz PO2P
232 w Rawiczu POIR
233 w Szamotułach POIA
234 w Szamotułach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie PO2A
235 w Śremie POIM
236 w Środzie Wielkopolskiej POID
237 w Trzciance POIT
238 w Trzciance - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie PO2T
239 w Wągrowcu РОЇВ
240 w Wolsztynie POIE
241 we Wrześni POIF
242 w Złotowie POIZ
243 Sąd Okręgowy w ZielonejGórze ZG w Krośnie Odrzańskim ZG1K
244 w Krośnie Odrzańskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Gubinie ZG2K
245 w Nowej Soli ZGIŃ
246 w Świebodzinie ZG1S
247 w Świebodzinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulechowie ZG2S
248 we Wschowie ZG1W
249 w Zielonej Górze ZG1E
250 w Żaganiu ZG1G
251 w Żarach ZG1R
252 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Sąd Okręgowy w Krośnie KS w Brzozowie KS1B
253 w Jaśle KS1J
254 w Krośnie KS1K
255 w Lesku KS1E
256 w Lesku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych KS2E
257 w Sanoku KS1S
258 Sąd Okręgowy w Przemyślu PR w Jarosławiu PR1J
259 w Lubaczowie PRIL
260 w Przemyślu PR1P
261 w Przeworsku PR1R
262 w Przeworsku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie PR2R
263 Sąd Okręgowy w Rzeszowie RZ w Dębicy RZ1D
264 w Leżajsku RZ1E
265 w Łańcucie RZ1A
266 w Ropczycach RZ1R
267 w Rzeszowie RZ1Z
268 w Strzyżowie RZ1S
269 Sąd Okręgowy w Tamobrzegu TB w Kolbuszowej TB1K
270 w Mielcu TB1M
271 w Nisku TB1N
272 w Stalowej Woli TB1S
273 w Tamobrzegu TB1T
274 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Sąd Okręgowy w GorzowieWielkopolskim GW w Gorzowie Wielkopolskim GW1G
275 w Międzyrzeczu GW1M
276 w Słubicach GW1S
277 w Strzelcach Krajeńskich GW1K
278 w Sulęcinie GW1U
279 Sąd Okręgowy w Koszalinie KO w Białogardzie KOIB
280 w Białogardzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie KO2B
281 w Drawsku Pomorskim KOID
282 w Kołobrzegu KOIL
283 w Koszalinie KŐIK
284 w Sławnie KOIE
285 w Szczecinku КОП
286 w Wałczu KOIW
287 Sąd Okręgowy w Szczecinie sz w Choszcznie SZIC
288 w Goleniowie SZIO
289 w Gryficach SZIG
290 w Kamieniu Pomorskim SZIK
291 w Łobzie SZIL
292 w Gryfinie SZIY
293 w Myśliborzu SZIM
294 w Stargardzie SZÍT
295 w Stargardzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach SZ2T
296 Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie SZÍ s
297 Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Policach SZ2S
298 w Świnoujściu SZIW
299 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie WA w Grodzisku Mazowieckim WA1G
300 w Piasecznie WA1I
301 w Pruszkowie WA1P
302 dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin WA1M
303 dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów i Wilanów WA2M
304 dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, T argó wek WA3M
305 dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki WA4M
306 dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursus, Ursynów i Włochy WA5M
307 dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła WA6M
308 Sąd Okręgowy Warszawa-Pragaw Warszawie WP w Legionowie WA1L
309 w Nowym Dworze Mazowieckim WAIN
310 w Otwocku WAIO
311 w Wołominie WA1W
312 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze JG w Bolesławcu JG1B
313 w Jeleniej Górze JG1J
314 w Kamiennej Górze JG1K
315 w Lubaniu JG1L
316 w Lwówku Śląskim JG1S
317 w Zgorzelcu JG1Z
318 Sąd Okręgowy w Legnicy LE w Głogowie LE1G
319 w Jaworze LEU
320 w Legnicy LEIL
321 w Lubinie LEIU
322 w Złotoryi LEIZ
323 Sąd Okręgowy w Opolu OP w Brzegu OPIB
324 w Głubczycach OPIG
325 w Kędzierzynie-Koźlu OPIK
326 w Kluczborku OPIU
327 w Nysie OPIN
328 w Oleśnie OPIL
329 w Opolu OPIO
330 w Prudniku OPIP
331 w Strzelcach Opolskich OPIS
332 Sąd Okręgowy w Świdnicy SW w Dzierżoniowie SW1D
333 w Kłodzku SW1K
334 w Świdnicy SW1S
335 w Wałbrzychu SW1W
336 w Ząbkowicach Śląskich SW1Z
337 Sąd Okręgowy we Wrocławiu W w Miliczu WR1M
338 w Oleśnicy WR1E
339 w Oławie WRIO
340 w Strzelinie WRIT
341 w Środzie Śląskiej WR1S
342 w Trzebnicy WR1W
343 w Wołowie WR1L
344 dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu WRIK
 
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ZNAKÓW PISARSKICH DOPUSZCZALNYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

 

~ ' ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] |   : ; " '
< > , . ? /                     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ą   Ć   Ę     §       Ł   Ń Ó       Ś           Ź Ż
Á Â Ă Ä Ç Č Ď Đ Ë É Ĕ Î Í Ľ Ĺ Ň Ö Ô Ő Ř Ŕ Š Ş Ţ Ť Ű
Ü Ú Ů Ý Ž β                                        

  Zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tabeli

W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tabeli w danych podlegających wpisowi do systemu teleinformatycznego stosuje się następujące zasady:

1.Pomija się wszystkie znaki diakrytyczne występujące w danej literze, z wyjątkiem liter ze znakami diakrytycznymi wymienionych w powyższej tabeli.
2.W przypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A).
3.W przypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, o których mowa w pkt 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *.
4.Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach podmiotów innych niż osoby fizyczne piszemy zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem znaku dostępnego w powyższej tabeli.
5.W przypadku wystąpienia cudzysłowów:
-cudzysłów otwierający (") zamienia się na cudzysłów zamykający ("),
-cudzysłów («) oraz (») zastępuje się cudzysłowem zamykającym (").
6.W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesuniętego w stosunku do linii tekstu (indeks górny lub dolny) sprowadza się ten znak do linii tekstu (np. m2 = m2, x3 = x3). W przypadku równoczesnego wystąpienia obu indeksów indeks górny poprzedza indeks dolny przy wpisie danych do księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym.

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...