• Rozporządzenie Ministra S...
  17.07.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą

Stan prawny aktualny na dzień: 17.07.2024

Dz.U.2022.0.110 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej „komisją kwalifikacyjną”, oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej;
2)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków komisji kwalifikacyjnej;
3)
zakres informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata na aplikanta komorniczego, zwanego dalej „kandydatem”;
4)
szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego, w szczególności:
a) sposób działania komisji kwalifikacyjnej,
b) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez izby komornicze, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą.

Rozdział 2. Tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej

Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji kwalifikacyjnej w terminie do dnia 1 kwietnia danego roku.
1.
Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do prezesów sądów apelacyjnych o wskazanie, w terminie do dnia 15 lutego danego roku, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej ‒ spośród sędziów orzekających w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na obszarze właściwości sądu apelacyjnego oraz sędziów w stanie spoczynku z tego samego obszaru, spośród których Minister Sprawiedliwości może powołać swoich przedstawicieli.
2.
Minister Sprawiedliwości zwraca się do Krajowej Rady Komorniczej o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, do każdej komisji kwalifikacyjnej po dwóch przedstawicieli na członków komisji kwalifikacyjnej.
3.
Minister Sprawiedliwości zwraca się do rektorów szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesa Polskiej Akademii Nauk o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych i będących odpowiednio:
1)
pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi, prowadzącymi działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
pracownikami naukowymi w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk.
Minister Sprawiedliwości:
1)
odwołuje członka komisji kwalifikacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 2 ustawy,
2)
może odwołać członka komisji kwalifikacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy
– niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przesłanek wskazanych w tych przepisach, o czym zawiadamia Krajową Radę Komorniczą i przewodniczącego właściwej komisji egzaminacyjnej.

Rozdział 3. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej

1.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 3200 zł, wypłacanego przez 2 miesiące, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
2)
32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
1a.
W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna powołana na podstawie art. 78 powołanie komisji kwalifikacyjnych ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej „ustawą”, została powołana:
1)
nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1600 zł, a wysokość miesięcznego ryczałtu wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego – 3200 zł;
2)
nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 3200 zł.
2.
W przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób:
1)
wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2, wynosi 1920 zł;
2)
wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 960 zł, a wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego – 1920 zł.
3.
Zastępca przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 1600 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu wstępnego, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 960 zł;
2)
32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
3a.
W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna powołana na podstawie art. 78 powołanie komisji kwalifikacyjnych ust. 2 ustawy została powołana:
1)
nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1200 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób – wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 720 zł;
2)
nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 800 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób – wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 480 zł.
4.
W przypadku odwołania dotychczasowego członka komisji kwalifikacyjnej albo wygaśnięcia członkostwa, i powołania nowego przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej albo zastępcy przewodniczącego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 3a, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
5.
Członkowie komisji kwalifikacyjnej niebędący pracownikami administracji rządowej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1‒5, wypłaca się po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, na pisemny wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy dołączony do protokołu z przebiegu egzaminu wstępnego.

Rozdział 4. Zakres informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym osoby uprawnionej do przystąpienia do egzaminu wstępnego

Kwestionariusz osobowy osoby uprawnionej do przystąpienia do egzaminu wstępnego zawiera następujące informacje:
1)
nazwisko;
2)
imię (imiona);
3)
imiona rodziców;
4)
obywatelstwo;
5)
numer ewidencyjny PESEL;
6)
miejsce i adres zamieszkania;
7)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
8)
numer telefonu;
9)
wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku ‒ oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu;
10)
dotyczące ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 5. Sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego

1.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyznacza miejsce przeprowadzenia egzaminu wstępnego oraz godziny rejestracji kandydatów.
2.
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej podczas egzaminu wstępnego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.
1.
Egzamin wstępny przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę.
2.
Przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.
1.
Egzamin wstępny rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Z chwilą rozpoczęcia egzaminu wstępnego następuje otwarcie przesyłki zawierającej zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi dla kandydatów oraz zestaw pytań testowych i wykaz prawidłowych odpowiedzi dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6.
3.
Przed otwarciem przesyłki przewodniczący komisji kwalifikacyjnej sprawdza, czy przesyłka nie została uszkodzona w sposób umożliwiający dostęp do zestawów pytań testowych i wykazu prawidłowych odpowiedzi.
4.
Otwarcie przesyłki, o której mowa w ust. 2, następuje w obecności kandydatów, z wyjątkiem otwarcia koperty zawierającej wykaz prawidłowych odpowiedzi przeznaczonej dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, które następuje po zakończeniu egzaminu wstępnego i opuszczeniu sali przez wszystkich kandydatów.
5.
Po otwarciu przesyłki, o której mowa w ust. 2, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej informuje kandydatów o:
1)
sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu wstępnego;
3)
zasadach udzielania odpowiedzi na kartach odpowiedzi;
4)
sposobie ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego oraz o sposobie doręczania uchwał komisji kwalifikacyjnej ustalających wyniki egzaminu wstępnego.
6.
Kopertę z zestawem pytań testowych przeznaczoną dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej otwiera się w trakcie egzaminu wstępnego jedynie w uzasadnionych przypadkach.
7.
Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 6, sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej obecni podczas egzaminu wstępnego.
Czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej odnotowuje w protokole liczbę niewykorzystanych zestawów pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi.
1.
Zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem.
2.
Kandydat losuje przygotowaną przez komisję kwalifikacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi ‒ numer kodu. Wypełnioną kartkę kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zestawu pytań testowych.
3.
Karta odpowiedzi zawierająca dane umożliwiające identyfikację kandydata, a także karta odpowiedzi niezawierająca prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej, co skutkuje uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu.
4.
Zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi, a następnie dołącza się je do akt osobowych kandydatów.
1.
W trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, pod nadzorem członka komisji kwalifikacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
2.
Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.
3.
Godzina wyjścia z sali i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji kwalifikacyjnej na egzemplarzu testu kandydata.
Wykluczenie kandydata z egzaminu wstępnego odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu wstępnego oraz na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi kandydata.
Odstąpienie kandydata od udziału w egzaminie wstępnym odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu wstępnego.
1.
Po upływie czasu, o którym mowa w § 10, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej ogłasza zakończenie rozwiązywania zestawu pytań testowych, a członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi.
2.
W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.
3.
Z czynności odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi sporządza się protokół, który zawiera w szczególności godzinę odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi dla danego numeru kodu i podpis członka komisji kwalifikacyjnej odbierającego zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.
Niewykorzystane zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi zwraca się Ministrowi Sprawiedliwości w stanie nienaruszonym. Protokół zwrotu podpisuje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

Rozdział 6. Obsługa administracyjna i techniczna komisji kwalifikacyjnej, przekazywanie środków na obsługę oraz rozliczanie wydatków związanych z tą obsługą

1.
Siedzibą komisji kwalifikacyjnej jest siedziba rady właściwej izby komorniczej, zwanej dalej „radą”.
2.
W przypadku gdy właściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych, w zarządzeniu o powołaniu komisji kwalifikacyjnej Minister Sprawiedliwości wskazuje jej siedzibę.
W ramach obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej właściwa rada zapewnia w szczególności:
1)
obsługę organizacyjną i biurową;
2)
warunki umożliwiające właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego oraz warunki pracy komisji kwalifikacyjnej;
3)
przygotowanie, pomoc w sporządzaniu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego.
1.
Właściwa rada nie później niż w terminie 35 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego przygotowuje i przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości w celu zatwierdzenia, po zaopiniowaniu przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wstępny preliminarz, zawierający określone przez Ministra Sprawiedliwości pozycje wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej, zwany dalej „preliminarzem”.
2.
Przy zatwierdzaniu preliminarza Minister Sprawiedliwości, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków, może dokonać korekty planowanych wydatków.
1.
Środki na obsługę administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej przekazywane są na rachunek właściwej rady z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w wysokości i w terminach określonych w zatwierdzonym preliminarzu wydatków.
2.
Właściwa rada przekazuje, nie później niż w terminie 35 dni od zakończenia egzaminu wstępnego, po zaopiniowaniu przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, sprawozdanie finansowe z wykazem poniesionych wydatków na obsługę administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej oraz wystawia na Ministerstwo Sprawiedliwości notę księgową na kwotę poniesionych kosztów, nie wyższych niż wysokość zatwierdzonego preliminarza.
1.
Minister Sprawiedliwości dokonuje ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej na podstawie sprawozdania finansowego właściwej rady, o którym mowa w § 20 ust. 2, w terminie 2 miesięcy od dnia jego otrzymania, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków.
2.
Wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym należy udokumentować odpowiednio kopiami rachunków, faktur lub innymi dokumentami finansowymi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego właściwej rady.

Rozdział 7. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 09.05.2019 r. - Dz. U. z 2019 r. poz. 855]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...