• Rozporządzenie Ministra S...
  29.11.2023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom

Stan prawny aktualny na dzień: 29.11.2023

Dz.U.2016.0.1326 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 855 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
instytucje właściwe do przechowywania zajętych ruchomości;
2)
szczegółowy sposób składania zajętych ruchomości do depozytu sądowego;
3)
szczegółowy sposób oddawania zajętych ruchomości na przechowanie właściwym instytucjom.
1.
Państwowa lub samorządowa instytucja kultury, a w szczególności muzeum, archiwum lub biblioteka, jest instytucją właściwą do przechowywania ruchomości stanowiącej zabytek.
2.
Do wydania opinii, czy ruchomość stanowi zabytek, oraz do wskazania właściwej państwowej albo samorządowej instytucji kultury, której ruchomość może być oddana na przechowanie, jest właściwy wojewódzki konserwator zabytków, a w przypadku materiałów bibliotecznych – dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Komenda Policji właściwa ze względu na miejsce, w którym zajęto broń lub amunicję, jest instytucją właściwą do ich przechowywania.
Instytucja posiadająca zezwolenie na obrót produktami leczniczymi jest instytucją właściwą do ich przechowywania.
Do przechowywania zajętych ruchomości niewymienionych w paragrafach poprzedzających jest właściwa instytucja publiczna lub niepubliczna, która posiada zezwolenie na przechowywanie ruchomości, o ile jest ono wymagane, oraz dysponuje odpowiednimi warunkami przechowania ruchomości i daje gwarancję prawidłowego wykonania czynności.
1.
Jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia ruchomości, komornik składa ją do depozytu sądowego albo oddaje na przechowanie w odpowiednim opakowaniu, chyba że nie pozwalają na to właściwości ruchomości.
2.
Wraz z ruchomością składaną do depozytu sądowego albo oddawaną na przechowanie komornik przekazuje szczegółowy opis ruchomości.
3.
Złożenie ruchomości do depozytu sądowego albo oddanie na przechowanie właściwej instytucji wymaga pisemnego potwierdzenia, które komornik dołącza do akt sprawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...